Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh

Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

thất nghiệp quản lý công tác kế hoạch, tổng hợp và chỉ đạo,

điều hành hoạt động của hệ thống bảo hiểm thất nghiệp.

3.3.4. Ban Kiểm tra: (Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và

quyền hạn nh phơng án 2):

Ban Kiểm tra là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất

nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất

nghiệp hớng dẫn và tổ chức kiểm tra, thanh tra, giải quyết

khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện

các chế độ chính sách thu, chi bảo hiểm thất nghiệp theo

quy định của pháp luật.

2.3.5. Ban Tổ chức- cán bộ: (Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

và quyền hạn nh phơng án 2):

Ban Tổ chức - Cán bộ là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm

thất nghiệp, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm

thất nghiệp quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, biên chế, tiền

lơng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công

chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp theo

quy định của pháp luật.

3..3.6. Văn phòng: (Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền

hạn nh phơng án 2):

Văn phòng là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp,

có chức năng giúp Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo, điều

hành hoạt ®éng cđa hƯ thèng B¶o hiĨm thÊt nghiƯp; ®ång

thêi trùc tiếp quản lý công tác hành chính, pháp chế, thi

đua, tài chính và quản trị của cơ quan Bảo hiểm thất

nghiệp, Văn phòng là đơn vị dự toán cấp 3, có t cách pháp

nhân đầy đủ, có dấu và tài khoản riêng.

3..3.7. Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp tỉnh:

- Vị trí và chức năng:

Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh là đơn vị trực

thuộc Sở Lao động-Thơng binh và Xã hội, có chức năng giúp

Tổng giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp các chính sách, chế

độ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện các

quy định của Tổng giám đốc bảo hiểm thất nghiệp giao;

Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh có t cách pháp nhân

đầy đủ, có dấu và tài khoản riêng.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chế độ bảo

hiểm thất nghiệp cho đối tợng tham gia bảo hiểm thất

126nghiệp đầy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn theo quy định

của pháp luật;

+ Quản lý thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa

bàn tỉnh theo quy định; đề xuất các phơng án bảo toàn,

tăng trởng quỹ bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức thực hiện

sau khi đợc phê duyệt; quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp

theo nguyên tắc tập trung, thống nhất theo chế độ tài chính

của Nhà nớc;

+ Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dỡng nghiệp vụ

chuyên môn, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học - công

nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện hợp tác

quốc tế về bảo hiểm thất nghiệp theo uỷ quyền của Tổng

giám đốc bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nớc

và Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện lu trữ tài liệu liên quan đến bảo hiểm thất

nghiệp;

+ Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá

nhân tham gia bảo hiểm thất nghiệp về việc thực hiện chế

độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật theo

thẩm quyền;

+ Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động, cơ sở

vật chất kỹ thuật trong toàn bộ hệ thống cơ quan bảo hiểm

thất nghiệp theo uỷ quyền của Tổng giám đốc;

+ Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích

chế độ, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan đến

Bảo hiểm thất nghiệp do Tổng giám đốc giao.

- Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp

tỉnh:

Phòng Chính sách;

Phòng nghiệp vụ Tài chính;

Phòng Kiểm tra;

Phòng Hành chính-Tổng hợp;

- Các Văn phòng đại diện tại quận, huyện hoặc cụm

quận, huyện.

Văn phòng đại diện của các chi nhánh Bảo hiểm thÊt

nghiƯp ë qn, hun hc cơm qn, hun thùc hiƯn các

nghiệp vụ thu, chi trên địa bàn đợc giao (đợc Tổng giám

127đốc thành lập nếu thấy cần thiết theo đề nghị của giám

đốc chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp), dự kiến có khoảng 375

văn phòng đại diện trên toàn quốc (có phụ lục kèm theo).

3.3.8. Một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đợc thành lập theo

nhu cầu thực tế phát sinh khi thực hiện các chính sách Bảo

hiểm thất nghiệp (nh trung tâm tin học, báo, tạp chí...).

3.4. Hội đồng quản lý: Nh phơng án 2

3.5. Tổng giám đốc bảo hiểm thất nghiệp: Nh phơng án 2

3.6. Cơ chế hoạt động:

3.6.1. Cơ chế quản lý và điều hành: Nh phơng án 1

3.6.2. Cơ chế tài chính

- Cơ chế thu;

Tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp thực hiện việc thu bảo

hiểm thất nghiệp của các đối tợng tham gia bảo hiểm thất

nghiệp thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm

hoặc thông qua hệ thống bảo hiểm xã hội (thực hiện bằng

hợp đồng dịch vụ).

- Cơ chế chi:

Bảo hiểm thất nghiệp thực hiện chi trả trợ cấp thất

nghiệp, phí đào tạo nghề, phí t vấn giới thiệu việc làm cho

các đối tợng đợc hởng bảo hiểm thất nghiệp thông qua hệ

thống Trung tâm dịch vụ việc làm và các cơ sở dạy nghề

(thực hiện bằng hợp đồng uỷ thác hoặc hợp đồng dịch vụ).

3.7. Về nhân sự:

Cán bộ, viên chức của Bảo hiểm thất nghiệp Trung ơng

thuộc biên chế của Bộ Lao động-Thơng binh và Xã hội; cán

bộ, viên chức của chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh thuộc

biên chế của Sở Lao động-Thơng binh và Xã hội.

- Bảo hiểm thất nghiệp trung ơng ban đầu cần khoảng

45-65 ngời

- Nhân sự của chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp do Sở

Lao động-Thơng binh và Xã hội bố trí.

4. Ưu nhợc điểm của từng phơng án:

4.1. Ưu nhợc điểm của phơng án 1:

4.1.1. Ưu điểm:

128- Hình thành ngay từ đầu bộ máy quản lý thống nhất từ

Trung ơng đến địa phơng theo ngành dọc; có điều kiện

để phát triển và đào tạo đội ngũ cán bộ ngay từ đầu; việc

triển khai hoạt động sẽ nhanh và thống nhất;

- Có thể tự tổ chức đợc một số hoạt động thu, chi bảo

hiểm thất nghiệp;

- Tạo thuận lợi cho các đối tợng tham gia bảo hiểm thất

nghiệp.

4.1.2. Nhợc điểm:

- Bộ máy tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp lớn, cha cần

thiết ở giai đoạn đầu và chi phí cho hoạt động thờng xuyên

lớn;

- Chi phí xây dựng trụ sở, trang thiết bị cho các chi

nhánh lớn;

- Đây là vấn đề mới và những năm đầu các hoạt động

cha nhiều (hoạt động thu phí bảo hiểm thất nghiệp có thể

sử dụng các tổ chức hiện có nh Trung tâm dịch vụ việc làm

hoặc Bảo hiểm xã hội thu hộ, nếu cần thiết sẽ mở rộng chi

nhánh dần ở các địa phơng).

4.2. Ưu nhợc điểm của phơng án 2:

4.2.1. Ưu điểm:

- Bộ máy tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp gọn nhẹ, tiết

kiệm đợc chi phí thờng xuyên cho hoạt động của tổ chức bộ

máy;

- Tiết kiệm đợc vốn đầu t ban đầu cho cơ sở vật chất,

trang thiết bị phục vụ hoạt động;

- Công tác thu bảo hiểm thất nghiệp vẫn thực hiện có

hiệu quả các hoạt động do sử dụng các tổ chức hiện có

thông qua hợp đồng dịch vụ nh: thông qua hệ thống Trung

tâm dịch vụ việc làm hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội (tuy

nhiên cơ quan bảo hiểm xã hội hiện nay cha thực hiện đợc

thu đúng, thu đủ)...thực hiện bằng hợp đồng dịch vụ; các

hoạt động chi thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc

làm, cơ sở dạy nghề.

4.2.2. Nhợc điểm:

- Không chủ động trong việc thực hiện các hoạt động

của mình;129- Cần có các biện pháp để theo dõi, giám sát các hoạt

động khi uỷ quyền.

4.3. Ưu nhợc điểm của phơng án 3:

4.3.1. Ưu điểm:

- Không phải đầu t cho việc xây dựng trụ sở làm việc

của các chi nhánh.

- Nhân sự của hệ thống bảo hiểm thất nghiệp không

tăng nhiều vì sử dụng nhân sự thuộc Sở Lao động-Thơng

binh và Xã hội.

4.3.2. Nhợc điểm:

- Khó chỉ đạo vì chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp trực

thuộc Sở Lao động-Thơng binh và Xã hội;

- Khã qu¶n lý trong viƯc thu phÝ b¶o hiĨm thÊt nghiệp

và chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp;

- Khó khăn trong việc quản lý và điều tiết quỹ bảo

hiểm thất nghiệp.

5. Đề xuất lựa chọn phơng án:

Sau khi nghiên cứu 3 phơng án về tổ chức Bảo hiểm

thất nghiệp, phơng án 1 có nhiều thuận lợi , vì:

- Thứ nhất: Bộ máy tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp là một

ngành dọc thống nhất từ trung ơng đến địa phơng do vậy

sẽ chủ động trong mọi hoạt động của mình.

- Thứ hai: Đây là tổ chức sự nghiệp công lập do vậy tổ

chức này có quyền tự chủ, tự chịu tr¸ch nhiƯm vỊ thùc hiƯn

nhiƯm vơ, tỉ chøc bé m¸y, biên chế và tài chính nên không

ảnh hởng đến định mức biên chế của Bộ.

- Thứ ba: Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tợng tham

gia bảo hiểm thất nghiệp trong việc đóng phí bảo hiểm thất

nghiệp cũng nh hởng các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên phơng án này cũng gặp nhiều hạn chế nh: Bộ

máy tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp lớn, cha cần thiết ở giai

đoạn đầu, chi phí cho hoạt động thờng xuyên lớn; đầu t lớn

cho việc xây dựng trụ sở, trang thiết bị của các chi nhánh;

đây là vấn đề mới và những năm đầu các hoạt động cha

nhiều, đặc biệt là 1 năm đầu chỉ có nghiệp vụ thu phí bảo

hiểm thất nghiệp mà không có các hoạt động chi (trợ cấp thất

nghiệp, đào tạo nghề, t vấn giới thiệu việc làm, đóng phí

bảo hiểm y tế cho ngời thất nghiệp). Do đó, trong thời gian

130trớc mắt thì thực hiện theo phơng án 2 và từng bớc sẽ thực

hiện theo phơng án 1 sẽ phù hợp hơn và tiết kiệm đợc chi phí.

iv. các yếu tổ đảm bảo cho tổ chức bhtn hoạt

động

1. Về mặt pháp lý:

- Ban hành Quyết định của Thủ tớng Chính phủ về cơ

cấu, chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm thất nghiệp: quy

định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy bảo

hiểm thất nghiệp hoặc có một chơng quy định riêng về tổ

chức bảo hiểm thất nghiệp trong nghị định hớng dẫn Lt

B¶o hiĨm x· héi vỊ B¶o hiĨm thÊt nghiƯp;

- Qut định của Thủ tớng Chính phủ thành lập Hội

đồng quản lý Bảo hiểm thất nghiệp;

- Quyết định của Thủ tớng Chính phủ bổ nhiệm Chủ

tịch, phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản lý Bảo

hiểm thất nghiệp;

- Quyết định của Thủ tớng Chính phủ bổ nhiệm Tổng

Giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp;

- Quyết định của Thủ tớng Chính phủ ban hành quy chế

tài chính của Bảo hiểm thất nghiệp;

- Quyết định của Bộ trởng Bộ Lao động-Thơng binh và

Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của

các đơn vị thuộc tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp;

- Quyết định của Bộ trởng Bộ Lao động-Thơng binh và

Xã hội ban hành quy chế hoạt động của tổ chức bảo hiểm

thất nghiệp;

- Quyết định của Bộ trởng Bộ Lao động-Thơng binh và

Xã hội thành lập các đơn vị sự nghiệp thuộc Bảo hiểm thất

nghiệp;

- Quyết định của Bộ trởng Bộ Lao động-Thơng binh và

Xã hội về bổ nhiệm, điều động cán bộ của hệ thống tổ

chức bảo hiểm thất nghiệp.

2. Về nhân sự:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy Bảo

hiểm thất nghiệp sử dụng nhân sự của ngành Lao động-Thơng binh và Xã hội và tuyển dụng mới đối với một số hoạt

động về tài chính, bảo hiểm .131Theo đề xuất lựa chọn cơ cấu tổ chức bảo hiểm thất

nghiệp thì trong thời gian đầu thực hiện theo phơng án 2

thì cán bộ, viên chức của hệ thống bảo hiểm thất nghiệp từ

75-105 ngời.

3. Kinh phí:

3.1. Chi thờng xuyên:

Hỗ trợ kinh phí ban đầu để bộ máy Bảo hiểm thất

nghiệp đi vào hoạt động với mức chi thờng xuyên theo định

mức quy định.

3.2. Chi cho cơ sở vật chất:

- Tạo điều kiện về địa điểm và trụ sở làm việc của cơ

quan Bảo hiểm thất nghiệp ở trung ơng và các chi nhánh

(nếu có) theo định mức quy định;

- Trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của Bảo

hiểm thất nghiệp.

v. phơng án thành lập và lộ trình hoạt động của

tổ chức bhtn

1. Phơng án thành lập:

Tháng 06, 07 năm 2007 lấy ý kiến tham gia của các

thành viên tổ nghiên cứu hệ thống bảo hiểm thất nghiệp về

đề án thành lập tổ chức bảo hiểm thất nghiệp và hoàn

thiện;

Tháng 08 năm 2007 xây dựng tờ trình thành lập tổ

chức bảo hiểm thất nghiệp;

Tháng 09 năm 2007 lấy ý kiến của các cơ quan có liên

quan về đề án thành lập tổ chức bảo hiểm thất nghiệp và

chỉnh sửa;

Tháng 10 năm 2007 thẩm định thành lập tổ chức bảo

hiểm thất nghiệp;

Tháng 11 năm 2007 thẩm tra thủ tục, hồ sơ thành lập tổ

chức bảo hiểm thất nghiệp;

Tháng 12 năm 2007 Quyết định thành lập tổ chức bảo

hiểm thất nghiệp.

2. Lộ trình hoạt động của tổ chức bảo hiểm thất

nghiệp:

Bảo hiểm thất nghiệp phải đợc thành lập và hoàn thiện

tổ chức nhằm đảm bảo hoạt động thực hiện chính sách,

132chế độ bảo hiểm thất nghiệp, quản lý và sử dụng quỹ bảo

hiểm thất nghiệp trớc khi Bảo hiểm thất nghiệp đợc thực

hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Quý I năm 2008 ban hành quy chế hoạt động của tổ

chức bảo hiểm thất nghiệp, quyết định các chức danh chủ

chốt của tổ chức;

Quý II và quý III năm 2008 xây dựng trụ sở, trang thiết

bị và tuyển dụng đội ngũ nhân sự cho bộ máy;

Quý IV năm 2008 hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết

bị, lập, đào tạo nghiệp vụ cho nhân sự bộ máy và lập hồ sơ

tham gia của các đối tợng tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

Bắt đầu từ ngày 01/01/2009 thực hiện các chính sách

bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã

hội.

VI. Kiến nghị

1. Trụ sở làm việc:

Đề nghị cấp đất và kinh phí xây dựng trụ sở, trớc mắt

trong thời gian chờ xây dựng trụ sở thì đề nghị cấp kinh phí

để thuê tạm trụ sở làm việc.

2. Nhân sự:

Trớc tiên thành lập một bộ khung của tổ chức bảo hiểm

thất nghiệp khoảng 7-10 ngời, bao gồm lãnh đạo và chuyên viên

của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Lao động-Việc làm, Vụ Kế hoạch-Tài

chính để chuẩn bị và thực hiện các công tác phục vụ cho tổ

chức bảo hiểm thất nghiệp ra đời.

3. Kinh phí:

Đề nghị cấp kinh phí cho việc mua sắm trang thiết bị

phục vụ hoạt động (phơng tiện đi lại, máy tính, bàn ghế, văn

phòng phẩm)./.1331. Cơ chế thực hiện chính sách bảo hiểm thất

nghiệp:

1.1. Về chính sách.

1.2. Về tài chính: Quỹ và sử dụng quỹ bảo hiểm thất

nghiệp.

1.3. Về tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất

nghiệp.

2. Mô hình tổ chức thực hiện chính sách bảo

hiểm thất nghiệp:

2.1. Xây dựng các phơng án về mô hình tổ chức.

2.2. Đánh giá các phơng án: u, nhợc và tính khả thi của

từng phơng án.

2.3. Lựa chọn phơng án.

3. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

3.1. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp

luật về bảo hiểm thất nghiệp.

3.2. Tổ chức bộ máy để thực hiện chính sách bảo hiểm

thất nghiệp.

3.3. Các điều kiện để thực hiện chính sách bảo hiểm

thất nghiệp: Về tài chính, về nhân sự (kể cả việc đào tạo

cán bộ) và về cơ sở vật chất.

3.4. Nâng cao nhận thức và việc tuân thủ các quy

định của pháp luật.

3.5. Các giải pháp kh¸c.

KÕt kuËn134Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×