Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Xác định týp 1, 2, 5, 8 của APP trên các mẫu dương tính

3 Xác định týp 1, 2, 5, 8 của APP trên các mẫu dương tính

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bắc Giang đã xác định đa số các chủng APP thuộc týp 2 (72,92%) và chủng 5a

(20,83%), 5b (6,25%) bằng phản ứng kết tủa khuếch tán trên thạch ; hay nghiên cứu

của Quách Thanh Sinh (2005) trên mẫu phổi thu thập tại cơ sở giết mổ Nam Phong

xác định 100% các chủng APP thuộc biovar 1 (bao gồm týp 2, 3, 4, 6, 8 và 12) bằng

phản ứng ELISA. Vấn đề cốt lõi ở chỗ này là chúng tôi không có mẫu vi khuẩn

APP thuộc týp 1, 2, 5, 8 chuẩn làm đối chứng dương để có thể loại suy một số yếu

tố như lỗi thao tác, đoạn mồi không đặc hiệu, mẫu âm tính, kít khơng phù hợp …

Đây cũng là điều tồn tại của nghiên cứu này.38Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1 Kết luận

Đã bước đầu xây dựng thành cơng qui trình phát hiện APP trên heo bằng

phươngphápPCRđoạnvớiTAGAACCTTGTAAGCCTCGTCCATA-3’,đoạnmồi

mồixi:5’-ngược:5’-CGTTTGTTAAGTGGTGTTGAGC-3’ và chu trình nhiệt là: 95 oC trong 3 phút

(biến tính); 35 chu kỳ gồm 95 oC trong 1 phút (biến tính), 56 oC trong 45 giây (bắt

cặp), 72 oC trong 45 giây (kéo dài); và 72 oC trong 10 phút (kéo dài cuối).

Tỉ lệ mẫu dương tính với APP bằng kỹ thuật PCR là 32 % cho thấy mức độ

tương quan giữa APP và bệnh tích viêm màng phổi điển hình là khơng cao.

Số lượng mẫu đã dương tính với APP được xác định là âm tính (0 %) với các

týp 1, 2, 5, 8 bằng kỹ thuật PCR.

5.2 Đề nghị

Cần tiếp tục tiến hành thử nghiệm trên đối chứng dương của các týp 1, 2, 5, 8

và các phản ứng huyết thanh học để đối chiếu nhằm chuẩn hóa quy trình xác định

các týp 1, 2, 5, 8 của APP.

Cần mở rộng nghiên cứu với số lượng mẫu nhiều hơn để có thể xác định mối

tương quan giữa APP và bệnh tích viêm màng phổi trên heo.39TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN TIẾNG VIỆT

1. Phan Quang Bá, 2007. Cơ thể học gia súc. Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm,

TP. Hồ Chí Minh.

2. Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang, 1999. Di truyền phân tử. NXB Nông Nghiệp.

3. Hồ Huỳnh Thùy Dương, 1998. Sinh học phân tử. NXB Giáo Dục, TP. Hồ Chí

Minh.

4. Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Ngọc Thúy, Cù Hữu Phú, Trương Văn Dung, Nguyễn

Xuân Huyên và Vũ Ngọc Quý, 2009. Kết quả thiết lập phản ứng PCR để

giám định nhanh vi khuẩn Actinobacilluspleuropneumoniae phân lập từ lợn

tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam. Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, XVI (3):

45 – 49.

5. Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Ngọc Thúy, Cù Hữu Phú, Trương Văn Dung, Âu

Xuân Tuấn và Lê Thị Minh Hằng, 2009. Ứng dụng kỹ thuật PCR để xác định

độc tố (APX) có trong vi khuẩn Actinobacilluspleuropneumoniae phân lập từ

lợn bệnh tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam. Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y,

XVI (4): 51 – 57.

6. Nguyễn Quới Minh Hiền, 2003. Bước đầu chẩn đoán Actinobacillus

pleuropneumoniae trên heo. Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú Y, TP. Hồ Chí

Minh, Việt Nam.

7. Phạm Minh Hiền, 2005. Chẩn đốn Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) trên

heo thịt giết mổ tại cơ sở chế biến thực phẩm Nam Phong TP. Hồ Chí Minh.

Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú Y, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

8. Nguyễn Văn Hiệp, 2011. Khảo sát hiệu quả của vaccine Coglapix® trong việc

phòng bệnh viêm phổi màng phổi doActinobacilluspleuropneumoniae trên

heo thịt. Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú Y, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

9. Đặng Huy Hồng, 2011. So sánh hiệu quả phòng bệnh do vi

trùngActinobacilluspleuropneumoniae bằng tiêm phòng vaccine Coglapix®

và sử dụng kháng sinh Pulmotil®G200 premix trên heo thịt. Luận văn tốt

nghiệp Bác sỹ Thú Y, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

10. Lâm Thị Thu Hương, 2005. Mô phôi gia súc. NXB Đại Học Quốc Gia TP. Hồ

Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 126 – 132.4011. Ngơ Phương Nghi, 2003. Chẩn đốn Actinobacilluspleuropneumoniae trên

bệnh tích của phổi, kĩ thuật ELISA và nuôi cấy phân lập. Luận văn tốt nghiệp

Bác sỹ Thú Y. Đại Học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

12. Nguyễn Phú Phong, 2010. Hiệu quả phòng bệnh viêm phổi – màng phổi

doActinobacilluspleuropneumoniae bằng tiêm vaccine Coglapix® trên heo

thịt. Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú Y, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

13. Trần Thanh Phong, 1996. Bệnh truyền nhiễm do vi trùng trên heo. Tủ sách

Trường Đại Học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, 176 trang.

14. Qch Thanh Sinh, 2005. Chẩn đốn Actinobacillus pleuropneumoniae (APP)

trên heo thịt giết mổ tại cơ sở chế biến thực phẩm Nam Phong TP. Hồ Chí

Minh. Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí

Minh, Việt Nam.

15. Phạm Hùng Vân, 2009. PCR và real-time PCR các vấn đền cơ bản và thường

gặp. NXB Y học, TP. Hồ Chí Minh, 192 trang.

16. Yoshikazu Iritani, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thúy Quyên và Cù Hữu

Phú, 2005. Tinh chế kháng nguyên đặc hiệu serotype của Actinobacillus

pleuropneumoniae và một số đặc tính của chúng. Khoa học Kỹ thuật Thú y,

XII (1): 12 – 18.

PHẦN TIẾNG NƯỚC NGOÀI

17. Belanger M., Duberuil D., Harel J., Giraard C., and Jacques M., 1990. Role of

lipopolysaccharides in adherence of Actinobacillus pleuropneumoniae to

porcine tracheal rings. Infect. Immun. 58: 3523 – 3530.

18. Chiers K., Overbeke I.V., Donné E., Baele M., Ducatalle R., Baera T.D., and

Haesebrouck F., 2001. Detection of Actinobacilluspleuropneumoniae in

cultures from nasal and tonsillar swabs of pigs by a PCR assay based on the

nucleotide sequence of a dsbE-like gene. Vet. Microbiol. 83: 147 – 159.

19. Christensen G., J. M., 1992. Respiratory system. In Disease of Swine. 7th

edition. (A.D. Leman, E.S. Barbara, L.M. William, S. D’Allaire, J.T. David)

Iowa State Uni.Press/Ames, Iowa, USA. P. 138 – 162.

20. Fablet C., Marois C., Dorenlor V., Eono F., Eveno E., Jolly J. P., Le Devendec

L., Kobisch M., Madec F. andRose N., 2012. Bacterial pathogens associated

with lung lesions in slaughter pigs from 125 herds.Res Vet Sci., 93(2): 62730.4121. Fenwick B.W. and Osburn B.L., 1986. Immune respones to the

lipopolysaccharides

and

capsular

polysaccharides

of

Haemophiluspleuropneumoniae in comvalescent and immunized. Infect.

Immun. (54): 575 – 582.

22. Fenwick B.W. and Henry S., 1994. Porcine pleuropneumoniae. JAVMA 204:

1334 – 1340.

23. Fittipaldi N., Broes A., Harel J., Kobisch M., and Gottschalk M., 2003.

Evaluation and field validation of PCR tests for detection of

Actinobacilluspleuropneumoniaein subclinically infected pigs, J. of

Clin.Microbiol. 41(11): 5085 – 5093.

24. Frey J., 1995. Virulence in Actinobacillus pleuropneumoniae and the RTX

toxins. Trends in Micro. 3: 257 – 261.

25. Hricrinova M., Holoda E., Mudronova D. and Ondrasovicova S., 2010.

Multiplex PCR assay for detection of Actinobacilluspleuropneumoniae,

Pasteurellamultocida and Haemophilusparasuis in lungs of pigs from a

slaughterhouse. Folia Microbiol (Praha). 55(6): 635-40.

26. Inzana T.J. and Mathison B., 1987. Type-specificity and immunogenicity of the

capsular polymer of Haemophilus (Actinobacillus) pleuropneumoniae.

Infect. Immun. 55: 1580 – 1587.

27. Inzana T.J., Iritani B., Gogolewski R.P. and Anderson P., 1988. Virulence

properties and protective efficacy of the capsular polymer of Haemophilus

(Actinobacillus) pleuropneumoniae serotype 5. Infect. Immun. 56: 1880 –

1889.

28. Inzana T.J., 1991. Virulence properties of Actinobacillus pleuropneumoniae.

Microb. Path. 11: 305 – 316.

29. Jacobsen M.J. and Nielsen J.P., 1995. Development and evaluation of a

selective

and

indicate

medium

for

isolation

of

Actinobacilluspleuropneumoniae from tonsils. Vet. Microbiol. 47: 191 – 197.

30. Jensen A.E. and Bertram T.A., 1986. Morphological and biochemical

comparison of virulent isolates of Haemophiluspleuropneumoniae serotype

5. Infect. Immun. 51: 419 – 424.4231. Jirawattanapong P., Stockhofe-Zurwieden N., van Leengoed L., Wisselink H.,

Raymakers R., Cruijsen T., van der Peet-Schwering C., Nielen M. andvan

Nes A., 2010. Pleuritis in slaughter pigs: relations between lung lesions and

bacteriology in 10 herds with high pleuritis. Res Vet Sci., 88(1): 11-5.

32.Lo

T.,

M.,

1997.

Detection

and

indentification

of

Actinobacilluspleuropneumoniae serotype 5 by multiplex polymerase chain

reaction, MSc. Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University,

pp. 92.33. Lopez A., 1995. Special Veterinary Pathology (Eds: William W. Carlton and M.

Donald McGavin). Mosby – Year Book, Inc. P. 116 – 174.

34. Macinnes J.I., and Rosendal S., 1988. Prevetion and control of Actinobacillus

(Haemophilus) pleuropneumoniae infection in swine : A review. Can. Vet. J.

29: 572 – 573.

35. Macinnes J.I. and Smart N.L., 1993. Pathogenesis of Bacterial infections in

animals. Iowa States University Press, Ames. P. 188 – 197.

36. Mireya de la Garza Amaya Dr., 2004. Department of Cell Biology. CinvestavIPN. DPI&F’s website www. Dpi. Qld. Gov. au.

37. Nicolet J., Paroz P., and Bruggmann S., 1980. Tween 20 soluble proteins of MH

as antigen for an enzyme linked immino-sorbent assay, Res. Vet. Sci. 29:

305.

38. Nicolet J., 1992. Actinobacillus pleuropneumoniae. In Disease of swine (Eds:

A.D. Leman, B.E. Straw, W.L. Mengeling, S. D’Allaire and D.J. Taylor).

Iowa State University Press, Ames. 401 – 408.

39. Ohba T., Shibahara T., Kobayashi H., Takashima A., Nagoshi M., Araki M.,

Takizawa K. andKubo M., 2009. Prevalence of granulomatous

pleuropneumonia associated with Actinobacilluspleuropneumoniae serotype

2 in slaughter pigs.J Vet Med Sci., 71(8): 1089-92.

40. Perry M.B., Altman E., Brisson J.R., Beynon L.M., and Richards J.C., 1990.

Structural characteristics of antigenic capsular polysaccharides and

lipopolysaccharides involved in the serological classification of

Actinobacillus pleuropneumoniae straina. Serodiag. Immun. In Infect. Dis. 4:

299 – 308.4341. Pohl S., Bertschinger H.U., Frederiksen W., and Mannheim W, 1983. Tranfer of

Haemophiluspleuropneumoniae and pasteurella haemolytica-like organism

causing porcine necrotic pleuropneumoniae to the genus Actinobacillus

(Actinobacillus pleuropneumoniae comb. Nov.) on the basis of phenotypic

and deoxyribonucleic acid relatedness. Int. J. Syst. Bacteriol. 33: 510 – 514.

42. Robert J., 2003. Respiratory Disease of Swine, VMF 964.

43. Rosendal S., and Mitchell W.R., Weber M., Wilson M.R., Zaman M.R., 1980.

Haemophiluspleuropneumoniae lung lesions induced by sonicated bacteria

and sterile culture supernatant. Proc. Int. Pig Vet. Soc. 5: 211.

44. Schaller A., Kuhn R., Kuhnert P., Nicolet J., Anderson T.J., MacInnes J.I.,

Segers R.P. and Frey J., 1999. Characterization of ApxIVA, a new RTX

determinant of Actinobacillus pleuropneumoniae. Microbiology, 145: 2105 –

2116.

45. Schuchert J. A., Inzana T. J., Angen O. andJessing S., 2004. Detection and

identification of Actinobacillus pleuropneumoniae serotypes 1, 2, and 8 by

multiplex PCR. J Clin Microbiol., 42(9): 4344-8.

46. Taylor D.J., 1999. Actinobacillus pleuropneumoniae Diseases of Swine, 8th

edition Iowa State University Press, Ames, Iowa U.S. P. 343 – 350.44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Xác định týp 1, 2, 5, 8 của APP trên các mẫu dương tính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×