Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ

Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ

Tải bản đầy đủ - 0trang

thơng qua.

Các Phó giám đốc được Giám đốc phân cơng phụ trách chỉ đạo và điều hành

từng lĩnh vực và theo địa bàn hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Phó giám đốc phụ trách nội chính, đầu tư phát triển hệ thống phân phối,

phát triển khách hàng;

- Phó giám đốc phụ trách khối khách hàng Công nghiệp, tạm nhập tái xuất,

hệ thống phân phối bán lẻ (các CHXD trực thuộc của Công ty), các khách hàng là

hộ tiêu thụ trực tiếp;

- Phó giám đốc phụ trách kinh doanh khối khách hàng là các Tổng đại lý, đại

lý.

- Phòng Tổ chức Hành chính: Gồm có 16 người, có chức năng nhiệm vụ

tham mưu cho Ban giám đốc trong các lĩnh vực như công tác tổ chức bộ máy, tổ

chức cán bộ, lao động tiền lương, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao

động; công tác đào tạo nhân sự, thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác bảo vệ nội

bộ, an ninh trật tự, vệ sinh lao động; văn thư, lưu trữ, bảo mật, hành chính quản trị,

lễ tân, đối nội, đối ngoại; cơng tác an tồn sức khỏe mơi trường và phòng chống

cháy nổ.

- Phòng Tài chính Kế tốn: Gồm có 16 người, có chức năng nhiệm vụ chính

như quản lý vốn, ngân quỹ, tài sản của cơng ty, chuẩn bị các phương án về tài chính,

nguồn vốn phục vụ cho hoạt kinh doanh của công ty. Kiểm tra, giám sát các hoạt

động kinh tế tài chính phát sinh trong công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định, quy

chế tài chính của cơng ty, và của Nhà nước.

- Phòng Kế hoạch Đầu tư: 9 người, có chức năng nhiệm vụ chính như cơng

tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật (phát triển hệ thống kho cảng, CHXD),

đầu tư trang bị hệ thống biển hiệu quảng cáo cho khách hàng. Tham gia xây dựng

và triển khai các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của cơng ty.

- Phòng Kinh doanh Xăng dầu: 18 người, có chức năng nhiệm vụ chính như

xây dựng hệ thống thông tin thị trường phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu và

tổ chức thực hiện công tác tiếp thị mở rộng thị trường, phát triển hệ thống khách

hàng. Tổ chức điều hành nghiệp vụ mua, bán, tiếp thị, điều động hàng hóa, chuẩn bị

nguồn hàng kinh doanh. Quản lý thực hiện toàn bộ khâu tổ chức bán hàng .

- Phòng Kinh doanh Tổng hợp: 16 người, có chức năng nhiệm vụ chính như44quản lý hệ thống kinh doanh bán lẻ xăng dầu, thông qua hệ thống phân phối bán lẻ,

quản lý các hoạt động vận chuyển xăng dầu của công ty tại khu vực miền tây Nam

bộ và TP.HCM và các tỉnh lân cận. Mở rộng và phát triển phương thức kinh doanh

bán buôn qua hệ thống bán lẻ và các phương thức kinh doanh xăng dầu bán lẻ khác.

Phát triển, đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh tổng hợp, hoạt động dịch vụ.

Quản lý và phát triển các kênh phân phối, hệ thống khách hàng, như khách hàng

công nghiệp, khách hàng là các hộ tiêu thụ trực tiếp, khách hàng tạm nhập tái xuất.

2.1.2.2. Đặc điểm về kinh doanh

Công ty Cổ phần Xăng dầu Sài Gòn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh

xăng dầu và cung cấp các dịch vụ phụ trợ liên quan, với những ngành nghề kinh

doanh chủ yếu như sau:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ khí dầu

mỏ hóa lỏng LPG), tạm nhập tái xuất xăng dầu.

- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh, gồm nhiên liệu

cho ô tô, mơ tơ, xe máy và xe có động cơ khác; Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản

phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

- Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (không hoạt động tại trụ sở).

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải đường ống; Vận tải hàng hóa

bằng đường thủy nội địa; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Xăng dầu là một trong những sản phẩm được chế biến từ dầu mỏ. Trên thị

trường nước ta hiện nay, có nhiều loại xăng chủ yếu như: xăng A83, xăng A92, xăng

A95, xăng sinh học E5 (xăng A92 pha thêm phụ gia Ethanol), được phân loại dựa

trên chỉ số octan (02 số cuối trong tên của từng loại xăng chỉ tỷ lệ octan trong loại

xăng đó), chỉ số octan càng cao thì chất lượng xăng càng tốt. Mỡi loại động cơ thích

hợp với 01 hoặc một số loại xăng nhất định. Xăng được dùng để chạy các loại động

cơ đốt trong như ôtô, xe máy, máy bay, các loại máy công nghiệp khác.

Bên cạnh xăng, dầu cũng có nhiều loại như dầu DO (diezen oil), dầu KO

(dầu hỏa – kesonel oil) và FO (dầu mazut hay dầu cặn - fuel oil). Dầu DO dùng

chạy các loại động cơ có cơng suất lớn, tốc độ chậm, các loại máy móc cơng

nghiệp. Dầu KO có độ nhớt ít hơn dầu DO, được dùng làm chất đốt, làm dung môi45cho các ngành công nghiệp. Dầu FO màu đen, quánh, độ nhớt cao, dùng làm nhiên

liệu cho các loại động cơ có yêu cầu kỹ thuật thấp hơn...

Hiện nay, trong danh mục kinh doanh của Petrol Sài Gòn bao gồm các loại

mặt hàng như : Các loại xăng A83, xăng A92, xăng A95, và xăng sinh học E5; Các

loại dầu: Dầu DO, dầu FO, dầu KO... với các hàm lượng tiêu chuẩn khác nhau tùy

theo yêu cầu của các khách hàng.

Ngồi ra Petrol Sài Gòn cung cấp các dịch vụ cho các khách hàng và các đối

tác như: Dịch vụ vận tải xăng dầu, hàng hóa bằng đường thủy, đường bộ nội địa.

Dịch vụ vận tải ven biển và viễn dương, dịch vụ vận tải bằng đường ống, dịch vụ

cho thuê bến bãi, kho xăng dầu,...

2.2. Thực trạng quản trị chiến lược tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Sài Gòn

2.2.1. Tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến quản trị chiến lược tại Công ty

Cổ phần Xăng dầu Sài Gòn

2.2.1.1. Mơi trường kinh tế

Tăng trưởng kinh tế: Theo số liệu của Tổng cục thống kê Tốc độ tăng tổng

sản phẩm trong nước (GDP) những năm vừa qua tình hình kinh tế nước ta có tốc độ

tăng trưởng rất cao, (GDP tăng trưởng bình quân hàng năm vào khoảng 5 đến 8%/1

năm), để đáp ứng với nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế, các ngành dịch vụ, khoa

học công nghệ, sản xuất kinh doanh... cũng tăng trưởng không ngừng. Chính sự

phát triển này sẽ làm gia tăng nhu cầu sử dụng các nguyên liệu đầu vào là các sản

phẩm xăng, dầu cho các ngành công nghiệp, giao thông vận tải, sản xuất kinh doanh

và dịch vụ sinh hoạt hàng ngày…

Tỷ lệ lạm phát: Theo số liệu của Tổng cục thống kê về tình hình lạm phát

của nước ta. Giai đoạn 2010-2015 là thời kỳ lạm phát cao trở lại, gần như lặp đi lặp

lại, cứ 2 năm tăng cao mới có 1 năm tăng thấp hơn, đặc biệt năm 2011, tỷ lệ lạm

phát là 18,13%. Lạm phát có ảnh hưởng rất lớn đến tình phát triển kinh tế và đời

sống xã hội, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của nền kinh tế. Khi lạm phát tăng cao tức là

giá cả các loại hàng hóa tăng cao làm cho nhu cầu tiêu dùng sẽ giảm đi, tổng cầu

của xã hội sẽ giảm, khiến nền kinh tế giảm sút. Ngược lại khi lạm phát xuống rất

thấp hoặc khi lạm phát âm, biểu hiện nền kinh tế đình đốn trì trệ, không phát triển.

Lãi suất: Lãi suất tác động đến chi tiêu dùng và đầu tư, tăng lãi suất làm46giảm sức hấp dẫn trong việc chi tiêu hiện tại. Khi lãi suất tăng, tổng lượng tiền và

cầu thực tế đều giảm (nếu lãi suất giảm sẽ có tác động ngược lại).

Với phương châm kiềm chế lạm phát và cắt giảm lãi suất để kích thích đầu

tư và chi tiêu dùng. Từ đầu năm 2012 đến nay, Nhà nước đã liên tục cắt giảm lãi

suất và đưa ra một loạt các biện pháp mạnh để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước

đầu tư phát triển. Tuy nhiên thực tế lãi suất hiện nay vẫn còn ở mức khá cao để các

doanh nghiệp và các nhà đầu tư có thể mạnh dạn vay vốn đầu tư và chi tiêu dung.

Tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối đối có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nước

ta, đặc biệt là đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nước ta hàng năm phải nhập

khẩu đến 70% lượng xăng dầu tiêu thụ trong nước, do đó việc giữ ổn định được tỷ

giá hối đối đóng vai trò hết sức quan trọng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng

dầu. Trong những năm vừa qua tỷ giá hối đối giữa đồng Dollas và tiền Đồng Việt

Nam có biến động rất lớn, do bất ổn kinh tế đặc biệt từ năm 2010 đến 2012. Từ đầu

năm 2013 đến nay Nhà nước đã áp dụng nhiều chính sách nhằm ổn định tỷ giá hối

đoái nhằm giữ đồng tiền Việt Nam được ổn định, đây là một điểm tốt cho các doanh

nhiệp xuất nhập khẩu đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

Tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Là đô

thị phát triển nhất của Việt Nam, trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ

thuật quan trọng. Thành phố luôn đi đầu trong lĩnh vực phát triển kinh tế của cả

nước, theo số liệu từ Cục thống kê thành phố, giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố

trong những năm qua chiếm tỷ trọng trên 20% tổng sản phẩm trong nước.

Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu kinh tế TP HCM giai đoạn 2011-2015

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân

GDP bình quân đầu người năm 2015

Tỷ trọng đầu tư toàn xã hội 5 năm 2011-2015

Năng suất lao động năm 2015

Tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân

Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu bình

quân

Nhập siêu năm 2015

Bội chi ngân sách nhà nước năm 2015

Nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia476,5-7%/năm

Khoảng 2.000 USD

33,5%-35% GDP

Tăng 29%-32% so với năm 2010

30% trong tổng giá trị sản xuất

công nghiệp

5-7%/năm

12%/năm

Dưới 10% kim ngạch xuất khẩu

4,5% GDP

65% GDPTỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015

Số lao động được tạo việc làm 5 năm

Tỷ lệ hộ nghèo55% tổng lao động xã hội

8 triệu người

Giảm 2%/năm

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)2.2.1.2. Mơi trường chính trị, chính sách và pháp luật

Tình hình chính trị, xã hội tiếp tục ổn định, nhân dân tin tưởng vào đường

lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, yên tâm phấn khởi đầu tư phát triển sản xuất

kinh doanh. Đảm an ninh chính trị, trật tự, an tồn xã hội và đấu tranh phòng chống

các loại tội phạm được tăng cường, quốc phòng và an ninh được giữ vững.

Để đảm bảo an ninh xăng dầu Chính phủ đã ban hành các văn bản hướng

dẫn thi hành chi tiết đối với từng đơn vị kinh doanh xăng dầu. Thông qua các văn

bản đó, Chính phủ chủ trương xây dựng hệ thống cung ứng xăng dầu phát triển ổn

định, từng bước phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đảm

bảo an tồn năng lượng quốc gia.

Chính phủ, các bộ, ngành cũng như các đợn vị có liên quan đã có nhiều cố

gắng nhằm đảm bảo nguyên tắc trong quản lý, điều hành giá xăng dầu. Điều này

được thể hiện rõ trong quy định của Nghị định 84/2009/NĐ-CP (Nghị định 84) của

Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nghị định 84 là nền tảng chủ yếu trong việc

quản lý giá xăng dầu, đã xác định nguyên tắc cơ bản là “Giá bán xăng dầu được

thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước” . Nhà nước thực hiện

giám sát, kiểm soát và điều tiết giá xăng dầu thông qua việc quy định cơng thức tính

giá cơ sở theo bình qn giá xăng dầu thế giới 30 ngày để các doanh nghiệp có căn

cứ tính tốn và đăng ký với cơ quan nhà nước.

Theo quy định tại Nghị định 84 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài

chính đã trao quyền định giá cho doanh nghiệp, quy định tại Nghị định 84 cũng như

trong thực tế điều hành của Liên Bộ Tài chính - Cơng thương, việc trao quyền định

giá xăng dầu cho doanh nghiệp để góp phần tạo lập thị trường cạnh tranh là hướng

đi đúng. Doanh nghiệp được quyền quyết định giá nhưng chỉ được quyết định trong

biên độ Nhà nước cho phép (7%), mức giá tính tốn phải theo nguyên tắc, căn cứ,

phương pháp và công thức do Nhà nước quy định. Việc điều chỉnh giá cũng bắt

buộc phải tuân theo trình tự, thủ tục mà Nhà nước đã đề ra và phải đăng ký với cơ48quan có thẩm quyền để giám sát, kiểm sốt. Vì vậy, có thể nói doanh nghiệp được

quyền quyết định giá nhưng vẫn phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước.

2.2.1.3. Mơi trường dân số, văn hóa xã hội

Việt Nam là nước có dân số đơng thứ 13 trên thế giới, đứng thứ 3 trong khu

vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia và Philipine, tính đến hết năm 2015 dân số Việt

Nam khoảng 92,84 triệu dân.

Việt Nam là thị trường hấp dẫn cho tiêu thụ các loại hàng hóa, đồng thời là

thị trường lao động dồi rào đủ nhu cầu cho phát triển các loại hình kinh tế doanh

nghiệp. Với lợi thế nguồn lao động dồi rào, chi phí nhân cơng rất thấp là động lực

để thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp sản xuất tại Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thơng quan trọng nhất Việt Nam,

với đầy đủ các loại hình giao thơng: Đường ôtô, đường sắt, đường thuỷ và đường

hàng không. Do đó, việc giao lưu với các vùng trong cả nước và các nước khác

trong khu vực cũng như trên thế giới rất thuận lợi. Thành phố cũng luôn đi đầu

trong các lĩnh vực du lịch, giải trí, thể thao và truyền thơng…v…v….

2.2.1.4. Tình hình phát triển khoa học cơng nghệ và môi trường

Ngày nay với sự bùng nổ của công nghệ thơng tin tồn cầu, Việt Nam là

quốc gia được đánh giá là nước phát triển công nghệ thông tin rất nhanh, việc truy

cập nhanh nắm bắt kịp thời các thông tin giúp các doanh nghiệp cập nhật nhanh

chóng giá cả, các thông tin biến động của thị trường để kịp thời có những giải pháp

nhằm giảm thiểu rủi do và tăng tính linh động trong hoạt động của doanh nghiệp.

Về tình hình an tồn bảo vệ mơi trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu:

Xăng dầu là nhiên liệu có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, để hạn chế những tác

động xấu đến mơi trường nhà nước đã có những quy định rất nghiêm ngặt trong

cơng tác an tồn vệ sinh môi trường đối với sản phẩm xăng dầu.

2.2.1.5. Mơi trường kinh doanh xăng dầu trong nước

a) Tình hình phát triển của ngành xăng dầu

Tình hình thị trường xăng dầu trong nước: Giai đoạn hiện nay, Nhà nước đã

ban hành các Nghị định, Thông tư để quản lý và điều hành thị trường xăng dầu

trong nước. Chủ trương, đường nối của Nhà nước quản lý, điều hành hoạt động kinh

doanh xăng dầu sẽ dần được thực hiện theo cơ chế thị trường. Trước tình hình giá49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×