Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

81diện trong các khâu của chu trình kinh doanh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực có

hạn của mình. Mặt khác, cũng cần có các chính sách vĩ mơ của Nhà nước nhằm

đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh cũng như nâng cao tính hiệu lực của các

văn bản pháp lý trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

- Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh là công ty bảo hiểm hoạt động có

hiệu quả do quy mơ kinh doanh ngày càng được mở rộng và chi phí kinh doanh về

cơ bản được sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. Tổng công ty cũng đã xây dựng được

cơ chế quản lý khoa học nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực của mình cũng

như xây dựng được cơ chế đánh giá hiệu quả một cách khoa học đối với các đơn vị

thành viên hạch toán phụ thuộc. Tuy nhiên, trong thực tiễn vẫn còn những điểm hạn

chế trong việc đánh giá hiệu quả của Tổng công ty đối với các đơn vị thành viên

cũng như các nhân tố hạn chế việc nâng cao hiệu quả cần được hoàn thiện, bổ sung,

sửa đổi nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Tổng

công ty nói chung và cho Cơng ty bảo hiểm Qn đội Bắc Ninh nói riêng.

- Để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của cho Công ty bảo hiểm Quân

đội Bắc Ninh thì cần thiết phải thực hiện đồng bộ, có hiểu quả các giải pháp như đã

đề xuất, đồng thời còn nhiều vấn đề đặt ra cần nghiên cứu tiếp theo như:

+ Nghiên cứu áp dụng mơ hình tổ chức công ty theo hướng hợp lý hơn, nhằm

tăng cường công năng và sự phối hợp liên kết giữa các phòng ban, đồng thời tiếp

tục mở rộng quy mơ kinh doanh thơng qua việc lập các văn phòng đại diện tại các

huyện còn chưa có văn phòng giao dịch nhằm tìm kiếm nguồn thu, nâng cao hiệu

quả kinh doanh.

+ Nghiên cứu chính sách phù hợp nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất

lượng tốt đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, đồng thời tăng cường công

tác đào tạo kỹ năng nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và hiệu quả trong

kinh doanh.2. Kiến nghị

2.1. Kiến nghị với nhà nước82- Nâng cao vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc định hướng

thị trường: Việc ban hành Luật kinh doanh bảo hiểm cũng như các văn bản pháp

luật khác về bảo hiểm đã cung cấp những căn cứ pháp luật cơ bản cho sự phát triển

của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Tuy nhiên, cần nâng cao vai trò của các cơ

quan quản lý nhà nước trong việc định hướng thị trường bảo hiểm cũng như kiểm

tra và thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm, kiểm tra kỹ thuật trích lập và sử dụng các

quỹ dự phòng để đảm bảo mơi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các đơn vị.

- Tăng cường hoạt động của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam: Trên thực tế, quan

hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đã bước

vào giai đoạn mới: giai đoạn hợp tác cùng phát triển, nhiều vấn đề đã được các

doanh nghiệp cùng đưa ra thống nhất và cùng bàn bạc biện pháp giải quyết như: vấn

đề tái bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước, thông tin thị trường,

thực hiện các thỏa thuận, hợp tác với nhau trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hải, bảo

hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt. Tuy vậy, tình trạng cạnh

tranh thiếu lành mạnh ít nhiều vẫn xảy ra, một số cơng ty vẫn cố tình vi phạm các

bản cam kết thỏa thuận để tranh giành dịch vụ, đặc biệt việc khai thác qua mơi giới

còn phổ biến và thiếu sự phối hợp giữa các công ty bảo hiểm của Việt Nam nên các

nhà mơi giới bất hợp pháp vẫn có đất để hoạt động tại thị trường bảo hiểm Việt

Nam.

Chính vì vậy, một mặt các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cần phối hợp,

liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp bảo hiểm khác trong Hiệp hội bảo hiểm, đấu

tranh chống lại các hình thức cạnh tranh khơng lành mạnh, cạnh tranh quá khích

trên thị trường. Mặt khác cần tăng cường hoạt động của Hiệp hội bảo hiểm Việt

Nam theo hướng tăng tính tự quản trong từng doanh nghiệp, đảm bảo được mơi

trường cạnh tranh lành mạnh vì lợi ích chung của thị trường.

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo

hiểm: Cần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo

hiểm theo nguyên tắc Nhà nước quản lý thống nhất hoạt động kinh doanh bảo hiểm

và bộ máy của hoạt động bảo hiểm đủ mạnh để đảm bảo được chức năng quản lý.83Các cơ quan chức năng quản lý về bảo hiểm cần xây dựng các văn bản pháp chế về

các biện pháp chế tài trong việc không tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt

động bảo hiểm, các chế tài trong việc không tham gia các nghiệp vụ bảo hiểm bắt

buộc theo quy định của pháp luật hay hiện tượng trục lợi bảo hiểm. Chính phủ cần

quy định trách nhiệm vật chất đối với người vi phạm cũng như tăng cường hoạt

động kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả người được bảo hiểm và

người tham gia bảo hiểm.

- Nhà nước cần có chính sách khuyến khích đối với việc tăng cường khả

năng tích tụ và tập trung vốn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm: Trong những năm

qua, mặc dù đạt được những kết quả khả quan song khả năng tài chính mà trước hết

là vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước còn hạn chế. Mặc dù

tổng vốn kinh doanh của toàn ngành bảo hiểm liên tục tăng qua các năm nhưng

vẫn còn thấp so với tổng giá trị tài sản tham gia bảo hiểm. Thực tế phần lớn các

doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam có quy mơ nhỏ, vốn ít, khả năng tổ chức thị

trường hạn chế, do đó cần tăng cường khả năng tích tụ và tập trung vốn, hoàn thiện

cơ chế quản lý và định chế tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhằm giúp các

doanh nghiệp bảo hiểm đương đầu với những đối thủ mạnh. Đặc biệt với xu hướng

hình thành các công ty xuyên quốc gia trên thế giới và trong khu vực. Để làm được

điều đó các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cần có các chính sách và sự trợ giúp

từ phía Nhà nước.

- Tái cấu trúc các DNNN nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động, nâng cao

năng lực cạnh tranh: Việc các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước mở rộng

đầu tư ra các lĩnh vực ngồi ngành như ngân hàng, chứng khốn, bảo hiểm, bất

động sản... đã cho thấy những hậu quả rất lớn đó là: thua lỗ triền miên, gây thất

thốt tài sản của nhà nước, gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế và xã hội. Đặc biệt

trong lĩnh vực bảo hiểm, việc ra đời quá nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ do

việc đầu tư ngoài ngành đã gây rối loạn thị trường, làm méo mó biến dạng thị

trường bảo hiểm Việt Nam, gây tổn hại rất lớn đến các doanh nghiệp bảo hiểm phi

nhân thọ truyền thống.84Do vậy, việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong thời điểm hiện tại là

hết sức cần thiết, các công ty bảo hiểm kinh doanh thua lỗ, cạnh tranh thiếu lành

mạnh cần phải loại bỏ, trả lại môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo cơ hội cho các

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thực sự có năng lực kinh doanh có hiệu quả,

đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của nền kinh tế.2.2. Kiến nghị với Tổng công ty

- Bổ sung và hoàn thiện các sản phẩm bảo hiểm:

Tổng cơng ty, nên xem xét, nghiên cứu và hồn thiện một số sản phẩm đã

triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng như:

Đối với bảo hiểm toàn diện học sinh: để khai thác có hiệu quả loại hình bảo

hiểm này có thể xây dựng điều khoản này theo hướng kết hợp 3 điều kiện (A+B+C).

Điều này sẽ có lợi khi khai thác, tuyên truyền, giảm chi phí xác minh khi khách

hàng chuyển từ rủi ro khác tai nạn sang rủi ro tai nạn để trục lợi.

Nghiên cứu và triển khai các sản phẩm dịch vụ mới nhằm tăng doanh thu,

mở rộng thị trường như các sản phẩm: bảo hiểm cháy nổ xe máy, bảo hiểm nhà tư

nhân, bảo hiểm trách nhiệm bác sỹ, bảo hiểm chi phí y tế...

Cần tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các hình thức dịch vụ phụ trợ mới cho

khách hàng chẳng hạn như cứu trợ người, trợ giúp việc cung cấp thông tin trong

lĩnh vực ngoại thương liên quan bảo hiểm hàng hóa như thơng tin liên quan đến

người chuyên chở, tình trạng của tàu… khi khách hàng có nhu cầu nhờ Bảo hiểm

Quân đội Bắc Ninh giúp đỡ.

- Xem xét giao định mức chi phí kinh doanh hợp lý:

Đối với định mức chi phí: Tổng cơng ty nên xem xét và tăng định mức đối

với khoản mục chi tuyên truyền, giao dịch, tiếp khách, hội nghị cho Công ty bảo

hiểm Quân đội Bắc Ninh để thực hiện tốt các chính sách khách hàng trong điều kiện

cạnh tranh ngày càng gay gắt. Định mức này dựa trên cơ sở định mức bình qn

trong 3-5 năm của Cơng ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninhvới các đơn vị cùng hạng

có điều kiện kinh doanh tương tự nhau, trên cơ sở định mức bình qn chung tồn

ngành và quy định về quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước. Tổng cơng ty cũng85nên giao định mức khuyến khích đối với phần doanh thu tăng trưởng của các công

ty thành viên.

Đối với khoản mục chi phí khấu hao tài sản cố định, Tổng cơng ty nên giao

và quyết tốn chung với các khoản mục chi phí khác trong định mức chi phí kinh

doanh giao hàng năm cho các đơn vị thành viên. Như vậy, sẽ buộc các đơn vị thành

viên cân nhắc đến hiệu quả sử dụng các tài sản cố định được giao cũng như số

lượng tài sản cần thiết trong đơn vị mình, tránh được tâm lý sử dụng lãng phí tài sản

cố định do khoản mục này được quyết toán theo thực tế. Mặt khác, việc trang bị các

tài sản cố định cần xem xét đến hiệu quả sử dụng tài sản của mỗi đơn vị trên cơ sở

chỉ tiêu hiệu quả theo lợi nhuận đạt được hàng năm của các đơn vị thành viên trong

đó có xem xét đến chi phí cố định để tạo ra 01 đồng doanh thu cũng như 01 đồng

hiệu quả.

Tổng cơng ty cần có chính sách cụ thể nhằm khuyến khích thỏa đáng đối với

cá nhân và các đơn vị sử dụng tiết kiệm chi phí trong kinh doanh như tăng mức

khuyến khích bằng vật chất trên số chi giảm so với định mức, tăng điểm thi đua

trong tiêu chuẩn thi đua hàng năm. Mặt khác, có thể xem xét và giao đơn giá tiền

lương theo hiệu quả theo hai mức: một mức cao đối với khoản hiệu quả tăng trưởng

hàng năm và một mức thấp đối với số hiệu quả giảm nhằm tạo động lực mạnh mẽ

cho các đơn vị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh.

Tổng công ty nên tổng kết kinh nghiệm và mơ hình đại lý của các đơn vị

thành viên, có các giải pháp chiến lược và sách lược nhằm định hướng cho các đơn

vị thành viên trong tất cả các khâu trừ tuyển dụng, tạo thị trường, quản lý và các chế

độ khuyến khích đối với đại lý.

Ngồi việc thực hiện tốt các vấn đề nêu trên, trong việc tăng trưởng doanh

thu Tổng công ty cần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đối với các hoạt động tái bảo

hiểm, hoạt động đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả chung toàn ngành cũng như hiệu

quả quy ước của các đơn vị thành viên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×