Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

***************NGUYỄN THỊ BÍCH HÀPHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ ẢNH

HƯỞNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE

NGƯỜI TRỒNG CHÈ CÀNH THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên Môi TrườngLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNgười hướng dẫn: MAI ĐÌNH QThành phố Hồ Chí Minh

Tháng 08/2013Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại

Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân Tích Yếu Tố Ảnh

Hưởng Năng Suất Và Ảnh Hưởng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Đến Người Trồng Chè

Cành Thành Phố Bảo Lộc-Lâm Đồng” do Nguyễn Thị Bích Hà, sinh viên khóa 2009 –

2013, ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, đã bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào

ngày _____________________________.Mai Đình Q

Người hướng dẫn,_____________________________

NgàyChủ tịch hội đồng chấm báo cáoNgàythángnămthángnămThư ký hội đồng chấm báo cáoNgàythángnămLỜI CẢM TẠ

Khóa luận đã hồn thành với tất cả sự nỗ lực của bản thân. Bên cạnh đó, nó cũng

là kết quả của sự động viên, giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần và kiến thức của nhiều cá

nhân, tổ chức. Để có được kết quả như ngày hôm nay tôi xin:

Gửi đến thầy Mai Đình Q lòng biết ơn chân thành nhất. Cảm ơn Thầy đã rất

nhiệt tình giảng dạy, chỉ bảo, truyền đạt cho tơi những kiến thức bổ ích, và sự hướng dẫn

tận tình trong suốt q trình thực hiện khóa luận này.

Cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường ĐH. Nông Lâm TP.HCM, Ban Chủ Nhiệm Khoa

Kinh Tế, các Thầy Cô giảng dạy, cùng các bạn lớp Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường

khóa 35 đã gắn bó với tơi trong suốt 4 năm học vừa qua.

Cảm ơn các anh chị, cô chú thuộc Trung tâm nơng nghiệp Bảo Lộc đã nhiệt tình

cung cấp số liệu và hướng dẫn tận tình cho tơi hồn thành nghiên cứu này.

Sau cùng, để có được như ngày hôm nay tôi không thể nào quên công ơn ba mẹ đã

sinh thành, dưỡng dục, không ngại vất vả, hy sinh trong suốt thời gian qua để con được

bước tiếp con đường mà mình đã chọn. Xin cảm ơn tất cả những người thân trong gia

đình đã ln động viên và ủng hộ cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

TP Hồ Chí Minh, ngàythángnăm 2013Sinh viên

Nguyễn Thị Bích HàNỘI DUNG TĨM TẮT

NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ, Tháng 8 năm 2013, “Phân Tích Yếu Tố Ảnh Hưởng Năng

Suất Và Ảnh Hưởng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Đến Người Trồng Chè Cành Thành

Phố Bảo Lộc-Lâm Đồng”.

NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ, August 2013, “Analysis of factors affecting the

productivity and Drugs Affect Plant Protection By The Tea Plant Stems Bao Loc

city-Lam Dong province”.Đề tài thưc hiện điều tra 80 hộ trồng chè cành tại hai xã Lộc Châu, Lộc Thanh, và

phường B’Lao. Kết quả thu được các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất là phân bón, thuốc

BVTV, kinh nghiệm và trình độ học vấn người dân. Và đưa ra mức tối ưu cho phân bón

là tăng 0,22 tấn/ha/năm, với thuốc BVTV là 0,06 lit/ha/năm. Ngoài ra, cũng tính được

mức chi phí sức khỏe hàng năm mà người trồng chè phải chịu đó là 383,750 đồng/năm.

Do cơng tác trồng, chăm sóc dựa trên hiểu biết chủ quan của bản thân nên họ chỉ quan

tâm tới năng suất mà bỏ quên môi trường. Việc đưa ra giải pháp nhãn sinh thái là rất cần

thiết, hướng người dân tới sản phẩm sạch, kiến nghị chính quyền địa phương tuyên

truyền, khuyến khích hộ dân từ khâu trồng, chăm sóc đến bảo quản đúng quy định, sử

dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................ viii

DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................. ix

DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................................ x

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC ........................................................................................ xi

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1

1.1 Đặt vấn đề ............................................................................................................. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................. 2

1.2.1 Mục tiêu chung ............................................................................................... 2

1.2.2 Mục tiêu chi tiết .............................................................................................. 2

1.2.3 Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 2

1.2.4 Cấu trúc đề tài ................................................................................................. 2

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN ............................................................................................ 4

2.1 . Tổng quan tài liệu nghiên cứu .............................................................................. 4

2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu ............................................................................. 5

2.2.1 Vị trí địa lí....................................................................................................... 5

2.2.2 Địa hình .......................................................................................................... 6

2.2.3 Khí hậu ........................................................................................................... 7

2.2.4 Thủy văn ......................................................................................................... 7

2.2.5 .Lịch sử ........................................................................................................... 8

2.2.6. Cơ cấu dân số ................................................................................................. 8

2.2.7. Kinh tế ........................................................................................................... 9

2.2.8 Du lịch .......................................................................................................... 10

2.2.9. Giáo dục, y tế ............................................................................................... 10

2.3. Tổng quan về chè ................................................................................................ 10

2.4. Tổng quan về thuốc BVTV và tình hình sử dụng ở Việt Nam hiện nay .............. 11

v2.4.1. Lịch sử phát triển ......................................................................................... 11

2.4.2. Tình hình sử dụng thuốc BVTV nước ta hiện nay......................................... 12

CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................. 14

3.1. Cơ sở lý luận ....................................................................................................... 14

3.1.1. Khái niệm chè .............................................................................................. 14

3.1.2. Khái niệm nông nghiệp bền vững ................................................................. 15

3.1.3. Khái niệm thuốc BVTV ............................................................................... 15

3.1.4. Các nhóm thuốc BVTV ................................................................................ 15

3.1.5. Các phương pháp sử dụng thuốc BVTV ....................................................... 16

3.1.6. Tác dụng thuốc BVTV trong nông nghiệp .................................................... 16

3.1.7. Khái niệm dư lượng thuốc ............................................................................ 16

3.1.8. Những ảnh hưởng của thuốc BVTV đối với môi trường và sức khỏe con người

.............................................................................................................................. 16

3.1.9 Dãn nhãn sinh thái......................................................................................... 17

3.2. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 19

3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ....................................................................... 19

3.2.2 Phương pháp xử lí số liệu .............................................................................. 19

3.2.3 Phương pháp thống kê mơ tả ......................................................................... 19

3.2.4. Xác định mơ hình năng suất cây chè cành ................................................... 20

3.2.5. Xác định hàm tổn hại chi phí sức khỏe do ảnh hưởng của thuốc BVTV ....... 21

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU....................................................................... 23

4.1. Thực trạng trồng chè .......................................................................................... 23

4.1.1. Tình hình trồng chè ở thành phố Bảo Lộc..................................................... 23

4.1.2. Khảo sát tình hình trồng chè của các hộ trên vùng nghiên cứu ...................... 24

4.1.2.1. Trình độ học vấn.............................................................................. 24

4.1.2.2. Quy mơ diên tích hộ điều tra ............................................................ 24

4.1.2.3. Kinh nghiệm trồng chè cành ............................................................ 24

4.1.2. 4.Số lần tập huấn canh tác chè cành .................................................... 25

vi4.2. Tình hình sử dụng thuốc BVTV hiện nay ............................................................ 25

4.2.1. Số lần phun .................................................................................................. 26

4.2.2. Liều lượng sử dụng so với quy định ............................................................. 27

4.2.3. Mức độ quan tâm của nông hộ về ảnh hưởng của thuốc BVTV khi phun ..... 27

4.3 Hàm năng suất ..................................................................................................... 30

4.4 Mơ hình ước lượng hàm chi phí sức khỏe ............................................................ 33

4.4.1. Kết quả ước lượng mơ hình .......................................................................... 33

4.4.2. Kiểm định vi phạm của mơ hình ................................................................... 34

4.5. Đánh giá tác động biên các yếu tố ....................................................................... 37

4.6. Dán nhãn sinh thái .............................................................................................. 38

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................. 41

5.1. Kết luận .............................................................................................................. 41

5.2. Kiến nghị ............................................................................................................ 42

5.3. Giải pháp: Nhãn sinh thái .................................................................................... 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 44viiDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BVTVBảo vệ thực vậtTTNNTrung tâm nông nghiệpNSTNhãn sinh tháiviiiDANH MỤC CÁC BẢNG

Trang

Bảng 3.1. Kỳ Vọng Dấu Các Hệ Số của Mơ Hình Hàm Năng Suất Trồng Chè Cành21Bảng 3.2. Kỳ Vọng Dấu Các Hệ Số của Mơ Hình Hàm Chi Phí Sức Khỏe22Bảng 4.1 Kết Quả Trình Độ Học Vấn Người Dân24Bảng 4.2 Quy Mơ Diện Tích Hộ Điều Tra24Bảng 4.3. Bảng Điều Tra Kinh Nghiệm Trồng Chè Cành24Bảng 4.4. Một Số Loại Thuốc Các Hộ Dân Thường Sử Dụng26Bảng 4.5. Tình Hình Phun Thuốc BVTV27Bảng 4.6. Danh Mục Thuốc BVTV Hạn Chế và Cấm Sử Dụng28Bảng 4.7. Ước Lượng Mơ Hình Chưa Hiệu Chỉnh Của Các Hộ33Bảng 4.8. Kết Xuất Kiểm Định LM34Bảng 4.9. Kết Xuất BG Sau Khi Hiệu Chỉnh Tự Tương Quan35Bảng 4.10. Kết Xuất Kiểm Định White35Bảng 4.11.Kết Xuất Kiểm Định White Khắc Phục Hiện Tượng Phương Sai Sai Số.36Bảng 4.12. Kết Quả Kiểm Định P-Value Với Mức Ý Nghĩa 10% Và Dấu Ước Lượng Của

Các Biến36Bảng 4.13. Chi phí sức khỏe37Bảng 4.14. Hàm năng suấtError! Bookmark not defined.ixDANH MỤC CÁC HÌNH

Trang

Hình 2.1. Bản đồ hành chính thành phố Bảo Lộc6Hình 4.1. Tỉ Lệ Tập Huấn Canh Tác Mỗi Năm Của Người Dân25Hình 4.2. Tỉ Lệ Sử Dụng Thuốc BVTV Đúng Quy Định27Hình 4.3. Tỉ Lệ Sử Dụng Thuốc BVTV Khơng Có Trong Danh Mục Cho Phép28Hình 4.4. Tỉ Lệ Quan Tâm Hướng Gió28Hình 4.5. Tỉ Lệ Cách Thức Xử Lí29Hình 4.6. Tỉ Lệ Sử Dụng Đồ Bảo Hộ Lao Động30Hình 4.7. Tỉ lệ hiểu biết về nhãn sinh thái39xDANH MỤC CÁC PHỤ LỤCPhụ Luc 1. Kết Quả Ước Lượng Mơ Hình Năng Suất

Phụ Lục 2. Kiểm Định Hiên Tượng Phương Sai Sai Số Thay Đổi

Phụ Lục 3. Kiểm Định Tự Tương Quan

Phụ Lục 4. Giá Trị Trung Bình Các Biến

Phụ Lục 5. Kết Quả Ước Lượng Mơ Hình Hàm Chi Phí Sức Khỏe

Phụ Lục 6. Kiểm Định Hiện Tượng Tự Tương Quan

Phụ Lục 7. Kiểm Định BG Khắc Phục Tự Tương Quan (Lần 1)

Phụ Lục 8. Mơ Hình Chi Phí Sức Khỏe Sau Khi Hiệu Chỉnh

Phụ Lục 9. Kiểm Định BG Khắc Phục Tự Tương Quan (Lần 2)

Phụ Lục 10. Mơ Hình Chi Phí Sức Khỏe Sau Khi Hiệu Chỉnh

Phụ Lục 11. Kiểm Định Hiện Tượng Phương Sai Sai Số Thay Đổi

Phụ Lục 12. Kiểm Định White Khắc Phục Phương Sai Sai Số Thay Đổi

Phụ Lục 13. Giá Trị Thống Kê Các Biến

Phụ Lục 14. Bảng Câu HỏixiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×