Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.3: Tình hình dân số và lao động của huyện giai đoạn 2014 – 2016

Bảng 3.3: Tình hình dân số và lao động của huyện giai đoạn 2014 – 2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguồn: Phòng Thống kê huyện Thường Tín (2016)48* Giao thơng

Thường Tín có hệ thống đường giao thơng thuận lợi với hai tuyến đường

bộ chạy dọc huyện là Quốc lộ 1A dài 17,2 km và đường cao tốc Pháp Vân - Cầu

Giẽ dài 17 km đến cầu Vạn Điểm đoạn giao cắt với đường 429 (73 cũ); chạy

ngang huyện là tuyến đường tỉnh lộ 427 (đường 71 cũ) từ dốc Vân La (Hồng

Vân) qua cầu vượt Khê Hồi đến TT Thường Tín sang phía tây huyện và tỉnh lộ

429 (73 cũ) từ Thị trấn Phú Minh (Phú Xuyên) qua gầm cầu vượt Vạn Điểm đến

Ngã 3 Đỗ Xá giao với quốc lộ 1A cũ. Trên Huyện có tuyến đường sắt Bắc Nam

chạy qua với 2 nhà ga là ga Thường Tín và ga Tía. Đường thủy có sơng Hồng,

với cảng Hồng Vân, cảng Vạn Điểm. Qua sơng đi Tứ Dân, Khối Châu Phố Nối

và Thành phố Hưng Yên

* Văn hóa- xã hội

Thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

gắn với phong trào ”Người tốt - việc tốt”, những quy định trong xây dựng gia

đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa. Tổ chức việc xét cơng nhận

"Gia đình văn hóa", "Làng, cơ quan văn hóa". Từ đó, phong trào “Tồn dân

đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” xây dựng người Thường Tín thanh lịch văn

minh được đẩy mạnh: có 95/165 làng văn hóa. Tổ dân phố văn hóa: 2/4. Cơ quan

– đơn vị - doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: 125/198. Hệ thống điện phục vụ sản

xuất và phục vụ đời sống được đầu tư đồng bộ với lưới điện trung áp ở 100% xã.

Cơng tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được nâng cao với 100% các trạm y

tế xã có bác sĩ.

Cơng tác Giáo dục - Đào tạo được Thường Tín đặc biệt quan tâm. Ban

Thường vụ Huyện ủy xây dựng Chương trình hành động số 15-CTr/HU, ngày

14/5/2013 thực hiện Kết luận số 51- KL/TW, ngày 29/10/2012 của Hội nghị

Trung ương 6 (khóa XI) về Đề án “Đổi mới căn bản toàn diện nền Giáo dục và

Đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế“ đảm bảo tốt

chất lượng dạy và học, giữ vững phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, duy trì kết quả

phổ cập giáo dục trung học cơ sở, thực hiện tốt chương trình phổ cập giáo dục

phổ thơng trung học...

* An sinh xã hội

Tổ chức các hội nghị quán triệt các văn bản mới và hướng dẫn, tập huấn48nghiệp vụ chuyên môn tới lãnh đạo UBND, cán bộ LĐTBXH các cấp xã, thị

trấn; Xây dựng kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 22/4/2014 về việc tổ chức thực

hiện tổng rà soát các đối tượng là người có cơng với cách mạng trên địa bàn

huyện. Thụ lý nhiều hồ sơ và ra quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất. Chỉ đạo

các xã rà sốt lập danh sách cử người có cơng đi điều dưỡng tại các Trung tâm

điều dưỡng người có cơng theo kế hoạch của Sở LĐ& TBXH.

Đã thực hiện được mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5-2% năm cụ thể:

+ Năm 2011: Giảm được 1452/58687 = 2%

+ Năm 2012: Giảm được 1950/58687 = 2.8%

+ Năm 2013 giảm được 1294/60103 = 2.1%

+ Năm 2014 phấn đấu giảm 1.050 hộ/2.482 hộ = 1,7% tổng số hộ trong

tồn huyện. Tình đến tháng 9/2014, toàn huyện đã giảm được 650 hộ/1050 =

62% kế hoạch năm.

3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin

3.2.1.1 Thông tin thứ cấp

Tài liệu được thu thập qua nhiều kênh thơng tin như báo chí, báo hình,

tạp chí, các văn bản hướng dẫn, các chỉ thị, nghị quyết…có liên quan đến

CDCCKTNN; Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Trung

ương, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Huyện ủy-HĐND-UBND huyện

Thường Tín và tham khảo báo cáo tổng kết về CDCCKTNN, xây dựng NTM,

phát triển nơng thơn; tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, đất đai …. tại UBND

huyện Thường Tín và các xã thuộc huyện cũng như các địa phương trong nước

và quốc tế. Kế thừa các số liệu và kết quả nghiên cứu đã được công bố bằng cách

chọn lọc, ghi chép để giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài.49Bảng 3.4 Thông tin thứ cấp và nguồn thu thập

Các thông tin

- Các vấn đề lý thuyết về

CDCCKT

gắn với Chương trình xây dựng

TNM.Nguồn thu thập

- Sách, báo, tạp chí… và các tài liệu có liên quan từ khi

Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia

về nơng thơn mới;

- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ

- Các chủ trương chính sách có tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu

liên quan đến NTM.

Quốc gia về XD NTM, giai đoạn 2010 – 2020; Chương

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được

triển khai trên địa bàn các xã trong phạm vi cả nước;

Chương trình số 02-CTr/TU ngày 29/8/2011 của Thành

uỷ Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông

thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai

đoạn 2011 – 2015.

- Các báo cáo, bài viết, giáo trình về CDCCKT,

CCKTNN và khảo sát của các bên có liên quan bao

gồm các lãnh đạo, cán bộ quản lý ở cấp huyện, cấp xã,

cán bộ trong Ban chỉ đạo NTM, các phòng, ban, các tổ

chức chính trị xã hội huyện.

- Các vấn đề thực tiễn về - Từ các thơng tin được cơng bố chính thức của các cơ

CDCCKTNN

quan nhà nước. Kế thừa các số liệu và kết quả nghiên

cứu đã có được sử dụng để giải quyết các vấn đề liên

quan đến đề tài. Tham khảo các kết quả nghiên cứu về

mơ hình phát triển kinh tế nông thôn ở một số nước trên

thế giới và một số địa phương; báo cáo phát triển nông

thôn ở huyện Thường Tín, huyện Thanh Oai, huyện

Đan Phượng và huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình; số

liệu về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, đất đai ….

của huyện Thường Tín; thu thập tại UBND huyện

Thường Tín và các xã thuộc huyện.

Thực trạng thực hiện

CDCCKTNN theo Chương

trình xây dựng NTM ở huyện

Thường Tín

- Các chính sách về

CDCCKTNN của huyện

- Thực trạng nơng nghiệp của

huyện Thường Tín bắt đầu thực

hiện Chương trình NTM đến

nay (các loại báo cáo tổng kết)- Các báo cáo có liên quan đến kết quả thực hiện

CDCCKTNN theo Chương trình xây dựng NTM trên

địa bàn huyện theo tháng, quý, năm của phòng Kinh tế

và phòng Thống kê huyện.

- Các Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện ủy Thường Tín về

CDCCKTNN theo Chương trình XD NTM.

- Các báo cáo tổng kết theo từng năm của phòng kinh

tế, phòng Thống kê và phòng Tài chính kế hoạch

huyện; báo cáo của các Ban chỉ đạo xây dựng NTM của

huyện và các xã, thị trấn.3.2.1.2 Thông tin sơ cấp

50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.3: Tình hình dân số và lao động của huyện giai đoạn 2014 – 2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×