Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Công nghệ xử lý CTR

d. Công nghệ xử lý CTR

Tải bản đầy đủ - 0trang

VII Tai biến môi trường

Khái niệm: Tai biến MT là q trình gây hại vận hành

trong hệ thống mơi trường, và chia 3 giai đoạn:

1. Nguy cơ: tồn tại yếu tố gây hại nhưng chưa gây mất

ổn định cho hệ thống.

2. Phát triển: Gia tăng các yếu tố tai biến, xuất hiện

trạng thái mất ổn định nhưng chưa vượt ngưỡng an

toàn HT.

3. Sự cố: mất ổn định và vượt qua trạng thái an toàn

của HT => thiên tai, hay sự cố MT2. Nguyên nhân

Do 3 nguyên nhân:

•Tự nhiên: lũ lụt, hạn hán, động đất, song thần…

•Nhân tạo: khai thác tài ngun q mức, xả thải

chất ơ nhiễm…

•Hỗn hợp hai ngun nhân3. Phân loại tai biến MT

• Tai biến mơi trường: cấp diễn và trường diễn

• Thảm họa mơi trường

• Tai biến sinh thái: dịch bệnh, khai thác quá mức

nguồn tài ngun

• Tai biến khí hậu thủy văn: lũ lụt, hạn hán

• Tai biến địa động lực học: sụt lún, sạt lở đất…4. Ứng xử tai biến MT

Dự báo:

Ứng xử:

-Can thiệp khẩn cấp: chấm dứt sự cố, đưa HT đến

ngưỡng an tồn tạm thời

-Phòng ngừa chọn lọc: nhằm giảm tai biến đến mứ

thầp nhất

-Phòng ngừa tàon diện: đưa q trình tai biến đến

ngưỡng an toàn lâu dàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Công nghệ xử lý CTR

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×