Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ

KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

MoiTruong = KIEV subtracted from:

MoiTruong

MODENALower

18.602Center

24.692Upper

30.783---------+---------+---------+---------+

(--*---)

---------+---------+---------+---------+

-16

0

16

32 So sánh thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C đến khi hoạt

lực A = 0,5

Descriptive Statistics: TGBQ

Variable

TGBQMoiTruong

M

M+G

M+G+CN

24

24

24N*

0

0

0Mean

30.00

28.50

24.75SE Mean

1.91

1.58

1.71Variable

TGBQMoiTruong

M

M+G

M+G+CMedian

30.00

24.00

24.00Q3

36.00

36.00

24.00Maximum

48.00

48.00

48.00StDev

9.36

7.76

8.36CoefVar

31.21

27.24

33.77Minimum

12.00

12.00

6.00One-way ANOVA: TGBQ versus MoiTruong

Source

MoiTruong

Error

Total

S = 8.520Level

M

M+G

M+G+CN

24

24

24DF

2

69

71SS

351.0

5008.5

5359.5MS

175.5

72.6R-Sq = 6.55%Mean

30.000

28.500

24.750StDev

9.362

7.763

8.358F

2.42P

0.097R-Sq(adj) = 3.84%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

---------+---------+---------+---------+

(---------*---------)

(--------*---------)

(---------*---------)

---------+---------+---------+---------+

24.5

28.0

31.5

35.0Pooled StDev = 8.520Grouping Information Using Tukey Method

MoiTruong

M

M+G

M+G+CN

24

24

24Mean

30.000

28.500

24.750Grouping

A

A

AMeans that do not share a letter are significantly different.Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals

All Pairwise Comparisons among Levels of MoiTruong58Q1

24.00

24.00

24.00Individual confidence level = 98.08%MoiTruong = M subtracted from:

MoiTruong

M+G

M+G+CLower

-7.396

-11.146Center

-1.500

-5.250Upper

4.396

0.646---------+---------+---------+---------+

(---------*--------)

(---------*---------)

---------+---------+---------+---------+

-6.0

0.0

6.0

12.0MoiTruong = M+G subtracted from:

MoiTruong

M+G+CLower

-9.646Center

-3.750Upper

2.146---------+---------+---------+---------+

(---------*---------)

---------+---------+---------+---------+

-6.0

0.0

6.0

12.0 So sánh thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C đến khi hoạt

lực A = 0

Descriptive Statistics: TGBQ

Variable

TGBQMoiTruong

M

M+G

M+G+CN

24

24

24N*

0

0

0Mean

49.00

41.50

37.00SE Mean

2.39

1.44

1.43Variable

TGBQMoiTruong

M

M+G

M+G+CMedian

48.00

42.00

36.00Q3

48.00

48.00

36.00Maximum

72.00

48.00

48.00StDev

11.69

7.06

7.00CoefVar

23.86

17.01

18.93Minimum

36.00

24.00

24.00One-way ANOVA: TGBQ versus MoiTruong

Source

MoiTruong

Error

Total

S = 8.861Level

M

M+G

M+G+CN

24

24

24DF

2

69

71SS

1764.0

5418.0

7182.0MS

882.0

78.5R-Sq = 24.56%Mean

49.000

41.500

37.000StDev

11.692

7.059

7.003F

11.23P

0.000R-Sq(adj) = 22.37%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

---+---------+---------+---------+-----(------*------)

(------*------)

(------*------)

---+---------+---------+---------+-----35.0

40.0

45.0

50.059Q1

39.00

36.00

36.00Pooled StDev = 8.861Grouping Information Using Tukey Method

MoiTruong

M

M+G

M+G+CN

24

24

24Mean

49.000

41.500

37.000Grouping

A

B

BMeans that do not share a letter are significantly different.Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals

All Pairwise Comparisons among Levels of MoiTruong

Individual confidence level = 98.08%MoiTruong = M subtracted from:

MoiTruong

M+G

M+G+CLower

-13.632

-18.132Center

-7.500

-12.000Upper

-1.368

-5.868---+---------+---------+---------+-----(-------*------)

(-------*-------)

---+---------+---------+---------+------16.0

-8.0

0.0

8.0MoiTruong = M+G subtracted from:

MoiTruong

M+G+CLower

-10.632Center

-4.500Upper

1.632---+---------+---------+---------+-----(------*-------)

---+---------+---------+---------+------60MỤC LỤCChương 1 ....................................................................................................................................1

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................................1

1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ..............................................................................................................11.2.MỤC ĐÍCH .................................................................................................................11.3.YÊU CẦU ....................................................................................................................1Chương 2 ....................................................................................................................................2

TỔNG QUAN .............................................................................................................................2

2.1.KHÁI NIỆM VỀ THỤ TINH NHÂN TẠO................................................................22.2.SỰ THÀNH THỤC TÍNH DỤC .................................................................................2Bảng 2.1 Tuổi thành thục (tháng) ở một số loài...........................................................................3

2.3.TINH DỊCH (SEMEN) ...............................................................................................4Bảng 2.2 Thành phần hóa học của tinh dịch một số lồi động vật ................................................5

Bảng 2.3 Thể tích tinh dịch, tỷ lệ tinh trùng, tinh thanh và nồng độ tinh trùng trung bình ở một số

lồi vật ni ................................................................................................................................5

2.3.1.

2.4.Tinh trùng (sperm) ..............................................................................................5CHỨC NĂNG CỦA DỊCH HOÀN PHỤ (EPIDIDYMUS) .......................................6

2.5.TINH THANH VÀ CHỨC NĂNG CỦA TUYẾN SINH DỤC PHỤ(ACCESSORY GLAND) ......................................................................................................8

2.5.1.Tuyến tinh nang (Vesiculary gland) ....................................................................82.5.2.Tuyến tiền liệt (Prostate gland) ...........................................................................82.5.3.Tuyến cầu niệu đạo (Cowper’s gland or Bulbourethral gland) .........................82.6.NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA TINH TRÙNG ................................................................92.6.1.Đặc tính sinh lý ....................................................................................................9

612.6.2.Đặc tính hướng về ánh sáng ................................................................................92.6.3.Đặc tính tiếp xúc ................................................................................................ 102.6.4.Tính chạy ngược dòng ....................................................................................... 102.7.NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC SỐNG CỦA TINH TRÙNG ........... 10

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TINH VÀ PHẨM2.8.CHẤT TINH DỊCH ............................................................................................................. 11

2.8.1.Dinh dưỡng......................................................................................................... 112.8.2.Chăm sóc quản lý ............................................................................................... 132.8.3.Kỹ thuât lấy tinh ................................................................................................ 142.8.4.Bệnh lý ................................................................................................................ 142.9.PHA CHẾ TINH DỊCH ............................................................................................ 152.9.1.Mục đích ............................................................................................................. 152.9.2.Các điều kiện cần thiết trong việc pha chế tinh dịch ........................................ 152.9.3.Các chất thường dùng trong pha chế tinh dịch ................................................ 152.9.4.Cơng thức pha chế ............................................................................................. 172.10.CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHÁC ....................................................... 172.10.1.Nghiên cứu “Phẩm chất tinh dịch của lợn đực giống ngoại Yorkshire vàLandrace nuôi tại Vĩnh Phúc”. ....................................................................................... 17

Bảng 2.4 Công thức của 2 môi trường BTS và MODENA ........................................................ 18

Bảng 2.5 Số lượng vầ chất lượng tinh dịch heo ......................................................................... 19

Bảng 2.6 Thời gian bảo tồn tinh dịch heo trong mơi trường pha lỗng BTS và MODENA ........ 19

Chương 3 .................................................................................................................................. 20

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................... 20

3.1.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM .................................................................................... 203.1.1.Thời gian ............................................................................................................ 203.1.2.Địa điểm ............................................................................................................. 20

623.2.ĐIỀU KIỆN KHẢO SÁT .......................................................................................... 20

Giới thiệu chung về Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công3.2.1.nghệ trường Đại học Nông Lâm TP.HCM ..................................................................... 20

3.2.2.Giống .................................................................................................................. 21Hình 3.1 Giống heo Landrace ................................................................................................... 21

Hình 2.2 Giống heo Duroc........................................................................................................ 22

3.2.3.Chăm sóc ni dưỡng đàn nọc .......................................................................... 22Bảng 3.1 Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn ........................................................................ 23

3.3.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU................................................................................... 233.4.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU...................................................................................... 233.5.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................................. 243.5.1.Bố trí thí nghiệm ................................................................................................ 24Bảng 3.2 Bố trí thí nghiệm ........................................................................................................ 24

3.5.2.Dụng cụ và hóa chất........................................................................................... 24Hình 3.1 Kính hiển viHình 3.2 Máy nước cất .............................................. 25Hình 3.3 Tủ bảo quản tinh

Hình 3.5 WaterbathHình 3.4 Cân điện tử ......................................... 25

Hình 3.6 Buồng đếm hồng cầu ................................................... 25Bảng 3.3 Công thức môi trường trong phần 1 ........................................................................... 26

Hình 3.6 D - GlucoseHình 3.7 Natricitrate........................................... 27Hình 3.8 NatribicarbonateHình 3.9 EDTA........................................... 27Hình 3.10 Tris

Hình 3.12 CysteineHình 3.11 Citric Acid Monohydrate................................... 28

Hình 3.13 Gelatine 175 ............................................................. 283.5.3.Phương pháp lấy mẫu tinh ................................................................................ 293.5.4.Pha chế tinh dịch................................................................................................ 29Hình 3.14 Mơi trường trong phần 1Hình 3.15 Mơi trường trong phần 2 ....................... 30633.5.5.Chỉ tiêu theo dõi ................................................................................................. 32Bảng 3.4 Thang điểm đánh giá hoạt lực..................................................................................... 33

3.5.6.Tiến hành khảo sát thời gian bảo quản của từng loại môi trường trong 2 phần

333.6.PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU ......................................................................... 34Chương 4 .................................................................................................................................. 35

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ................................................................................................... 35

4.1.Thời gian bảo quản của 3 môi trường KIEV, BTS, MODENA trên tinh dịch heođến khi hoạt lực A = 0,5 ...................................................................................................... 35

Bảng 4.1 Thời gian bảo quản tinh dịch heo trên 3 môi trường KIEV, BTS, MODENA đến khi

hoạt lực A = 0,5 (giờ) ................................................................................................................ 35

Bảng 4.2 Tham số thống kê về thời gian bảo quản của 3 môi trường KIEV, BTS, MODENA đến

khi hoạt lực A = 0,5 .................................................................................................................. 36

Biều đồ 4.1 So sánh thời gian bảo quản của 3 môi trường KIEV, BTS và MODENA đến khi hoạt

lực A = 0,5 ............................................................................................................................... 37

4.2.Thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C trên tinh dịch heo đếnkhi hoạt lực A = 0,5 ............................................................................................................. 38

Bảng 4.3 Thời gian bảo quản tinh dịch heo trên 3 môi trường M, M+G, M+G+C đến khi hoạt

lực A = 0,5 (giờ) ....................................................................................................................... 38

Bảng 4.4 Tham số thống kê về thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C đến khi

hoạt lực A = 0,5 ........................................................................................................................ 39

Biều đồ 4.2 So sánh thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C đến khi hoạt lực A

= 0,5 ......................................................................................................................................... 40

4.3.Thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C trên tinh dịch heo đếnkhi hoạt lực A = 0 ................................................................................................................ 41

Bảng 4.5 Thời gian bảo quản tinh dịch heo trên 3 môi trường M, M+G, M+G+C đến khi hoạt lực

A = 0 (giờ) ................................................................................................................................ 4164Bảng 4.6 Tham số thống kê về thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C đến khi

hoạt lực A = 0 ........................................................................................................................... 42

Biểu đồ 4.3 So sánh thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C đén khi hoạt lực A

= 0 ............................................................................................................................................ 43

Chương 5 .................................................................................................................................. 44

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ....................................................................................................... 44

5.1.KẾT LUẬN ............................................................................................................... 445.2.ĐỀ NGHỊ ................................................................................................................... 45TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................................... 46

PHỤ LỤC ................................................................................................................................. 47

KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ ........................................................................................... 5765Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×