Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Mc tiờu dựng nguyờn vt liu v tớnh tt yu ca mc TDNVL

I. Mc tiờu dựng nguyờn vt liu v tớnh tt yu ca mc TDNVL

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Mức tiêu dùng nguyên vật liệu và tính tất yếu

của mức TDNVLMức tiêu dùng nguyên vật liệu được xây

dựng dựa trên những điều kiện khách quan

là:

- Thứ nhất: Trình độ khoa học công nghệ của

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã đạt

được

*I. Mức tiêu dùng nguyên vật liệu và tính tất yếu

của mức TDNVLMức tiêu dùng nguyên vật liệu được xây

dựng dựa trên những điều kiện khách quan

là:

-Thứ hai: Quy trình cơng nghệ, cơng nghệ

thiết kế, chế tạo sản phẩm mới được ứng

dụng và cải tiến có tác dụng làm giảm các

chi phí vật chất trong sản xuất

*I. Mức tiêu dùng nguyên vật liệu và tính tất yếu

của mức TDNVL

* Mức tiêu dùng nguyên vật liệu được xây dựng dựa trên

những điều kiện khách quan là: (tiếp)- Thứ ba: Trình độ cán bộ kỹ thuật và cơng

nhân ngày càng được nâng cao tạo khả

năng giảm tỷ lệ sản phẩm hư hỏng cũng

như giảm các phế liệu, phế thải… trong quá

trình sản xuất.I. Mức tiêu dùng nguyên vật liệu và tính tất yếu

của mức TDNVL

• Mức tiêu dùng ngun vật liệu được xây dựng dựa trên

những điều kiện khách quan là: (tiếp)-Thứ tư: Trình độ tổ chức và quản trị sản xuất

kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng

nâng caoChú ý

Mức tiêu dùng nguyên

vật liệu thực chất là

mức chi phí nguyên

vật liệu cho một đơn

vị sản phẩm…Chú ýMức

tiêu

dùng

nguyên vật liệu

mang tính lịch sử2.­Phân loại mức TDVTKT

• Khái niệm: Phân loại mức kinh tế kỹ thuật là việc phân chia và sắp xếp

các loại mức kinh tế - kỹ thuật theo

những tiêu thức nhất định nhằm

phục vụ cho công tác tổ chức và

quản lý định mức một cách khoa học

trong các doanh nghiệp sản xuất

kinh doanh, quản lý ngành và toàn

nền kinh t quc dõn.2. Phân loại mức tiêu dùng nguyên

vật liệu

Chọn tiêu thức để phân loại phải

bảo đảm ba yêu cầu

a. Mỗi loại mức đợc phân chia phải

thể hiện đợc tính chất hình

thành và công dụng của chúng.

b. Phải có mối quan hệ lẫn nhau

giữa các loại mức đã đợc phân

chia

c. Phải có tác dụng thiết thực và phù

hợp với yêu cầu của quản trị kinh

doanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Mc tiờu dựng nguyờn vt liu v tớnh tt yu ca mc TDNVL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×