Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Kết quả điều trị một số bệnh thường gặp trên heo nái và heo con theo mẹ

4 Kết quả điều trị một số bệnh thường gặp trên heo nái và heo con theo mẹ

Tải bản đầy đủ - 0trang

BỘ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO

0BTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CHĂN NI – THÚ Y

****************VÕ THỊ TRINHKHẢO SÁT NĂNG SUẤT SINH SẢN, MỘT SỐ BỆNH

THƯỜNG GẶP TRÊN HEO NÁI VÀ HEO CON THEO MẸKhóa luận được đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng Bác sỹ thú yGiáo viên hướng dẫn:

TS. VÕ THỊ TRÀ ANTHÁNG 08/2013iXÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

B

1Họ và tên sinh viên thực hiện: Võ Thị Trinh.

Tên khóa luận: "Khảo sát năng suất sinh sản, một số bệnh thường gặp trên heo

nái và heo con theo mẹ".

Đã hoàn thành luận văn theo đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và các ý kiến

đóng góp của hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa.

............Ngày ...... Tháng ...... Năm ......

Giáo viên hướng dẫnTS. Võ Thị Trà AniiLỜI CẢM ƠN

B

2Sau một thời gian thực hiện khố luận, tơi đã hồn thành luận văn tốt nghiệp

của mình với đề tài: "Khảo sát năng suất sinh sản, một số bệnh thường gặp trên

heo nái và heo con theo mẹ" cho phép tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn tới TS. Võ

Thị Trà An, người đã tận tình chỉ dẫn tơi trong q trình thực tập, phân tích kết quả

và hồn thành luận văn.

Trong q trình khảo sát, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ tận tình về nhiều

mặt của Thầy Cơ Khoa Chăn Ni Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM.

Tôi xin trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của Công ty TNHH thực phẩm CJ Vina

Food, ban giám đốc, phòng kỹ thuật, trại heo gia công Nguyễn Thị Dung đã tạo

điều kiện thuận lợi cho tơi trong q trình thực hiện đề tài.

Nhân dịp này tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ quí báu của

bạn bè, đồng nghiệp, gia đình đã nhiệt tình giúp đỡ tơi trong suốt q trình thực

hiện đề tài và hồn thành luận văn.

Trong q trình thực hiện khóa luận khơng tránh khỏi những thiếu sót, kính

mong ý kiến chỉ bảo, phê bình của q thầy cơ.VÕ THỊ TRINHiiiTĨM TẮT

Khóa luận "Khảo sát năng suất sinh sản, một số bệnh thường gặp trên

heo nái và heo con theo mẹ" được thực hiện từ ngày 18/03/2013 đến ngày

18/07/2013 trên 140 heo nái và 1412 heo con theo mẹ tại trại heo gia công Công ty

TNHH thực phẩm CJ ViNa Food. Kết quả được ghi nhận như sau:

Số heo con sơ sinh đẻ ra trên ổ là 10,53 con/ổ, số heo con sơ sinh còn sống

trên ổ là 10,31 con/ổ. Số heo con chọn nuôi trên ổ là 10,08 con/ổ, tỷ lệ heo con chọn

nuôi là 95,79 %. Số heo con cai sữa trên ổ là 9,74 con/ổ, tỷ lệ heo con cai sữa là

96,53 %.

Trọng lượng tồn ổ heo con sơ sinh còn sống là 13,70 kg/ổ, trọng lượng bình

quân heo con sơ sinh còn sống 1,35 kg/con. Trọng lượng tồn ổ heo con cai sữa là

58,26 kg/ổ, trọng lượng bình quân heo con cai sữa là 6,20 kg/con. Thời gian lên

giống lại sau cai sữa là 5,49 ngày. Giảm trọng của heo nái là 14,44 kg. Tỷ lệ phối

đậu là 92,86 %.

Tỷ lệ trung bình nái bị viêm tử cung là 12,14 %, viêm vú, sót nhau, sót con là

1,43 %, mất sữa là 5,00 %, sốt và bỏ ăn là 32,14 %. Tỷ lệ heo con bị tiêu chảy là

15,79 %, viêm khớp là 0,99 %, hô hấp là 0,99 %, viêm da là 2,48 %. Tỷ lệ ngày con

tiêu chảy trung bình của heo con theo mẹ theo tình trạng nái là 4,15 %.

Tất cả 10 mẫu phân heo con theo mẹ bị tiêu chảy được gửi xét nghiệm thì

đều dương tính với vi khuẩn E.coli và vi khuẩn E.coli nhạy cảm nhất với kháng sinh

enrofloxacin là 5/10 mẫu, doxycycline là 6/10 mẫu, nhưng đề kháng với nhiều loại

kháng sinh như ampicillin, amoxicillin, cephalexin, gentamicin, streptomycin,

ceftiofur, tobramycin, colistin, sulfa/trimethoprim, apramycin là 10/10 mẫu.

Trên heo nái, tỷ lệ khỏi bệnh cao nhất là nhóm nái viêm vú và mất sữa với

100 % và thấp nhất là nhóm nái sót nhau, sót con với 50 %. Trên heo con, tỷ lệ khỏi

cao nhất là nhóm heo con bị viêm khớp với 92,86 % và thấp nhất thuộc về nhóm

heo con bị viêm da với 82,86 %.ivMỤC LỤC

B

3TRANG

Trang tựa .................................................................................................................. i

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn ..........................................................................ii

Lời cảm ơn ............................................................................................................ iii

Tóm tắt ................................................................................................................... iv

Mục lục ................................................................................................................... v

Danh sách các từ viết tắt ......................................................................................... ix

Danh mục các bảng ................................................................................................. x

Danh mục các hình ................................................................................................ xii

Chương 1 MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1

1.1 Đặt vấn đề ......................................................................................................... 1

1.2 Mục đích và yêu cầu .......................................................................................... 1

1.2.1 Mục đích......................................................................................................... 1

1.2.2 Yêu cầu .......................................................................................................... 2

Chương 2 TỔNG QUAN ....................................................................................... 2

2.1 Giới thiệu sơ lược về trại ................................................................................... 3

2.1.1 Qui mô đàn ..................................................................................................... 3

2.1.2 Cơ sở vật chất ................................................................................................. 3

2.1.3 Thức ăn........................................................................................................... 5

2.1.4 Nước uống ...................................................................................................... 6

2.1.5 Qui trình chăm sóc nuôi dưỡng ....................................................................... 6

2.1.6 Vệ sinh thú y................................................................................................... 8

2.2 Những yếu tố ảnh hưởng năng suất sinh sản của heo nái.................................... 8

2.2.1 Trưởng thành sinh dục của heo hậu bị............................................................. 8

2.2.2 Số lứa đẻ/nái/năm và số con cai sữa/nái/năm .................................................. 9

2.2.3 Những yếu tố khác .......................................................................................... 9

2.3 Một số bệnh thường xảy ra trên heo nái đẻ ...................................................... 10v2.3.1 Viêm tử cung ................................................................................................ 10

2.3.2 Viêm vú ........................................................................................................ 12

2.3.3 Mất sữa ......................................................................................................... 12

2.2.4 Sót nhau, sót con........................................................................................... 13

2.4 Một số bệnh thường xảy ra trên heo con theo mẹ ............................................. 13

2.4.1 Tiêu chảy ...................................................................................................... 13

2.4.2 Hô hấp .......................................................................................................... 14

2.4.3 Viêm khớp .................................................................................................... 15

2.4.4 Viêm da ........................................................................................................ 15

Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ............................... 17

3.1 Thời gian và địa điểm khảo sát ........................................................................ 17

3.2 Đối tượng khảo sát........................................................................................... 17

3.3 Nội dung khảo sát ............................................................................................ 17

3.4 Dụng cụ ........................................................................................................... 17

3.5 Phương pháp khảo sát ...................................................................................... 17

3.6 Phương pháp điều trị và qui trình chủng ngừa vaccine ..................................... 18

3.7 Lấy mẫu phân heo con theo mẹ bị tiêu chảy phân lập vi khuẩn và thử kháng sinh

đồ ........................................................................................................................ 199

3.8 Các chỉ tiêu và cách tính .................................................................................. 20

3.8.1 Năng suất sinh sản trên heo nái ..................................................................... 20

3.8.1.1 Số heo con sơ sinh đẻ ra trên ổ ................................................................... 20

3.8.1.2 Số heo con sơ sinh còn sống trên ổ............................................................. 20

3.8.1.3 Số heo con chọn nuôi trên ổ ....................................................................... 20

3.8.1.4 Tỷ lệ heo con sơ sinh chọn nuôi ................................................................. 20

3.8.1.5 Số heo con cai sữa trên ổ............................................................................ 20

3.8.1.6 Tỉ lệ heo con cai sữa .................................................................................. 20

3.8.1.7 Trọng lượng tồn ổ heo con sơ sinh còn sống ............................................ 20

3.8.1.8 Trọng lượng bình quân heo con sơ sinh còn sống....................................... 20

3.8.1.9 Trọng lượng tồn ổ heo con cai sữa ........................................................... 20vi3.8.1.10 Trọng lượng bình quân heo con cai sữa .................................................... 21

3.8.1.11 Thời gian lên giống lại sau cai sữa ........................................................... 21

3.8.1.12 Giảm trọng heo nái .................................................................................. 21

3.8.1.13 Tỷ lệ phối đậu .......................................................................................... 21

3.8.1.14 Tỷ lệ heo con chết và loại thải .................................................................. 21

3.8.2 Một số bệnh thường gặp trên heo nái ............................................................ 21

3.8.2.1 Tỷ lệ viêm tử cung ..................................................................................... 21

3.8.2.2 Tỷ lệ viêm vú ............................................................................................. 21

3.8.2.3 Tỷ lệ mất sữa ............................................................................................. 21

3.8.3 Một số bệnh thường gặp trên heo con theo mẹ .............................................. 21

3.8.3.1 Tỷ lệ ngày con tiêu chảy ............................................................................ 21

3.8.3.2 Tỷ lệ tiêu chảy ........................................................................................... 22

3.8.3.3 Tỷ lệ viêm khớp ......................................................................................... 22

3.8.3.4 Tỷ lệ bệnh hô hấp ...................................................................................... 22

3.8.3.5 Tỷ lệ viêm da ............................................................................................. 22

3.9 Cách xử lý số liệu ............................................................................................ 22

Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ............................................................ 23

4.1 Năng suất sinh sản trên nái theo lứa đẻ ............................................................ 23

4.1.1 Số heo con sơ sinh đẻ ra trên ổ...................................................................... 23

4.1.2 Số heo con sơ sinh còn sống trên ổ ............................................................... 24

4.1.3 Số heo con chọn nuôi trên ổ .......................................................................... 25

4.1.4 Trọng lượng heo con sơ sinh còn sống .......................................................... 26

4.1.5 Số heo con cai sữa trên ổ .............................................................................. 27

4.1.6 Trọng lượng heo con cai sữa ......................................................................... 28

4.1.7 Giảm trọng của heo nái ................................................................................. 30

4.1.8 Thời gian lên giống lại sau cai sữa ................................................................ 30

4.1.9 Tỷ lệ phối đậu ............................................................................................... 31

4.2 Một số bệnh thường gặp trên heo nái ............................................................... 32

4.2.1 Tỷ lệ chung một số bệnh thường gặp trên heo nái ....................................... 322vii4.2.2 Tỷ lệ một số bệnh thường gặp trên heo nái theo lứa đẻ ............................... 333

4.3 Một số bệnh thường gặp trên heo con theo mẹ ............................................... 344

4.3.1 Tỷ lệ chung một số bệnh thường gặp trên heo con theo mẹ ........................ 344

4.3.2 Tỷ lệ ngày con tiêu chảy theo tình trạng nái .................................................. 34

4.3.3 Tỷ lệ heo con chết và loại thải theo từng nhóm nái ....................................... 35

4.4 Kết quả điều trị một số bệnh thường gặp trên heo nái và heo con theo mẹ ....... 36

4.4.1 Kết quả phân lập vi khuẩn và thử kháng đồ phân heo con theo mẹ tiêu chảy. 36

4.4.2 Hiệu quả điều trị bệnh................................................................................... 37

Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ................................................................ 39

5.1 Kết luận ........................................................................................................... 39

5.2 Đề nghị ............................................................................................................ 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 400

PHỤ LỤC ........................................................................................................... 422viiiDANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

X : Trung bìnhSD: Standard Deviation (độ lệch chuẩn)

BMD: Bacitracin methylene disallicylate

MMA: Metritis, Mastritis, Agalactiae (viêm tử cung, viêm vú, mất sữa)

PRRS: Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome

PED: Porcine Epidemic Diarrhea

TLHCSSCN: Trọng lượng heo con sơ sinh chọn nuôi

TLHCCS: trọng lượng heo con cai sữa

TLTOHCSSCS: Trọng lượng toàn ổ heo con sơ sinh còn sống

TLTOHCCS: Trọng lượng tồn ổ heo con cai sữa

TLBQHCCS: trọng lượng bình quân heo con cai sữa

TLPĐ: Tỷ lệ phối đậu

TLNCTC: Tỷ lệ ngày con tiêu chảyixDANH MỤC CÁC BẢNG

4BBảng 2.1 Qui mô đàn

Bảng 2.2 Thành phần dinh dưỡng của thức ăn 1011

Bảng 2.3 Thành phần dinh dưỡng thức ăn 1071

Bảng 3.1 Phương pháp điều trị

Bảng 3.2 Qui trình vaccine

Bảng 4.1 Số heo con sơ sinh đẻ ra trên ổ

Bảng 4.2 Số heo con sơ sinh còn sống

Bảng 4.3 Số heo con chọn nuôi

Bảng 4.4 Tỷ lệ heo con chọn ni

Bảng 4.5 Trọng lượng heo con sơ sinh còn sống

Bảng 4.6 Số heo con cai sữa

Bảng 4.7 Tỷ lệ heo con cai sữa

Bảng 4.8 Trọng lượng heo con cai sữa

Bảng 4.9 Giảm trọng heo nái

Bảng 4.10 Thời gian lên giống lại sau cai sữa

Bảng 4.11 Tỷ lệ phối đậu

Bảng 4.12 Tỷ lệ chung một số bệnh thường gặp trên heo nái

Bảng 4.13 Tỷ lệ chung một bệnh thường gặp trên heo nái theo lứa đẻ

Bảng 4.14 Tỷ lệ chung các biểu hiện bệnh xảy ra trên heo con theo mẹ

Bảng 4.15 Tỷ lệ ngày con tiêu chảy theo tình trạng nái

Bảng 4.16 Tỷ lệ heo con chết và loại thải theo từng nhóm nái

Bảng 4.17 Kết quả thử kháng sinh đồ phân heo con theo mẹ bị tiêu chảy

Bảng 4.18 Hiệu quả điều trịxDANH MỤC CÁC HÌNH

5BHình 2.1 Chuồng nái đẻ ni con

Hình 2.2 Viêm tử cung trên heo nái

Hình 2.3 Heo con bị tiêu chảy

Hình 2.4 Heo con bị viêm khớp

Hình 2.5 Heo con bị viêm daxiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Kết quả điều trị một số bệnh thường gặp trên heo nái và heo con theo mẹ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×