Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguồn: Tổ Hành chính tổng hợp

Nguồn: Tổ Hành chính tổng hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Đề ra phương hướng, các biện pháp cụ thể về quy hoạch, đầu tư và phát

triển khu du lịch.

- Quản lý cấp cao đối với các trạm cấp dưới như đề ra các phương hướng, kế

hoạch, mục tiêu cho các trạm cấp dưới.

- Phối hợp cùng các bộ phận cấp dưới quản lý các hoạt động tại khu du lịch.

- Từ thực tế hoạt động tại khu du lịch tiến hành tổng hợp phân tích tình hình

để từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị với sở du lịch Hà Nội góp phần đưa khu du

lịch ngày càng phát triển.

- Phối hợp cùng với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo công ăn

việc làm cho người dân địa phương đồng thời tuyên truyên, giáo dục cho người dân

đia phương giúp họ nhận thức rõ được lợi ích của việc phát triển du lịch.

2. Bộ phận quản lý và bảo vệ di tích - thắng cảnh (Gồm 03 tổ: Tổ Thiên Trù,

Tổ Tuyết Sơn, tổ Long Vân - Thanh Sơn)

- Tổ chức quản lý và bảo vệ khu Di tích - Danh lam - Thắng cảnh Hương

Sơn. Phối hợp với địa phương, các cơ quan liên quan, nhà sư trụ trì trong khu vực

giữ gìn cảnh quan, mơi trường trong khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn theo quy

định của pháp luật và luật di sản văn hóa. Phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời

những hành vi vi phạm đến khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn theo thẩm quyền.

Đồng thời báo cáo và đề nghị hình thức xử lý những hành vi làm tổn hại đến khu Di

tích - Thắng cảnh Hương Sơn.

- Phối hợp với các cơ quan chun mơn, chính quyền địa phương, hướng dẫn

cho các nhà Chùa xây dựng quy hoạch và kế hoạch bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, xây dựng

trong khu Di tích - Thắng cảnh trình Uỷ ban nhân dân huyện và cấp trên tham gia

hoặc tổ chức thực hiện các dự án đã được phê duyệt.

- Quản lý chặt chẽ việc xây dựng, tu sửa nhà tạm của nhân dân đang sinh

sống, làm vườn trong khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn. (như nhà ở trông nom

vườn, rẫy, xây mộ).

- Lập hồ sơ quản lý, phân loại và đề xuất việc giữ gìn, tu bổ, tơn tạo 18 điểm

di tích đã được nhà nước xếp hạng và hướng dẫn lập quy trình xây dựng tu bổ, tơn

tạo trong khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn theo quy định.

- Phối hợp với ủy ban nhân dân xã Hương Sơn quản lý đúng trình tự cho

phép 05 điểm để lại phục vụ cơng tác tín ngưỡng cho nhân dân địa phương. Tuyệt51đối không để các điểm vi phạm đã thu hồi tái vi phạm hoặc phát sinh mới.

- Phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác quy hoạch, quản lý

dịch vụ kinh doanh và công tác vệ sinh môi trường trong khu di tích thắng cảnh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo ban giao

3. Bộ phận quản lý phục vụ khách tham quan thắng cảnh ngoài lễ hội (gồm 3

tổ: Tổ quản lý bán vé Ngã tư Đục Khê; Tổ quản lý bán vé trạm Bến Yến; Tổ hướng

dẫn - truyên truyền).

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, phân công trực các điểm quản lý

khách, bán đủ vé cho khách đi tham quan thắng cảnh, hướng dẫn, ứng xử với khách

văn minh lịch sự.

- Nhận quản lý và bán vé thắng cảnh đò, thuyền đảm bảo an tồn, nộp đủ tiền

bán vé trong ngày cho thủ quỹ.

- Phân công thường trực cơ quan, quản lý, bán vé cho khách đi thăm quan

thắng cảnh ngoài giờ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo ban giao.

- Thường trực bán vé cho khách, hướng dẫn và trực tiếp giải quyết phát sinh

gây phiền hà cho khách. Phối hợp với trạm điều hành bến Yến tổ chức điều hành

vận chuyển khách vào ra đảm bảo thuận lợi và an toàn đúng quy định.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên mơn, chính quyền địa phương trong việc

đảm bảo ANTT, an tồn giao thơng đường thủy, VSMT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo ban giao.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu ý nghĩa, giá trị của quần thể khu Di

tích - Thắng cảnh Hương Sơn, Phối hợp cùng tổ quản lý bán vé giải thích các thắc

mắc của du khách, hướng dẫn cho khách cần phải thực hiện các quy định của ban

quản lý điều hành vận chuyển khách.

- Trực tiếp phân công cán bộ đi hướng dẫn, tuyên truyền khi khách có yêu

cầu.

- Thương xuyên kiểm tra, cung cấp thơng tin, hình ảnh trên trang web.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo ban giao

4. Bộ phận hành chính , tài vụ, kiểm tra (Gồm 03 tổ: Tổ hành chính tổng

hợp; Kế tốn - Tài Vụ;Tổ Kiểm tra).52- Giúp việc cho lãnh đạo ban các văn bản liên quan đến công tác tổ chức điều

hành việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, văn phòng, văn thư, báo chí, ơ tơ,

xuồng máy phục vụ cho mọi hoạt động hành chính của cơ quan.

- Chịu trách nhiệm quản lý con dấu cơ quan, công văn đi,đến, tài liệu bảo

mật.

- Chuẩn bị hội trường, phục vụ cho các buổi họp, kiểm tra quản lý nội vụ cơ

quan, thường trực đón tiếp khách đến làm việc.

- Ghi chép nội dung các cuộc họp, hội ý của lãnh đạo ban và cơ quan. Tổng

hợp các báo cáo, thực hiện tốt chế độ báo cáo, chế độ tiếp dân, chế độ tài chính và

các chế độ khác.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với tổ kế toán - Tài vụ chuẩn bị

đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho công tác chỉ đạo

tổ chức, quản lý Lễ hội Chùa Hương hàng năm.

- Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của cơ quan .

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo ban giao.

- Xây dựng dự toán thu, chi kinh phí hoạt động bộ máy đúng luật ngân sách

khi được giao định mức kinh phí theo quy định của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lập dự trù kinh phí thu - chi, thanh quyết tốn kịp thời về tài chính trong

hoạt động của Ban tổ chức Lễ hội.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính, vé tham quan thắng cảnh - xuồng đò

theo đúng quy định của pháp luật

- Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra các tuyến, điểm trong khu DT-TC

Hương Sơn. Phối hợp với các tổ quản lý bán vé thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Kiểm tra, nhắc nhở báo cáo lãnh đạo xử lý viên chức, nhân viên không

chấp hành nội quy, quy chế làm việc của ơ quan trong khi làm nhiệm vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo ban giao

Tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch

Ban quản lý đã tiến hành sắp xếp lại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh

vực du lịch trong khu di tích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tăng

khả năng cạnh tranh. Các doanh nghiệp sau khi sắp xếp lại hoạt động có tổ chức và

hiệu quả hơn trước đây, thể hiện qua việc khơng còn tình trạng chặt chém khách du53lịch, bảng giá được niêm yết rõ ràng, khơng còn cạnh tranh khơng lành mạnh, từ đó

thu nhập của người dân tăng lên, nộp ngân sách nhà nước cũng tăng, từng bước

thích nghi và phát triển với cơ chế thị trường và xu thế hội nhập của đất nước. Bước

đầu đã đảm bảo sự ổn định về tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính tổ

chức, kỷ luật của cán bộ, công nhân viên, bảo vệ tốt tài sản nhà nước. Thông qua

việc sắp xếp lại, Ban quản lý đã tiến hành xử lý những trường hợp các doah nghiệp,

hộ kinh doanh du lịch hoạt động sai quy định.

2.2.6. Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch

Nguồn nhân lực du lịch là nhân tố quyết định đến chất lượng sản phẩm du

lịch, quyết định đến sự phát triển của ngành du lịch. Để nâng cao hiệu quả và sức

cạnh tranh của ngành du lịch trên thị trường khu vực và quốc tế thì đồng thời với

việc thực hiện đầu tư phát triển cơ sở yật chất kỹ thuật, phát triển đa dạng sản phẩm,

dịch vụ du lịch. Nhà nước cần tăng cường tổ chức quản lý phát triển nguồn nhân lực

du lịch.

So với một số điểm du lịch khác ở nước ta, du lịch Hương Sơn có nhiều lợi

thế hơn về tài nguyên, nhưng chưa phát huy được lợi thế so sánh sẵn có để tạo ra lợi

thế cạnh tranh. Du lịch Hương Sơn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế

mạnh của khu di tích và thắng cảnh. Hiệu quả kinh tế - xã hội còn ở mức độ thấp.

Một trong những nguyên nhân cơ bản của sự phát triển kém hiệu quả này, theo đánh

giá của các chuyên gia là do nguồn nhân lực du lịch của khu di tích và thắng cảnh

hiện nay vừa thừa, vừa thiếu, vừa yếu, lại mất cân đối về cơ cấu lao động trong du

lịch. Đội ngũ cán bộ quản lý du lịch và lao động làm dịch vụ du lịch còn vừa yếu về

năng lực chun mơn, vừa yếu về ngoại ngữ, vừa thiếu tính chuyên nghiệp và thái

độ làm việc để thực thi các công việc theo chức danh đảm nhiệm.

Nguồn nhân lực du lịch được coi là yếu tố quan trọng để thực hiện thắng lợi

chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực thúc đẩy

sự phát triển các ngành nghề dịch vụ và nâng cao đời sống nhân dân theo tinh thần.

UBND TP.Hà Nội đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng

huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội đến năm 2030, cụ thể UBND TP.Hà Nội đã ban hành

Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND thành phố Hà Nội về

việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Mỹ Đức đến năm

2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội54chủ động tham mưu cho Ban quản lý khu di tích tổ chức các lớp đào tạo, đào tạo lại

tại chỗ và bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng cho nhân dân địa phương nơi có

khu, điểm du lịch.

Từ năm 2011 đến nay, Ban quản lý tại khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn

đã phối hợp với các cơ sở đào tạo lớn như: Khoa du lịch Trường đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Trường đại học Kinh tế quốc dân và Trường Cao đẳng

Du lịch Hà Nội... tổ chức được 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho 240

lao động của các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, công ty du

lịch trên địa bàn khu di tích, chiếm 54,6% tổng số lao động trực tiếp trong ngành.

Trong đó nghiệp vụ du lịch tổng hợp cho 175 lao động, nghiệp vụ hướng dẫn viên,

thuyết minh viên cho 63 lao động, đào tạo ngoại ngữ du lịch tiếng Anh. Công tác

đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động trực tiếp làm du lịch đã được tổ chức và thực

hiện sát với nhu cầu đào tạo thực tế qua đó đã cập nhật và làm mới lại kiến thức

chuyên môn nghiệp vụ, thái độ làm việc và tăng cường khả năng giao tiếp ngoại

ngữ của đội ngũ lao động góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ

và hình ảnh du lịch khu di tích Hương Sơn trong thời gian qua.

Năm 2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã mở, tổ chức, đào tạo,

bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho khu Hương Sơn cho hơn 100 người. Trong đó Sở

đã mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch và 2 lớp

đào tạo tiếng Anh, tiếng Trung giao tiếp du lịch cho trên 50 học viên tại khu du lịch

Hương Sơn. Ngồi ra Sở còn tổ chức nhiều buổi tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ

cho các doanh nghiệp, khách sạn, đoàn khách du lịch, công ty lữ hành trong nước và

quốc tế.

Một trong những đặc điểm của du lịch Hương Sơn là phát triển dựa vào cộng

đồng do yếu tố xen ghép và hòa quyện giữa tài nguyên du lịch và cộng đồng dân cư.

Nên số lượng lao động gián tiếp (bán chuyên nghiệp) hiện nay chiếm tỷ trọng khá

lớn, với trên 500 lao động, chiếm 84% tổng số lao động làm du lịch. Nhưng hầu hết

chưa qua các lớp đào tạo về nghiệp vụ du lịch từ sơ cấp trở lên, do yậy nhận thức,

hiểu biết về du lịch và giao tiếp ứng xử trong q trình phục vụ khách du lịch còn

nhiều hạn chế làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh và chất lượng phục vụ tại các khu,

điểm du lịch trong tỉnh. Với mục đích nâng cao nhận thức của nhân dân địa phương

về phát triển du lịch, từ năm 2013 Ban quản lý đã phối kết hợp với các cơ sở đào tạo55và chính quyền địa phương nơi có khu, điểm du lịch mở các lớp bồi dưỡng kiến

thức du lịch cộng đồng cho các lao động tham gia làm dịch vụ du lịch (chụp ảnh,

chèo đò, bán hàng lưu niệm,...) cho hơn 200 người.

Tổ chức các lớp học nghiệp vụ cho các học viên là cán bộ, công nhân viên

đang công tác tại các đơn vị kinh doanh du lịch. Đến nay đã có 25 lượt cán bộ của

Ban quản lý tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, 15 hướng dẫn viên được đào

tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ. Năm 2014 Ban quản lý đã phối họp

với khoa Du lịch - Khách sạn của trường đại học Kinh tế quốc dân tổ chức 1 lớp đào

tạo kiến thức về du lịch cộng đồng cho hơn 10 cán bộ quản lý, nội dung chương

trình bồi dưỡng được phát liên tục trên hệ thống loa truyền thanh cơng cộng cho

tồn thể người dân ở khu di tích và thắng cảnh nghe.

Nhìn chung cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho du lịch tại khu di

tích và thắng cảnh Hương Sơn trong những năm qua đã dần được hoàn thiện cả về

số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển của du lịch. Trong những năm

tới, công tác này cần tiếp tục phát huy để ngày càng theo kịp với trình độ khu vực

và thế giới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

nói chung và ở Hương Sơn nói riêng.

2.2.7. Thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch và xử lý vi phạm trong

lĩnh vực du lịch

Kiểm tra và giám sát tn thủ pháp luật, chính sách, quy chuẩn

Cơng tác quản lý kiểm tra giám sát về hoạt động kinh doanh du lịch cũng

được tăng cường. Ban quản lý tại khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã tổ chức

nhiều hội nghị tập huấn pháp luật, chính sách mới liên quan đến hoạt động du lịch.

Nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về du lịch, hướng dẫn viên, thuyết minh

viên được tổ chức cho hàng ngàn lao động. Phối hợp với các ban ngành của huyện,

thành phố tiến hành điều tra, thẩm định và tái thẩm định các cơ sở lưu trú trong địa

bàn.

Thanh tra chuyên ngành và thực hiện xử lý các vi phạm trong hoạt động

du lịch

Công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch trong tỉnh được duy trì thường

xuyên, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn

đọng kéo dài vượt cấp nhằm thực hiện tốt những quy định của pháp luật về đảm bảo56an ninh, trật tự, vệ sinh mơi trường, an tồn thực phẩm, an tồn tính mạng và tài sản

cho khách du lịch. Trong 5 năm (2011-2015), Ban quản lý tại khu di tích và thắng

cảnh Hương Sơn đã kết hợp với các phòng chức năng của huyện, thành phố kiểm

tra hơn một trăm cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch trên các địa bàn. Kết quả, có

57 cơ sở có vi phạm, trong đó xử lý phạt cảnh cáo 12 cơ sở, phạt tiền 23 cơ sở, đề

nghị cơ quan chức năng truy tố theo pháp luật 01 cơ sở, nhắc nhở đối với các cơ sở

còn lại... Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh

nghiệp kinh doanh du lịch của tỉnh trong thời gian gần đây.

Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban quản lý tại khu di tích và thắng cảnh

Hương Sơn đã phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cảnh sát

hành chính trật tự Công an huyện để giải quyết triệt để những khiếu nại của du

khách về an ninh, trật tự liên quan đến du lịch, giúp người dân nâng cao ý thức chấp

hành các quy định về an ninh, trật tự của địa phương.

2.3. Đánh giá kết quả quản lý du lịch của Ban quản lý khu di tích và thắng

cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

2.3.1. Những mặt được

Những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành kinh tế du lịch cả nước

cũng như du lịch Hà Nội, du lịch Hương Sơn đã có những tiến bộ, khởi sắc đáng

mừng. Những nỗ lực của các cấp quản lý, các ngành trong việc đầu tư cơ sở vật chất

và quản lý hoạt động du lịch tại Hương Sơn thời gian qua đã có những hiệu quả

nhất định. Trước tiên, đó là việc nâng cấp, cải tạo đường vào khu du lịch Hương

Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong việc đi lại được dễ dàng hơn, nhanh

chóng hơn, giảm ắc tắc giao thơng. Việc quản lý, quy hoạch hàng quán, chỉnh trang

khu di tích thắng cảnh, có phương án bảo vệ an ninh trật tự cho lễ hội giúp cho xung

quanh chùa được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, đường đi lối lại trong sân chùa và trên

núi phong quang hơn. Ngoài ra, chất lượng dịch vụ du lịch đã được nâng cao và

nhiều tệ nạn đã được hạn chế như: tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động

dịch vụ du lịch và đảm bảo an ninh trật tự cho những ngày trong và sau lễ hội. Bên

cạnh đó, Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cũng đã tổ chức họp

dân, phổ biến đến các hộ kinh doanh trong khu di tích ký cam kết đảm bảo vệ sinh

an tồn thực phẩm và an ninh trật tự. Tình trạng ăn xin đi lang thang trong khu di

tích gây nhiều phiền toái cho khách và việc đốt vàng mã ảnh hưởng đến sức khỏe,57gây ô nhiễm môi trường đã được khắc phục. Để bảo vệ di tích gắn với phát triển

ngày càng mạnh mẽ hơn tiềm năng du lịch. Đặc biệt, nhấn mạnh đến văn hóa ứng

xử văn minh đối với khách du lịch như: Người bán hàng và trông giữ xe không chèo

kéo, bắt chẹt khách du lịch. Nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, tạo ấn

tượng tốt cho du khách khi đến với khu du lịch Hương Sơn.

Nhờ việc quản lý nghiêm các bãi gửi xe, huy động công an, dân quân tự vệ

tham gia bảo đảm an ninh trật tự nên nhìn chung lễ hội diễn ra an tồn, “vui lòng

khách đến, vừa lòng khách đi”.

Từ những lỗ lực cố gắng trên, mà tiếng lành đồn xa đã thu hút được lượng

khách qua các năm tương đối ổn định mặc dù nền kinh tế bị suy giảm.

2.3.2. Những mặt hạn chế

Bên cạnh những mặt tích cực nói trên, đáng tiếc vẫn còn một số hạn chế mà

Ban quản lý chưa giải quyết dứt điểm. Đó là:

- Sự chồng chéo giữa các cơ quan ở các lĩnh vực quản lý, chưa tập trung một

mối hoặc chưa có sự thống nhất quản lý, đặc biệt giữa Ban quản lý khu di tích và

thắng cảnh Hương Sơn với UBND xã Hương Sơn.

- Công tác thẩm định quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn chưa phát

huy hết vai trò trách nhiệm, thể hiện tầm quy hoạch chiến lược, đồng bộ, chưa thật

sự đúng trọng tâm, trọng điểm, còn dàn chải.

- Trong những năm qua, Tổ hướng dẫn đã được thành lập, góp phần nâng cao

giá trị của khu di tích, đưa những thơng tin cơ bản, cần thiết đến với du khách. Song

trình độ đội ngũ hướng dẫn viên còn kém, chưa được đào tạo bài bảng, chuyên

nghiệp. Do Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn chưa được chủ động

trong việc tuyển chọn, còn phụ thuộc vào cấp trên điều động tăng cường.

- Vẫn còn tình trạng mất an ninh trật tự; giá cả các dịch vụ mặc dù đã được

niêm yết giá nhưng đôi khi vẫn bị chặt chém do khách sơ suất không thỏa thuận cụ

thể.

Như vậy, mặc dù Ban Quản lý đã cố gắng rất nhiều nhưng hoạt động du lịch

tại Hương Sơn vẫn diễn ra tình trạng chèo kéo, tranh giành, bắt chẹt, ép giá khách,

an ninh trật tự chưa được đảm bảo... Hình ảnh này về lâu dài sẽ mất uy tín của chính

quyền địa phương về giữ gìn an ninh trật tự, mất đi cái nhìn tâm linh của du khách

về chốn linh thiêng. Do vậy cần có sự phối hợp giữa các cấp, ngành để có thể quản58lý chặt chẽ mọi hoạt động diễn ra trong lễ hội, các cơ quan chức năng cần giáo dục

ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa du lịch cho người dân địa

phương và khách tham quan.

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế

Nguyên nhân khách quan

+ Do nhận thức của một số người dân còn hạn chế tham gia dẫn khách trốn

lậu vé, tranh giành khách, bán khách…gây nên tình trạng mất trật tự an ninh.

+ Do ý thức của một số khách tham quan và nhu cầu của họ dẫn đến việc các

sự việc ép giá, bắt chẹt khách. Do tính mùa vụ nên vào dịp lễ hội, lượng khách hành

hương về tham quan Hương Sơn rất đơng dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau,

lộn xộn trước cửa chùa làm mất đi khơng khí thiêng liêng, tĩnh lặng nơi cửa chùa.

Ngồi ra, một số du khách thiếu ý thức đã vứt rác bừa bãi trên đường đi, gây ra ô

nhiễm môi trường, làm mất cảnh quan du lịch. Lượng khách tới lễ hội đông dẫn đến

việc tạo cơ hội cho những kẻ xấu ăn cắp, móc túi.

+ Nhận thức của các cấp, các ban ngành và nhân dân trong huyện về du lịch

còn chưa đầy đủ và nhất quán, chưa thấy rõ vai trò, vị trí và hiệu quả về nhiều mặt

của du lịch. Do đó chưa tạo được sự phối hợp chỉ đạo quản lý đồng bộ chặt chẽ

trong hoạt động du lịch.

Nguyên nhân chủ quan

+ Việc phân công, phân cấp quản lý trong Ban Quản lý di tích còn chưa

thống nhất, phạm vi trách nhiệm chưa rõ ràng còn gây trở ngại cho hoạt động kinh

doanh du lịch. Ban quản lý còn ưu tiên thu hút khách và khai thác doanh thu và

trong hoạt động thực tế còn có lúc né tránh nể nang nên hiệu quả quản lý thấp.

+ Sự phối hợp giữa Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, các

ngành chức năng và chính quyền địa phương trong cơng tác quản lý, khai thác chưa

chặt chẽ, hoạt động thiếu hiệu quả.

+ Hiện tại, trong lĩnh vực du lịch đã xuất hiện mâu thuẫn giữa Ban quản lý

khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn và nhân dân sở tại xung quanh vấn đề lợi ích,

ít nhiều có ảnh hưởng đến mơi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực phát triển du

lịch. Nhiều khi trong tình trạng "việc ai, người ấy làm".

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ hướng dẫn Ban quản lý khu di

tích và thắng cảnh Hương Sơn còn hạn chế.59+ Về cơng tác tiếp thị, tun truyền: So với các điểm du lịch tâm linh khác,

công tác quảng bá, tuyên truyền của Hương Sơn còn non kém cả về nghệ thuật, kỹ

thuật và phương pháp. Ngoài một số cuốn phim tài liệu, Hương Sơn chưa có đội

ngũ tuyên truyền viên, hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Do đó, mặc dù có rất nhiều

lợi thế nhưng chưa được nhiều người biết đến, doanh thu còn thấp chưa tương xứng.

+ Nhiều tiềm năng chưa được khai thác, lượng khách du lịch đến Hương Sơn

hàng năm khá lớn nhưng doanh thu từ các dịch vụ ở du lịch Hương Sơn còn thấp

mà ngun nhân cơ bản là: còn ít các nhà nghỉ phục vụ khách ở ngủ qua đêm; nhà

hàng ăn uống, giải khát phù hợp với nhu cầu của khách; ngồi rau Sắng thì chưa có

các sản phẩm là đặc sản để bán cho khách du lịch.

+ Các tuyến giao thơng xuống cấp: đường chật, mặt đường xấu, khó đi. Bãi

để xe tạm bợ, khu vệ sinh chưa có…nên chưa thật sự hấp dẫn để thu hút du khách.

Những tồn tại, yếu kém ở trên và nguyên nhân của nó cần phải có giải pháp

đồng bộ, cụ thể khắc phục kịp thời mới có thể nâng cao sức cạnh tranh so với các

điểm du lịch khác, đáp ứng được nhu cầu của du khách và nâng cao hiệu quả kinh

doanh.TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Toàn bộ chương 2 luận văn đã mang đến cái nhìn tổng quát về quản lý nhà

nước về du lịch tại Ban quản lý di tích và thắng cảnh Hương Sơn. Thông qua các số

liệu khảo sát, thu thập tài liệu tại Ban quản lý, tác giả đã mô tả, đánh giá được thực

trạng về quản lý nhà nước về du lịch tại Ban quản lý di tích và thắng cảnh Hương

Sơn trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại những hạn chế: trong

quản lý nhà nước về du lịch tại Ban quản lý di tích và thắng cảnh Hương Sơn. Trên

cơ sở những nguyên nhân tìm được, chương 3 của luận văn sẽ đề ra một số giải

pháp, kiến nghị nhằm hỗ trợ hoàn thiện quản lý du lịch của Ban quản lý khu di tích

và thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.60CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DU LỊCH CỦA BAN QUẢN LÝ KHU

DI TÍCH VÀ THẮNG CẢNH HƯƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC GIAI ĐOẠN

2016-2020

3.1 Định hướng phát triển du lịch của huyện Mỹ Đức đến năm 2020, địnhhướng đến năm 2030

Vừa qua, UBND TP.Hà Nội đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung

xây dựng huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội đến năm 2030, cụ thể UBND TP.Hà Nội đã

ban hành Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND thành phố Hà

Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Mỹ Đức

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch nhằm mục tiêu cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà

Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện, khai thác và sử

dụng có hiệu quả các nguồn lực, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển đơ thị trung tâm

Hà Nội.

Theo đó, phạm vi quy hoạch gồm tồn bộ diện tích theo địa giới hành chính

huyện Mỹ Đức. Đồng thời, khai thác và phát huy cao nhất các lợi thế cạnh tranh của

huyện Mỹ Đức, đặc biệt tập trung vào phát triển tiềm lực dịch vụ - du lịch không

chỉ ở cấp thành phố mà còn nâng lên ở cấp quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao

hiệu quả phát triển kinh tế của huyện và phát triển bền vững của thành phố Hà Nội.

Đây cũng là cơ sở để tổ chức lập các quy hoạch và dự án đầu tư; kiểm soát

phát triển và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Về tính chất, huyện Mỹ Đức được xác định là huyện thuần nơng ngoại thành

phía Tây Nam thành phố Hà Nội phát triển kinh tế tổng hợp, trong đó chú trọng

phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao. Định hướng đến

năm 2030 là trung tâm du lịch - dịch vụ thương mại gắn với cảnh quan, môi trường

sinh thái.

Dự báo dân số của huyện tối đa đến năm 2030 là khoảng 207.000 người,

trong đó dân số đơ thị khoảng 12.000 người (thị trấn Đại Nghĩa), dân số nông thôn

khoảng 195.000 người (21 xã).

Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch (toàn bộ địa giới61Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguồn: Tổ Hành chính tổng hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×