Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Thành phần của mức tiêu dùng nguyên vật liệu

II. Thành phần của mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

2 Thành phần của mức tiêu dùng

nguyên vật liệu

có thể cụ thể hóa công thức tính mức dùng

nguyên vật liệu (1) nh sau:M = P + H1 + H2 (2)

Trong đó:

P: Chi phí có ích, là lợng vật t đợc sử dụng

một cách hữu ích

H1 : Hao phí trong quá trình công nghệ

H2: Các hao phí khác do đòi hỏi của tổ chức

sản xuất, do trình độ kinh tế kỹ thuật

trong quá trình sản xuất sản phẩm nhng

không tránh khỏi

10I. Thành phần của mức tiêu dùng

nguyên vật liệu

2. Thành phần của mức tiêu dùng nguyên vật

liệu

Ta có thể mô hình hoá phế liệu đợc phép tính trong

H1 và H2 ở Không

thu hồi (1)

Không sử

dụng lại (2)Phế liệu

của sản xuất

Thu hồiQua gia công

(3)Sử dụng lại

Không qua

gia công11Hình 4.1: Mô hình phế liệu phần đợc tính trong H12. Thành phần của mức tiêu dùng

nguyên vật liệu

b. Xác định thành phần của mức tiêu dùng

nguyên vật liệu trong một số trờng hợp

đặc biệt

- Công thức tính mức tiêu dùng nguyên vật

n

liệu trong hợp chất:

xM i = P.i100+ Hi

i =1Trong đó:

Mi: Mức tiêu dùng nguyên vật liệu i để tạo ra

sản phẩm;

P: Trọng lợng sản phẩm sản xuất;

xi: Tỷ lệ nguyên vật liệu i trong sản xuất;

Hi: Các hao phí khác của nguyên vật liệu i 12

trong sản xuất.2. Thành phần của mức tiêu dùng

nguyên vật liệu

b. Xác định thành phần của mức tiêu

dùng nguyên vật liệu trong một số tr

ờng hợp đặc biệt

- Trong trờng hợp đã có mức tiêu dùng

nguyên vật liệu của sản phẩm là hợp

chấtxi

Mi = M

100- Trong đó: Mi: Møc tiªu dïng nguyªn

vËt liƯu M: Møc tiªu dïng nguyên vật

liệu tổng hợp để sản xuất sản phẩm;13

xi: Tỷ lƯ nguyªn vËt liƯu i trong tỉngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Thành phần của mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×