Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cần chú ý khâu chăm sóc nuôi dưỡng heo con theo mẹ.

Cần chú ý khâu chăm sóc nuôi dưỡng heo con theo mẹ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phần Tiếng Việt

1. Đoàn Thị Kim Anh, 2011. Khảo sát khả năng sinh sản của một số giống heo nái

tại trại chăn nuôi heo GP1 – Công ty cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Anco. Luận

văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú Y.

2. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2008. Quyết định số 11712/QĐ-BNN-CN

ngày 09/06/2008, các chỉ tiêu kỹ thuật đối với heo giống gốc.

3. Lê Minh Chí và Nguyễn Như Pho, 1995. Hội chứng M.M.A ở heo nái sinh sản. Kết

quả nghiên cứu khoa học Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.HCM.

4. Trần Văn Chính (2003). Giáo trình thực hành giống gia súc gia cầm. Trường Đại

Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh.

5. Trần Văn Chính (2012). Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitab 16.0 for

windows. Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh.

6. Trần Thị Dân (2003). Sinh sản heo nái và sinh lý heo con. Nhà xuất bản Nơng

Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh.

7. Phạm Hữu Doanh và Lưu Kỷ, 1996. Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con. NXB

Nông Nghiệp Hà Nội.

8. Thái Thị Trúc Đào, 2010. Khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống heo nái taị

trại chăn ni heo Tân Trung. Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi- Thú Y, Trường

Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh.409. Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phong, 1999. Bệnh tiêu chảy ở lợn nái và lợn con. Tủ

sách trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

10. Lê Thị Ánh Hồng, 2010. Khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống heo nái tại

trại chăn ni heo Tân Trung, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh. Luận văn tốt nghiệp

Bác sĩ thú y, Đại học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

11. Trịnh Hưng Khánh, 2012. Khảo sát khả năng sinh sản của hai nhóm giống heo nái

Landrace_Yorkshire và Yorkshire_Landrace tại hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Xuân

Phú, Đồng Nai. Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi- Thú Y, Trường Đại Học Nông

Lâm Tp.Hồ Chí Minh.

12. Nguyễn Thị Phương Lan, 2009. Khảo sát về sức sinh sản của heo nái thuộc một số

nhóm giống tại Công Ty Cổ Phần ĐTTM và Chăn Nuôi Đông Á. Khóa luận tốt nghiệp

trường Đại Học Nơng Lâm TP. HCM.

13. Phùng Ứng Lân, 1985. Chứng ỉa chảy ở heo con. Nhà xuất bản Nông Nghiệp Hà

Nội.

14. Hồ Thị Kim Hoa, 2004. Môi trường và sức khỏe vật nuôi. Tủ sách Trường Đại Học

Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh.

15. Đồn Thị Như Ngọc, 2010. Khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống heo nái

ni trong chuồng mát tại Xí Nghiệp Chăn Nuôi Heo Phước Long. Luận văn tốt

nghiệp Kĩ sư chăn ni, Đại học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

16. Trần Thị Hồng Nhung, 2011. Khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống heo

nái lai tại xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp. Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư chăn ni,

Đại học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.4117. Trương Thị Tuyết Nhung, 2010. Khảo sát sức sinh sản của heo nái lai 2 máu

Yorkshire x Landrace và Landrace x Yorkshire tại công ty chăn nuôi heo Sanmiguel

Pure Foods tỉnh Bình Dương. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại học Nơng Lâm,

TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

18. Võ Văn Ninh (2001). Bài giảng chăn nuôi heo. Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường

Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh.

19. Võ Văn Ninh (2003). Kinh nghiệm chăn nuôi heo. Nhà xuất bản Nông Nghiệp

Thành Phố Hồ Chí Minh.

20. Nguyễn Như Pho, 1995. Giáo trình Nội Chuẩn. Tủ sách Đại Học Nông Lâm

Tp.HCM.

21. Bùi Ngọc Quảng, 2012. Khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống heo n lai

tại trại chăn ni heo Xn Định. Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y

Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí minh.

22. Lê Thị Thiên, 2012. Khảo sát sức sinh sản của các nhóm giống heo nái lai tại trại

chăn nuôi heo Cẩm Mỹ 4, huện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Chăn

Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí minh.

23. Nguyễn Thị Trinh, 2011. Khảo sát sức sinh sản của một số giống heo nái lai tại xí

nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp. Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y

Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí minh.

24. Nguyễn Ngọc Tuân và Trần Thị Dân (1999). Kỹ thuật chăn nuôi heo. Nhà Xuất

Bản Nơng Nghiệp Tp. HCM.4225. Trương Hồng Tuấn, 2010. Khảo sát sức sinh sản trên heo nái lai tại trại I của

cơng ty TNHH Sanmiguel Pure Foods ở tỉnh Bình Dương. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ

Thú Y, Đại Học Nông Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

26. Võ Thị Tuyết (1996). Nghiên cứu xây dựng giống heo mẹ có khả năng sinh sản

cao từ hai nhóm giống Yorkshire và Landrace. Luận Án Phó Tiến Sĩ Trường Đại Học

Nơng Lâm.

27. Nguyễn Thị Phương Uyên, 2012. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian

chờ phối của heo nái sau cai sữa và sức sinh sản của một số giống nái tại trại GP1

công ty cổ phần quốc tế ANCO. Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường

Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí minh.

28. Cao Thị Thanh Vân, 2012. Khảo sát sức sinh sản của một số giống heo nái lai tại

trại I của công ty TNHH San Miguel Horme. Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Chăn Nuôi

Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí minh.

29. Nguyễn Thị Tường Vi, 2011. Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của các nhóm

giống heo nái tại xí nghiệp chăn ni heo Phước Long. Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa

Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí minh.

30. Vũ Quốc Việt, 2011. Khảo sát sức sinh sản của heo nái lai hai máu Yorkshire và

Landrace tại trại VI công ty San Miguel Hormel. Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư chăn

nuôi, Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh.

Phần Tiếng Anh:

Close W.H And D.J.A Cole, 2001. Nutrition of Sows and Boards NottinhghamUniversity Press. Page 39 – 40.

National Swine Improverment Federation (2004):

http: www. nsif. Com/guidel/guidelines. htm.43PHỤ LỤC

Phụ lục 1:Bảng ANOVA về chỉ tiêu tuổi đẻ lứa đầu phân tích theo Giống

One-way ANOVA: TĐLĐ versus Giống

Source

Giống

Error

TotalDF

1

174

175S = 24.82Level

LLY

YLYN

134

42SS

1177

107194

108370MS

1177

616F

1.91P

0.169R-Sq = 1.09%R-Sq(adj) = 0.52%Mean

384.33

378.26Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

---------+---------+---------+---------+

(--------*-------)

(---------------*--------------)

---------+---------+---------+---------+

375.0

380.0

385.0

390.0StDev

24.51

25.81Pooled StDev = 24.82

Grouping Information Using Tukey Method

Giống

LLY

YLYN

134

42Mean

384.33

378.26Grouping

A

APhụ lục 2 : Bảng ANOVA về chỉ tiêu khoảng cách hai lứa đẻ phân tích theo Giống

One-way ANOVA: KC2LĐ versus Giống

Source

Giống

Error

TotalDF

1

191

192S = 33.57Level

LLY

YLYN

169

24SS

21

215200

215221MS

21

1127F

0.02P

0.890R-Sq = 0.01%R-Sq(adj) = 0.00%Mean

158.18

157.17Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

-----+---------+---------+---------+---(------*------)

(-------------------*------------------)

-----+---------+---------+---------+---147.0

154.0

161.0

168.0StDev

34.13

29.11Pooled StDev = 33.57

Grouping Information Using Tukey Method44Giống

LLY

YLYN

169

24Mean

158.18

157.17Grouping

A

APhụ lục 3: Bảng ANOVA về chỉ tiêu số lứa đẻ nái/năm phân tích theo Giống

One-way ANOVA: sln/n versus Giống

Source

Giống

Error

TotalDF

1

191

192S = 0.2705Level

LLY

YLYN

169

24SS

0.0012

13.9739

13.9751MS

0.0012

0.0732R-Sq = 0.01%Mean

2.3618

2.3693F

0.02P

0.899R-Sq(adj) = 0.00%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

---+---------+---------+---------+-----(------*-----)

(-----------------*-----------------)

---+---------+---------+---------+-----2.280

2.340

2.400

2.460StDev

0.2705

0.2707Pooled StDev = 0.2705

Grouping Information Using Tukey Method

Giống

YLY

LLYN

24

169Mean

2.3693

2.3618Grouping

A

APhụ lục 4: Bảng ANOVA về chỉ tiêu số con đẻ ra phân tích theo Giống

One-way ANOVA: SCĐR versus Giống

Source

Giống

Error

TotalDF

1

365

366S = 1.925Level

LLY

YLYN

301

66SS

3.84

1352.54

1356.38MS

3.84

3.71R-Sq = 0.28%Mean

9.037

9.303StDev

1.931

1.897F

1.04P

0.309R-Sq(adj) = 0.01%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

-------+---------+---------+---------+-(-------*--------)

(------------------*------------------)

-------+---------+---------+---------+-9.00

9.25

9.50

9.75Pooled StDev = 1.925

Grouping Information Using Tukey Method

Giống

YLY

LLYN

66

301Mean

9.303

9.037Grouping

A

A45Phụ lục 5: Bảng ANOVA về chỉ tiêu số con còn sống phân tích theo Giống

One-way ANOVA: SCCSONG versus Giống

Source

Giống

Error

TotalDF

1

365

366S = 1.924Level

LLY

YLYN

301

66SS

5.83

1351.43

1357.26MS

5.83

3.70R-Sq = 0.43%Mean

8.748

9.076StDev

1.960

1.748F

1.58P

0.210R-Sq(adj) = 0.16%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

------+---------+---------+---------+--(-------*------)

(---------------*--------------)

------+---------+---------+---------+--8.70

9.00

9.30

9.60Pooled StDev = 1.924

Grouping Information Using Tukey Method

Giống

YLY

LLYN

66

301Mean

9.076

8.748Grouping

A

APhụ lục 6: Bảng ANOVA về chỉ tiêu số con còn sống điều chỉnh phân tích theo Giống

One-way ANOVA: SCCSONGĐC versus Giống

Source

Giống

Error

TotalDF

1

364

365S = 1.897Level

LLY

YLYN

300

66SS

11.18

1310.21

1321.38MS

11.18

3.60F

3.10P

0.079R-Sq = 0.85%R-Sq(adj) = 0.57%Mean

9.654

10.108Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

-----+---------+---------+---------+---(------*------)

(--------------*--------------)

-----+---------+---------+---------+---9.60

9.90

10.20

10.50StDev

1.926

1.757Pooled StDev = 1.897

Grouping Information Using Tukey Method

Giống

YLY

LLYN

66

300Mean

10.108

9.654Grouping

A

APhụ lục 7 : Bảng ANOVA về chỉ tiêu số heo con đẻ ra phân tích theo Lứa đẻ

One-way ANOVA: SCĐR versus Lứa

Source

Lứa

Error

TotalDF

3

363

366SS

47.37

1309.02

1356.38MS

15.79

3.61F

4.38P

0.00546S = 1.899Level

1

2

3

4N

176

109

65

17R-Sq = 3.49%R-Sq(adj) = 2.69%Mean

9.080

8.697

9.446

10.235Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

------+---------+---------+---------+--(--*---)

(----*---)

(-----*-----)

(----------*----------)

------+---------+---------+---------+--8.80

9.60

10.40

11.20StDev

1.981

1.813

1.768

2.047Pooled StDev = 1.899

Grouping Information Using Tukey Method

Lứa

4

3

1

2N

17

65

176

109Mean

10.235

9.446

9.080

8.697Grouping

A

A B

A B

BPhụ lục 8: Bảng ANOVA về chỉ tiêu số heo con còn sống phân tích theo Lứa đẻ

One-way ANOVA: SCCSONG versus Lứa

Source

Lứa

Error

TotalDF

3

363

366S = 1.899Level

1

2

3

4N

176

109

65

17SS

48.73

1308.53

1357.26MS

16.24

3.60F

4.51P

0.004R-Sq = 3.59%R-Sq(adj) = 2.79%Mean

8.722

8.505

9.215

10.059Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

--------+---------+---------+---------+(--*---)

(---*----)

(-----*-----)

(-----------*----------)

--------+---------+---------+---------+8.80

9.60

10.40

11.20StDev

2.091

1.730

1.625

1.784Pooled StDev = 1.899

Grouping Information Using Tukey Method

Lứa

4

3

1

2N

17

65

176

109Mean

10.059

9.215

8.722

8.505Grouping

A

A B

B

BPhụ lục 9: Bảng ANOVA về chỉ tiêu số heo con cai sữa phân tích theo Lứa đẻ

One-way ANOVA: SCCS versus Lứa

Source

Lứa

Error

TotalDF

3

363

366S = 1.314SS

21.40

627.01

648.41MS

7.13

1.73R-Sq = 3.30%F

4.13P

0.007R-Sq(adj) = 2.50%47Level

1

2

3

4N

176

109

65

17Mean

8.591

8.505

8.985

9.471StDev

1.362

1.295

1.231

1.231Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

-----+---------+---------+---------+---(---*---)

(----*----)

(------*-----)

(-----------*------------)

-----+---------+---------+---------+---8.50

9.00

9.50

10.00Pooled StDev = 1.314

Grouping Information Using Tukey Method

Lứa

4

3

1

2N

17

65

176

109Mean

9.471

8.985

8.591

8.505Grouping

A

A B

B

BPhụ lục 10:Bảng ANOVA về chỉ tiêu số con cai sữa phân tích theo Giống

One-way ANOVA: SCCS versus Giống

Source

Giống

Error

TotalDF

1

365

366S = 1.330Level

LLY

YLYN

301

66SS

2.84

645.57

648.41MS

2.84

1.77R-Sq = 0.44%Mean

8.635

8.864StDev

1.349

1.239F

1.61P

0.206R-Sq(adj) = 0.17%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

------+---------+---------+---------+--(-------*------)

(---------------*---------------)

------+---------+---------+---------+--8.60

8.80

9.00

9.20Pooled StDev = 1.330

Grouping Information Using Tukey Method

Giống

YLY

LLYN

66

301Mean

8.864

8.635Grouping

A

APhụ lục 11 : Bảng ANOVA về chỉ tiêu trọng lượng sơ sinh phân tích theo Giống

One-way ANOVA: TLSS versus Giống

Source

Giống

Error

TotalDF

1

364

365S = 0.1185LevelNSS

0.1288

5.1101

5.2389MS

0.1288

0.0140R-Sq = 2.46%MeanStDevF

9.17P

0.003R-Sq(adj) = 2.19%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

------+---------+---------+---------+---48LLY

YLY300

661.4377

1.38890.1192

0.1150(----*----)

(-----------*----------)

------+---------+---------+---------+--1.375

1.400

1.425

1.450Pooled StDev = 0.1185

Grouping Information Using Tukey Method

Giống

LLY

YLYN

300

66Mean

1.4377

1.3889Grouping

A

BPhụ lục 12:Bảng ANOVA về chỉ tiêu trọng lượng sơ sinh tòan ổ phân tích theo Giống

One-way ANOVA: TLSSTO versus Giống

Source

Giống

Error

TotalDF

1

364

365S = 3.593Level

LLY

YLYN

300

66SS

1.8

4700.1

4701.9MS

1.8

12.9F

0.14P

0.709R-Sq = 0.04%R-Sq(adj) = 0.00%Mean

12.707

12.524Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

-------+---------+---------+---------+-(-------*-------)

(----------------*-----------------)

-------+---------+---------+---------+-12.00

12.50

13.00

13.50StDev

3.860

1.942Pooled StDev = 3.593

Grouping Information Using Tukey Method

Giống

LLY

YLYN

300

66Mean

12.707

12.524Grouping

A

APhụ lục 13 : Bảng ANOVA về chỉ tiêu trọng lượng sơ sinh phân tích theo Lứa đẻ

One-way ANOVA: TLSS versus Lứa

Source

Lứa

Error

TotalDF

3

362

365S = 0.1194Level

1

2

3

4N

175

109

65

17SS

0.0760

5.1628

5.2389MS

0.0253

0.0143R-Sq = 1.45%Mean

1.4313

1.4414

1.3994

1.4382StDev

0.1238

0.1053

0.1309

0.1125F

1.78P

0.151R-Sq(adj) = 0.63%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

--------+---------+---------+---------+(----*----)

(------*-----)

(-------*-------)

(---------------*---------------)

--------+---------+---------+---------+1.400

1.435

1.470

1.505Pooled StDev = 0.119449Grouping Information Using Tukey Method

Lứa

2

4

1

3N

109

17

175

65Mean

1.4414

1.4382

1.4313

1.3994Grouping

A

A

A

APhụ lục 14: Bảng ANOVA về chỉ tiêu trọng lượng sơ sinh tòan ổ phân tích theo Lưá đẻ

One-way ANOVA: TLSSTO versus Lứa

Source

Lứa

Error

TotalDF

3

362

365SS

63.8

4638.1

4701.9MS

21.3

12.8S = 3.579R-Sq = 1.36%Level

1

2

3

4Mean

12.406

12.737

12.846

14.371N

175

109

65

17StDev

2.194

5.706

1.792

2.214F

1.66P

0.175R-Sq(adj) = 0.54%Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev

-+---------+---------+---------+-------(---*----)

(----*-----)

(------*------)

(-------------*-------------)

-+---------+---------+---------+-------12.0

13.2

14.4

15.6Pooled StDev = 3.579

Grouping Information Using Tukey Method

Lứa

4

3

2

1N

17

65

109

175Mean

14.371

12.846

12.737

12.406Grouping

A

A

A

APhụ lục 15: Bảng ANOVA về chỉ tiêu trọng lượng cai sữa phân tích theo Giống

One-way ANOVA: TLCS versus Giống

Source

Giống

Error

TotalDF

1

364

365S = 0.4074Level

LLY

YLYN

300

66SS

0.054

60.427

60.481MS

0.054

0.166R-Sq = 0.09%Mean

7.1802

7.1485StDev

0.4133

0.3796F

0.33P

0.567R-Sq(adj) = 0.00%Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev

+---------+---------+---------+--------(--------*--------)

(-------------------*------------------)

+---------+---------+---------+--------7.050

7.100

7.150

7.200Pooled StDev = 0.4074

Grouping Information Using Tukey Method

Giống

LLYN

300Mean

7.1802Grouping

A50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cần chú ý khâu chăm sóc nuôi dưỡng heo con theo mẹ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×