Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Báo cáo của Cục trồng trọt tại Hội nghị Quốc tế về cacao Việt Nam ngày 13/12/2011.

Báo cáo của Cục trồng trọt tại Hội nghị Quốc tế về cacao Việt Nam ngày 13/12/2011.

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH CACAO UTZCacao giốngCacao thời kỳ kinh doanhCacao thu hoạchThu mua cacaoPHỤ LỤC 2: KẾT XUẤT MÔ HÌNH HÀM NĂNG SUẤTDependent Variable: LOG(NS)

Method: Least Squares

Date: 07/02/13 Time: 15:33

Sample: 1 50

Included observations: 50

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C

LOG(MDCC)

LOG(MDD)

LOG(PHAN)

LOG(THUOC)

LOG(NUOC)

LOG(LD)

LOG(TCC)

LOG(TD)

LOG(KT)

MH1.688789

0.415998

0.246686

0.320121

0.032764

0.181882

-0.933926

-0.012588

-0.346189

0.204983

0.8301130.893261

0.114227

0.061841

0.139137

0.077012

0.069478

0.242031

0.155815

0.119932

0.064044

0.0988871.890589

3.641867

3.989048

2.300768

0.425444

2.617857

-3.858698

-0.080789

-2.886547

3.200649

8.3945310.0661

0.0008

0.0003

0.0268

0.6729

0.0125

0.0004

0.9360

0.0063

0.0027

0.0000R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat0.817605

0.770837

0.167214

1.090465

24.68853

2.143191Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)4.058081

0.349302

-0.547541

-0.126896

17.48215

0.000000Estimation Command:

=====================

LS LOG(NS) C LOG(MDCC) LOG(MDD) LOG(PHAN) LOG(THUOC) LOG(NUOC) LOG(LD)

LOG(TCC) LOG(TD) LOG(KT) MH

Estimation Equation:

=====================

LOG(NS) = C(1) + C(2)*LOG(MDCC) + C(3)*LOG(MDD) + C(4)*LOG(PHAN) + C(5)*LOG(THUOC) +

C(6)*LOG(NUOC) + C(7)*LOG(LD) + C(8)*LOG(TCC) + C(9)*LOG(TD) + C(10)*LOG(KT) + C(11)*MH

Substituted Coefficients:

=====================

LOG(NS) = 1.688788716 + 0.415997833*LOG(MDCC) + 0.2466862193*LOG(MDD) +

0.3201208301*LOG(PHAN) + 0.03276435922*LOG(THUOC) + 0.181882449*LOG(NUOC) 0.9339255936*LOG(LD) - 0.01258814326*LOG(TCC) - 0.3461890484*LOG(TD) +

0.2049831096*LOG(KT) + 0.8301125492*MHPHỤ LỤC 3: KẾT XUẤT MÔ HÌNH HỒI QUY NHÂN TẠO

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic

Obs*R-squared1.703372

25.94769Probability

Probability0.093316

0.131653Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 07/02/13 Time: 15:38

Sample: 1 50

Included observations: 50

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C

LOG(MDCC)

(LOG(MDCC))^2

LOG(MDD)

(LOG(MDD))^2

LOG(PHAN)

(LOG(PHAN))^2

LOG(THUOC)

(LOG(THUOC))^2

LOG(NUOC)

(LOG(NUOC))^2

LOG(LD)

(LOG(LD))^2

LOG(TCC)

(LOG(TCC))^2

LOG(TD)

(LOG(TD))^2

LOG(KT)

(LOG(KT))^2

MH-5.589402

0.739187

-0.102080

-0.126393

0.012633

1.587430

-0.165585

0.009858

-0.001382

-0.088014

0.020969

1.115137

-0.337557

-0.361514

0.100142

0.128975

-0.006051

-0.049252

0.006929

-0.0797353.384571

1.046465

0.130519

0.110020

0.017141

1.169807

0.121955

0.057012

0.044266

0.140866

0.038852

1.095102

0.381849

0.730601

0.219588

0.694369

0.134517

0.062454

0.058153

0.047448-1.651436

0.706365

-0.782110

-1.148825

0.737034

1.357001

-1.357759

0.172917

-0.031217

-0.624808

0.539709

1.018295

-0.884007

-0.494817

0.456044

0.185745

-0.044983

-0.788617

0.119152

-1.6804590.1091

0.4854

0.4403

0.2597

0.4668

0.1849

0.1847

0.8639

0.9753

0.5368

0.5934

0.3167

0.3837

0.6243

0.6516

0.8539

0.9644

0.4365

0.9059

0.1033R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat0.518954

0.214291

0.046782

0.065657

94.93629

2.011741Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)0.021809

0.052778

-2.997452

-2.232642

1.703372

0.093316PHỤ LỤC 4: KẾT XUẤT MÔ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG

MÔ HÌNH 1

Dependent Variable: LOG(MDCC)

Method: Least Squares

Date: 07/02/13 Time: 15:41

Sample: 1 50

Included observations: 50

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C

LOG(MDD)

LOG(PHAN)

LOG(THUOC)

LOG(NUOC)

LOG(LD)

LOG(TCC)

LOG(TD)

LOG(KT)

MH3.725897

-0.097575

0.035853

0.178207

-0.005508

0.319902

-0.122617

0.030465

-0.003388

-0.2625081.087099

0.084199

0.192511

0.102810

0.096168

0.331183

0.214808

0.165941

0.088649

0.1304363.427376

-1.158860

0.186239

1.733364

-0.057274

0.965939

-0.570824

0.183589

-0.038216

-2.0125380.0014

0.2534

0.8532

0.0907

0.9546

0.3399

0.5713

0.8553

0.9697

0.0509R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat0.384557

0.246082

0.231460

2.142957

7.798986

1.520105Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)4.093885

0.266572

0.088041

0.470445

2.777088

0.012601MÔ HÌNH 2

Dependent Variable: LOG(MDD)

Method: Least Squares

Date: 07/02/13 Time: 15:42

Sample: 1 50

Included observations: 50

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C

LOG(MDCC)

LOG(PHAN)

LOG(THUOC)

LOG(NUOC)

LOG(LD)

LOG(TCC)

LOG(TD)

LOG(KT)

MH2.117480

-0.332906

0.114243

-0.188019

-0.124848

0.961276

-0.059103

0.179723

0.045310

-0.3972762.259203

0.287270

0.355283

0.194646

0.176539

0.599866

0.398276

0.305321

0.163591

0.2449060.937268

-1.158860

0.321556

-0.965950

-0.707195

1.602483

-0.148398

0.588636

0.276971

-1.6221560.3542

0.2534

0.7495

0.3399

0.4835

0.1169

0.8828

0.5594

0.7832

0.1126R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat0.150765

-0.040312

0.427531

7.311323

-22.88196

1.752015Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)2.508022

0.419166

1.315278

1.697683

0.789026

0.627865MÔ HÌNH 3

Dependent Variable: LOG(PHAN)

Method: Least Squares

Date: 07/02/13 Time: 15:43

Sample: 1 50

Included observations: 50

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C

LOG(MDCC)

LOG(MDD)

LOG(THUOC)

LOG(NUOC)

LOG(LD)

LOG(TCC)

LOG(TD)

LOG(KT)

MH3.967883

0.024165

0.022568

0.173842

-0.050228

-0.160817

0.018439

0.261070

-0.018039

0.1056560.798009

0.129750

0.070185

0.083088

0.078553

0.273865

0.177043

0.129888

0.072724

0.1111264.972231

0.186239

0.321556

2.092267

-0.639408

-0.587212

0.104151

2.009959

-0.248050

0.9507700.0000

0.8532

0.7495

0.0428

0.5262

0.5604

0.9176

0.0512

0.8054

0.3474R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat0.194361

0.013093

0.190021

1.444325

17.66259

1.969180Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)4.732211

0.191278

-0.306504

0.075901

1.072228

0.403700MÔ HÌNH 4

Dependent Variable: LOG(THUOC)

Method: Least Squares

Date: 07/02/13 Time: 15:45

Sample: 1 50

Included observations: 50

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C

LOG(MDCC)

LOG(MDD)

LOG(PHAN)

LOG(NUOC)

LOG(LD)

LOG(TCC)

LOG(TD)

LOG(KT)

MH-2.460520

0.392049

-0.121237

0.567436

-0.065926

0.665023

0.051560

-0.437348

-0.118413

-0.2567321.792217

0.226178

0.125510

0.271206

0.142263

0.485663

0.319800

0.236323

0.130150

0.198926-1.372891

1.733364

-0.965950

2.092267

-0.463407

1.369311

0.161225

-1.850637

-0.909824

-1.2905880.1774

0.0907

0.3399

0.0428

0.6456

0.1785

0.8727

0.0716

0.3684

0.2043R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat0.420868

0.290563

0.343308

4.714426

-11.91203

1.703640Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)1.168144

0.407594

0.876481

1.258886

3.229873

0.004920MÔ HÌNH 5

Dependent Variable: LOG(NUOC)

Method: Least Squares

Date: 07/02/13 Time: 15:46

Sample: 1 50

Included observations: 50

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C

LOG(MDCC)

LOG(MDD)

LOG(PHAN)

LOG(THUOC)

LOG(LD)

LOG(TCC)

LOG(TD)

LOG(KT)

MH1.127335

-0.014888

-0.098910

-0.201435

-0.081000

0.650770

0.439271

0.091100

0.080018

0.2138352.025012

0.259941

0.139863

0.315034

0.174792

0.541107

0.347728

0.272555

0.145199

0.2224890.556706

-0.057274

-0.707195

-0.639408

-0.463407

1.202663

1.263262

0.334245

0.551096

0.9611060.5808

0.9546

0.4835

0.5262

0.6456

0.2362

0.2138

0.7399

0.5846

0.3423R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat0.388348

0.250726

0.380539

5.792389

-17.05997

2.204780Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)1.821495

0.439621

1.082399

1.464803

2.821846

0.011473MÔ HÌNH 6

Dependent Variable: LOG(LD)

Method: Least Squares

Date: 07/02/13 Time: 15:47

Sample: 1 50

Included observations: 50

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C

LOG(MDCC)

LOG(MDD)

LOG(PHAN)

LOG(THUOC)

LOG(NUOC)

LOG(TCC)

LOG(TD)

LOG(KT)

MH1.221951

0.071254

0.062756

-0.053146

0.067331

0.053626

-0.141565

-0.002870

0.030838

0.2588780.550636

0.073766

0.039162

0.090506

0.049171

0.044589

0.099299

0.078348

0.041554

0.0499782.219164

0.965939

1.602483

-0.587212

1.369311

1.202663

-1.425643

-0.036633

0.742125

5.1797900.0322

0.3399

0.1169

0.5604

0.1785

0.2362

0.1617

0.9710

0.4623

0.0000R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat0.567329

0.469978

0.109238

0.477314

45.34316

2.029023Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)1.480180

0.150046

-1.413726

-1.031322

5.827673

0.000037MÔ HÌNH 7

Dependent Variable: LOG(TCC)

Method: Least Squares

Date: 07/02/13 Time: 15:48

Sample: 1 50

Included observations: 50

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C

LOG(MDCC)

LOG(MDD)

LOG(PHAN)

LOG(THUOC)

LOG(NUOC)

LOG(LD)

LOG(TD)

LOG(KT)

MH2.279731

-0.065897

-0.009310

0.014703

0.012595

0.087338

-0.341571

-0.066709

-0.042804

0.2674020.831688

0.115443

0.062736

0.141170

0.078123

0.069137

0.239591

0.121243

0.064636

0.0910042.741090

-0.570824

-0.148398

0.104151

0.161225

1.263262

-1.425643

-0.550209

-0.662230

2.9383410.0091

0.5713

0.8828

0.9176

0.8727

0.2138

0.1617

0.5852

0.5116

0.0055R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat0.420224

0.289775

0.169682

1.151672

23.32327

2.349605Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)1.632382

0.201343

-0.532931

-0.150526

3.221357

0.005006MÔ HÌNH 8

Dependent Variable: LOG(TD)

Method: Least Squares

Date: 07/02/13 Time: 15:48

Sample: 1 50

Included observations: 50

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C

LOG(MDCC)

LOG(MDD)

LOG(PHAN)

LOG(THUOC)

LOG(NUOC)

LOG(LD)

LOG(TCC)

LOG(KT)

MH0.947320

0.027635

0.047784

0.351375

-0.180334

0.030573

-0.011689

-0.112599

0.030860

0.1899821.168079

0.150529

0.081178

0.174817

0.097444

0.091469

0.319080

0.204648

0.084293

0.1268620.811007

0.183589

0.588636

2.009959

-1.850637

0.334245

-0.036633

-0.550209

0.366112

1.4975570.4222

0.8553

0.5594

0.0512

0.0716

0.7399

0.9710

0.5852

0.7162

0.1421R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat0.362497

0.219058

0.220449

1.943918

10.23601

1.676524Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)2.582259

0.249459

-0.009440

0.372964

2.527195

0.021325MÔ HÌNH 9

Dependent Variable: LOG(KT)

Method: Least Squares

Date: 07/02/13 Time: 15:49

Sample: 1 50

Included observations: 50

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C

LOG(MDCC)

LOG(MDD)

LOG(PHAN)

LOG(THUOC)

LOG(NUOC)

LOG(LD)

LOG(TCC)

LOG(TD)

MH0.516441

-0.010777

0.042246

-0.085141

-0.171222

0.094172

0.440422

-0.253361

0.108221

-0.1014152.203791

0.282000

0.152528

0.343240

0.188192

0.170880

0.593461

0.382588

0.295596

0.2436080.234342

-0.038216

0.276971

-0.248050

-0.909824

0.551096

0.742125

-0.662230

0.366112

-0.4163060.8159

0.9697

0.7832

0.8054

0.3684

0.5846

0.4623

0.5116

0.7162

0.6794R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat0.091068

-0.113441

0.412823

6.816904

-21.13149

2.323609Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)0.624103

0.391228

1.245260

1.627664

0.445301

0.901689MÔ HÌNH 10

Dependent Variable: MH

Method: Least Squares

Date: 07/02/13 Time: 15:50

Sample: 1 50

Included observations: 50

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C

LOG(MDCC)

LOG(MDD)

LOG(PHAN)

LOG(THUOC)

LOG(NUOC)

LOG(LD)

LOG(TCC)

LOG(TD)

LOG(KT)-2.850856

-0.350264

-0.155369

0.209167

-0.155710

0.105557

1.550803

0.663898

0.279448

-0.0425391.355266

0.174041

0.095779

0.219998

0.120651

0.109829

0.299395

0.225943

0.186603

0.102181-2.103539

-2.012538

-1.622156

0.950770

-1.290588

0.961106

5.179790

2.938341

1.497557

-0.4163060.0418

0.0509

0.1126

0.3474

0.2043

0.3423

0.0000

0.0055

0.1421

0.6794R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat0.761721

0.708109

0.267364

2.859343

0.588853

1.633310Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)0.400000

0.494872

0.376446

0.758850

14.20786

0.000000PHỤ LỤC 5: KẾT XUẤT KIỂM ĐỊNH LM

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic

Obs*R-squared0.256409

0.335119Probability

Probability0.615523

0.562660Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/02/13 Time: 15:39

Presample missing value lagged residuals set to zero.

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C

LOG(MDCC)

LOG(MDD)

LOG(PHAN)

LOG(THUOC)

LOG(NUOC)

LOG(LD)

LOG(TCC)

LOG(TD)

LOG(KT)

MH

RESID(-1)-0.116883

0.006802

0.001785

0.026096

-0.001739

-0.005155

-0.021286

0.003166

-0.002194

0.003214

0.006224

-0.0916610.930970

0.116111

0.062538

0.149637

0.077833

0.070884

0.247961

0.157446

0.121169

0.064974

0.100597

0.181015-0.125550

0.058578

0.028535

0.174397

-0.022337

-0.072722

-0.085844

0.020109

-0.018105

0.049463

0.061871

-0.5063690.9008

0.9536

0.9774

0.8625

0.9823

0.9424

0.9320

0.9841

0.9857

0.9608

0.9510

0.6155R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat0.006702

-0.280831

0.168832

1.083157

24.85666

1.995094Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)-1.79E-15

0.149179

-0.514266

-0.055381

0.023310

1.000000PHỤ LỤC 6: MÔ HÌNH HÀM LOGIT

Dependent Variable: Y

Date: 07/02/13 Time: 15:28

Sample: 1 50

Included observations: 50

Convergence achieved after 9 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

VariableCoefficientStd. Errorz-StatisticProb.C

TUOI

TD

LDC

DT

GIA

TH

TN10.46643

0.139463

-2.219064

1.021954

-0.414337

-0.347988

1.067895

2.64E-055.906444

0.055824

0.756110

0.543773

0.160261

0.153055

0.502593

1.04E-051.772036

2.498259

-2.934843

1.879375

-2.585384

-2.273619

2.124770

2.5345710.0764

0.0125

0.0033

0.0602

0.0097

0.0230

0.0336

0.0113Mean dependent var

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Restr. log likelihood

LR statistic (7 df)

Probability(LR stat)

Obs with Dep=0

Obs with Dep=10.600000

0.364280

5.573405

-18.19180

-33.65058

30.91757

6.44E-05

20

30S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

Hannan-Quinn criter.

Avg. log likelihood

McFadden R-squared

Total obs0.494872

1.047672

1.353596

1.164169

-0.363836

0.459391

50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Báo cáo của Cục trồng trọt tại Hội nghị Quốc tế về cacao Việt Nam ngày 13/12/2011.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×