Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Mô tả bài toán

I. Mô tả bài toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

cơng ty có thể làm việc một cách thoải mái nhất , hiệu quả nhất, đạt

hiệu quả cao trong việc.

1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu

- Đối tượng: Quản lý nhân sự ( nhân viên )

- Mục đích: Xây dựng một chương trình hõ trợ cho cơng ty quản

lý nhân sự trong Cơng ty có hiệu quả cao và có thể ứng dụng

trong thực tế.

1.2. Quy mô cơ cấu công ty

Công ty hoạt động gồm 5 phòng ban:

- Phòng Giám đốc

- Phòng Kế tốn

-Phòng Nhân sự- Phòng Quản lý chất lượng

- Phòng Kinh doanh

Các hoạt động quản lý nhân sự tại Cơng ty do phòng Nhân sự

đảm nhận thực hiện chính , phòng Kế tốn cũng tham gia thực hiện

1.3. Cách quản lý nhân viên hiện tại

Hoạt động quản lý nhân sự tại Công ty được tiến hành qua 3 công

đoạn chính là : Quản lý hồ sơ, quản lý chấm cơng, quản lý lương

• Hoạt động quản lý hồ sơ

Phòng nhân sự có chứ năng thực hiện hoạt động này

- Khi công ty đưa ra quyết định tuyển dụng nhân sự từ ban Giám

đốc , phòng Nhân sự sẽ cập nhật hồ sơ về thông tin nhân viên

này

- Trong quá trình hoạt động , phòng Nhân sự sẽ xem thơng tin

nhân viên để có thể cập nhật nhanh nhaatsvaf tránh sai xót cũngnhư trùng lặp thơng tin . Việc sửa đổi dựa trên việc lây thông tin

từ nhân viên

- Việc thay đổi mức lương , phòng Nhân sự sẽ điều chỉnh thơng

tin của nhân viên đó để phòng Kế tốn tính mức lương

- Khi nhân viên xin thơi việc có quyết định của Ban Giám đốc ,

phòng Nhân sự có trách nhiệm xóa thơng tin của nhân viên đó ra

khỏi hồ sơ của Cơng ty

• Hoạt động quản lý chấm cơng

Phòng Nhân sự có trách nhiệm cơ bản là cập nhật và điều chỉnh

chấm cơng

- Hàng ngày phòng Nhân sự cập nhật thông tin nhân viên để ghi

vào bảng theo dõi chấm cơng .

- Khi Cơng ty có nhu cầu điều động nhân viên làm thêm giờ . Việc

điều động phòng Nhân sự phải dựa trên cơ sở cập nhật thông tin

về lịch làm việc của nhân viên trong tháng để sắp xếp

- Khi nhân viên làm thêm giờ phòng nhân sự sẽ thực hiện cập nhật

chấm cơng.

• Hoạt động quản lý lương

Trách nhiệm thực hiện là của phòng kế tốn với chức năng chinh

là tính và lập báo cáo lương

- Cuối tháng phòng Kế tốn sẽ nhận báo cáo chấm cơng được Ban

Giám đốc phê duyệt từ phòng Nhân sự, đồng thời cập nhật các

khoản phụ cấp,... để tính lương.

- Lập phiếu lương cho từng nhân viên

- Thống kê để lập bảng lương- Sau khi Ban Giám đốc phê duyệt, nhân viên nhận lương phòng

Kế tốn sẽ lên báo cáo vè lương, về thuế thu nhập phải nộp hàng

tháng.

- Nếu có cơ quan chức năng kiểm tra thì phải trình

- Lương khi nhận = Thưởng + tiền cơng mơt ngày *số ngày làm

việc + giờ tăng ca* tiền/1h_ca-bhxh

2. Bài tốn

2.1. Xác định bài tốn

Input:

- Thơng tin về nhân viên ( Mã nhân viên_khóa chính, Họ tên,

Giới tính, Ngày sinh, Dân tộc, Quê quán, Sđt, Địa chỉ, Số

CMND, Trình độ, Chức vụ, Số bhxh, Phòng ban)

- Thơng tin phòng ban ( Mã phòng ban_khóa chính, Tên

phòng ban )

- Thơng tin chức vụ ( Mã chức vụ_ khóa chính,Tên chức vụ)

- Thơng tin trình độ (Mã trình độ_khóa chính, Trình độ)

- Thơng tin lương ( Mã nhân viên_khóa chính, số ngày làm

việc, tiền công một ngày, số giờ tăng ca, lương1h_tăng ca,

bhxh, thưởng, tổng lương)

Output:

- Thông tin đầy đủ về nhân viên

- Bảng chấm công

- Bảng lương

- Danh sách nhân viên theo thứ tự tăng dần của lương2.2. Các chức năng của hệ thống

• Chức năng quản lý hồ sơ: Cập nhật tất cả thông tin củ nhân viên

trong Công ty

- Thông tin nhân viên

- Thực hiện việc chỉnh sửa, cập nhật thông tin

- Phân loại , đánh giá , cập nhậ bổ sung thơng tin nhân viên

theo các phòng ban, chức vụ

- Xóa thơng tin nhân viên khi nhân viên nghỉ việc

• Chức năng quản lý tiền lương:

- Theo dõi chấm công cho nhân viên theo ngày

- Cập nhật nhân viên được khen thưởn và kỉ luật

- Tình hình cơng việc của nhân viên xem có tăng ca hay giảm

giờ làm khơng

• Chức năng quản lý chế độ: Xem các nhân viên có chế nào khơng

như bảo hiểm

• Chức năng hệ thống : Hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi

quản trị ( Hay nhân viên quản lý ) muốn sử dụngchức năng quản• Chức năng tìm kiếm: Cho phép xem lý lịch của bất kì nhân viên

nào trong Cơng ty theo mã nhân viên hay mã phòng ban

• Chức năng thống kê báo cáo

- Thông tin nhập: Lý lịch nhân viên, phòng ban, danh mục

chức vụ, bảng lương

- Thơng tin xuất: Các bao cáo về thông tin nhân viên, về

phòng ban, về chức vụ, về lương và một số thơng báo theo

chỉ thị của Ban Giám đốc• Chức năng trợ giúp: Giúp người dùng dễ thực hiện và sử dụng

hệ thống

2.3. Biểu đồ phân cấp chức năngQuản lý nhân

sựQuản lý hồ sơQuản lý hệ

thốngQuản lý lươngCập nhât tt nvTheo dõi, chấm

cơngChỉnh sửaPhân loại, đánh

giáXóa tt nvQuản lý chế độĐăng nhậpThống kê báo

cáoTìm kiêmHỗ TrợBhxhDanh mục nvNv theo mãKhen thưởng- Kỉ

luậtNghỉ hưuBảng lươngNv theo pbTăng caChuyển công

tácDanh mục pbNv theo chức vụDanh mục cvNv theo trình

độDanh mục trình

độTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Mô tả bài toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×