Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ví dụ thực hiện.

Ví dụ thực hiện.

Tải bản đầy đủ - 0trang

17

post

https://ducdepzaiptit.wordpress.com/2015/05/26/bphone-co-3-phien-ban-bonho-4-mau-khac-nhau-gia-ban-tu-9-9-den-20-19-trieu-dong/

Tue May 26 05:22:02 ICT 2015

Bphone có 3 phiên bản bộ nhớ, 4 màu khác nhau, giá bán từ 9.9 đến 20.19

triệu đồng


91

post

https://ducdepzaiptit.wordpress.com/2015/05/26/asus-zenfone-c-co-muc-giaban-hap-dan-chi-con-2-190-000-vnd/

Tue May 26 05:29:17 ICT 2015

ASUS ZenFone C có mức giá bán hấp dẫn chỉ còn 2.190.000 VNĐ

100

page

https://ducdepzaiptit.wordpress.com/about/

Tue May 26 03:21:08 ICT 2015

About

1

Đức đẹp zai

post

https://ducdepzaiptit.wordpress.com/2015/05/26/thao-luan-tai-sao-android-tonpin-va-hieu-suat-khong-cao-bang-hdh-khac/

Tue May 26 05:16:33 ICT 2015

[Thảo luận] Tại sao Android tốn pin và hiệu suất không cao bằng HĐH

khác


89

post

https://ducdepzaiptit.wordpress.com/2015/05/26/he-lo-galaxy-s6-edge-phienban-iron-man-so-luong-han-che-1-000-may/

Tue May 26 05:11:33 ICT 2015

Hé lộ Galaxy S6 Edge phiên bản Iron Man, số lượng hạn chế 1.000

máy


81

post

https://ducdepzaiptit.wordpress.com/2015/05/26/quy-trinh-danh-gia-thoi-giansu-dung-pin-cua-mot-thiet-bi-android/

Tue May 26 04:41:40 ICT 2015

Quy trình đánh giá thời gian sử dụng pin của một thiết bị Android

35

post

https://ducdepzaiptit.wordpress.com/2015/05/26/danh-gia-thoi-luong-pin-cua-lgg2/

Tue May 26 04:32:58 ICT 201518

Đánh giá thời lượng pin của LG G2

21

Bùi Minh Đức

https://ducdepzaiptit.wordpress.com

author

post

https://ducdepzaiptit.wordpress.com/2015/05/26/ro-ri-asus-zenpad-7-va-8-manhinh-ti-le-43-chip-intel-ra-mat-thang-sau/

Tue May 26 05:23:44 ICT 2015

Rò rỉ Asus ZenPad 7 và 8: màn hình tỉ lệ 4:3, chip Intel, ra mắt tháng sau?94

post

https://ducdepzaiptit.wordpress.com/2015/05/26/android-5-1-da-co-cho-nexus5-nexus-7-2012-va-nexus-10-ban-da-tai-ve-chua/

Tue May 26 05:26:40 ICT 2015

Android 5.1 đã có cho Nexus 5, Nexus 7 2012 và Nexus 10, bạn đã tải về chưa?97

post

https://ducdepzaiptit.wordpress.com/2015/05/26/10-ung-dung-dep-va-mien-phidanh-cho-android-5-0-lollipop/

Tue May 26 04:20:34 ICT 2015

10 ứng dụng đẹp và miễn phí dành cho Android 5.0 Lollipop

63.3. Ứng dụng html sử dụng các dữ liệu RDF/XML:193.4. Source codeCác gói và lớp:Lớp RDFType: lớp này khai báo một số định dạng lưu trữ RDF.

package dark.rdf;public enum RDFType {

//public static final String RDFXML="RDF/XML";//public static final String N_TRIPLE="N-TRIPLE";20

//public static final String TURTLE="TURTLE";

RDFXML,N_TRIPLE,TURTLE}Lớp RDF2HTML:

package dark.reason;import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;

import dark.wordpress.Account;

import java.io.*;

import org.jsoup.Jsoup;

import org.jsoup.nodes.Document;

import org.jsoup.nodes.Element;

import org.jsoup.parser.Tag;public class RDF2HTML {private static final String PROJECT_PATH = System.getProperty("user.dir");private static final String PROPERTY_PREFFIX = "https://wordpress.com/wp#";

private static final String TYPE = "type";

private static final String LINK = "link";

private static final String DATE = "date";

private static final String TITLE = "title";21

private static final String POST_ID = "post-id";

private static final String DESC = "description";

private static final String PAGE_ID = "page-id";

private static final String AUTHOR = "author";

private static final String PAGE = "page";

private static final String USERNAME = "username";

private static final String HOMEPAGE = "homepage";

private static final String FULLNAME = "fullname";

private static final String PROPERTY_SUFFIX[] = { TYPE, LINK, DATE, TITLE,

POST_ID, PAGE_ID, DESC };

private static final String RDF_FOLDER = "rdf";

private static final String HTML_FOLDER = "html";private Model model;private File rdfFodler;

private File htmlFolder;

private File[] rdfFiles;

private Account[] author;

private int count;public RDF2HTML() throws FileNotFoundException {

rdfFodler = new File(PROJECT_PATH + File.separator + RDF_FOLDER);

htmlFolder = new File(PROJECT_PATH + File.separator + HTML_FOLDER);

rdfFiles = rdfFodler.listFiles();22

author = new Account[rdfFiles.length];

count = 0;

}public void convert() throws FileNotFoundException {

for (int i = 0; i < rdfFiles.length; i++) {

InputStream inputStr;

try {

count = i;

author[count] = new Account();

inputStr = new FileInputStream(rdfFiles[i]);

model = ModelFactory.createDefaultModel();

model.read(inputStr, null);

int length = rdfFiles[i].getName().length();

String fileName = rdfFiles[i].getName()

.substring(0, length - 4);

fileName += ".html";

File outFile = new File(PROJECT_PATH + File.separator

+ HTML_FOLDER + File.separator + fileName);

if (!outFile.exists())

outFile.createNewFile();

createHTMLFile(outFile);

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}23

}}private void buildTableHeader(Element table) {

Element tr = new Element(Tag.valueOf("tr"), "");for (int i = 0; i < PROPERTY_SUFFIX.length; i++) {

Element th = new Element(Tag.valueOf("th"), "")

.text(PROPERTY_SUFFIX[i]);

tr.appendChild(th);

}table.appendChild(tr);

}private void buildTableBody(Element table, String value[]) {

if (value[0].equals("author"))

return;

if (value[0].equals("page")) {

table.before("
about page");

return;

}

Element tr = new Element(Tag.valueOf("tr"), "");24

for (int i = 0; i < PROPERTY_SUFFIX.length; i++) {

Element td = new Element(Tag.valueOf("td"), "");

if (value[i] != null && PROPERTY_SUFFIX[i].equals(LINK)) {

td.appendChild(new Element(Tag.valueOf("a"), "").attr("href",

value[i]).text("link"));

} else

td.text(value[i] == null ? "" : value[i]);

tr.appendChild(td);

}table.appendChild(tr);

}public void createHTMLFile(File file) {

System.out.println("Tôi là người việt nam");

Document doc = Jsoup.parse("");

Element body = doc.getElementsByTag("body").get(0);

Element table = new Element(Tag.valueOf("table"), "");

table.attr("border", "1");

body.appendChild(table);buildTableHeader(table);// build news table

ResIterator iter = model.listResourcesWithProperty(null);25

while (iter.hasNext()) {

Resource rs = iter.nextResource();

String value[] = new String[PROPERTY_SUFFIX.length];

// check information of author

Property propURL = model.getProperty(PROPERTY_PREFFIX + HOMEPAGE);

StmtIterator iterator = rs.listProperties(propURL);

if (iterator.hasNext()) {

String url = iterator.nextStatement().getObject().toString();

if (url != null) {

author[count].setURL(url);

}

}

Property propFullname = model.getProperty(PROPERTY_PREFFIX

+ FULLNAME);

iterator = rs.listProperties(propFullname);

if (iterator.hasNext()) {

String fullname = iterator.nextStatement().getObject()

.toString();

if (fullname != null) {

author[count].setFullname(fullname);

}

}

Property propUsername = model

.getProperty(PROPERTY_PREFFIX + AUTHOR);

iterator = rs.listProperties(propUsername);26

if (iterator.hasNext()) {

String username = iterator.nextStatement().getObject()

.toString();

if (username != null) {

author[count].setUsername(username);

}

}

// get news resource

for (int i = 0; i < value.length; i++) {

Property prop = model.getProperty(PROPERTY_PREFFIX

+ PROPERTY_SUFFIX[i]);

StmtIterator iterator1 = rs.listProperties(prop);

if (iterator1.hasNext()) {

value[i] = iterator1.nextStatement().getObject().toString();

}

}

buildTableBody(table, value);

}// build author information

Element head = doc.head();

head.append("" + author[count].getFullname() + "");

body.prepend("" + "

username : " + author[count].getUsername()

+ "

" + "homepage");27

try {BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(file));

writer.write(doc.html());

writer.flush();

writer.close();

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException {

RDF2HTML a = new RDF2HTML();

a.convert();

System.out.println("Hoàn thành");

}

}Lớp Account:package dark.wordpress;public class Account {

private String fullname;

private String username;

private String password;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ví dụ thực hiện.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×