Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP TRÊN HEO TỪ 56 NGÀY TUỔI ĐẾN KHI XUẤT CHUỒNG TẠI TRẠI TIGER, QUẬN 9 TP. HCM

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP TRÊN HEO TỪ 56 NGÀY TUỔI ĐẾN KHI XUẤT CHUỒNG TẠI TRẠI TIGER, QUẬN 9 TP. HCM

Tải bản đầy đủ - 0trang

XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ tên sinh viên thực tập : Nguyễn Thị Lệ

Luận văn : “Khảo sát tình hình bệnh hơ hấp phức hợp trên heo từ 56

ngày tuổi đến khi xuất chuồng tại trại heo Tiger, quận 9, TP.HCM”.

Sinh viên đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu của giáo viên

hướng dẫn và các ý kiến đóng góp của Hội đồng chấm bảo vệ luận án tốt nghiệp.

……….Ngày……tháng……năm…….

Giáo viên hướng dẫnThS. Đỗ Tiến DuyiiTS. Nguyễn Tất TồnLỜI CẢM ƠN

Con mãi khắc ghi cơng ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ cùng với các chị đã

cho con được ngày hôm nay.

Tôi xin chân thành cảm ơn :

 Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

cùng tồn thể thầy cô Khoa Chăn nuôi Thú y Trường Đại Học Nơng Lâm Thành

Phố Hồ Chí Minh.

 Thành kính ghi ơn TS. Nguyễn Tất Toàn và ThS. Đỗ Tiến Duy đã tận tình

hướng dẫn và động viên tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp.

 Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành

Phố Hồ Chí Minh, phòng thí nghiệm bệnh viện thú y Trường Đại Học Nơng Lâm

Thành Phố Hồ Chí Minh, cùng tồn thể q thầy, cơ đã tận tình giúp đỡ, chỉ dạy và

truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm q báu cho tơi trong suốt thời gian học tập.

 Chân thành cảm ơn Chú Nguyễn Phước Quang – chủ trại heo Tiger và bác

sĩ Mạc Thanh Hiệp – Kỹ thuật trưởng trại Tiger cùng tồn thể cơ chú và các anh chị

trong trại heo tư nhân Tiger đã tận tình giúp đỡ cho tơi trong suốt thời gian thực tập

tốt nghiệp.

 Cảm ơn tất cả anh chị khóa trên đặc biệt là các bạn trong lớp Thú y 34 và

ngoài lớp đã động viên giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và hồn thành tốt

luận văn tốt nghiệp này.iiiTĨM TẮT

Đề tài nghiên cứu : “Khảo sát tình hình bệnh hơ hấp phức hợp trên heo

từ 56 ngày tuổi đến khi xuất chuồng tại trại heo Tiger, quận 9, TP.HCM” được

tiến hành tại Trại heo Tiger – quận 9 Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 22/02/2013 đến

30/06/2013. Khảo sát được tiến hành trên 2 khu chuồng và 2 đợt heo từ 56 ngày tuổi

đến khi xuất chuồng. Các chỉ tiêu khảo sát là tiểu khí hậu và mật độ chuồng ni,

tình hình bệnh hô hấp và hô hấp phức hợp trên heo choai đến xuất chuồng. Tiến

hành mổ khám một số ca bệnh hơ hấp đặc trưng để chẩn đốn căn ngun gây rối

loạn hô hấp tại trại. Kết quả thu được như sau :

Nhiệt độ trung bình thấp nhất vào tháng 6 cả 2 khu A (30,840C) và B

(30,040C), cao nhất là ở tháng 4, khu A (30,840C ) và khu B (30,70C) . Ẩm độ trung

bình thấp nhất vào tháng 4 của khu A (57,02%), khu B (67,71%) và cao nhất là ở

tháng 6 của cả hai khu A (57,56%) và khu B (67,97%), mật độ chuồng nuôi khảo sát

trên heo 56 ngày tuổi đến khi xuất chuồng tại trại là 0,912 - 1,15 m2/con.

Trong quá trình khảo sát, 2 khu chuồng nuôi heo từ 56 ngày tuổi đến khi xuất

chuồng khác nhau về tiểu khí hậu, hướng gió, kết cấu chuồng trại nên tỷ lệ bệnh hô

hấp trên heo cũng khác nhau nên sự khác biệt này có ý nghĩa (P <0,05).Khu A có tỷ

lệ con ho của đợt 1 (9,09 %), đợt 2 (11,11 %), tỷ lệ con thở bụng của đợt 1 (3,63 %),

đợt 2 (7,41 %), tỷ lệ con ho kết hợp thở bụng của đợt 1 (3,64 %), đợt 2 (4,44 %), tỷ

lệ con chết của đợt 1 (1,82 %), đợt 2 (2,22 %).Khu B có tỷ lệ con ho của đợt 1

(14 %), đợt 2 (13,33 %), tỷ lệ con thở bụng của đợt 1 (12 %), đợt 2 (14,37 %), tỷ lệ

con ho kết hợp thở bụng của đợt 1 (10 %), đợt 2 (7,41 %), tỷ lệ con chết của đợt 1

(6 %), đợt 2 (2,96%).

Trong 3 ca hơ hấp điển hình được mổ khám lấy mẫu xét nghiệm, 2 ca dương

tính với cả 3 chủng PRRS (Trung Quốc, Châu Âu và Bắc Mỹ) và 1 ca âm tính với

cả 3 chủng PRRS (Trung Quốc, Châu Âu, Bắc Mỹ). Tỷ lệ dương tính với PCV2 và

APP là 33,33 %.ivMỤC LỤC

TRANG TỰA........................................................................................................... i

XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ..................................................... ii

LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ iii

TÓM TẮT .............................................................................................................. iv

MỤC LỤC .............................................................................................................. v

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................... viii

DANH SÁCH CÁC BẢNG .................................................................................... ix

DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỐ .................................................................................... 1

DANH SÁCH CÁC HÌNH ...................................................................................... 2

Chương 1 MỞ ĐẦU.............................................................................................. 3

1.1. Đặt vấn đề: ....................................................................................................... 3

1.2. Mục đích và yêu cầu ......................................................................................... 4

Chương 2 TỔNG QUAN ....................................................................................... 5

2.1. Giới thiệu về trại heo Tiger ............................................................................... 5

2.1.1. Vị trí địa lí ..................................................................................................... 5

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ..................................................................... 5

2.1.3. Mơ hình trại và cơ cấu đàn ............................................................................. 5

2.1.4. Hệ thống chuồng trại...................................................................................... 6

2.1.5 Chế độ dinh dưỡng ......................................................................................... 7

2.1.6 Chăm sóc quản lý ........................................................................................... 7

2.1.7 Quy trình vệ sinh thú y của trại ....................................................................... 8

2.1.8. Quy trình phòng bệnh .................................................................................... 9

2.1.9. Một số thuốc thường dùng điều trị bệnh hô hấp ở trại .................................... 9

2.2. Sinh lý bệnh hô hấp trên heo ............................................................................. 9

2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh đường hô hấp ............................................... 9

2.2.1.1 Dinh dưỡng .................................................................................................. 9

2.2.2. Môi trường................................................................................................... 10

2.2.2. Đặc điểm và chức năng của đường hô hấp trên heo...................................... 13

2.2.2.1. Cấu tạo hệ thống hô hấp ............................................................................ 13

2.2.2.2. Hoạt động của hệ thống hô hấp ................................................................. 13

2.2.2.3. Cơ chế sinh bệnh hơ hấp ........................................................................... 14

2.2.3. Một số bệnh có vai trò trong hội chứng hơ hấp phức hợp trên heo ............... 15v2.2.3.1. Sơ lược về bệnh phức hợp hô hấp trên heo (PRDC) ................................. 15

2.2.3.1.1 Triệu chứng ............................................................................................. 16

2.2.3.1.2. Bệnh tích................................................................................................ 16

2.2.3.1.3. Phòng bệnh ............................................................................................ 16

2.2.3.2. Bệnh viêm phổi địa phương ...................................................................... 17

2.2.3.2.1 Triệu chứng ............................................................................................. 17

2.2.3.2.2. Bệnh tích................................................................................................ 18

2.2.3.2.3 Phòng bệnh ............................................................................................. 18

2.2.3.3. Bệnh tụ huyết trùng heo (Pasteurellosis) .................................................. 18

2.2.3.3.1. Triệu chứng ............................................................................................ 18

2.2.3.3.2. Bệnh tích................................................................................................ 19

2.2.3.3.3. Phòng bệnh ............................................................................................ 19

2.2.3.4. Bệnh do Haemophilus parasuis (bệnh Glasser) ......................................... 19

2.2.3.4.1. Triệu chứng ............................................................................................ 19

2.2.3.4.2.Bệnh tích................................................................................................. 20

2.2.3.4.3. Phòng bệnh ............................................................................................ 20

2.2.3.5. Bệnh viêm teo xương mũi truyền nhiễm (Atrophic rhinitis) ...................... 20

2.2.3.5.1 Triệu chứng ............................................................................................. 21

2.2.3.5.2 Bệnh tích................................................................................................. 21

2.2.3.5.3 Phòng bệnh ............................................................................................. 21

2.2.3.6. Bệnh do Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) .................................... 21

2.2.3.6.1 Triệu chứng ............................................................................................. 21

2.2.3.6.2. Bệnh tích................................................................................................ 22

2.2.3.6.3. Phòng bệnh ............................................................................................ 22

2.2.3.7. Hội chứng rối loạn sinh sản – hô hấp (PRRS). .......................................... 23

2.2.3.7.1. Triệu chứng ............................................................................................ 23

2.2.3.7.2. Bệnh tích................................................................................................ 23

2.2.3.7.3. Phòng bệnh ............................................................................................ 23

2.2.3.8. Bệnh cúm heo ........................................................................................... 24

2.2.3.8.1 Triệu chứng ............................................................................................. 24

2.2.3.8.2.Bệnh tích................................................................................................. 24

2.2.3.8.3.Phòng bệnh ............................................................................................. 24

2.2.3.9. Bệnh gây ra do Circovirus (Hội chứng ốm còi trên heo sau sữa: PMWS) .. 24

2.2.3.9.1. Triệu chứng ............................................................................................ 25

2.2.3.9.2. Bệnh tích................................................................................................ 25

2.2.3.9.3. Phòng bệnh ............................................................................................ 25

2.10 Lược duyệt một số cơng trình nghiên cứu ...................................................... 26

Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ................................ 28vi3.1. Thời gian và địa điểm thực hiện ...................................................................... 28

3.1.1. Thời gian và địa điểm .................................................................................. 28

3.2. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................... 28

3.3. Nội dung nghiên cứu ...................................................................................... 28

3.4. Phương pháp tiến hành ................................................................................... 28

3.4.1 Bố trí khảo sát............................................................................................... 28

3.4.2. Khảo sát tiểu khí hậu và mật độ chuồng nuôi ............................................... 29

3.4.3. Khảo sát bệnh hô hấp và hô hấp phức hợp trên heo ...................................... 29

3.4.3. Xác định ngun nhân gây bệnh chính trên heo hơ hấp được mổ khám ........ 30

3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu............................................................................ 31

Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ............................................................ 32

4.1. Khảo sát tiểu khí hậu chuồng ni .................................................................. 32

4.1.1. Nhiệt độ và ẩm độ chuồng nuôi.................................................................... 32

4.1.2. Mật độ chuồng nuôi ..................................................................................... 34

4.2.Kết quả khảo sát các biểu hiện bệnh hô hấp trên heo........................................ 34

4.2.1. Tỷ lệ con ho ................................................................................................. 34

4.2.2. Tỷ lệ thở bụng.............................................................................................. 35

4.2.3. Tỷ lệ con ho kết hợp với thở bụng................................................................ 36

4.2.4. Tỷ lệ heo chết .............................................................................................. 37

4.3. Kết quả xác định nguyên nhân chính gây bệnh trên heo khảo sát. ................... 38

Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ................................................................ 45

5.1. Kết luận .......................................................................................................... 45

5.2. Đề nghị ........................................................................................................... 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 46

Phụ lục 1 : KẾT QUẢ MINITAB XỬ LÝ ............................................................ 49

Phụ lục 2 : KẾT QUẢ BIỂU HIỆN LÂM SÀNG BỆNH LÝ VÀ PCR/ RT – PCR59viiDANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

APPActinobacillus pleuropneumoniaeBHHHBiểu hiện hô hấpCSFVClassical Swine Fever Virus (Vi rút gây bệnh dịch tả heo cổ điển)FAOFood and Agriculture Organization (Tổ chức lương nông thế giới)FMDFood and Mouth Disease (Bệnh lở mồm long móng)MHMycoplasma hyopneumoniaePBFDVPsittacine beak and feather disease virusPCV1Porcine circovirus type 1PCV2Porcine Circovirus type 2PCRPolymerase Chain Reaction (Phản ứng nhân bản AND)PMWSPostweaning Multisystemic Wasting Syndrome ( Hội chứng còi cọcsau cai sữa heo)

ppmParts per millionPRDCPorcine Respiratory Disease Complex (Bệnh hô hấp phức hợp trênheo)

PRRSVPorcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (Vi- rút gâyhội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản trên heo)

Tp.HCMThành phố Hồ Chí MinhviiiDANH SÁCH CÁC BẢNG

Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng của thức ăn tại trại heo tiger ................. 7

Bảng 2.2. Quy trình tiêm vaccine tại trại heo Tiger ................................... 9

Bảng 2.3 Độ nhạy cảm với bệnh đường hô hấp (Hayek 1989)................. 10

Bảng 2.4 Vùng nhiệt độ thích hợp........................................................... 11

Bảng 2.5 Mối tương quan giữa ẩm độ và khơng khí chuồng ni ............ 12

Bảng 3.1. Bố trí khảo sát ......................................................................... 28

Bảng 3.2. Số ca bệnh khảo sát trong các đợt theo dõi .............................. 31

Bảng 4.1a. Nhiệt độ (0C) trung bình chuồng ni qua bốn tháng theo dõi:32

Bảng 4.1b. Ẩm độ (%) trung bình chuồng ni qua bốn tháng theo dõi : 33

Bảng 4.2.Tỷ lệ con ho trên heo 56 ngày tuổi tới khi xuất chuồng ............ 35

Bảng 4.3. Tỷ lệ thở bụng trên heo 56 ngày tuổi tới khi xuất chuồng ........ 36

Bảng 4.4. Tỷ lệ ho kết hợp thở bụng trên heo 56 ngày tuổi tới khi xuất

chuồng .................................................................................................... 37

Bảng 4.5. Tỷ lệ heo chết trong khảo sát................................................... 37

Bảng 4.6a. Các dạng bệnh tích đại thể trên heo được mổ khám (n = 3) ... 40

Bảng 4.6b. Các dạng bệnh tích vi thể trên heo được mổ khám (n = 3) .... 41

Bảng 4.6c. Kết quả PCR/RT – PCR từ các heo được mổ khám (n = 3) .... 42ixDANH SÁCH CÁC SƠ ĐỐ

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ bố trí các khu vực trong trại Tiger .......................................... 6

Sơ đồ 2.2. Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh hơ hấp ...................................... 151DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 4.1. Heo mổ khám lúc 70 ngày tuổi. ............................................................ 39

Hình 4.2. Heo mổ khám 133 ngày tuổi. ................................................................ 39

Hình 4.3. Heo 128 ngày tuổi. . .............................................................................. 40

Hình 4.4. Bệnh tích đại thể.................................................................................... 43

Hình 4.5. Bệnh tích đại thể và vi thể của phổi ....................................................... 442Chương 1

MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề:

Chăn nuôi heo là nghề sản xuất nông nghiệp truyền thống và là nguồn thu

nhập quan trọng của nhiều hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. Từ những năm thập

niên 90 trở lại đây, người dân chuyển từ chăn nuôi heo nhỏ lẻ sang chăn ni tập

trung. Sự chuyển hướng đó đã mang lại hiệu quả lớn, rất nhiều hộ gia đình đã làm

giàu từ nghề này. Theo thống kê của viện chăn nuôi Việt Nam năm 2001 số lượng

heo 21,8 triệu con thì đến 1/4/2010 đạt tới 27,3 triệu con. Nơng nghiệp ngày càng

có cơ hội xuất khầu thịt heo sang nhiều nước trên thế giới.

Trong tình hình hiện nay, người chăn ni gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó

dịch bệnh ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng và chất lượng thịt heo. Theo kết quả

nghiên cứu về bệnh đường hô hấp của một số tác giả: tỷ lệ nhiễm Mycoplasma

hyopneumoniae và Actinobacillus pleuropneumoniae tại các trại heo công nghiệp

lần lượt là 78,05 % và 49,52 % (Đặng Thị Thu Hường, 2008); tỷ lệ nhiễm

Haemophilus parasuis là 69 % (Mousing và ctv, 1990; trích dẫn Đặng Thị

Thu Hường, 2008). Qua đó có thể thấy bệnh trên đường hơ hấp ln chiếm tỷ lệ cao

trong các bệnh thường gặp.

Các nguyên nhân gây bệnh trên đường hơ hấp có khuynh hướng kết hợp lại

với nhau cùng với ảnh hưởng của môi trường tạo bất lợi nên một dạng bệnh hô hấp

phức hợp trên heo (Porcine Respiratory Disease Complex - PRDC), làm cho heo

tăng trưởng chậm, giảm hiệu quả sử dụng thức ăn. Các triệu chứng thường được ghi

nhận là bỏ ăn, sốt, ho, khó thở, còi cọc và tăng tỷ lệ heo bệnh. Hô hấp phức hợp là

bệnh gây thiệt hại về kinh tế nặng nề cho các nhà chăn nuôi với tỷ lệ chết rất cao, tỷ

lệ heo bệnh trong đàn từ 30 % – 70 % (Phan Vũ Hải, 2002). Ngoài những nguyên

nhân gây ra bệnh hô hấp do vi khuẩn và virus nêu trên thì còn có các yếu tố khác

như chuồng trại, điều kiện chăm sóc, tiểu khí hậu chuồng nuôi…3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP TRÊN HEO TỪ 56 NGÀY TUỔI ĐẾN KHI XUẤT CHUỒNG TẠI TRẠI TIGER, QUẬN 9 TP. HCM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×