Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.1: Số lượng lao động làm việc cụ thể tại Ban quản lý

Bảng 2.1: Số lượng lao động làm việc cụ thể tại Ban quản lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

hiểm du lịch và giải quyết yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch đều nhằm thể hiện

chính sách của Nhà nước Việt Nam trong việc nâng cao sức cạnh tranh, tính hấp dẫn

của khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách

du lịch và các nhà đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

2.2.2. Phối hợp thực hiện và giám sát các chương trình, dự án phát triển du

lịch do các cơ quan trung ương thực hiện

Tiếp thu, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ

đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về phát triển du lịch, Ban quản lý tại

khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã cụ thể hóa và phối hợp các ngành trên địa

phương thông qua nhiều hình thức để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể

cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đến nay, Ban quản lý tại khu di tích và

thắng cảnh Hương Sơn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khá tốt các chủ

trương, chính sách này, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội, góp

phần cải thiện đời sống người dân tại địa phương; song song đó, nhận thức trong

nhân dân về phát triển du lịch gắn với lợi ích cộng đồng dân cư cũng được nâng lên;

có chuyển biến tốt trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ và tôn tạo các khu,

điểm du lịch; việc kinh doanh du lịch được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư và

khai thác; chất lượng phục vụ du khách được nâng lên một bước; tình trạng tự ý

nâng giá kinh doanh trong thời gian cao điểm đã giảm.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh du

lịch những quy định của pháp luật về du lịch; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt

động du lịch tại các khu, điểm và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phản

ánh từ doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Cải cách một bước thủ tục đăng ký kinh

doanh, xây dựng cơ bản, giao và cho thuê đất; tuy chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu

của nhà đầu tư nhưng cũng đã có thơng thống hơn.

2.2.3. Thực hiện quản lý sản phẩm du lịch

Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn có quy hoạch phát triển du lịch sớm

được Ban quản lý thực hiện theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của thành

phố Hà Nội

Ban quản lý tại khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã phối hợp với Viện

Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam - Tổng Cục Du lịch và Sở Du lịch Hà Nội

lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đến432030. Theo đó Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn được quy hoạch phát triển du

lịch theo các khu không gian du lịch như sau:

+ Không gian du lịch tôn giáo chùa Hương (văn hóa, lễ hội, tâm linh, sinh

thái, thắng cảnh, nghiên cứu): gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngơi đền thờ

thần, các ngơi đình, thờ tín ngưỡng nông nghiệp. Trung tâm chùa Hương nằm ở xã

Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nằm ven bờ phải sông Đáy. Trung tâm của

cụm đền chùa tại vùng này chính là chùa Hương nằm trong động Hương Tích hay

còn gọi là chùa Trong.

+ Không gian du lịch Suối Yến – Bến Đục: là đầu mối thực hiện việc di

chuyển lên đến chùa Hương, trở thành đầu mối hoạt động du lịch của khu (vận tải,

ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí, dịch vụ cao cấp).

+ Không gian du lịch phụ gồm có: Đền Trình và núi Ngũ Nhạc, Chùa Thiên

Trù, Một tự viện bên suối Hổ Khê trong quần thể di tích (sinh thái, thể thao, nghiên

cứu, nghỉ dưỡng).

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển khu di tích và thắng cảnh Hương

Sơn, Ban quản lý đã phối hợp với các cơ quan trung ương xây dựng và hoàn thiện

quy hoạch chi tiết các khu du lịch đồng thời xây dựng các tuyến du lịch nội tỉnh và

các tuyến du lịch liên tỉnh và quốc tế.

2.2.4. Thực hiện quản lý luồng khách và hoạt động của khách du lịch

Đây là một trong những nội dung thiết yếu trong quản lý nhà nước về du

lịch. Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu, thực trạng và dự báo chính xác thị trường khách

du lịch cơ quan nhà nước mới định hướng và đưa ra những giải pháp phát triển du

lịch một cách có hiệu quả. Nội dung trọng tầm trong quản lý luồng khách và hoạt

động của khách du lịch chính là quản lý thị trường khách du lịch. Ý thức được lợi

thế đó, Ban quản lý đã tăng cường cơng tác thu hút, quản lý các luồng khách và hoạt

động của các du khách trong và ngoài nước. Việc quản lý thị trường khách du lịch ở

khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn trong những nặm vừa qua đã có nhiều tiến bộ

nhưng cũng còn những khó khặn nhất định.

Hàng năm cứ vào mùa hội có tới bốn- năm chục vạn người về đây vãng

cảnh. Khách du lịch tới chùa Hương bao gồm khách Quốc tế và khách nội địa với

mục đích chung là tham dự lễ hội, hành hương, tham quan thắng cảnh chùa Hương.

Lượng khách đến Chùa Hương theo thời gian khơng ngừng tăng lên điều đó khẳng44định vị thế của khu vực Chùa Hương trên bản đồ du lịch Hà Nội nói riêng và Du

lịch cả nước nói chung.

Để đẩy nhanh tốc độ tặng trưởng của ngành kinh tế du lịch, cùng với việc

xầy dựng và thực hiện các dự án đầu tư vào du lịch, củng cố, sắp xếp lại các doanh

nghiệp, cơ sở kinh doanh, toàn ngành đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền,

quảng bá về du lịch; mở rộng và nang cao chất lượng các tour, tuyến du lịch. Qua

đó, góp phần thu hút khách trong và ngoài nước đến với khu di tích và thắng cảnh

Hương Sơn.

Lượng khách đến chùa Hương được thể hiện ở bảng số liệu sau:45Bảng 2.2: Lượng khách tới chùa Hương từ năm 2011 - 2015

Đơn vị tính: Lượng khách: người; Doanh thu: đồng

Năm 2011Năm 2012Năm 2013Năm 2014Năm 2015Nội Dung

Nội địaQuốc tếNội địaQuốc tếNội địaQuốc tếNội địaQuốc tếNội địaQuốc tếLượng khách1.360.08120.9611.353.85418.5531.337.76422.5651.266.84820.5531.266.84817.727Tỷ lệ98,48%1,52%98,65%1,35%98,34%1,66%98,40%1,60%98,62%1,38%Doanh thu75.266.789.000115.282.188.000114.267.636.000114.578.689.000112.493.775.000Nguồn: Sở du lịch Hà Nội46Nhìn vào kết quả trên ta thấy tổng lượng khách đến chùa Hương đang có xu

hướng giảm dần qua các năm. Tổng lượng khách đến chùa Hương năm 2013 giảm

12.078 khách, với tỷ lệ giảm 0,88% so với năm 2012. Năm 2015 lượng khách quốc

tế và khách nội địa tiếp tục giảm so với năm 2014. Tổng lượng khách năm 2015 chỉ

đạt 1.263.975 khách, tức giảm 23.246 lượt khách, tương đương giảm 1,82% so với

năm 2014.

Lượng khách nội địa giảm mạnh vào năm 2014, với số lượng giảm là 70.916

lượt khách, cao nhất trong các năm. Đến năm 2015 khách nội địa chỉ đạt 1.266.848

lượt khách giảm 20.600 lượt khách tương đương giảm 1,63% so với năm 2014.

Lượng khách quốc tế đến chùa Hương tăng mạnh vào năm 2013 đạt 18.553

lượt khách, chiếm tỷ lệ 1,53%, tổng số khách tăng 4.012 lượt khách tức đạt 19,14%.

Đó là con số đáng phấn khởi nhưng các năm còn lại, từ năm 2014 đến năm 2015 số

lượng khách quốc tế chỉ đạt 22.553 và 17.727 lượt khách tức lại giảm so với năm

2013. Đây là con số đáng báo động vì lượng khách quốc tế chưa chiếm tỷ lệ không

cao do hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ còn kém chưa đạt tiêu chuẩn và những nhu

cầu của khách.

Từ bảng số liệu có thể nhận thấy doanh thu của khu du lịch và thắng cảnh

tăng mạnh vào năm 2012 đạt 115.282.188.000 đồng, tăng 53% so với năm 2011

nhưng từ năm 2012 đến năm 2015 thì doanh thu có dấu hiệu giảm nhẹ qua từng

năm và chỉ đạt 112.493.775.000 đồng vào năm 2015.

Số liệu lượng khách và doanh thu ở trên vẫn còn thấp và còn chưa tương

xứng với khu du lịch vì: khách tham quan trong ngày, ít lưu trú lại qua đêm và

thường có thói quen mang theo thức ăn trong các chuyến đi, ít sử dụng dịch vụ tại

điểm du lịch dẫn đến mức chi tiêu của khách còn thấp. Sở dĩ có hiện tượng như vậy

vì giá cả đồ ăn uống và các dịch vụ tại các điểm du lịch còn ở mức cao vượt quá khả

năng chi trả của người khách. Điều kiện ăn uống còn chưa đảm bảo, không phù hợp

với khẩu vị của khách. Điều này làm cho doanh thu của doanh nghiệp mất đi một

phần đáng kể từ dịch vụ cho thuê phòng, dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác vừa

gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường sinh thái và cảnh quan điểm lịch do khách để

lại sau khi ăn uống. Trong thời gian tới để thu hút khách và tăng mức chi tiêu của

khách cần nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa ra các món ăn độc đáo hợp khẩu vị của

du khách với giá cả hợp lý.47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.1: Số lượng lao động làm việc cụ thể tại Ban quản lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×