Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các mẫu liên quan

Các mẫu liên quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

8. Các mẫu liên quanmethod

• Template

• Decorator8. Các mẫu liên quan

8.1. Template method• Mẫu Template Method giống mẫu Strategy ở chỗ nó dựa trên thuật tốn, định

nghĩa các lớp thuật tốn và xử lý ở lớp con• Cho phép lớp con định nghĩa lại cách thực hiện của một thuật tốn mà khơng

phải thay đổi cấu trúc thuật tốn.9. DemoBài Tồn sắp xếp dãy số (tăng/giảm)với các giải thuật khác nhau.TEMPLATE METHODNỘI DUNG1. Định nghĩa• Xác định một bộ khung chung của một thuật toán trong một chức năng

• Các phương thức mẫu cho phép các lớp con xác định lại các bước nhất định mà

không ảnh hưởng đến cấu trúc của thuật tốn.2. Mục đích• Tạo sự thống nhất đồng bộ giữa Template method và lớp con.

• Tránh sự lặp lại vì phần chung đã định nghĩa rồi, chỉ cần định nghĩa phần

riêng.• Tiết kiệm tài nguyên.3. Cấu trúcTemplateMethod: Phần khung để

cài đặt cấu trúc chung của thuật

toán.

PrimitiveOperation: Thay đổi theo

ngữ cảnh, việc cài đặt được ủy

nhiệm cho lớp kế thừa.4. Những trường hợp áp dụnghiện các phần chung của thuật toán và để các lớp con thực hiện hành

• Thực

vi có thể thay đổi.

lặp lại phần chung giữa các lớp con.

• Tránh

• Kiểm sốt các phần mở rộng của lớp con.5. Một số ví dụ

Ví dụ 1:5. Một số ví dụ

Ví Dụ 1:Thời Gian BiểuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các mẫu liên quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×