Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Các yếu tố của thị trường bất động sản

III. Các yếu tố của thị trường bất động sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. Các yếu tố của thị trường bất động sản

III.1. Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường

bất động sản

III.1.1.Thể chế thị trường bất động sản

- Các cơ quan nhà nước:

+ Cơ quan kế hoạch và đầu tư; + Cơ quan tài nguyên và

môi trường; + Cơ quan xây dựng, kiến trúc; + Ngân

hàng, tài chính

+ Ủy ban nhân dân các cấp

- Các cơ quan kiểm tra giám sát (Tòa án, Viện kiểm sát,

kiểm tốn…) (chế tài)

- Các tổ chức hỗ trợ thị trường (Các Hiệp hội, các NGO,

Các tổ chức quốc tế)

34III. Các yếu tố của thị trường bất động sản

III.1. Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất

động sản

III.1.2. Các thành tố thị trường bất động sản

• Các nhà đầu tư bao gồm: các nhà đầu tư phát triển,

các nhà đầu tư tiềm năng, các nhà đầu tư xâydựng...

• Những người sử dụng bất động sản bao gồm: các

doanh nghiệp (đất, cơng trình xây dựng, văn phòng

…), người dân (nhà ở, đất sản xuất kinh doanh).

• Các tổ chức trung gian bao gồm: các nhà môi giới,

các nhà tư vấn, các nhà đào tạo…

35III. Các yếu tố của thị trường bất động sản

III.1. Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất

động sản

III.1.2. Các thành tố thị trường bất động sản

• Các bên hữu quan bao gồm: các tổ chức ngân hàng, tài

chính, các hiệp hội về bất động sản, hiệp hội bảo vệ người

tiêu dùng, hiệp hội những nhà doanh nghiệp, hiệp hội

những nhà kinh doanh bất động sản…

• Nhà nước với vai trò cung cấp các khung khổ thể chế,

pháp lý, cung cấp dịch vụ công. Nhà nước cũng còn đóng

vai trò nhà đầu tư, người sử dụng trong thị trường bất

động sản.

36III. Các yếu tố của thị trường bất động sản

III.1. Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất

động sản

III.1.3. Cấp độ phát triển của thị trường bất động sản

• Thị trường bất động sản có 5 cấp độ phát triển:

• Cấp độ sơ khai

• Mọi người đều có thể trở thành người kinh doanh các

loại hình bất động sản

• Các chủ thể liên quan đến đất đai quyết định thị

trường37THAM LUẬN: QUAN HỆ TƯƠNG HỖ GIỮA TTTCTT - TTBĐSSơ đồ 1. Các cấp độ phát triển của thị trường bất động sản38III. Các yếu tố của thị trường bất động sản

III.1. Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất

động sản

III.1.3. Cấp độ phát triển của thị trường bất động sản

• Cấp độ tập trung hố

• Chỉ những người có chức năng và năng lực phát triển

dự án mới có thể trở thành chủ đầu tư dự án bất động

sản

• Những chủ thể có chức năng xây dựng quyết định thị

trường

39III. Các yếu tố của thị trường bất động sản

III.1. Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất

động sản

III.1.3. Cấp độ phát triển của thị trường bất động sản

• Cấp độ tiền tệ hóa

• Các chủ đầu tư khó khăn về vốn, phải cần sự trợ giúp

của ngân hàng

• Các chủ thể có chức năng tín dụng trở thành chủ thể

của thị trường bất động sản

• Tiền tệ sẽ quyết định thị trường40III. Các yếu tố của thị trường bất động sản

III.1. Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất

động sản

III.1.3. Cấp độ phát triển của thị trường bất động sản

• Cấp độ tài chính hố

Ngân hàng là kinh doanh vốn ngắn hạn

Đầu tư bất động sản là dài hạn

Ngân hàng phải chuyển các nguồn vốn ngắn hạn

thành vốn dài hạn thông qua cac côgn cụ, tổ chức tài

chính

Khi đó, các chủ thể tài chính quyết định thị trường

bất động sản

41III. Các yếu tố của thị trường bất động sản

III.1. Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất

động sản

III.1.3. Cấp độ phát triển của thị trường bđs

- Cấp độ tài chính hóa

Các loại hình quỹ tài chính hỗ trợ chính cho thị trường bất

động sản

+ Công ty bảo hiểm nhân thọ (Life insurances)

+ Những hiệp hội vay và tiết kiệm, ngân hàng tiết kiệm

(mutual saving banks)

+ Ngân hàng thế chấp (mortgage banks)

+ Quỹ đầu tư bất động sản (Real Estate Investment Funds)

+ Quỹ hưu trí (Pension Funds)

42III. Các yếu tố của thị trường bất động sảnIII.1. Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến

thị trường bất động sản

III.1.3. Cấp độ phát triển của thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản có 5 cấp độ phát triển:Cấp độ phức hợp (trưởng thành)43III. Các yếu tố của thị trường bất động sản

III.2. Thị trường bất động sản trong nền kinh tế thị trường

Công nghiệp hóahiện đại hóa 2020

2020

C/s xây dựngC/s đầu tưC/s đất đaiC/s tiền tệC/s tài chínhChính sách về cung Bất

động sảnThị trường

tài chính

tiền tệ

Thị trường

khoa học

cơng nghệThị trường

Bất động

sảnThị trường

hàng hóa dịch vụThành tốChính sách về cầu Bất

động sảnChính sách về giao dịch

Bất động sảnThị trường

lao độngThể chếHội nhập

2019Cấp độ phát triển44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Các yếu tố của thị trường bất động sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×