Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.2. Kiến nghị

Dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài, những tổn hại mà người dân trên địa

bàn xã Phước Sơn phải gánh chịu là một con số quá lớn, nếu tình trạng này cứ tiếp tục

tiếp diễn thì những tổn hại mà nó gây ra còn lớn hơn rất nhiều và ảnh hưởng nghiêm

trọng đến các thế hệ tương lai sau này. Do đó, vấn đề xử lý nước thải ô nhiễmvà nhận

thức người dân là điều cấp bách cần thiết nên làm.

Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế hiện nay thì chúng ta phải chú trọng sự

phát triển đồng bộ giữa vấn đề kinh tế và mơi trường. Đầm Thị Nại là có vai trò đặc

biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế biển của địa phương. Nhưng chưa được

nhìn nhận đúng mức, quản lí hiệu quả và ý thức của người dân còn kém nên làm cho

tình trạng ơ nhiễm ở khu vực này ngày càng trầm trọng. Gây ảnh hưởng xấu đến vẻ

mỹ quan cũng như sức khỏe của người dân. Các ban ngành lãnh đạo Cảng, cũng như

địa phương cần có nhiều dự án đầu tư cải tại ô nhiễm, nâng cao ý thức của người dân

trong việc bảo vệ môi trường. Ðể từ đó tạo điều kiện phát triển nên kinh tế địa phương

một cách bền vững, thân thiện với môi trường.

Qua tìm hiểu thực trạng về tình hình và kinh tế xã hội của địa phương đề tài

đưa ra một số kiến nghị sau:

5.2.1. Ðối với chính quyền địa phương

Có những quy định riêng phù hợp cới tình hình sản xuất tại địa phương.

Kêu gọi các nhà đầu tư, khuyến khích sáng tạo tìm ra các giải pháp giải quyết

tình trạng ô nhiễm hiện nay.

Kiểm tra định kỳ 3 tháng 1 lần, tiến hành thu phí nước thải theo nghị định 67.

5.2.2. Ðối với ban quản lí cảng cá

Tích cực trong cơng tác bảo vệ mơi trường, giữ gìn vệ sinh khu vực cảng. Tăng

cường kiểm tra tình hình về sinh môi trường các cở sở sản xuất trong cảng, khuyến

khích các cơ sở sản xuất theo hướng sạch hơn.

Có các biện pháp xử phạt đối với các hành vi xả thải, vứt rác gây ô nhiễm môi

trường của các cá nhân và cơ sở vi pham.

Kết hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền nâng cao ý thức người dân

trong việc bảo vệ môi trường.

Đồng thời lấy ý kiến phản hồi từ cộng đồng để phản ứng kịp thời lên cấp trên.

605.2.3. Ðối với cơ sở sản xuất

Phải giữ vệ sinh chung khu vực sản xuất, không đổ túi nilong, rác hữu cơ thẳng

xuống sông.

Thực hiện sản xuất khép kín, tận dụng tối đa các chất thải thải ra để giảm thiểu

tối đa trạng ô nhiễm môi trường.

5.2.4. Ðối với người dân trong khu vực

Chấp hành tốt các chủ trương của chính quyền địa phương đưa ra. Có ý thức

giữ gìn và bảo vệ mơi trường.

Cải thiện tình trạng môi trường xung quanh nơi ở, nâng cao chất lượng cơ sở

hạ tầng.

Ðóng đầy đủ các khoản phí, lệ phí bắt buộc.

Giáo dục cho con em ý thức bảo vệ môi trường từ nhỏ và phải làm gương cho

các em nói theo.61TÀI LIỆU THAM KHẢOTIẾNG VIỆT

Hoàng Thị Chi , 2010. Đánh giá tổn hại do ơ nhiễm kênh Bến Đình tại phường 6 TP

Vũng Tàu. Luận văn tốt nghiệp Cử Nhân Ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi

Trường Đại Học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ, 2005, Kinh tế học và các Chính sách áp dụng cho thủy sản ,

Kinh tế môi trường, Hoàng Xuân Cơ, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 228-234.

TS. Đặng Thanh Hà, 2004. Bài giảng môn Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường. Khoa

Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm, TP. Hồ Chí Minh.

Đỗ Thuỳ Nhân, 2006. Đánh giá tổn hại do ô nhiễm ở kênh Rạch Bà phường Rạch

Dừa Thành Phố Vũng Tàu. Luận văn tốt nghiệp Cử Nhân Ngành Kinh Tế

Nông Lâm, Đại Học Nơng Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

TS. Đặng Minh Phương, 2008. Bài giảng mơn Chính Sách Quản Lý Tài Nguyên Môi

Trường. Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh.

TS. Đặng Minh Phương, 2008. Bài giảng môn Kinh tế Môi Trường. Khoa Kinh Tế,

Đại Học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh.

TS. Phan Thị Giác Tâm, 2008. Bài giảng môn định giá tài nguyên môi trường. Khoa

Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh.

Phàn Quế Trân, 2008. Đánh giá tổn hại và đề xuất chính sách về nước thải nhà máy

chế biến tinh bột mì Ninh Sơn – Ninh Thuận. Luận văn tốt nghiệp Cử Nhân

Ngành Kinh Tế Nông Lâm, Đại Học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Lê Cơng Trứ, 2004. Giáo trình Kinh tế lượng. Khoa kinh tế, Đại học Nông Lâm, TP

Hồ Chí Minh, 73 trang.

Lê Cơng Trứ, 2007. Bài giảng kinh tế lượng căn bản, Đại học Nông Lâm, TPHCM,

2007.

Trần Bảo Yến, 2010. Đánh giá tổn hại và đề xuất chính sách giảm ơ nhiễm nước thải

xí nghiệp chế biến và dịch vụ cao su Đăk Lăk. Luận văn tốt nghiệp Cử Nhân

Ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường Đại Học Nông Lâm

, TP. Hồ Chí

Minh, Việt Nam.62TÀI LIỆU TỪ INTERNET

Khôi phục hệ sinh thái rừng ngập mặn Cồn Chim

,

27/05/11,.

Quy chế quản lý khu phục hồi sinh thái và khai thác nguồn lợi vùng Cồn Chim – đầm

Thị Nại

,

26/07/05,
sp?TinTS_ID=430&TS_ID=25>63Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×