Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. UY TÍN NGƯỜI QUẢN LÍ

III. UY TÍN NGƯỜI QUẢN LÍ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Cấu trúc tâm lý uy tín của người quản lýUy quyền: quyền hạn do vị trí quản lý đem lại.Sự tín nhiệm: Cơ sở căn bản để có uy tín cá nhân chính là phẩm chất nhân cách, năng l ực của người đó đ ược m ọi

người thừa nhận là phù hợp, xứng đáng với chức vụ được giao.Sự ám thị: khiến mọi người an tâm và thoải mái khi thực hiện chỉ đạo của người quản lý.

(PHÂN BIỆT ÁM THỊ VÀ THUYẾT PHỤC)3. Phân loại uy tína) Uy tín chân thựcNgười quản lý, quản lý ln đ ứng vững trên c ương vị c ủa mình . Trong hoạt động và trong cuộc s ống luôn đ ược c ấp trên tín nhi ệm, c ấp d ưới kính

phục tin tưởng, phục tùng tự nguy ện, đồng nghiệp ng ưỡng m ộ.Những quy định quản lý đưa ra đ ược nhân viên th ực hiện t ự giác, nghiêm túc dù ng ười qu ản lý có giám sát hay khơng .Thái độ chung của nhân viên đối với qu ản lý là ủng h ộ, tin t ưởng vào quy ết đ ịnh c ủa ng ười qu ản lý trong b ất c ứ tình hu ống nào.Người quản lý cũng như nhân viên ln có tâm tr ạng tho ải mái, nhi ệt tình trong m ọi cơng vi ệc, có k ết qu ả ho ạt đ ộng hi ệu qu ả, th ể hi ện trong s ự

đi lên, phát triển của tổ chức và c ủa mỗi thành viên trong nhóm.b) Uy tín giả tạoUy tín giả tạo dựa trên sự trấn áp người khác bằng quy ền l ựcUy tín giả tạo dựa trên kho ảng cáchUy tín kiểu gia trưởngUy tín kiểu dân chủ giả hiệuUy tín kiểu cơng thầnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. UY TÍN NGƯỜI QUẢN LÍ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×