Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C trên tinh dịch heo đến khi hoạt lực A = 0,5

Thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C trên tinh dịch heo đến khi hoạt lực A = 0,5

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 4.4Tham số thống kê về thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G,

M+G+C đến khi hoạt lực A = 0,5

Môi Trường

M+GM+G+C24242430a28,5b24,75b9,367,768,361,911,581,7131,2127,2433,77TSTK

n𝐗𝐗SD

SE

CV (%)MnsF

M: MODENA.

M+G: MODENA bổ sung Gelatine 175.M+G+C: MODENA bổ sung Gelatine 175 và Cysteine.

Các ký tự chữ (a, b) trong cùng một hàng khác nhau chỉ sự khác biệt giữa các giá

trị trung bình có ý nghĩa thống kê mức 5%.

ns chỉ sự khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê với P > 0,05.

Qua Bảng 4.3 và 4.4 ta thấy, thời gian bảo quản tinh dịch đến khi hoạt lực của tinh

trùng còn 0,5 của 3 môi trường M, M+G, M+G+C khác biệt nhau không đáng kể (M là

30 giờ, M+G là 28,5 và M+G+C là 24,75), sự khác biệt này khơng có ý nghĩa về mặt

thống kê với P>0,05.

Kết quả của Nguyễn Thị Kiều Diễm (2010) là M: 40,8 giờ, M+G: 58,8 giờ,

M+G+C: 31,8 giờ và việc bổ sung gelatine 175 mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, kết quả của

chúng tôi thấp hơn nhiều và việc bổ sung gelatine 175 cũng không hiệu quả.39Thời gian bảo quản (giờ)35

30M, 30M+G, 28.5

M+G+C, 24.7525

20

15

10

5

0Môi trường thí nghiệm phần 2Biều đồ 4.2 So sánh thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C đến

khi hoạt lực A = 0,5

Từ Biểu đồ 4.2 ta thấy, sự khác biệt về thời gian bảo quản tinh dịch đến khi hoạt lực

còn 0,5 của 3 mơi trường M, M+G, M+G+C là không đáng kể. Như vậy, môi trường

MODENA khi được bổ sung thêm Gelatine 175 hoặc Gelatine 175 và Cysteine thì thời

gian bảo quản tinh dịch đến khi hoạt lực còn 0,5 khơng có sự thay đổi đáng kể, sự thay

đổi này khơng có ý nghĩa về mặt thống kê.

Do đó, sự bổ sung Gelatine 175 và Cysteine vào môi trường MODENA không

mang lại hiệu quả khi bảo quản tinh dịch đến khi hoạt lực còn 0,5.404.3. Thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C trên tinh dịch heo đến

khi hoạt lực A = 0

Bảng 4.5Thời gian bảo quản tinh dịch heo trên 3 môi trường M, M+G, M+G+C đến

khi hoạt lực A = 0 (giờ)

Thứ tự mẫu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

TBMôi trường

M

48

48

48

36

36

36

48

48

36

36

72

48

48

36

72

72

72

48

48

48

48

48

48

48

49M+G

48

48

48

36

36

36

48

36

36

24

48

36

36

48

48

48

36

48

48

36

48

36

48

36

41,541M+G+C

36

36

36

24

24

36

36

36

36

24

48

36

36

36

36

48

36

48

48

36

48

36

36

36

37Bảng 4.6Tham số thống kê về thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G,

M+G+C đến khi hoạt lực A = 0

Môi Trường

M+GM+G+C24242449a41,5b37b11,697,0672,391,441,4323,8617,0118,93TSTK

n𝑿𝑿SD

SE

CV (%)M***FCác ký tự chữ (a, b) trong cùng một hàng khác nhau chỉ sự khác biệt giữa các giá

trị trung bình có ý nghĩa thống kê mức 5%.

(***) chỉ sự khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê với P < 0,001.

Qua Bảng 4.5, 4.6 và Biểu đồ 4.3 ta thấy, thời gian để duy trì hoạt lực tinh trùng tới

khi hoạt lực A=0 của 3 môi trường M, M+G, M+G+C có sự khác biệt đáng kể: mơi

trường MODENA có thời gian bảo quản dài nhất (49 giờ) và khác biệt rất có ý nghĩa về

mặt thống kê với P<0,001 so với hai mơi trường còn lại (M+G: 41,5 giờ và M+G+C:

37giờ).

Như vậy, khi bổ sung Gelatine 175 và Cysteine vào môi trường MODENA cũng

không ảnh hưởng nhiều đến thời gian bảo quản tinh dịch để duy trì hoạt lực tới 0,5 và 0.

Do đó, chỉ sử dụng mơi trường MODENA để bảo quản tinh dịch cũng mang lại hiệu quả

mà khơng cần bổ sung thêm các hóa chất khác.

Tuy nhiên, mơi trường MODENA khi được bổ sung Gelatine 175 thì khả năng duy

trì hoạt lực tốt hơn. Qua phụ lục ta thấy, trong vòng 12 giờ sau khi được pha lỗng thì

tinh dịch được bảo quản bởi mơi trường MODENA bổ sung Gelatine 175 có hoạt lực

được duy trì tốt hơn môi trường MODENA thuần túy.42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C trên tinh dịch heo đến khi hoạt lực A = 0,5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×