Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Phân loại thị trường bất động sản

II. Phân loại thị trường bất động sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Phân loại thị trường bất động sản

II.1. Các phân mảng của thị trường bất động sản theo

phân loại

Bất động sản để ở

- Thị trường đất đô thị: Tiền thuê và giá

- Thị trường nhà đô thị: Cơ cấu đặc trưng và mật độ

• Thị trường nhà chung cư: Hộ gia đình, giá và tài

chính

• Thị trường quản lý nhà ở: Di chuyển, bán và cho thuê17II. Phân loại thị trường bất động sản

II.1. Các phân mảng của thị trường bất động sản

theo phân loại

Thị trường để ở đơ thị được phân nhỏ hơn thành thị trường nhà ở, chung cư

và thị trường quản lý nhà.

Thị trường tài sản không để ở được chia thành thị trường địa điểm phát

triển sản xuất, thị trường văn phòng cho th.

Thị trường khơng gian xây dựng bao gồm: thị trường đất nông thôn, thị

trường đất đô thị.18II. Phân loại thị trường bất động sản

II.1. Các phân mảng của thị trường bất động sản

theo phân loại

Thị trường bất động sản không để ở.

- Lựa chọn địa điểm để ở, phi tập trung hoá lao động và

thành phố nhiều trung tâm

- Thị trường địa điểm nhỏ lẻ và thị trường cạnh tranh

- Quản lí điều hành của thị trường tài sản không để ở

- Thị trường văn phòng cho thuê tại các thành phố lớn

và thị trường công nghiệp

19II. Phân loại thị trường bất động sản

II.2 Thị trường bất động sản theo liệt kê

II.2.1. Thị trường khơng gian xây dựng theo liệt kê

• Thị trường khu cơng nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

• Thị trường khu đơ thị mới

• Thị trường căn hộ chung cư, văn phòng cho th

• Thị trường các khu du lịch, khu vui chơi giải trí

• Thị trường nhà ở khu đơ thị cũ

• Thị trường nhà ở, đất ở nơng thơn

• Thị trường đất nơng nghiệp

• Thị trường nhà ở xã hội

• Thị trường nhà cho người lao động các khu công nghiệp tập

trung

20II. Phân loại thị trường bất động sản

II.2. Thị trường bất động sản theo liệt kê

II.2.2. Thị trường tài sản theo liệt kê

• Thị trường trái phiếu bất động sản

• Thị trường cổ phiếu bất động sản

• Thị trường tín dụng bất động sản

• Thị trường thế chấp bất động sản

• Thị trường thế chấp thứ cấp bất động sản

• Thị trường cho thuê bất động sản

• Thị trường quản lý bất động sản

• Thị trường thơng tin bất động sản

• Thị trường đào tạo bất động sản

21II. Phân loại thị trường bất động sản

II.2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản

II.2.1. Đầu tư bất động sản

• Nhà đầu tư tiềm năng (Cá nhân, doanh nghiệp, đầu tư

sử dụng, đầu tư kinh doanh…)

• Tìm kiếm nguồn vốn

• Tìm kiếm cơ hội

• Tìm kiếm nhà đầu tư phát triển

• Lựa chọn phương án

• Quyết định đầu tư22II. Phân loại thị trường bất động sản

II.2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản

II.2.1. Đầu tư bất động sản

Nhà đầu tư tài chính (Tổ chức trong nước, tổ chức ngồi nước…)

• Tìm kiếm nguồn tài chính

• Tìm kiếm người sử dụng tài chính

• Tính tốn lựa chọn phương án,đối tác, đối thủ

• Quyết định phương án đầu tư23II. Phân loại thị trường bất động sản

II.2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản

II.2.1. Đầu tư bất động sản

Nhà đầu tư xây dựng (các nhà đầu tư trong nước, các nhà đầu tư ngồi

nước…)

• Tìm kiếm cơng nghệ

• Tìm kiếm nhà đầu tư phát triển

• Tìm kiếm nguồn vật tư ngun liệu

• Tìm kiếm các khách hàng24II. Phân loại thị trường bất động sản

II.2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản

II.2.1. Đầu tư bất động sản

Nhà đầu tư phát triển (phát triển dự án trong nước, phát triển dự án ngồi

nước…)

• Tìm kiếm cơ hội đầu tư

• Tìm kiếm địa điểm đầu tư

• Tìm kiếm nguồn tài chính

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng25II. Phân loại thị trường bất động sản

II.2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản

II.2.2. Tư vấn đầu tư

+ Tư vấn tài chính (Kế tốn, kiểm tốn, tín dụng, vốn…)

+ Mơi giới (cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước

ngoài…)

+ Tư vấn thiết kế (Tư vấn trong nước, tư vấn ngoài nước…)

+ Tư vấn xây dựng (Tư vấn trong nước, tư vấn ngoài nước)

+ Tư vấn địa điểm, quy hoạch (cá nhân, tổ chức…)

+ Tư vấn bất động sản (Thông tin)

+ Tư vấn bất động sản26II. Phân loại thị trường bất động sản

II.2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản

II.2.3. Các nhà giáo dục, đào tạo

+ Đào tạo đại học

+ Đào tạo nghiệp vụ

II.2.4. Sàn giao dịch bất động sản

+ Thông tin

+ Môi giới

+ Đấu giá

27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Phân loại thị trường bất động sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×