Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp khu vực (nếu cần)

Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp khu vực (nếu cần)

Tải bản đầy đủ - 0trang

------------------Cơ quan phối hợp2.3. Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm thất nghiệp:

2.3.1. Ban Chính sách:

- Vị trí và chức năng:

Ban Chính sách là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất

nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất

nghiệp tham gia xây dựng chính sách pháp luật về bảo hiểm

thất nghiệp và hớng dẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm thất

nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Xây dựng trình Tổng giám đốc ban hành các văn

bản hớng dẫn thực hiện việc giải quyết các chế độ bảo hiểm

thất nghiệp theo quy định của pháp luật; hớng dẫn về hồ sơ

và quy trình giải quyết hởng các chế độ bảo hiểm thất

nghiệp;

+ Tham gia với các cơ quan chức năng của Nhà nớc trong

việc soạn thảo các văn bản hoặc sửa đổi, bổ sung các văn

bản pháp luật về chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp;

+ Hớng dẫn thẩm định hồ sơ xét hởng các chế độ bảo

hiểm thất nghiệp để chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp khu

vực (nếu có) thực hiện;

+ Quản lý đối tợng hởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

hàng tháng di chuyển giữa các tỉnh, thành phố;

+ Thực hiện việc tính toán xác định cân đối quỹ bảo

hiểm thất nghiệp có liên quan đến sửa đổi, bổ sung về

chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp;

+ Hàng tháng tổng hợp số liệu đối tợng tăng, giảm của

Bảo hiểm thất nghiệp các tỉnh chuyển Ban Tài chính;

+ Hớng dẫn, kiểm tra chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp khu

vực (nếu có) và các đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp

trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp;

+ Trình Tổng giám đốc về việc từ chối chi trả các chế

độ bảo hiểm thất nghiệp khi có kết luận của cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền đối với đối tợng hởng bảo hiểm thất nghiệp

không đủ điều kiện hởng theo quy định của pháp luật

hoặc khi có căn cứ pháp lý về các hành vi giả mạo, khai man

118hồ sơ để hởng bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết các đối tợng hởng tiếp chế độ theo quy định của pháp luật;

+ Trả lời các trờng hợp vớng mắc của tổ chức, cá nhân

liên quan đến chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp;

+ Phối hợp với Ban Kiểm tra trong vịêc giải quyết khiếu

nại, tố cáo về thực hiện chế độ;

+ Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi

dỡng chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền về chế độ

chính sách bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo theo

quy định;

+ Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp và tài sản đợc giao.

2.3.2. Ban Tài chính: (Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và

quyền hạn nh phơng án 1)

Ban Tài chính là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất

nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất

nghiệp quản lý công tác tài chính, quản lý quỹ, thống kê hạch

toán kế toán, hớng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thu các

khoản đóng bảo hiểm thất nghiệp của các đối tợng tham gia

bảo hiểm thất nghiệp, quản lý, chỉ đạo và hớng dẫn thực

hiện chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc theo

quy định của pháp luật.

2.3.3. Ban Kế hoạch Tổng hợp: (Vị trí, chức năng,

nhiệm vụ và quyền hạn nh phơng án 1):

Ban Kế hoạch-Tổng hợp là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm

thất nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm

thất nghiệp quản lý công tác kế hoạch, tổng hợp và chỉ đạo,

điều hành hoạt động của hệ thống bảo hiểm thất nghiệp.

1.3.4.Ban Kiểm tra:- Vị trí và chức năng:

Ban Kiểm tra là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất

nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thÊt

nghiƯp híng dÉn vµ tỉ chøc kiĨm tra, thanh tra, giải quyết

khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện

các chế độ chính sách thu, chi bảo hiểm thất nghiệp theo

quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

119+ Xây dựng trình Tổng giám đốc phê duyệt kế hoạch

kiểm tra thờng xuyên, đột xuất và tổ chức thực hiện; định

hớng nội dung kiểm tra trọng tâm hàng năm đối với chi nhánh

Bảo hiểm thất nghiƯp khu vùc (nÕu cã);

+ KiĨm tra viƯc thùc hiƯn chế độ, chính sách thu,

chính sách chi bảo hiểm thất nghiệp;

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm

tra việc thực hiện các quy định của Nhà nớc và của Bảo

hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị trong ngành, kiến nghị

xử lý và theo dõi ®«n ®èc thùc hiƯn kÕt ln sau thanh tra,

kiĨm tra;

+ Thờng trực tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các

đơn th khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Bảo hiểm thất

nghiệp đối với việc thực hiện chính sách, chế độ thu chi bảo

hiểm thất nghiệp của các cá nhân, đơn vị, tổ chức sử dụng

lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết khiếu

nại, tố cáo của cán bộ, viên chức trong hệ thống Bảo hiểm thất

nghiệp theo quyết định của Tổng giám đốc;

+ Hớng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố

cáo với chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp khu vực (nếu có);

+ Ban Kiểm tra đợc Tổng giám đốc ủy quyền kiến nghị

với các cơ quan quản lý Nhà nớc có thẩm quyền và cơ quan

cấp trên của đơn vị sử dụng lao động để xử lý những hành

vi vi phạm pháp luật vỊ b¶o hiĨm thÊt nghiƯp;

+ Ban KiĨm tra cã qun yêu cầu các cá nhân, đơn vị

trong hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp cung cấp tài liệu và

phối hợp để kiểm tra, giải quyết khiếu tố khi có quyết định

của Tổng giám đốc;

+ Thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo theo

quy định;

+ Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp và tài sản đợc giao.

2.3.5. Ban Tổ chức- cán bộ:

- Vị trí và chức năng:

Ban Tổ chức - Cán bộ là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm

thất nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm

thất nghiệp quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, biên chế, tiền

lơng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công120chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp theo

quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Nghiên cứu, soạn thảo các văn bản tham gia với các cơ

quan Nhà nớc có thẩm qun thc lÜnh vùc tỉ chøc - c¸n bé;

+ Gióp Tổng giám đốc xây dựng đề án về tổ chức - cán

bộ theo chiến lợc phát triển ngành phù hợp với từng giai đoạn

trình cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền quyết định hoặc Tổng

giám đốc ban hành theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện sau

khi đợc phê duyệt;

+ Xây dựng, trình Tổng giám đốc ban hành những

văn bản quy định về: quy chế quản lý tổ chức - cán bộ;

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ

chức; thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị; quy hoạch

cán bộ; thực hiện chế độ chính sách cán bộ, viên chức; quy

định về mối quan hệ và lề lối làm việc; chơng trình cải

cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt

động cơ quan ; Theo dõi, kiểm tra và tổ chức việc thực

hiện;

+ Xây dựng kế hoạch biên chế, quỹ tiền lơng hàng năm

của toàn ngành và của từng đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất

nghiệp trình Tổng giám đốc quyết định; Tổ chức thực

hiện kế hoạch đợc phê duyệt;

+ Xây dựng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ,

viên chức bảo hiểm thất nghiệp trình các cơ quan có thẩm

quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

+ Xây dựng quy hoạch cán bộ; thực hiện các quy trình,

thủ tục, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá, sử

dụng cán bộ; xử lý kỷ luật và thực hiện các chế độ chính

sách đối với cán bộ, viên chức kể cả nhân viên hợp đồng theo

phân cấp quản lý;

+ Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và nâng ngạch bao

gồm: nội dung thi tuyển, thi hoặc xét nâng ngạch đối với cán

bộ, viên chức; tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và tiến hành các thủ

tục thẩm tra; tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, xét nâng

ngạch, tuyển chọn, tuyển dụng theo quy định của Nhà nớc;

theo dâi, híng dÉn, tỉ chøc viƯc thùc hiƯn;

+ X©y dùng quy hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về

đào tạo, bồi dỡng cán bộ, viên chức thuộc Bảo hiểm thất121nghiệp bao gồm cả học tập, khảo sát ở ngoài nớc; hớng dẫn,

theo dõi, kiểm tra việc thực hiện;

+ Chỉ đạo, hớng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bảo

hiểm thất nghiệp trong việc thực hiện những quy định về

công tác tổ chức - cán bộ;

+ Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

+ Giúp Tổng giám đốc giải quyết các trờng hợp khiếu

nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức - cán bộ của cán

bộ, viên chức thuộc Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Quản lý cán bộ, viên chức; hồ sơ nhân sự; hộ chiếu và

thực hiện công tác thống kê, tổng hợp báo cáo theo quy định.

2.3.6. Văn phòng:

- Vị trí và chức năng:

Văn phòng là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp,

có chức năng giúp Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo, điều

hành hoạt ®éng cđa hƯ thèng B¶o hiĨm thÊt nghiƯp; ®ång

thêi trùc tiếp quản lý công tác hành chính, pháp chế, thi

đua, tài chính và quản trị của cơ quan Bảo hiểm thất

nghiệp, Văn phòng là đơn vị dự toán cấp 3, có t cách pháp

nhân đầy đủ, có dấu và tài khoản riêng.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Phối hợp hoạt động giữa Tổng giám đốc với Hội đồng

quản lý; giúp Tổng giám đốc trong hoạt động chỉ đạo, điều

hành các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thực hiện công tác văn th của cơ quan Bảo hiểm thất

nghiệp và của Hội đồng quản lý theo quy định;

+ Tổ chức công tác in ấn và phát hành các ấn phẩm

phục vụ cho hoạt động của hệ thống Bảo hiểm thÊt nghiƯp;

+ Thêng trùc Héi ®ång thi ®ua khen thëng Bảo hiểm

thất nghiệp;

+ Quản lý tài sản, tài chính, cơ sở vật chất

quan Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;của cơ+ Đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt

động của cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự,

vệ sinh môi trờng trong cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp;122+ Hớng dẫn nghiệp vụ về công tác, thi đua, văn th, pháp

chế trong hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thu thập, tổng hợp các thông tin, tài liệu và số liệu

cần thiết để cung cấp theo yêu cầu của Tổng giám đốc và

các cơ quan chức năng theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc;

+ Phối hợp với Ban Tỉ chøc c¸n bé trong viƯc thùc hiƯn

chÝnh s¸ch, chÕ độ đối với cán bộ, viên chức của Bảo hiểm

thất nghiệp đang công tác hoặc đã nghỉ hu;

+ Phối hợp với Công đoàn và các đơn vị có liên quan để

chăm lo đời sống, sức khoẻ cho cán bộ, viên chức của cơ quan

Bảo hiểm thất nghiệp;

+ Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp.

2.3.7. Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp khu vực (nếu

cần):

Các chi nhánh đợc thành lập theo nhu cầu thực tế nhằm

phục vụ cho công tác quản lý và thực hiện chính sách bảo

hiểm thất nghiệp ngày một hiệu quả hơn (một chi nhánh có

thể phụ trách một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng).

Trớc mắt có chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp khu vực miền

Nam (đặt tại thành phố Hồ Chí Minh) và chi nhánh bảo hiểm

thất nghiệp khu vực miền Trung (đặt tại thành phố Đà

Nẵng).

2.3.8. Một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đợc thành lập theo

nhu cầu thực tế phát sinh khi thực hiện các chính sách Bảo

hiểm thất nghiệp (nh trung tâm tin học, báo, tạp chí...).

2.4. Hội đồng quản lý: Nh phơng án 1

2.5. Tổng giám đốc bảo hiểm thất nghiệp: Nh phơng án 1

2.6. Cơ chế hoạt động:

2.6.1. Cơ chế quản lý và điều hành: Nh phơng án 1

2.6.2. Cơ chế tài chính

- Cơ chế thu;

Tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp thực hiện việc thu bảo

hiểm thất nghiệp của các đối tợng tham gia bảo hiểm thất

nghiệp thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm

hoặc thông qua hệ thống bảo hiểm xã hội (thực hiện bằng

hợp đồng dịch vụ).

123- Cơ chế chi:

Bảo hiểm thất nghiệp thực hiện chi trả trợ cấp thất

nghiệp, phí đào tạo nghề, phí t vấn giới thiệu việc làm cho

các đối tợng đợc hởng bảo hiểm thất nghiệp thông qua hệ

thống Trung tâm dịch vụ việc làm và các cơ sở dạy nghề

(thực hiện bằng hợp đồng uỷ thác hoặc hợp đồng dịch vụ).

2.7. Về nhân sự:

Cán bộ, viên chức của Bảo hiểm thất nghiệp thuộc biên

chế của Bộ Lao động-Thơng binh và Xã hội;

- Theo cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm thất nghiệp ban

đầu gồm 5 ban và văn phòng, trớc mắt mỗi ban ít nhất cần

từ 7 đến 10 ngời;

- Văn phòng cần từ 10 đến 15 ngời các năm tiếp theo

tuỳ theo tình hình cụ thể có thể tăng hoặc giảm cho phù

hợp;

- Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp khu vực cần từ 15-20

ngời/1 chi nhánh;

- Tổng số nhân sự ban đầu khoảng 75-105 ngời.

3. Phơng án 3: Bảo hiểm thất nghiệp tại trung ơng trực

thuộc Bộ Lao động-Thơng binh và Xã hội, các chi nhánh bảo

hiểm thất nghiệp tỉnh thuộc Sở Lao động-Thơng binh và Xã

hội.

3.1. Tên gọi: Bảo hiểm thất nghiệp:

3.2. Mô hình tổ chức bộ máy bảo hiểm thất

nghiệp:

mô hình tổ chức bộ máy bảo hiểm thất nghiệpBộ Lao động-Thơng binh và Xã

hộiBảo hiểm thất nghiệpHội đồng

quản lý

BHTN

(Bộ

LĐ,TC,Tổn

g LĐLĐ,

Phòng

TMCN,

Liên minhSở LĐTB& XH

124Tổ

chức

giới

thiệu

việc làmChi nhánh bảo hiểm thất

nghiệp tỉnh

(trực thuộc Sở Lao động-Thơng binh và Xã hội)Cơ sở dạy

nghề

Cơ quan chỉ đạo

------------------Cơ quan phối hợp3.3. Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm thất nghiệp:

3.3.1. Ban Chính sách: (vị trí, chức năng, nhiệm vụ và

quyền hạn nh phơng án 2).

Ban Chính sách là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất

nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất

nghiệp tham gia xây dựng chính sách pháp luật về bảo hiểm

thất nghiệp và hớng dẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm thất

nghiệp theo quy định của pháp luật.

3.3.2. Ban Tài chính: (Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và

quyền hạn nh phơng án 2)

Ban Tài chính là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất

nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất

nghiệp quản lý công tác tài chính, quản lý quỹ, thống kê hạch

toán kế toán, hớng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thu các

khoản đóng bảo hiểm thất nghiệp của các đối tợng tham gia

bảo hiểm thất nghiệp, quản lý, chỉ đạo và hớng dẫn thực

hiện chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc theo

quy định của pháp luật.

3.3.3. Ban Kế hoạch Tổng hợp: (Vị trí, chức năng,

nhiệm vụ và quyền hạn nh phơng án 2):

Ban Kế hoạch-Tổng hợp là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm

thất nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm

125thất nghiệp quản lý công tác kế hoạch, tổng hợp và chỉ đạo,

điều hành hoạt động của hệ thống bảo hiểm thất nghiệp.

3.3.4. Ban Kiểm tra: (Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và

quyền hạn nh phơng án 2):

Ban Kiểm tra là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất

nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất

nghiệp hớng dẫn và tổ chức kiểm tra, thanh tra, giải quyết

khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện

các chế độ chính sách thu, chi bảo hiểm thất nghiệp theo

quy định của pháp luật.

2.3.5. Ban Tổ chức- cán bộ: (Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

và quyền hạn nh phơng án 2):

Ban Tổ chức - Cán bộ là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm

thất nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm

thất nghiệp quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, biên chế, tiền

lơng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công

chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp theo

quy định của pháp luật.

3..3.6. Văn phòng: (Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền

hạn nh phơng án 2):

Văn phòng là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp,

có chức năng giúp Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo, điều

hành hoạt động của hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp; đồng

thời trực tiếp quản lý công tác hành chính, pháp chế, thi

đua, tài chính và quản trị của cơ quan Bảo hiểm thất

nghiệp, Văn phòng là đơn vị dự toán cấp 3, có t cách pháp

nhân đầy đủ, có dấu và tài khoản riêng.

3..3.7. Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp tỉnh:

- Vị trí và chức năng:

Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh là đơn vị trực

thuộc Sở Lao động-Thơng binh và Xã hội, có chức năng giúp

Tổng giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp các chính sách, chế

độ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện các

quy định của Tổng giám đốc bảo hiểm thất nghiệp giao;

Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh có t cách pháp nhân

đầy đủ, có dấu và tài khoản riêng.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chế độ bảo

hiểm thất nghiệp cho đối tợng tham gia b¶o hiĨm thÊt

126Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp khu vực (nếu cần)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×