Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Tải bản đầy đủ - 0trang

năng lợi thế để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Về đầu tư: tập trung mở rộng quy mô thong qua việc đầu tư vào các dự án

xây dựng nhà máy phát điện, tăng cường công tác quản lý, sử dụng nguồn tài chính

hiện có để đáp ứng các u cầu bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

- Về phát triển nhân lực: Công ty luôn xấc định chất lượng nhân lực là nhân

tố quan trọng và có tính quyết định đến sự phát triển của cơng ty. Vì vậy, công tác

đào tạo phát triển nhân lực phải được đặc biệt quan tâm của các cấp lãnh đạo. Trước

xu thế và tốc độ phát triển của khoa học - công nghệ, đặt ra cho công tác phát triển

nhân lực của cơng ty còn nhiều thách thức phía trước. Để bắt nhịp cùng xu thế

chung đó, chiến lược phát triển nhân lực của công ty cần được điều chỉnh, đổi mới

một cách phù hợp, cụ thể cho giai đoạn tiếp theo đó là:

+ Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng khơng ngừng nâng cao trình độ và năng

lực quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, quản lý các cấp. Đặc biệt,

quan tâm đến công tác đào tạo, không ngừng nâng cao trình độ lý luận cho độ ngũ

cán bộ kế cận, đồng thời trang bị những kiến thức hiện đại về khoa học lãnh đạo và

quản trị cần thiết… để đội ngũ cán bộ có đủ điều kiện cần thiết, sãn sang kế tục các

thế hệ đi trước, đảm bảo cho sự phát triển của công ty trong tương lai.

+ Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để khơng ngừng nâng cao

trình độ , kỹ năng tay nghề, rèn luyện ý thức và tác phong công nghiệp 84 hiện đại

cho người lao động … để đội ngũ lao động của công ty luôn xứng đáng là những

bàn tay vàng về vận hành nhà máy điện.

+ Thường xuyên không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác quản trnhân

lực. Tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức, bố trí sử dụng nhân lực theo hướng khoa học

và ngày một hợp lý, tạo động lực và cơ hội phát triển cho mọi cá nhân, phát huy

năng động, sáng tạo… góp phần khơng ngừng nâng cao năng suất lao động, cải

thiện thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người lao động của công ty.

Phát huy những truyền thống tốt đẹp, tập thể cán bộ, công nhân viên, các lớp

thế hệ người lao động của công ty hôm nay quyết tâm thực hiện thành công những

mục tiêu chiến lược triên, để tiếp tục ghi them những thành tích vào truyền thống vẻ

vang, để Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại luôn xứng đáng là lá cờ đầu của ngành

Điện Việt Nam.733.1.2. Quan điểm phát triển nhân lực của công ty đến năm 2020

Một quốc gia muốn phát triển thì cần phải có các nguồn lực của sự phát triển

kinh tế như: tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học - cơng nghệ, con người … Trong

các nguồn lực đó thì nguồn lực con người là quan trọng nhất, có tính chất quyết

định trong sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mọi quốc gia từ trước đến nay.

Một nước cho dù có tài nguyên thiên nhiên phong phú, máy móc kỹ thuật hiện đại

nhưng khơng có những con người có trình độ, có đủ khả năng khai thác các nguồn

lực đó thì khó có khả năng có thể đạt được sự phát triển như mong muốn.

Q trình cơng nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và ngày nay trong công

cuộc hội nhập và phát triển nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh”, Đảng ta luôn xác định: Nguồn lao động dồi dào, con người Việt

Nam có truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo, có nền tảng văn hố, giáo dục, có

khả năng nắm bắt nhanh khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng nhất nguồn năng lực nội sinh.

Cũng cùng chung quan điểm đó, Cơng ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại

trong những năm qua đã tập trung chỉ đạo bộ máy quản lý, điều hành thực hiện tốt

công tác đào tạo nguồn lực con người. Tích cực tổ chức các loại hình đào tạo như

hướng dẫn kèm cặp tại chỗ, gửi đi đào tạo ngắn và dài hạn… Thơng qua việc phân

tích những nhân tố ảnh hưởng đến việc PTNL của Công ty trong những năm tới,

Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại cần xác định việc PTNL xuất phát từ những

quan điểm sau:

Thứ nhất, phát triển nhân lực đảm bảo đáp ứng nhu cầu của công ty cả về

số lượng và chất lượng

Theo chiến lược kinh doanh đến năm 2020, Công ty cổ phần

nhiệt điện Phả Lại sẽ tiếp tục tăng cường sản xuất, do vậy trong

tương lai gần nhu cầu tuyển dụng của Công ty là khá lớn. Nhu cầu

tuyển dụng tăng cao do đó yêu cầu đối với nhân viên cũng phải có

kinh nghiệm nhất định và trình độ chun mơn đảm bảo vì thời cơ

không cho phép Công ty dành quá nhiều thời gian đào tạo lao

động mới. Do vậy, công tác nhân sự phải đảm bảo cả về mặt số74lượng và chất lượng để tối đa hóa hiệu quả kinh doanh của Công

ty. Việc thỏa mãn nhu cầu nguồn lao động chất lượng cao sẽ đóng

vai trò quan trọng , quyết định sự phát triển của cơng ty trong

tương lai và nó phải trở thành quan điểm chỉ đạo thống nhất,

xuyên suốt trong q trình hoạt động của Cơng ty.

Thứ hai, phát triển nhân lực để đảm bảo yêu cầu hội nhập nền kinh tế

quốc tế

Trong bối cảnh sự lưu thông, trao đổi về cơng nghệ và nhân

lực đang trở nên tồn cầu hóa, q trình hội nhập đối với những

nước có nguồn lao động trình độ thấp như Việt Nam gặp khơng ít

khó khăn. Việt Nam đang đi lên từ một nước nơng nghiệp lạc hậu,

nhân lực có trình độ thấp chiếm tỷ lệ cao, do vậy để có thể tự tin

hội nhập vào thị trường lao động tồn cầu thì điều kiện kiên quyết

là phải nâng cao trình độ cho người lao động. Mọi lao động khơng

những cần có trình độ văn hóa cơ bản mà cần phải được đào tạo

dạy nghề thông qua các trường dạy nghề, trường trung cấp cũng

như Cao đẳng, Đại học…

Một trong những mảng kinh doanh chiến lược mà Công ty cổ

phần nhiệt điện Phả Lại đang hướng đến là năng lượng sạch và

thân thiện với môi trường. Nhận thức được vấn đề trên, trong thời

gian qua Công ty đã xây dựng Trung tâm đào tạo năng lượng và

mời đội ngũ giáo viên uy tín trong nước và Nhật Bản giảng dạy.

Trong tương lai, Công ty phấn đấu đào tạo và phát triển một thế hệ

nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp và năng động, đáp ứng

được nhu cầu đa dạng của chính cơng ty và các DN trong và ngoài

nước.

Thứ ba, phát triển nhân lực phải đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả kinh tế

cho cơng ty

Tích cực nâng cao trình độ của người lao động là một nhu cầu

tất yếu tuy nhiên để mang lại hiệu quả kinh tế cao, công tác đào

tạo và PTNL phải được cân đối tính tốn sao cho tiết kiệm và có hiệu quả nhất.75Phải xác lập được mối quan hệ thống nhất giữa đào tạo và bố trí sử dụng lao động,

phải tính tốn sao cho số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề đào tạo phải phù

hợp với tiêu chuẩn, nội dung và nhu cầu sử dụng lao động để giảm thiểu tối đa

những lãng phí khơng cần thiết trong q trình đào tạo. Các kế hoạch đào tạo lao

động tập trung cần được ban lãnh đạo xem xét, phê duyệt, cân nhắc đối tượng được

đào tạo, quy mô đào tạo và thời gian đào tạo. Mặt khác, Công ty cũng cần xem xét

nhu cầu thực tiễn của DN mình để phê duyệt những đề xuất hỗ trợ kinh phí nâng

cao trình độ của người lao động. Tóm lại, trong mọi vấn đề thì hiệu quả và tiết kiệm

luôn cần được cân đối và xem xét song hành.

3.1.3. Định hướng phát triển nhân lực của công ty đến năm 2020

Chiến lược phát triển nhân lực đến năm 2020

Mục tiêu chiến lược của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại là

trở thành lá cờ đầu của ngành Điện Việt Nam. Đó là một mục tiêu có thể

nói là trong tầm tay nếu Ban quản trị Cơng ty giữ vững giá trị cốt

lõi là “trân trọng con người”. Người lao động là nguồn năng lượng

nội bộ, là sức mạnh từ bên trong để Công ty thực hiện các kế

hoạch kinh doanh của mình.

Mặt khác Cơng ty cũng chú trọng tìm kiếm khách hàng trong

và ngồi nước, chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ

của mình để tự tin cạnh tranh với thị trường bất động sản đang sôi

động như hiện nay ở Việt Nam. Đồng thời trên cơ sở các kế hoạch

sản xuất kinh doanh đã đặt ra, Công ty luôn đặt mục tiêu đảm bảo

đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh trong thời gian tới, phòng Tổ chức

lao động đang phải nỗ lực hết mình thực hiện các kế hoạch về tuyển dụng, đào tạo

và phân công nhiệm vụ đã được Ban lãnh đạo thông qua trong năm 2015. Không

dừng lại ở đó, Cơng ty cũng ln nỗ lực xây dựng, phát triển lực lượng cán bộ quản

lý, điều hành và cơng nhân có trình độ cao, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần

cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Một trong những nhiệm vụ quan trọng

không thể bỏ qua là Công ty luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về cổ tức cho76cổ đông, các khoản nghĩa vụ thuế phí phải nộp cho Nhà nước theo đúng quy định.

Định hướng phát triển nhân lực đến năm 2020

Mục đích PTNL của Cơng ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại đến

năm 2020 là xây dựng một đội ngũ nhân sự đủ về số lượng, có

chất lượng và cơ cấu phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển

của Công ty đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty đến

năm 2020. Mục tiêu cơ bản phát triển trình độ nhân lực của Cơng

ty đến năm 2020 cụ thể như sau:

- Về trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý và công nhân

viên:

Bảng 3.1: Nhu cầu nhân lực theo trình độ học vấn đến năm

2020

Năm 2016

STTThành phần nhân sựICán bộ quản lý

Trên Đại học

Đại học

Công nhân, nhân viên

Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng, Trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

TổngIINăm 2020Sô lượng Tỷ lệ

Sô lượng

Tỷ lệ (%)

(người)

(%)

(người)

220

15,3

450

15,4

160

72,7

420

93,3

60

27,3

30

6,7

1230

84,7

247

84,6

160

13,1

700

28,3

490

39,8

1340

54,3

300

24,4

430

17,4

180

14,6

00

0,0

100

8,1

00

0,0

1440

100,0

2920

100,0

Nguồn: phòng Tổ chức lao động- Phấn đấu từng bước phát triển văn hóa DN phù hợp với môi

trường sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao tinh thần trách

nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, có tính kỷ luật lao động cao, tác

phong làm việc chuyên nghiệp.

- Nâng cao quỹ lương cho người lao động, chăm lo đời sống

vật chất cũng như tinh thần để người lao động yên tâm công tác

và cống hiến cho Công ty.773.2. Một số giải pháp phát triển nhân lực của công ty Cổ phần nhiệt

điện Phả Lại

Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại có nhân lực chủ yếu là

khối cơng nhân kỹ thuật (bao gồm các công nhân, nhân viên và kỹ

sư làm việc tại các phân xưởng), với tỷ lệ số lượng lao động luôn

chiếm từ 80%-90% tổng số lao động tại cơng ty. Do đó, các chính

sách và mục tiêu phát triển nhân lực của Công ty Cổ phần nhiệt điện

Phả Lại luôn hướng đến đối tượng trọng tâm là lực lượng lao động

khối công nhân kỹ thuật tại cơng ty. Từ những nội dung phân tích

thực trạng phát triển nhân lực tại công ty Cổ phần nhiệt điện Phả

Lại và định hướng phát triển nhân lực tại công ty đến năm 2020,

trong phạm vi luận văn thạc sĩ này tác giả đưa ra một số giải pháp

phát triển nhân lực của công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại hướng

đến khối công nhân kỹ thuật như sau:

3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác xác định nhu cầu đào tạo và mục tiêu đào

tạo công nhân kỹ thuật

Nâng cao chất lượng công tác xác định nhu cầu đào

tạo

*) Muốn nâng cao chất lượng công tác xác định nhu cầu đào

tạo tay nghề cơng nhân kĩ thuật thì cần lựa chọn thêm đối tượng

tham gia xác định nhu cầu đào tạo:

- Ngồi 5 cán bộ chun trách về cơng tác đào tạo tại phòng

Tổ chức lao động, ở mỗi phòng ban, phân xưởng cũng phải có cán

bộ bán chuyên trách làm công tác đào tạo.

- Để xác định được nhu cầu đào tạo công nhân kĩ thuật trong

từng phân xưởng và tồn cơng ty thì đòi hỏi những người làm công

tác đào tạo phải thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến q trình

thực hiện cơng việc của từng cơng nhân, hiểu và nắm rõ q trình

thực hiện cơng việc của họ, có đủ trình độ để tổng hợp và tìm ra

những nguyên nhân dẫn đến kết quả thực hiện cơng việc của cơng78nhân. Do đó hằng năm cơng ty cần lập kế hoạch để thực hiện đào

tạo bồi dưỡng kiến thức về công tác đào tạo cho những CN này để

họ có đủ kiến thức tham gia vào quá trình đào tạo.

Tác giả đề xuất đối tượng tham gia xác định nhu cầu đào tạo

công nhân trong công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại gồm có:

- Đối tượng tham gia xác định nhu cầu chính là bản thân

những người cơng nhân trong cơng ty, chính họ là người được xác

định nhu cầu đào tạo mới là người hiểu rõ nhất những tồn tại,

những kiến thức cần được đào tạo, bồi dưỡng cho công việc hiện

tại của họ. Tuy nhiên, vì quyền lợi cá nhân mà họ khơng mạnh dạn

nói ra những khó khăn và thiếu sót của họ. Chính vì vậy, trong q

trình xác định nhu cầu đào tạo, cán bộ làm công tác đào tạo phải

định hướng tư tưởng và nêu rõ mục tiêu, lợi ích của công tác đào

tạo, đồng thời phải sử dụng phương pháp phù hợp, khách quan để

thu thập được thông tin từ chính người được xác định nhu đào tạo.

- Đối tượng tham gia xác định nhu cầu đào tạo công nhân là

Tổ trưởng các phân xưởng sản xuất: Tổ trưởng là người phụ trách

trực tiếp công nhân trong phân xưởng, chính họ là người nắm vững

trình độ chun mơn cũng như tay nghề của từng cơng nhân để bố

trí cơng việc một cách hợp lý do đó họ ln biết được ai cần được

đào tạo và cần phải đào tạo về khâu nào trong dây truyền sản

xuất.- Đối tượng tham gia xác định nhu cầu đào tạo công nhân làlãnh đạo các phân xưởng: là những người tổng hợp các thông tin

đồng thời kết hợp với kế hoạch SXKD của công ty để xác định nhu

cầu đào tạo.

- Đối tượng tham gia xác định nhu cầu đào tạo công nhân là

cán bộ chuyên trách công tác đào tạo của công ty. Đây là bộ phận

chuyên trách về công tác đào tạo do đó họ có năng lực chun

mơn về lĩnh vực quản lý đào tạo nên họ sẽ là người thiết lập79phương pháp, thu thập, phân tích và tổng hợp để xác định cần đào

tạo cơng nhân cho tồn Cơng ty.

*) Sau khi lựa chọn được đúng đối tượng tham gia xác định

nhu cầu đào tạo thì cần tiến hành hoạt động phân tích cơng việc,

sẽ giúp cho cơng ty xác định chính xác nhu cầu đào tạo cơng

nhân. Q trình thực hiện gồm có:

- Để xác định được các cơng việc cần phải phân tích thì cần

phải nắm được các quy trình cơng nghệ, cách bố trí lao động trong

dây chuyền.

- Đối với công nhân các hoạt động lao động biểu hiện rất rõ

và dễ dàng quan sát. Khi đó người xác định nhu cầu đào tạo tiến

hành thu thập các thơng tin về quy trình thực hiện cơng việc, tiêu

chuẩn thực hiện công việc, điều kiện lao động.

- Sau khi tiến hành phân tích cơng việc, tiến hành so sánh

trình độ hiện có của cơng nhân với u cầu của cơng viêc đặt ra

nhằm tìm ra những yếu kém trong thực hiện cơng việc từ đó xác

định nhu cầu đào tạo công nhân một cách phù hợp.

*) Nếu thực hiện theo quy trình trên thì bộ phận xác định nhu

cầu đào tạo trong công ty sẽ xác định được:

- Thấy được kỹ năng tay nghề của công nhân, họ thiếu gì và

cần bổ sung, đào tạo như nào.

- Tìm hiểu các nguyên nhân và nếu nguyên nhân xuất phát

từ tay nghề của cơng nhân kỹ thuật còn yếu thì đề xuất cho đào

tạo lại, nếu nguyên nhân từ các vấn đề khác như chế độ, thời gian

làm việc, điều kiện làm việc...thì có thể đề nghị với cấp trên xem

xét.- Xác định liệu đào tạo có phải là giải pháp phù hợp để bổsung những năng lực đó hay không và lên danh sách đào tạo bổ

sung những năng lực đó cho cơng nhân.

Như vậy thơng qua phân tích này có thể nắm được danh sách

cơng nhân cần phải đào tạo.

Xác định mục tiêu đào tạo theo định hướng tăng hàm80lượng chất xám trong hoạt động kinh doanh sản xuất của

công ty

Muốn xây dựng mục tiêu đào tạo được chuẩn thì cơng ty nên

tn thủ ngun tắc SMART nghĩa là tuân thủ các tiêu chí sau:

1. Specific (S) - Cụ Thể, dễ hiểu

- Chỉ tiêu phải cụ thể vì nó định hướng các hoạt động trong

tương lai.

- Các mục tiêu đào tạo đưa ra phải rõ ràng, chính xác.

2. Measurable (M) - Đo lường được

- Các mục tiêu được viết ra và có thể đo lường được.

3. Achievable (A) - Vừa sức

- Các chỉ tiêu đặt ra nên có tính thách thức để cố gắng,

nhưng cũng phải đảm bảo người lao động thực hiện được.

- Các mục tiêu này có liên quan đến nội dung cơng việc mà

người học đang đảm nhận và cần đào tạo.

4. Realistics (R) - Thực tế

- Công tác đào tạo được xây dựng dựa trên nguồn lực thực tế

của doanh nghiệp (thời gian, nhân sự, tiền bạc...).

5. Timeboud (T) - Có thời hạn

- Các mục tiêu này cần nêu rõ thời gian mà người học sẽ đạt

được kết quả như mong đợi.

- Thời gian hợp lý giúp bạn vừa đạt được mục tiêu lại vừa

dưỡng sức cho các mục tiêu khác.

Trong quá trình xây dựng mục tiêu đào tạo cho mỗi chương

trình đào tạo, Phòng Tổ chức lao động của cơng ty cần tiến hành

phối hợp với các phòng ban Cơng ty, Giám đốc các đơn vị trực

thuộc và giáo viên giảng dạy, đồng thời lấy thêm ý kiến học viên

để tiến hành xây dựng mục tiêu đào tạo cho cụ thể về các kỹ năng

mà cơng nhân cần phải có sau các khóa đào tạo nhằm xác định

được mục tiêu phù hợp với yêu cầu của công ty và khả năng của

người học.

Đặc thù của công ty là sản xuất điện năng theo quy trình

chặt chẽ và nghiêm ngặt, chính vì vậy các yêu cầu về tiêu chuẩn

lao động cũng rất chặt chẽ. Do vậy mục tiêu đào tạo công nhân81phải phù hợp với định hướng phát triển của cơng ty nói chung và

thị trường nói riêng.

Sau khi đã xác định được mục tiêu đào tạo thì phòng Tổ chức

lao động và bộ phận nhân sự của các đơn vị trực thuộc tổ chức phổ

biến mục tiêu đào tạo bằng nhiều hình thức để công nhân nắm rõ

và phấn đấu thực hiện.

Nếu thực hiện tốt việc xác định mục tiêu đào tạo tuân thủ

theo nguyên tắc Smart và tăng hàm lượng chất xám trong sản

phẩm thì hiệu quả về sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo sẽ

gia tăng một cách nhanh chóng.

3.2.2. Lựa chọn chính xác đối tượng cơng nhân kỹ thuật được đào tạo qua đó

xây dựng chương trình đào tạo hợp lý

Lựa chọn chính xác đối tượng cơng nhân kỹ thuật được đào tạo

Việc lựa chọn đối tượng cử đi đào tạo là do Phòng Tổ chức lao

động tham mưu lựa chọn hoặc do các xưởng sản xuất tự lựa chọn

đối tượng đào tạo rồi đề xuất lên cấp trên. Chính vì cách xác định

đối tượng đào tạo như trên nên dễ gây ra tình trạng lựa chọn

khơng chính xác, người cần được đào tạo thì khơng được đào tạo,

người khơng cần đào tạo thì lại được đào tạo.

Để tránh tình trạng này, cơng ty cần phải lựa chọn các đối

tượng đào tạo theo các hướng sau:

- Đối tượng nào phải đào tạo mới

- Đối tượng nào phải đào tạo lại

- Đối tượng nào cần phải đào tạo nâng bậc

Sau khi lựa chọn được các đối tượng cần đào tạo thì lên kế

hoạch đào tạo cụ thể cho từng đối tượng sao cho:

- Kết quả đào tạo là cao nhất

- Công nhân đi đào tạo không bị ảnh hưởng đến công việc mà

chất lượng công việc tăng.

Trong bảng tiêu chuẩn bậc thợ, các cơng việc đã được phân

tích cụ thể và xác định rõ công việc này thuộc cấp bậc thợ nào.

Chính vì vậy, các doanh nghiệp nên sử dụng bảng tiêu chuẩn bậc82thợ để phân công công việc trong dây chuyền sản xuất theo đúng

cấp bậc thợ đã được xác định. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp

thống nhất được bậc thợ của người công nhân theo bảng tiêu

chuẩn bậc thợ với cấp bậc công việc của người công nhân trong

dây chuyền sản xuất. Đồng thời sẽ giúp doanh nghiệp có thể trả

lương cho người lao động theo đúng bậc thợ mà doanh nghiệp

đang mua bảo hiểm cho họ, khắc phục được tình trạng hưởng

lương sản phẩm ở một cấp bậc và mua bảo hiểm xã hội ở một cấp

bậc.

Đối tượng đào tạo sẽ quyết định đến chi phí đào tạo và hiệu

quả của chương trình đào tạo vì nhiều chương trình đào tạo đòi hỏi

cao khả năng tiếp thu của người học, do đó để lựa chọn đối tượng

đào tạo được chính xác nhằm mang lại hiệu quả cao, tác giả tiến

hành xây dựng tiêu chí lựa chọn đối tượng đào tạo cho cơng nhân

có thể áp dụng cho các chương trình đào tạo.

Quy trình xác định nhu cầu đào tạo CNKT

Bước 1: Xác định khoảng cách trong kết quả công việc. Để

xác định khoảng cách trong kết quả cơng việc cần căn cứ vào

bảng phân tích cơng việc và bản đánh giá tình hình cơng việc của

cá nhân người lao động (khoảng cách năng lực = Năng lực cần có –

năng lực hiện có). Từ đó nắm được nhân viên còn thiếu những

năng lực gì.

Việc đánh giá này có thể sử dụng các kỹ thuật sau:

- Phỏng vấn cá nhân: Tùy từng chương trình đào tạo mà sử

dụng phương pháp này.Với một khối lượng công nhân lớn, cộng với

quy mô rộng cán bộ đào tạo không thể tiến hành phỏng vấn trực

tiếp CNKT được mà thông qua tổ trưởng để thực hiện phương pháp

này. Việc phỏng vấn khơng đòi hỏi phải tổ chức chính thức mà có

thể được tiến hành một cách khơng chính thức như qua trao đổi

thảo luận ở ngoài giờ làm việc. Từ đó tổ trưởng báo cáo với trưởng83Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×