Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Hiệu quả kinh tế của các lô thí nghiệm

7 Hiệu quả kinh tế của các lô thí nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CHĂN NI-THÚ Y

****************HUỲNH THỊ GẤMĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM SPICE

MASTERVÀO THỨC ĂN GÀ THỊT CƠNG NGHIỆPKhóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng Kỹ Sư Chăn NuôiGiáo viên hướng dẫn

TS. DƯƠNG DUY ĐỒNGTháng 8/2013MỤC LỤCXÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................................... i

LỜI CẢM TẠ...............................................................................................................ii

TÓM TẮT .................................................................................................................. iii

DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .......................................................................... v

DANH SÁCH CÁC BẢNG ......................................................................................... vi

DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ ................................................................................... vii

DANH SÁCH CÁC HÌNH ........................................................................................viii

Chương 1 MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1

1.1 Đặt vấn đề .............................................................................................................. 1

1.2 Mục đích-yêu cầu ................................................................................................... 2

1.2.1 Mục đích.............................................................................................................. 2

1.2.2 Yêu cầu ............................................................................................................... 2

Chương 2 TỔNG QUAN .............................................................................................. 3

2.1 Giới thiệu về giống gà ............................................................................................ 3

2.2 Giới thiệu về một số loại thảo dược ........................................................................ 3

2.2.1 Tỏi ....................................................................................................................... 3

2.2.2 Hồi ...................................................................................................................... 5

2.2.3 Thì là ................................................................................................................... 6

2.2.4 Húng cây ............................................................................................................. 72.2.5 Húng quế ............................................................................................................. 9

2.2.6 Quế .................................................................................................................... 10

2.2.7 Giới thiệu về chế phẩm Spice Master ................................................................. 11

Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................... 12

3.1 Thời gian và địa điểm ........................................................................................... 12

3.2 Nội dung thí nghiệm ............................................................................................. 12

3.3 Bố trí thí nghiệm................................................................................................... 12

3.4 Điều kiện thí nghiệm ............................................................................................ 13

3.4.1 Con giống .......................................................................................................... 13

3.4.2 Thức ăn.............................................................................................................. 13

3.4.3 Chuồng trại và con giống ................................................................................... 15

3.4.4 Ni dưỡng và chăm sóc gà ............................................................................... 15

3.4.5 Vệ sinh phòng bệnh ........................................................................................... 17

3.5 Các chỉ tiêu theo dõi ............................................................................................. 18

3.5.1 Tăng trọng ......................................................................................................... 18

3.5.2 Sử dụng thức ăn ................................................................................................. 18

3.5.3 Tỷ lệ nuôi sống .................................................................................................. 19

3.5.4 Các chỉ tiêu mổ khảo sát .................................................................................... 20

3.5.5 Theo dõi số lượng E.coli và Clostridium ............................................................ 21

3.5.6 Kết quả đo chiều cao vi nhung mao ruột ............................................................ 21

3.6 Hiệu quả kinh tế ................................................................................................... 22

3.7 Xử lý số liệu ......................................................................................................... 22

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ............................................................... 23

4.1 Kết quả về tăng trọng ............................................................................................ 234.1.1 Trọng lượng tích lũy bình quân (g/con) .............................................................. 23

4.1.2 Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày) ...................................................................... 24

4.2 Kết quả về sử dụng thức ăn ................................................................................... 26

4.2.1 Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân (TĂTTBQ) .................................................... 26

4.2.2 Hệ số biến chuyển thức ăn (FCR) ...................................................................... 27

4.3 Kết quả về tỉ lệ nuôi sống ..................................................................................... 28

4.4 Khảo sát quầy thịt ................................................................................................. 28

4.5 Kết quả đếm số lượng E.coli (MPN/1g mẫu) và số lượng Clostridium (khuẩn

lạc/1g mẫu) trong phân ............................................................................................... 29

4.5.1 Kết quả đếm số lượng E.coli trong phân (MPN/1g mẫu) .................................... 29

4.5.2 Kết quả đếm số lượng Clostridium trong phân (khuẩn lạc/1g mẫu) .................... 30

4.6 Kết quả đo chiều cao vi nhung mao ruột ............................................................... 30

4.7 Hiệu quả kinh tế của các lơ thí nghiệm ................................................................ 31

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .................................................................... 33

5.1 Kết luận ................................................................................................................ 33

5.2 Đề nghị ................................................................................................................. 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 35

PHỤ LỤC................................................................................................................... 37XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

0BHọ và Tên sinh viên thực tập: Huỳnh Thị Gấm

Tên luận văn: “Đánh giá hiệu quả việc bổ sung chế phẩm Spice Master vào thức

ăn gà thịt cơng nghiệp”.

Đã hồn thành luận văn theo đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và các ý kiến

nhận xét và đóng góp của hội đồng chấm thi tốt nghiệp ngày………………..

Giáo viên hướng dẫnTS. Dương Duy ĐồngiLỜI CẢM TẠ

B

1Xin chân thành biết ơn:

Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

Ban chủ nhiệm khoa Chăn Nuôi – Thú Y.

Bộ môn Dinh Dưỡng cùng tồn thể q thầy cơ trường Đại Học Nơng Lâm

TP. Hồ Chí Minh đã tận tình dạy bảo tơi trong suốt q trình học tập tại trường.

Kính dâng lòng biết ơn cha mẹ, người thân trong gia đình đã tận tụy lo lắng

và hy sinh để con có ngày hơm nay.

Gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS. Dương Duy Đồng, người thầy đã ln động

viên, dìu dắt và tận tình hướng dẫn tơi trong học tập và hồn thành khóa luận tốt

nghiệp.

Xin chân thành biết ơn thầy Nguyễn Văn Hiệp, các anh chị, các bạn và các

em ở trại thực nghiệm chăn nuôi khoa Chăn Nuôi – Thú Y trường Đại Học Nơng

Lâm Tp. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian thực tập tốt nghiệp.

Cám ơn tất cả các bạn lớp Thức Ăn 35, các bạn trong khoa Chăn Nuôi – Thú

Y đã nhiệt tình giúp đỡ và chia sẻ những khó khăn trong thời gian thực tập tốt

nghiệp.

Công ty Âu Việt và công ty Lohmann đã hỗ trợ các điều kiện về vật liệu , tài

chính để thực hiện thí nghiệm này.iiTÓM TẮT

B

2Đề tài “Đánh giá hiệu quả việc bổ sung chế phẩm Spice Master vào thức

ăn gà thịt công nghiệp” được tiến hành tại trại thực nghiệm Khoa Chăn Nuôi –

Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh từ 04/09/2012 đến 16/10/2012

được bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên một yếu tố, thí nghiệm tiến hành trên 3

lơ, 8 lần lặp lại cho mỗi lô và 10 gà cho mỗi lần lặp lại. Gà ở lô I cho ăn thức ăn căn

bản, lô II thức ăn căn bản bổ sung chế phẩm Spice Master 0,03% và lô III thức ăn

căn bản bổ sung chế phẩm Spice Master 0,05%. Kết quả cho thấy:

Việc bổ sung chế phẩm Spice Master vào thức ăn gà thịt công nghiệp giúp

tăng trọng lượng bình qn cao hơn so với lơ khơng bổ sung chế phẩm Spice

Master, với kết quả tăng trọng bình quân cao nhất là lô III (2509,5 g/con), lô II

(2497,1 g/con) và thấp nhất là lô I (2492,2 g/con). Kết quả tăng trọng tuyệt đối được

cải thiện với kết quả tốt nhất là lô III (58,621 g/con/ngày) cao hơn so với lô I

(58,219 g/con/ngày).

Chế phẩm Spice Master đã tác động làm tăng lượng thức ăn tiêu thụ bình

qn, lơ II kết quả lượng thức ăn tiêu thụ cao nhất (113,20 g/con/ngày), lô III

(110,15 g/con/ngày) và thấp nhất ở lô I (107,78 g/con/ngày).

Đánh giá chất lượng quầy thịt ở lô bổ sung chế phẩm Spice Master cho kết

quả tỷ lệ thịt ức tốt hơn, tỷ lệ thịt ức cao nhất ở lô II (42,166%) và lơ I thấp nhất

(39,169%). Ngồi ra, việc bổ sung chế phẩm Spice Master có tác dụng làm giảm số

lượng vi khuẩn E.coli. Số lượng E.coli tốt nhất ở lơ II (5.1×106 MPN/1g mẫu), lơ III

(5.5×106 MPN/1g mẫu), lơ I (6.9×106 MPN/1g mẫu) và khơng phát hiện

Clostridium trong mẫu phân tích.iiiBổ sung chế phẩm Spice Master làm tăng chiều cao vi nhung mao ruột so với

lô không bổ sung chế phẩm. Chiều cao vi nhung mao ruột cao nhất là lô III (212,50

nm), lô II (207,00 nm) và lô I (200,38 nm).

Việc bổ sung chế phẩm Spice Master chưa cải thiện được hệ số biến chuyển

thức ăn, lô I có hệ số biến chuyển thức ăn là 1,851 kgTĂ/kgTT, lô III (1,879

kgTĂ/kgTT), lô II (1,941 kgTĂ/kgTT). Tuy nhiên, sự khác biệt này khơng có ý

nghĩa về mặt thống kê.

Chưa cải thiện được hiệu quả chi phí thức ăn cho 1 kgTT khi bổ sung chế

phẩm Spice Master. Chi phí thức ăn cho 1 kgTT tồn thí nghiệm của lô I là

(19.047,735 đồng/kg), lô II (20.071,881 đồng/kg), đến lô III (19.509,657 đồng/kg).ivDANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT

3BChữ viết tắtChữ đầy đủNghĩaNSPNon-starch polysaccharideĐường không phải tinh bộtFCRFeed conversion ratioHệ số biến chuyển thức ănHSBCTĂHệ số biến chuyển thức ănThức ănTTTăng trọngTTTĐTăng trọng tuyệt đốiTĂCBThức ăn căn bảnVCKVật chất khơKTSKhống tổng sốTĂTTBQThức ăn tiêu thụ bình quânTĂTTThức ăn tiêu thụTSTiến sĩvDANH SÁCH CÁC BẢNG

4BBảng 2.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm ........................................................................... 12

Bảng 2.2 Thành phần nguyên liệu thức ăn khẩu phần cơ bản và thức ăn có bổ sung

Spice Master sử dụng trong thí nghiệm. ................................................................. 13

Bảng 2.3 Thành phần hóa học thức ăn (theo tính tốn) của thức ăn căn bản và thức

ăn có bổ sung Spice Master ................................................................................... 14

Bảng 2.4 Lịch chủng ngừa cho gà .......................................................................... 17

Bảng 4.1 Trọng lượng tích lũy bình qn của gà (g/con) ....................................... 23

Bảng 4.2 Tăng trọng tuyệt đối (TTTĐ) của gà qua các giai đoạn (g/con/ngày) ...... 25

Bảng 4.3 Thức ăn tiêu thụ bình quân của gà qua các giai đoạn (g/con/ngày) .......... 26

Bảng 4.4 Hệ số biến chuyển thức ăn của gà qua các giai đoạn (kgTĂ/kgTT) ......... 27

Bảng 4.5 Kết quả mổ khảo sát gà thí nghiệm (8 con/1 lơ) ...................................... 29

Bảng 4.6 Kết quả đếm số lượng E.coli trong phân (MPN/1g mẫu) ......................... 30

Bảng 4.7 Kết quả đo chiều cao vi nhung mao ruột (đơn vị: nm)............................. 31

Bảng 4.8 Hiệu quả kinh tế ..................................................................................... 31viDANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ

5BBiểu đồ 4.1 Tăng trọng tích lũy bình qn của gà qua 42 ngày nuôi (g/con) .......... 24

Biểu đồ 4.2 Tăng trọng tuyệt đối của gà qua các giai đoạn nuôi (g/con/ngày) ........ 26

Biểu đồ 4.3 Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân của gà qua các giai đoạn (g/con/ngày)

.............................................................................................................................. 27

Biểu đồ 4.4 Hệ số chuyển biến thức ăn của gà qua các giai đoạn ( kgTĂ/ kgTT) ... 28viiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Hiệu quả kinh tế của các lô thí nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×