Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quy trình điều hành kinh doanh; Người nông dân ghi chép, lưu trữ hồ sơ về sử dụng phân bón và nông hóa phẩm; Thực hành tốt về đảm bảo vệ sinh sản xuất; Người lao động được đào tạo hợp lý; Thực hiện quy trình bảo hộ lao động và sơ cứu; Thực hành đảm b...

Quy trình điều hành kinh doanh; Người nông dân ghi chép, lưu trữ hồ sơ về sử dụng phân bón và nông hóa phẩm; Thực hành tốt về đảm bảo vệ sinh sản xuất; Người lao động được đào tạo hợp lý; Thực hiện quy trình bảo hộ lao động và sơ cứu; Thực hành đảm b...

Tải bản đầy đủ - 0trang

lao động; Nông dân được chứng nhận đào tạo về sử dụng hóa chất an tồn; Nơng dân

có trang phục bảo hộ khi sử dụng phun thuốc trừ sâu; Nông dân và gia đình họ được

tiếp cận chăm sóc sức khỏe; trẻ em được học hành; có nhà ở phù hợp, có nước sạch, tự

do thể hiện văn hóa;Nghĩa là thực hiện một xã hội được quan tâm các chính sách về

giáo dục, văn hóa, nhà ở và an tồn lao động…

c.Về mơi trường

Giảm và chống xói mòn; Sử dụng tối thiểu và có trách nhiệm các loại nơng hóa

phẩm, áp dụng phương pháp IPM; Sử dụng hạn chế nguồn nước và gây ô nhiễm môi

trường; Sử dụng tối thiểu năng lượng, tối ưu hóa sử dụng các nguồn năng lượng bền

vững; Bảo vệ nguồn nước sạch, xử lý nước đã bị ô nhiễm; Cấm chặt phá rừng, sử dụng

các loại cây bản địa làm cây che bóng mát cây, bảo vệ các loài vật quý hiếm.Nghĩa là

phải bảo vệ mơi trường tốt, thiên nhiên hòa quyện với con người.

3.1.8. Kỹ thuật trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ

Kỹ thuật trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ cho phép việc sử d ụng phân hóa học,

sử dụng th́c BVTV có ki ểm sốt và phòng tr ừ sâu bệnh theo phương pháp quản lý

dịch hại tổng hợp. Cùng với đó khuy ến cáo người dân nên s ử dụng phân ủ từ nguồn

ngun liệu địa phương.

Có hệ thống kiểm sốt n ội bộ để kiểm soát việc áp dụng tiêu chuẩn chứng nhận

và truy nguyên.Để đạt được giấy chứng nhận UTZ các nông hộ phải sản xuất cacao

theo bộ nguyên tắc hữu cơ của UTZ Certified, trong đó áp dụng 72/174 tiêu chí bắt

buộc phải thực hiện trong năm thứ nhất. Các tiêu chí nhấn mạnh đến nghĩa vụ bảo vệ

cộng đồng dân cư sinh sống trong khu vực, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển nền

nơng nghiệp bền vững.Tuy nhiên, giấy chứng nhận này chỉ có giá trị trong vòng 1

năm. Vì thế, để đảm bảo có thị trường tiêu thụ ổn định, vấn đề quản lý chất lượng

mang tính lâu dài, bền vững sẽ phải được các nông dân quan tâm triển khai liên tục.

Người nông dân muốn được chứng nhận phải hoàn thành 174 điều của bộ tiêu

chuẩn UTZ như lưu giữ hồ sơ, việc sử dụng một cách tối thiểu và có ghi chép các hố

chất bảo vệ thực vật, bảo hộ quyền lao động, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục đối với

người lao động và gia đình của họ. Những hộ này sẽ được hỗ trợ để nâng cao sản

30lượng, chất lượng nông sản.Các sản phẩm được chứng nhận UTZ sẽ có giá bán cao

hơn. Các công ty, doanh nghiệp được chứng nhận UTZ sẽ thu mua những nông sản

được chứng nhận UTZ, sản phẩm của cơng ty đạt chất lượng, uy tín của doanh nghiệp

vì thế cũng được nâng lên và được biết đến trên tồn cầu.

Nếu có UTZ Certified thì các tổ chức và hộ sản xuất sẽ được kiểm tra hàng năm

để đảm bảo họ vẫn luôn tuân thủ với các yêu cầu của UTZCertified đề ra và được tái

chứng nhận. Các thanh tra chuyên nghiệp, độc lập của UTZ Certified tiến hành công

tác đánh giá này.

Mỗi hộ tham gia dự án được hỗ trợ 200 cây giống cùng các vật tư khác như

phân bón, thuốc BVTV. Ngồi ra, nơng dân còn được tham gia các lớp tập huấn về kỹ

thuật trồng, chăm sóc, hướng dẫn cách thu hoạch và sơ chế sản phẩm từ cây cacao; Dự

án cũng đã tổ chức nhiều chuyến tham quan cho nông dân trong tỉnh học tập cách

trồng, chăm sóc và sơ chế hạt cacao ở các tỉnh bạn như Bến Tre, Vũng Tàu…

3.1.9. Hiệu quả kinh tế và các chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh tế

a. Hiệu quả kinh tế

Hiệu quả kinh tế là phạm trù kinh tế quan trọng thể hiện kết quả sản xuất trong

mỗi đơn vị chi phí của ngành sản xuất. Để đánh giá hiệu quả kinh tế chúng ta phải xét

tồn diện trên góc độ khơng gian, thời gian, số lượng, chất lượng.Để đánh giá hiệu quả

kinh tế chúng ta phải đứng trên quan điểm toàn diện, phải biểu hiện trên nhiều góc độ

khác nhau và có quan hệ chặt chẽ với nhau theo không gian - thời gian - số lượng chất lượng.

Về mặt không gian: Khi xét hiệu quả kinh tế không nên xét một mặt, một lĩnh

vực mà phải xét trong mối quan hệ hữu cơ hợp lý trong tổng thể chung.

Về mặt thời gian: Sự toàn diện của hiệu quả kinh tế đạt được không chỉ xét ở

từng giai đoạn mà phải xét trong toàn bộ chu kỳ sản xuất.

Về mặt số lượng: Hiệu quả kinh tế phải thể hiện hiệu mối tương quan thu, chi

theo hướng giảm đi hoặc tăng thêm.31Về mặt chất lượng:Hiệu quả kinh tế phải đảm bảo sự cân đối hợp lý giữa các

mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Việc xác định hiệu quả kinh tế là điểm xuất phát cho mọi

tính tốn trong kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân.Đối với địa phương, nó là cơ sở để

xác định đúng đắn một cơ cấu kinh tế hợp lý, tạo ra nguồn sản phẩm dồi dào đáp ứng

nhu cầu xã hội đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho nhà sản xuất.

Hiệu quả kinh tế có ý nghĩa to lớn trong lý luận và trong thực tiễn.Tùy vào quy

mô, mục đích sản xuất mà các đơn vị sản xuất kinh doanh dùng chỉ tiêu kết quả hay

hiệu quả làm mục tiêu hoạt động của mình.Hiệu quả kinh tế trong sản xuất cacao thể

hiện bằng cách so sánh sản lượng thu hoạch được so với chi phí bỏ ra, cần xem xét các

yếu tố ảnh hưởng đến năng suất như phân, giống, thuốc BVTV, các yếu tố tự nhiên và

kinh nghiệm sản xuất của người dân.

Hiệu quả kinh tế = kết quả sản xuất/ chi phí sản xuất

b. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh tế

Doanh thu (DT): Kết quả tính bằng tiền, phản ánh kết quả thu được từ sản xuất.

DT= sản lượng*đơn giá

Tổng chi phí sản xuất(TCPSX): Tất cả các khoản chi phí bỏ ra trong quá trình

sản xuất

TCPSX= CPVC+ CPLĐ

Trong đó: CPVC= phân bón+ thuốc BVTV+nước tưới+giống

CPLĐ= lao động nhà+ lao động làm thêm

Lợi nhuận (LN) là khoản chênh lệch giữa khoản thu và khoản chi phí đã bỏ ra

trong q trình sản xuất.

LN= DT- TCPSX

Tỷ suất doanh thu/ tổng chi phí sản xuất= doanh thu/ tổng chi phí sản xuất

Cho biết nếu bỏ ra một đồng chi phí sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận/ tổng chi phí sản xuất= lợi nhuận/ tổng chi phí sản xuất

Các chỉ tiêu cho biết cứ một đồng chi phí sản xuất bỏ ra hoặc một đồng doanh

thu thu được trong quá trình sản xuất sẽ thu lại được bao nhiêu đồng doanh thu hoặc

lợi nhuận. Từ đó ta có thể xác định và đánh giá hiệu quả kinh tế của quá trình sản xuất.

323.2.Phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

Số liệu thứ cấp được tiến hành thu thập từ các báo cáo hoạt động nơng nghiệp

tại phòng nơng nghiệp, trung tâm khuyến nơngvà phòng thống kê huyện BùĐăng…ngồi ra, tài liệu liên quan được thu thập từ internet, các nghiên cứu về

cacao….

Số liệu sơ cấp được tiến hành phỏng vấn trực tiếp 50 nơng hộ trồng cacao xen

điều. Trong đó, 30 hộ trồng theo phương pháp thông thường và 20 hộ trồng theo UTZ

để thu thập các thơng tin như trình độ học vấn, diện tích canh tác, chi phí, lợi nhuận.....

thông qua bảng hỏi đã chuẩn bị tại một số xã trồng cacao tại huyện Bù Đăng.

3.2.2. Phương pháp thống kê mô tả

Đề tài sử dụng phương pháp quan sát các đối tượng điều tra trên địa bàn nghiên

cứu để thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ cho vấn đề được nghiên cứu.

Đây là một phương pháp mà hoạt động chính là việc thu thập thơng tin, dữ liệu

để kiểm chứng các giả thuyết, trả lời các câu hỏi có liên quan đến vấn đề cần nghiên

cứu. Nghiên cứu mơ tả nhằm xác định và tường trình sự việc xảy ra. Những nghiên

cứu mơ tả điển hình thường liên quan đến việc đánh giá thái độ, ý kiến, các thông tin

về xã hội, con người trong các điều kiện và quy trình hoạt động. Các số liệu trong

nghiên cứu mô tả thông thường được thu thập bằng các cuộc phỏng vấn điều tra qua

các bảng câu hỏi, phỏng vấn, quan sát trực tiếp hoặc các phương pháp khác kết hợp

thành những hình thức nêu trên.

Ngồi ra, nghiên cứu mơ tả còn là một q trình khẳng định và tường trình sự

việc theo cách mà sự việc xảy ra. Để thực hiện được, người nghiên cứu phải tiếp cận

thái độ và ý kiến của các cá nhân, tổ chức, sự kiện hoặc quy trình cần nghiên cứu. Cụ

thể trong nghiên cứu này, việc xây dựng bảng câu hỏi kết hợp với việc điều tra phỏng

vấn từng hộ nông dân trồng cacao sẽ giúp đề tài thu thập được những thông tin chung

về tình trạng canh tác cacao tại huyện Bù Đăng và một số yếu tố làm cơ sở phân tích

và đề ra định hướng phát triển trong thời gian tới.

33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy trình điều hành kinh doanh; Người nông dân ghi chép, lưu trữ hồ sơ về sử dụng phân bón và nông hóa phẩm; Thực hành tốt về đảm bảo vệ sinh sản xuất; Người lao động được đào tạo hợp lý; Thực hiện quy trình bảo hộ lao động và sơ cứu; Thực hành đảm b...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×