Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH ’S ALPHA

PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH ’S ALPHA

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Thành phần giá cả và thanh toán

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.754

a3Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Deleted

V14

V15

V16Scale

Cronbach's

Variance if

Corrected Item- Alpha if Item

Item Deleted Total Correlation

Deleted

7.06

2.002

.506

.644

6.96

2.176

.564

.564

7.35

2.252

.507

.6344. Thành phần Tin Cậy

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.789

a5Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Scale

Corrected Item- Cronbach's

Deleted

Variance if Total Correlation Alpha if Item

Item Deleted

Deleted

V1711.886.334.524.614V1811.706.575.582.554V1911.506.880.521.664V2012.416.626.562.677V2112.226.187.532.765Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi5. Thành phần Đáp ứng

aCronbach's AlphaV22

V23

V24

V25

V26

V27Reliability Statistics

N of Items

.8156Item-Total Statistics

Scale

Cronbach's

Scale Mean if Item

Variance if

Corrected Item- Alpha if Item

Deleted

Item Deleted Total Correlation

Deleted

10.32

5.734

.415

.827

10.71

5.586

.538

.737

10.56

5.352

.600

.715

10.23

5.645

.644

.700

10.97

5.217

.546

.734

10.85

5.261

.632

.7546. Thành phần Sự hài lòng của khách hàng

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.835

a3Item-Total StatisticsScale Mean if Item

Deleted

V28

V29

V30Scale

Cronbach's

Variance if

Corrected Item- Alpha if Item

Item Deleted Total Correlation

Deleted

9.67

4.474

.669

.801

9.73

5.285

.696

.773

9.57

5.766

.734

.735PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA)

1. EFA Thành phần độc lập

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

Sig.1

V11

V7

V8

V13

V10

V9

V12

V23

V6

V22

V24

V16

V14

V15

V1

V3

V2

V4

V5

V17

V26

V20

V27Rotated Component Matrixa

Component

2

3

.731

.310

.729

.711

.691

.386

.681

.680

.672

.352

.655

.642

.310

.630

.610

.614

.604

.584

.310

.363

.301

.352.308

.315.901

1698.062

496

.0004.315

.354

.325.767

.741

.705

.692

.589

.791

.735

.616

.598Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiV21

V25

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation coverged in 7 iterations..577

.563Total Variance Explained

Initial Eigen-values

Comp

% of Cumulati

onent Total Variance ve %

1

9.551 38.203 38.203

2

1.869 7.478

45.681

3

1.581 6.325

52.006

4

1.169 4.678

56.684

5

.904

3.617

60.301

6

.898

3.593

63.895

7

.763

3.053

66.947

8

.697

2.786

69.734

9

.680

2.719

72.453

10

.615

2.461

74.914

11

.602

2.407

77.321

12

.555

2.219

79.540

13

.518

2.072

83.740

14

.488

1.953

85.694

15

.452

1.810

87.503

16

.443

1.772

89.275

17

.416

1.664

90.939

18

.394

1.577

92.516

19

.373

1.492

94.008

20

.339

1.355

95.363

21

.325

1.301

96.663

22

.292

1.169

97.833

23

.278

1.111

98.944

24

.264

1.056

99.900

25

263

1.050

99.989

Extraction Method: Principal

Component Analysis.Extraction Sums of

Squared Loadings

% of Cumulati

Total Variance ve %

9.551 38.203 38.203

1.869 7.478

45.681

1.581 6.325

52.006

1.169 4.678

56.684Rotation Sums of Squared

Loadings

% of Cumulati

Total Variance ve %

6.237

24.949 24.949

2.883

11.531 36.480

2.699

10.795 47.275

2.352

4.406

51.721Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH ’S ALPHA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×