Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Sai. LDN2014, điều 47 khoản 3 cty TNHH k đc phát hành cổ phiếu nhưng được phát hành trái phiếu.

- Sai. LDN2014, điều 47 khoản 3 cty TNHH k đc phát hành cổ phiếu nhưng được phát hành trái phiếu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Sai. Vì theo luật dn 2014, điều 18: “Quyền thành lập, góp

vốn, mua cổ phần, mua cổ phần, mua phần vốn góp và

quản lý dn.” Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản

lý dn tại VN theo quy định của Luật này, và không bị nằm

trong trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.

18. Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân kể từ ngàyđược cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

- S vì DNTN ko tách bạch về tài sản

19. Vốn đã góp là vốn mà các thành viên cam kết góp vào

cơng ty.

20. Một cá nhân có thể thành lập nhiều hộ kinh doanh nếu

địa điểm đăng kí kinh doanh khác nhau.

- Mỗi cá nhân chỉ đc thành lập 1 DNTN cho dù địa điểm

khác nhau, nhưng ông chủ DNTN vẫn đc góp vốn thành

lập nhiều DN khác nhau. Nghị định 78/2015/NĐ-CP) “Hộ

kd do 1 cá nhân là công dân VN hoặc 1 gđ làm chủ, chỉ

đc đk kd tại 1 địa điểm, sd k quá 10 lđ, k có con dấu và

chịu trách nhiệm bằng tồn bộ ts của mình đvs hđ kd”

21. Các thành viên của công ty hợp danh phải chịu trách

nhiệm vô hạn về các khoản nợ của cơng ty.

- Sai. Vì thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vơ hạn,

còn thành viên góp vốn chỉ chịu TNHH trong phần vốn đã

góp.

22. Trong cơng ty cổ phần bắt buộc phải có hai loại cổ phần

là cổ phần phổ thơng và cổ phần ưu đãi.

- Sai. Vì CP phổ thơng bắt buộc còn CP ưu đãi có thể có

hoặc k3

323. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được thể hiện bằnglời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ

thể.

- Sai. Vì theo luật thương mại 2005, điều 27: “Mua bán

hàng hoá quốc tế.” tại khoản 2: mua bán hàng hoá

quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng

văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý

tương đương.24. Nếu các bên thoả thuận trong hợp đồng chỉ phạt vi phạmhợp đồng thì khi xảy ra tranh chấp khơng được quyền

vừa phạt vi phạm vừa bồi thường thiệt hại.

- S (ko thỏa thuận k phạt còn nếu trong hợp đồng có quy

định hay k đều phải bồi thường

25. Nếu 1 bên trong tranh chấp không tuân thủ phán quyết

của trọng tài thương mại thì sẽ bị hội đồng trọng tài

cưỡng chế thi hành.

- S (Điều 66 luật TTTM 2010, hội đồng trọng tài chỉ đưa

ra phán quyết, cơ quan thi hành án cưỡng chế

26. Phán quyết của trọng tài thương mại là chung thẩm,

khơng ai có quyền hủy phán quyết đó kể cả Tòa án.

- Sai. Điều 68 LTTTM

27. Khuyến mại, quảng cáo là hoạt động trung gian thương

mại nhằm giúp doanh nghiệp tạo được ưu thế trong thu

hút người tiêu dùng.

28. Công ty TNHH 1 thành viên do 1 cá nhân làm chủ sở hữu

khơng có tư cách pháp nhân vì tài sản của cơng ty khơng

tách bạch với tài sản của cá nhân đó.

4

4- Đúng. Vì ts trong kinh doanh và ngoài kd k phân biệt đc

vs nhau

29. Chủ thể của hoạt động thương mại phải là thương nhân.

30. Giải thể, phá sản là hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp.

31. Công ty trách nhiệm hữu hạn sáp nhập với cơng ty cổ

phần thì sẽ trở thành cơng ty cổ phần.

- Sai.

32. Mọi trường hợp các bên đã thỏa thuận giải quyết tranh

chấp tại trọng tài thương mại thì nếu khởi kiện ra Tòa án,

Tòa án bắt buộc phải từ chối thụ lý.

- S (điều 6 LTMTT 2010 trong trường hợp các bên tranh

chấp đã có thỏa thuận trọng tài mà 1 bên khởi kiện tại tòa

án thì tòa án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thỏa thuận

trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài k đc thực hiện

33. Bên ủy thác phải liên đới chịu trách nhiệm đối với hànhvi vi phạm của bên nhận ủy thác.

34. Kinh doanh dịch vụ môi giới kết hơn có yếu tố nước ngồi

là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

35. Điều lệ của doanh nghiệp là nguồn điều chỉnh hoạt động

kinh doanh.

36. Mọi cá nhân từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân

sự đều có quyền thành lập doanh nghiệp.

- Sai. Vì t1 phải có đủ nhận thức hay còn gọi là đủ hành vi

nhân sự. t2 k rơi vào quy định khoản 2 điều 18 những cá nhân k

đc thành lập dn5

537. Khi thành viên góp vốn trong cơng ty TNHH Hai thànhviên trở lên chết, thì người thừa kế trở thành thành viên

góp vốn trong cơng ty.

38. Trọng tài viên là người bắt buộc phải có bằng đại học.

- Đúng. Điều 20 khoản 1 luật TTTM

39. Mọi cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất, kinh

doanh đều là thương nhân.

- Sai. Theo quy định tại khoản 1 điều 6 Luật thương mại 2005 thì :

“ Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp,

cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên

và có đăng ký kinh doanh”

thực hiên hoạt động nhưng khơng đăng ký kinh doanh

thì khơng được gọi là thương nhân.40. Chỉ có Sở kế hoạch và đầu tư mới có thẩm quyền cấpgiấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

41. Giám đốc (TGĐ) Cơng ty TNHH hai thành viên trở lên tự

mình có quyền ký hợp đồng nhân danh Cơng ty bán tài

sản có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công

ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

42. Mức phạt hợp đồng kinh doanh thương mại do các bên tự

thỏa thuận trong hợp đồng.

- Sai. Theo quy định của cả Bộ luật dân sự 2005 (tại Điều 422) và

Luật Thương mại 2005 (Điều 300 và 307) thì bên vi phạm hợp

đồng chỉ phải chịu phạt vi phạm nếu các bên có thỏa thuận về

phạt vi phạm hợp đồng. Theo quy định tại Điều 301 Luật Thương

mại 2005 thì mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận nhưng

6

6tổng mức phạt không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi

phạm

43. Phần vốn góp của các thành viên Cơng ty hợp danh cóquyền tự do chuyển nhượng cho người khác.

- sai - khi thành viên hợp danh muốn chuyển nhượng vốn góp cho

người khơng phải là thành viên hợp danh của cơng ty thì cần phải

có sự đồng ý của các thành viên hợp danh còn lại. (khoản 3 điều

175 LDN 2014 )

- Thành viên hợp vốn được tự do chuyển nhượng phần vốn góp

cho người khác, khơng nhất thiết phải là thành viên của công ty.

(điểm d khoản 1 điều 182 LDN 2014)

44. Một doanh nghiệp chỉ được coi là có vị trí thống lĩnh thịtrường khi có thị phần từ 30% trên thị trường liên quan.

- đúng

Theo Khoản 1 Điều 11 Luật cạnh tranh (LCT), doanh nghiệp

được coi là có vị trí thống lĩnh trên thị trường nếu có thị phần

từ 30% trở lên trên thị trường liên quan hoặc có khả năng

gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể.

45. Sáp nhập doanh nghiệp và hợp nhất doanh nghiệp đều làhình thức tổ chức lại doanh nghiệp đồng thời làm chấm

dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập hoặc bị hợp

nhất.

- đúng

7

7Theo khoản 25 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định

rằng việc chia, tách, hợp nhất và sáp nhập chính là các hoạt động

nằm trong khái niệm tổ chức lại doanh nghiệp

về vấn đề hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp:

- Giống nhau:

+ Là hình thức tổ chức lại mà doanh nghiệp thực hiện bằng cách

kết hợp năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tổ

chức lại để hình thành năng lực kinh doanh thống nhất trong một

doanh nghiệp;

+ Hợp nhất và sáp nhập đều dẫn đến chấm dứt sự tồn tại của

công ty bị sáp nhập;

46. Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và cơng ty cổphần đều là hình thức doanh nghiệp có tư cách pháp

nhân.

- Sai. DNTN khơng có tư cách pháp nhân : DNTN khơng có sự độc

lập về mặt tài sản giữa tài sản riêng của cá nhân và tài sản của

doanh nghiệp

K1Đ183 Luật doanh nghiệp 2014)

47. Trong Công ty cổ phần, Ban kiểm soát chỉ được thành lậptrong trường hợp Cơng ty đó có trên 11 cổ đơng là cá

nhân trở lên.

- đúng

Theo Điều 95, Luật Doanh nghiệp hiện hành, Ban Kiểm soát sẽ

phải được thành lập khi cơng ty có trên 11 cổ đơng là cá nhân

8

8hoặc có cổ đơng là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của

công ty.

48. Thành viên của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chết,người thừa kế của thành viên đó muốn trở thành thành

viên của Cơng ty thì phải được sự chấp thuận của Hội

đồng thành viên.

49. Tất cả các thành viên của công ty hợp danh phải chịu

trách nhiệm vô hạn về nghĩa vụ tài chính với cơng ty.

- Sai. Luật dn 2014, điều 172 khoản 1 thành viên góp

vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty

trong phạm vi số vốn đã góp vào cơng ty.

50. Trong mơi trường kinh doanh ở Việt Nam, công ty hợpdanh là đặc trưng của công ty đối vốn.

51. Chủ thể của quan hệ môi giới thương mại bắt buộc phải

là doanh nghiệp.

52. Khi xảy ra tranh chấp, các bên lần lượt giải quyết theo

thứ tự: thương lượng, hòa giải, trọng tài thương mại và

cuối cùng mới đến Tòa án.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Câu 1 . Anh A là giáo viên hiện đang dạy học tại một trường cơng

lập. Anh đang có nhu cầu thành lập một doanh nghiệp tư nhân

kinh doanh lĩnh vực khách sạn. Theo anh (chị), anh A có thể thành

lập doanh nghiệp được hay khơng? Nếu được thì anh A phải đáp

ứng những điều kiện nào để có thể thành lập DNTN nói trên?

9

9(Điều 20 Luật cán bộ, cơng chức và luật phòng chống tham nhũng

thì cán bộ cơng chức khơng được thực hiện những hoạt động sản

xuất kinh doanh. nếu như ông đó là cán bộ công chưc trong

trường công lập đó thì k đc phép thành lập, góp vốn, mua cổ phần

của doanh nghiệp theo điều 18 luật dn. bài 1 nếu như ơng đó là

cán bộ cơng chưc trong trường cơng lập đó thì k đc phép thành

lập, góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp theo điều 18 luật

dn.nếu có thì chỉ được thực hiện kih doanh theo hộ gia đình, cá

thể thơi còn trường hợp ổng chỉ là nhân viên thì bthuog k bị cấm.

còn lại ổng là nhân viên trong trường đó thì được thành lập doanh

nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp bthuog

trog luật)Câu 2. Cơng ty TNHH Ban Mai có trụ sở tại thị xã H tỉnh X, đã

được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp năm 2011, gồm 4 thành viên với tỷ lệ góp vốn như

sau: ơng Hồng góp 20%, ơng Đức góp 25%, ơng Sơn góp 45% và

bà Hoa góp 10%.

a. Ngày 20/4/2016 ơng Hồng bỏ phiếu khơng tán thành đối

với nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc thay đổi Điều lệ

công ty ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, ơng Hồng đã gửi văn

bản u cầu cơng ty mua lại tồn bộ phần vốn góp của mình. Vậy,

u cầu của ơng Hồng có hợp pháp khơng? Tại sao? (Nêu căn cứ

pháp lý)10

10b. Ngày 20/5/2016, ông Đức đã đồng ý chuyển nhượng phần vốn

góp của mình tại cơng ty cho bà Cúc là bạn của ông và việc

chuyển nhượng này chỉ do ông Đức với bà Cúc tiến hành. Vậy,

việc chuyển nhượng phần vốn góp của ơng Đức trong trường hợp

này có đúng quy định pháp luật khơng? Anh (chị) hãy xử lý tình

huống và nêu căn cứ pháp lý? (khoản 3 điều 52 luật doanh nghiệp

không được, theo nguyên tắc là ổng phải chuyển nhượng.)

Câu 3. Chủ DNTN Hoàn Thành đầu tư 10 tỷ đồng thành lập DNTN

mang tên mình. Trong quá trình kinh doanh chủ doanh nghiệp

muốn mở rộng vốn để đầu tư một dự án 20 tỷ. Theo anh chị chủ

DNTT phải làm gì để đủ vốn đầu tư cho dự án nói trên. Với mỗi

cách thức mà chủ DN đó thực hiện thì tư cách pháp lý của DNTN

có gì thay đổi? (Thay đổi vốn điều lệ, góp thêm tiền vào doanh

nghiệp, khơng thay đổi tư cách pháp lí vẫn là dntn

kêu gọi vốn góp từ bên ngồi để có thể trở thành cty cổ phần.

chuyển đổi thành công ty hợp danh, cty trách nhiệm hữu hạn

dntn chiụ trách nhiệm vô hạn, đầu tư là chuyển đổi

điều 199.

tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn góp đầu tư)

Câu 4. Cơng ty TNHH Lâm Hoa Thành được cấp giấy chứng

nhận đăng kí doanh nghiệp vào ngày 12/3/2017. Trong đó các

thành viên góp vốn như sau:

+ Lâm: góp 1 tỷ VNĐ

+ Hoa: góp 1 căn nhà tại 41 Trần Phú được định giá là 5 tỷ11

11+ Thành: cam kết góp 4 tỷ tiền mặt, nhưng tại thời điểm đăng

kí DN mới chỉ góp được 1 tỷ, phần còn lại Thành cam kết cứ 2

tháng Thành góp 500tr.

Hỏi:

a) Việc góp vốn của các thành viên có hợp pháp khơng? Vì sao,

nêu cơ sở pháp lý? (a. không được

Cam kết mà phải trong 90 ngày

khoản 2 điều 48

trong 90 ngày sau phải góp hết 3 tỷ

2 tháng 500 triệu là khơng được

2 thằng đầu bình thường

được gia hạn trong 90 ngày

trong 90 ngày kh đủ thì kh là thành viên,

vốn góp chỉ có 1 tỉ)

b) Nêu cách xử lý vốn góp của Lâm trong các trường hợp sau:

TH1: Anh Lâm muốn chuyển nhượng số vốn góp là 500t triệu

của mình cho vợ là chị Bình.

TH2: Anh Lâm tặng cho 100 triệu đồng vốn góp của mình cho

con trai là Tuấn.

(TH1: bán thành viên cho cty trước

nhiều cổ phần được ưu tiên

sau đó mới bán được

với cùng điều kiện - đảm bảo thời hạn 30 ngày - trong cty kh ai

mua mới đucowj bán ra ngoài

12

12điều 53 luật dn

TH2: điều 53

thành viên có quyền tặng, có quan hệ với nhau, vợ con chồng cha

mẹ - thân cận - hàng thừa kế thứ nhất • concủa ổng cũng đương nhiên trở thành thành viên củacông ty

khoản 5 điều 54

người khác kh phải họ hàng, là phải đuocự hội đồng cổ đông chấp

thuận

)

Câu 5: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Hưng Thịnh Phát có

49 thành viên, vốn điều lệ là 10 tỷ. Ông Hưng là thành viên của

cơng ty với số vốn góp chiếm 12% vốn điều lệ.

a) Tháng 3/2017 ơng Hưng vì bất đồng ý kiến trong định hướng

kế hoạch kinh doanh với các thành viên còn lại nên đã quyết

định rút vốn ra khỏi cơng ty. Nêu cách giải quyết vốn góp của

ơng Hưng trong tình huống trên. (yêu cầu cty mua lại phần

vốn góp

chuyển nhượng

khác - tặng cho, thừa kế

Cty thay đổi - Khoản 2 điều 51 - kh được phải thuộc các trường

hợp

52,53,54,68 kh được rút vốn13

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Sai. LDN2014, điều 47 khoản 3 cty TNHH k đc phát hành cổ phiếu nhưng được phát hành trái phiếu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×