Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Định hướng phát triển du lịch của huyện Mỹ Đức đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

1 Định hướng phát triển du lịch của huyện Mỹ Đức đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tải bản đầy đủ - 0trang

hành chính của huyện Mỹ Đức) khoảng 22.619,93ha. Bao gồm: Đất tự nhiên đơ thị

khoảng 495,06ha, trong đó đất xây dựng đơ thị khoảng 239,5ha, chỉ tiêu khoảng

199,58m2/người, đất ngồi phạm vi xây dựng đô thị khoảng 255,56ha; Đất tự nhiên

nơng thơn khoảng 22.124,87ha, trong đó đất phục vụ đơ thị khoảng 3.265,80ha, đất

xây dựng điểm dân cư nông thôn khoảng 2.708,90ha, chỉ tiêu khoảng

138,9m2/người, đất khác khoảng 16.150,17ha.

Về định hướng tổ chức phát triển không gian, Quy hoạch nêu rõ: Phát triển

huyện Mỹ Đức theo mơ hình phân tán với một đô thị hạt nhân trung tâm là thị trấn

Đại Nghĩa và 03 cụm đổi mới tại các xã An Mỹ, An Phú, Hương Sơn phục vụ cho

phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ sản xuất, công cộng, thương mại và

dịch vụ - du lịch.

Về định hướng phát triển đơ thị, huyện Mỹ Đức có 1 đô thị loại V - Thị trấn

Đại Nghĩa sẽ thực hiện theo Quy hoạch chung thị trấn Đại Nghĩa được duyệt. Đây

là trung tâm đầu não chính trị, hành chính của huyện Mỹ Đức; là trung tâm văn hóa

- xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, kinh tế, thương mại, dịch vụ quan

trọng của huyện Mỹ Đức; là một trong chuỗi đô thị thị trấn của Thành phố Hà Nội.

Quy mơ diện tích khoảng 495,06ha, dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 12.000

người.

Định hướng chính phát triển đô thị như sau: Lấy không gian cây xanh, mặt

nước làm trung tâm; phát triển không gian đô thị có tính truyền thống, thân thiện,

ấm cúng, cố sức thu hút và lưu giữ khách du lịch. Tổ chức không gian ven sông Đáy

thành không gian cảnh quan quan trọng của đô thị...

Theo Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định

hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu là đến năm 2020, du lịch Hà Nội trở thành ngành

kinh tế mũi nhọn, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du

lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh; mang đậm bản sắc

văn hóa dân tộc, thân thiện với môi trường; xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến

hấp dẫn, có đẳng cấp và xứng đáng là trung tâm du lịch của khu vực và cả nước.

Trong đó, Huyện Mỹ Đức được quy hoạch là phát triển cụm du lịch Hương Sơn Quan Sơn với các sản phẩm du lịch chính: Du lịch văn hóa tâm linh lễ hội; Du lịch

nghỉ dưỡng, nghỉ cuối tuần và sinh thái; Du lịch thể thao cao cấp với các sản phẩm

golf, thể thao nước; Du lịch văn hóa... Đây cũng là mũi nhọn trong phát triển du



62



lịch, phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong những năm tới.

Để khắc phục những hạn chế và đạt được mục tiêu trong quy hoạch phát

triển du lịch, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Sang cho biết, huyện Mỹ Đức sẽ nâng cao

vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước

trong việc tổ chức thực hiện triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội nói

chung và nhiệm vụ phát triển du lịch nói riêng trên địa bàn huyện. Đặc biệt là phát

huy thế mạnh du lịch của quần thể danh thắng Hương Sơn. Lấy không gian lễ hội

Chùa Hương làm trung tâm để thu hút và lan tỏa, kết nối các điểm du lịch khác như

du lịch sinh thái, du lịch làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện để thỏa mãn nhu

cầu của nhiều đối tượng khách khác nhau, tạo sự đa dạng, phong phú cho các tua du

lịch trên một hành trình. Đồng thời, kết nối quần thế thắng cảnh Chùa Hương với

các điểm du lịch khác trên địa bàn Thành phố, tạo thành các điểm, tua du lịch

chun nghiệp có tính liên kết, liên hồn trong và ngồi Thành phố. Từng bước xây

dựng lộ trình đầu tư, phát triển các điểm du lịch theo quy hoạch của Thành phố

cũng như của huyện, từng bước xây dựng Mỹ Đức thành điểm đến hấp dẫn trong

bản đồ du lịch của Thành phố.

Bên cạnh đó, việc phát triển du lịch quần thể danh thắng Hương Sơn không

thể tách rời phát triển cộng đồng ở khu vực này. Do đó, huyện sẽ tiếp tục tập trung

đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng du lịch cho nhân dân địa

phương nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn

và phát huy các giá trị của không gian Lễ Hội Chùa Hương.

Cùng với đó, Huyện ủy sẽ tăng cường chỉ đạo đổi mới về nội dung, hình

thức và phương pháp, phương tiện tuyên truyền giữ gìn và phát huy những giá trị

văn hóa truyền thống trong lễ hội; tăng cường cơng tác quản lý của chính quyền

trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và thương mại tại lễ hội; nâng cao ý thức

của người dân địa phương cũng như du khách chưa trong thực hiện quy chế lễ hội

nhất là trong việc giữ gìn vệ sinh mơi trường, bảo vệ cảnh quan tự nhiên và các giá

trị văn hóa trong mùa lễ hội.

Huyện cũng sẽ chủ động phối hợp với Sở Du lịch để tăng cường sự kết nối

với các cụm, vùng, điểm, tuyến du lịch trên địa bàn trong Thành phố. Khai thác tối

đa cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng, nhất là trục tâm linh Bái Đính - Chùa

Hương - Ba Vì - Hồ Tây. Đồng thời, liên kết chặt chẽ giữa nhà quản lý, nhà doanh



63



nhiệp, chính quyền địa phương và người dân để xây dựng các tua du lịch chuyên

nghiệp phục vụ du khách trong và ngoài nước, đặc biệt đối với khách nước ngoài.

Xây dựng thêm các ấn phẩm chuyên sâu về du lịch; đội ngũ hướng hướng dẫn viên

du lịch giỏi để khai thác tối đã các điểm du lịch khác trong quần thể Chùa Hương

như động Tuyết Sơn, Hương Đài, Hinh Bồng...

Việc bảo tồn và phát huy không gian Lễ hội Chùa Hương trong chiến lược

phát triển du lịch của Thủ đơ vừa nhằm gìn giữ các giá trị văn hóa, vừa tạo nên sản

phẩm du lịch đặc biệt đối với du khách trong và ngoài nước. Với những nỗ lực của

huyện Mỹ Đức, du lịch Chùa Hương không chỉ là thế mạnh trong chiến lược phát

triển du lịch của huyện Mỹ Đức mà còn là thế mạnh của Thủ đơ Hà Nội.

3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý du lịch của Ban quản lý khu di tích và thắng

cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng quản lý du lịch trên địa bàn khu

di tích và thắng cảnh Hương Sơn như trên, để du lịch tại khu di tích này phát triển

tương xứng với tiềm năng và tầm vóc của nó, trong thời gian tới cơng tác quản lý

nhà nước về du lịch trên địa bàn cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu dưới

đây:

3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về định hướng, chiến

lược phát triển du lịch thông qua công tác quy hoạch và thực hiện quy

hoạch

Đây là giải pháp quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với mục tiêu hồn thiện

quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn vì quy hoạch, kế hoạch là những định

hướng, cơ sở pháp lý của quá trình đầu tư, của việc xây dựng các giải pháp phát

triển cũng như các biện pháp thực hiện chúng.

Thời gian qua công tác quy hoạch, kế hoạch của khu di tích và thắng cảnh

Hương Sơn mặc dù thu được một số kết quả khả quan nhưng cơng tác này vẫn còn

tồn tại một số bất cập trong lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện chúng. Một số

quy hoạch được xây dựng nhưng nội dung không đảm bảo yêu cầu, việc tổ chức

thực hiện còn gặp nhiều khó khăn chủ quan cũng như khách quan, các kế hoạch

phát triển chưa phù hợp với trinh độ phát triển nên thực hiện còn khó khăn…là

những ngun nhân chủ yếu gây ra những ảnh hưởng hạn chế tốc độ đầu tư phát

triển. Do vậy, việc nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch là một vấn đề



64



cần thiết, nội dung của giải pháp này tập trung vào một số biện pháp chính sau:

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, quy hoạch, kế hoạch thông qua

việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảm nhiệm công tác này để nâng cao chất

lượng quy hoạch đảm bảo yêu cầu quy hoạch được xây dựng phải đánh giá được

những điều kiện hiện tại, nắm bắt được đòi hỏi của tương lai, phù hợp với yêu cầu

phát triển đặt ra, xây dựng các giới hạn tác động có thể chấp nhận của các hoạt động

du lịch, xác định được các giải pháp phát triển và các biện pháp thực hiện đảm bảo

yêu cầu phát triển bền vững

- Phổ biến rộng rãi những quy chuẩn bắt buộc phải tuân theo trong việc xây

dựng quy hoạch phát triển du lịch

- Cần tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành liên quan trong quá

trình xây dựng và tổ chức thực hiện.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch phải xác định rõ trách nhiệm

hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thẩm định các dự án khả thi

- Cần có sự đồng bộ và thống nhất trong cơng tác quy hoạch, đầu tư xây

dựng trên địa bàn. Cần chú trọng lồng ghép nội dung các quy hoạch phát triển du

lịch và quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng khu di tích và thắng cảnh

Hương Sơn. Nội dung du lịch cần được nghiên cứu nhuần nhuyễn hơn, đặc biệt gắn

nội dung tổ chức hoạt động du lịch trong quy hoạch bảo tồn tơn tạo di tích nhằm

xác định những giải pháp bảo tồn, tôn tạo di tích cảnh quan đồng thời phát huy tác

dụng hợp lý khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch độc đáo phục vụ nhu cầu giải trí

thể chất và tinh thần của nhân dân.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chiên lược phát triển du lịch của khu di tích đến

năm 2030, tầm nhìn đên năm 2050, bao gồm: Định hướng phát triển, mục tiêu,

nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, xác định khâu đột phá nhằm khai thác hiệu quả những

tiềm năng, lợi thế so sánh và thuận lợi, là khu di tích lâu đời và nổi tiếng trên tồn

quốc.

Cơng tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch chính là nhằm đảm bảo định

hướng, chiến lược của Đảng và Nhà nước về du lịch được thực thi trong thực tế.

Công tác quy hoạch cần phải được tiên hành thường xuyên, đồng bộ và đảm bảo

tính khả thi, tránh tình trạng “quy hoạch treo”. Trước hết, cấp ủy Đảng và chính

quyền thành phố phải bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về



65



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Định hướng phát triển du lịch của huyện Mỹ Đức đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×