Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.8 Hiệu quả kinh tế

Bảng 4.8 Hiệu quả kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1 Kết luận

Chế phẩm a-xít hữu cơ có tác dụng hữu hiệu trong việc phòng ngừa tiêu chảy

và làm giảm đáng kể số lượng vi khuẩn E.coli trong đường ruột ngồi ra còn giúp

gia tăng khả năng tiêu thụ thức ăn của heo con giai đoạn sau cai sữa đến 65 ngày

tuổi cụ thể như sau:

(1) Giảm tỷ lệ tiêu chảy và số lượng E.coli trong phân:

-Giảm tỷ lệ tiêu chảy và tỷ lệ ngày con tiêu chảy-Giảm số lượng vi khuẩn E.coli trong đường ruột-Giảm tỷ lệ loại thải và chết.(2) Chỉ tiêu tăng trọng và hiệu quả kinh tế:

-Hệ số chuyển biến thức ăn tốt hơn-Mang lại lợi nhuận cho người chăn nuôi.5.2 Đề nghị

Nên lặp lại thí nghiệm ở những trại khác nhau, ở những thời điểm khác nhau.

Thay đổi liều lượng bổ sung và bổ sung trên heo ở những độ tuổi khác nhau để có

kết quả đầy đủ hơn. Từ đó đưa ra giai đoạn bổ sung cũng như liều lượng thích hợp

tại trại để chế phẩm phát huy tác dụng tối ưu nhất.

Nên bổ sung a-xít hữu cơ G trên heo con sau cai sữa giai đoạn 27 - 65 ngày

tuổi để phòng ngừa tiêu chảy và giảm chi phí chăn ni trong giai đoạn này.43TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1. Báo cáo khoa học Chăn nuôi thú y_Phần thú y, 2004. NXB Nông Nghiệp, Hà

Nội.

2. Lê Minh Chí, 1995. Bệnh tiêu chảy gia súc. Tài liệu của Cục Thú Y Trung

Ương, Tr, 16-18.

3. Nguyễn Văn Chính, 2000. Giáo trình Phương pháp bố trí thí nghiệm. Tủ sách

Đại học Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh.

4. Trần Thị Dân, 2003. Sinh sản heo nái và sinh lý heo con. Nhà xuất bản Nơng

Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh.

5. Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng (1986). Bệnh lợn con ỉa phân trắng. NXB

Nông thôn, Hà Nội.

6. Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ (1995). Bệnh đường tiêu hoá

ở lợn. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.

7. Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996).

Bệnh ở lợn nái và lợn con. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

8. Vũ Duy Giảng, 2008. Acid hữu cơ bổ sung vào thức ăn và những chú ý khi sử

dụng. Tạp chí khoa học kỹ thuật thức ăn chăn nuôi số 6: 1-5.

9. Trần Đức Hạnh, 2012. Nghiên cứu vai trò của E.coli, Salmonella, Clostridium

perfringens gây tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc và biện pháp

phòng trị. Luận Án Tiến Sĩ Nông Nghiệp, Đại học Thái Nguyên.

10. Trần Thị Hạnh và Đặng Xuân Bình, 2002.“Chế tạo thử nghiệm chế phẩm sinh

học phòng trị bệnh tiêu chảy phân trắng lợn con do E.coli và

Cl.perferingens”. Tạp chí KHKT thú y. 10, 19-28.

11. Hồ Thị Kim Hoa, 2010. Giáo trình Mơi trường và sức khỏe vật nuôi. Tủ sách

Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

12. Nguyễn Quế Hồng, 2006. Khảo sát hiệu quả sử dụng acid hữu cơ và probiotics

thay thế kháng sinh trong việc phòng ngừa tiêu chảy và kích thích sinh44trưởng trên heo con sau cai sữa và heo thịt. Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học

Nông Nghiệp, Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh.

13. Phan Địch Lân, Phạm Sỹ Lăng, 1995. Cẩm nang chăn nuôi lợn. NXB Nông

Nghiệp, Hà Nội.

14. Phan Địch Lân, Phạm Sỹ Lăng, 1997. Cẩm nang bệnh lợn. NXB Nông Nghiệp,

Hà Nội.

15. Phan Địch Lân, Phạm Sỹ Lăng, Trương Văn Dung, 1997. Bệnh phổ biến ở lợn

và biện pháp phòng trị. NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội.

16. Nguyễn Gia Minh, 2004. Khảo sát sự ảnh hưởng của Gustor (Prebiotic) trên sự

sinh trưởng của heo con sau cai sữa. Luận văn tốt nghiệp, Đại Học Nơng

Lâm TP.Hồ Chí Minh.

17. Bùi Trọng Nghĩa, 2003. Ảnh hưởng của Gustor XXI Monogastrics (Prebiotic),

kháng sinh Aurofac lên sự sinh trưởng và sức đề kháng bệnh của heo con sau

cai sữa. Luận văn tốt nghiệp, Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh.

18. Võ Văn Ninh, 2001. Kỹ thuật chăn nuôi heo. NXB Trẻ TP. Hồ Chí Minh.

19. Võ Văn Ninh, 2008. Kinh nghiệm nuôi heo. Nhà xuất bản Đà Nẵng.

20. Nguyễn Như Pho, 1995. Giáo trình nội chẩn. Tủ sách Đại học Nơng Lâm TP.

Hồ Chí Minh.

21. Nguyễn Như Pho, 2001. Bệnh tiêu chảy trên heo con. Tủ sách Đại học Nông

Lâm TP.Hồ Chí Minh.

22. Trần Thanh Phong, 1996. Bệnh truyền nhiễm do vi trùng trên heo. Tủ sách Đại

học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

23. Trần Thanh Phong, 1996. Bệnh truyền nhiễm do virus trên heo. Tủ sách Đại học

Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

24. Cù Hữu Phú và cộng tác viên, 2001. Kết quả điều tra tình hình tiêu chảy của lợn

con theo mẹ tại một số trại lợn miền bắc Việt Nam, xác định tỷ lệ kháng

kháng sinh và các yếu tố gây bệnh của các chủng E.coli phân lập được. Báo

cáo khoa học Chăn nuôi thú y, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.

25. Đoàn Thị Băng Tâm, 1987. Bệnh ở động vật nuôi. Tập I. NXB Khoa học kĩ

thuật, Hà Nội, Tr 119-135.4526. Nguyễn Hân Thiên Thu, 2007. Khảo sát tác dụng và hiệu quả của việc bổ sung

chế phẩm a-xít hữu cơ và probiotics thay thế kháng sinh nhằm mục đích kích

thích tăng trưởng và phòng ngừa tiêu chảy trên heo con sau cai sữa. Luận

văn tốt nghiệp, Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh.

27. Trần Kim Thuỷ, 2003. Ảnh hưởng của việc bổ sung Gustor XXI Monogastrics

(Prebiotic), Esporafeed (Probiotic) lên sự sinh trưởng của heo con sau cai

sữa. Luận văn tốt nghiệp, Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh.

28. Võ Thị Kiều Trinh, 2005. Ảnh hưởng của chế phẩm Gustor lên sự sinh trưởng

và sức khoẻ của heo con sau cai sữa. Luận văn tốt nghiệp, Đại Học Nơng

Lâm TP Hồ Chí Minh.

29. Nguyễn Ngọc Tn và Trần Thị Dân, 1997. Kỹ thuật chăn nuôi heo. NXB Nông

Nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

30. Lê Thị Hải Yến, 2006. Bệnh cầu trùng heo con và cách phòng trị, Viện Chăn

Ni.

31. Phạm Thị Hải Yến, 2012. Điều tra tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con

theo mẹ từ sơ sinh đến 28 ngày tuổi tại xã Hà Nam. Luận văn tốt nghiệp.

32. Tài liệu giới thiệu về Chế phẩm Gustor XXI Monogastrics, 2012. Công ty

SuChiang Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd.

33. Viện Chăn Nuôi, 2007. Bổ sung kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi & chất bổ

sung thay thế. Bản tin phục vụ lãnh đạo tháng 04 – 2007.46TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI

34. Bergeland H.U., Fairbrother J.N., Nielsen N.O., Pohlenz J.F. (1992).

Escherichia coli infection Diseases of swine. Iowa state University

press/AMES, IOWA U.S.A.7th Edition, pp. 487-488.

35. Faibrother J.M., 1992. Enteric Colibacillosos Diseases of Swine. IOWA. State

University press/amess. IOWA. USA.7 th edition, pp. 489-497.

36. Hampson and Kidder, 1986. Influence of creep feeding and weaning on brush

border enzyme activities in the piglet small intestine. Res.Vet.Sci. 40 (1): 24-31.

37. Kidder and Manner, 1978. Digestive physiology. Animal Nutrition Handbook.

38. Megan Edwards, 2010. Nutritional strategies to limit the post – weaning growth

check in young pigs. Grad. Cert. Rural Science, University of New England.47PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

Bảng 1 Cơng thức của một số a-xít hữu cơ

A-xítCơng thức phân tửTrọng lượng

Phân tửHằng số

điện ly pKFormicHCOOH46,02.3,77AceticCH3COOH60,054,76PropionicCH3CH2COOH74,084,88ButyricCH3CH2CH2COOH88,104,82LacticCH3CH(OH)COOH90,083,83SorbicCH3CH:CHCH:CHCOOH112,124,76FumaricCOOHCH:CHCOOH116,073,03MalicCOOHCH2CH(OH)COOH134,093,40TactaricCOOHCH(OH)CH(OH)COOH150,092,93CitricCOOHCH2C(OH)(COOH)CH2COOH 192,123,13PhosphoricH3PO42,15;7,1;12,3298(Nguồn: Feed International, 2004 dẫn liệu Nguyễn Quế Hoàng)48Bảng 2 Thành phân dinh dưỡng trong cám 6A0 và 6A0 chuyển tiếp tại trại Phú SơnAmountDM 87% Amount

6A0Nutrient

93.1487.00DM 87%6A0 chuyển tiếp

91.9687.00Dry Matter (%)

ME (Kcal/ Kg)

3300.00

3082.30

3300.00

3121.97

Crude Protein (%)

20.08

18.76

19.56

18.50

Oil (%)

7.22

6.74

6.98

6.60

Crude Fibre (%)

2.05

1.91

1.94

1.83

Lys Tổng Số (%)

1.60

1.49

1.52

1.43

Lys Tiêu Hóa (%)

1.49

1.39

1.40

1.32

Met Tiêu Hóa (%)

0.61

0.57

0.57

0.54

Met + Cys Tiêu Hóa (%)

0.85

0.79

0.80

0.76

Thr Tiêu Hóa (%)

0.93

0.87

0.80

0.76

Trp Tiêu Hóa (%)

0.21

0.20

0.21

0.20

Arginine (%)

0.72

0.67

0.78

0.74

Histidin (%)

0.32

0.30

0.32

0.31

Isoleucine (%)

0.53

0.49

0.56

0.53

Leucine (%)

1.04

0.98

1.04

0.98

Phe + Tyr (%)

0.79

0.73

0.91

0.86

Valin (%)

0.70

0.65

0.71

0.67

Calci (%)

0.90

0.84

0.90

0.85

Phosphorus (%)

0.70

0.65

0.70

0.66

Phosphorus.ava (%)

0.51

0.48

0.52

0.49

NaCl (%)

0.50

0.47

0.50

0.47

NE (Kcal/ kg)

2218.11

2071.79

2200.50

2081.78

(Nguồn: Nguyễn Minh Quang, Công ty CP CN Phú Sơn)49Bảng 3 Thành phân dinh dưỡng trong cám 6A1 và 6A2 tại trại Phú SơnAmount6A1Nutrient

Dry Matter (%)

ME (Kcal/ Kg)

Crude Protein (%)

Oil (%)

Crude Fibre (%)

Lys Tổng Số (%)

Lys Tiêu Hóa (%)

Met Tiêu Hóa (%)

Met + Cys Tiêu Hóa

(%)

Thr Tiêu Hóa (%)

Trp Tiêu Hóa (%)

Arginine (%)

Histidin (%)

Isoleucine (%)

Leucine (%)

Phe + Tyr (%)

Valin (%)

Calci (%)

Phosphorus (%)

Phosphorus.ava (%)

NaCl (%)

NE (Kcal/ kg)DM 87%91.68

3337.59

19.00

8.00

2.12

1.32

1.20

0.62

0.8387.00

3167.23

18.03

7.59

2.01

1.25

1.14

0.59

0.79AmountDM 87%6A0 chuyển tiếp

88.40

3320.16

19.55

6.00

2.08

1.30

1.16

0.42

0.6887.00

3267.40

19.24

5.90

2.04

1.28

1.15

0.42

0.670.86

0.82

0.71

0.70

0.20

0.19

0.21

0.21

0.89

0.84

1.05

1.03

0.36

0.34

0.40

0.39

0.63

0.60

0.70

0.69

1.15

1.09

1.27

1.25

1.02

0.96

1.25

1.23

0.72

0.68

0.70

0.69

1.00

0.95

0.90

0.89

0.58

0.55

0.60

0.59

0.40

0.38

0.42

0.41

0.60

0.57

0.30

0.30

2231.03

2117.15

2267.11

2231.09

(Nguồn: Nguyễn Minh Quang, Công ty CP CN Phú Sơn)50PHỤ LỤC 2

Bảng 4 Quy trình tiêm phòng cho đàn heo của trại Phú Sơn

Loại vaccin

Loại

heoTuổiDịch

tảTheo7 ngàymẹ14 ngàyCai

sữanhỏdạiLMLMParvo

virusphổi địaPRRSphươngcọc saucấp heocai sữaconX

X

X42 ngàyX

X49 ngày

XX12 ngày

13 ngàyX16 ngàyX

X185 ngày

X190 ngàyHậu bị195 ngàylớn200 ngày

205 ngàyX

X

X

X210 ngàyX70 ngàyMang

thai75 ngàyX

X80 ngàyX85 ngàyX90 ngàyNi15 ngàycon21 ngàyBệnhchứng còi tiêu chảy21 ngày56 ngàyHậu bịGiảHộiViêmX

X(Nguồn: Công ty CP CN Phú Sơn)51Bảng 5 Bảng kê chi phí thuốc thú y

Đơn giá

(VNĐ/1 liều)Tên sản phẩmVắc xinSố liều

LƠ ĐCLƠ TN2Circumvent®530 VNĐ7577Aftopor®500 VNĐ7274Vắc xin dịch tả heo nhược190 VNĐ7274BIO GENTA - TYLOSIN860 VNĐ14183PENSTREP LA1040 VNĐđộc chủng GPE-SWIVAC C

Thuốc

điều trịTổng chi phí thú y1

210.360164.130VNĐVNĐ(Ghi chú:Bảng kê này khơng bao gồm chi phí chất hỗ trợ: vitamin C, đường, ... )52PHỤ LỤC 3

1. Tỷ lệ tiêu chảy

1.1Tỷ lệ tiêu chảyChi-Square Test: SCTC; SCKTC

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected counts

SCTCSCKTC1542650,0030,000,3200,5332TotalTotal463450,0030,000,3200,533100608080160Chi-Sq = 1,707; DF = 1; P-Value = 0,1911.2Tỷ lệ ngày con tiêu chảyChi-Square Test: SNCTC; SNCKTC

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected counts

SNCTC

12TotalSNCKTC1802556147,452588,557,1840,4091192693151,552660,456,9900,3982995249Total

273628125548Chi-Sq = 14,982; DF = 1; P-Value = 0,0002. Tỷ lệ nuôi sống

Chi-Square Test: LOẠI THẢI; SỐ CON NUÔI SỐNG

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected counts

LOẠI THẢI

12SỐ CON NUÔI SỐNGTotal8727,0073,000,1430,0146747,00808073,0053Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.8 Hiệu quả kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×