Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân biệt mức tiêu dùng nguyên vật liệu với lượng thực chi nguyên vật liệu cho một sản phẩm

Phân biệt mức tiêu dùng nguyên vật liệu với lượng thực chi nguyên vật liệu cho một sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân biệt Tiêu chuẩn hao phí với

mức tdnvl

Tiêu chuẩn hao phí nguyên

vật liệu là một tài liệu ban

đầu về các phế liệu và

mất mát nguyên vật liệu

trong quá trình sản xuất

sản phẩm theo những điều

kiện sản xuất và chuyên

dùng để định mức tiêu

dùng nguyên vật liệu

15Vai trò:

Tiêu chuẩn hao phí nguyên

vật liệu làm cho việc tính

mức trở nên đơn giản hơn,

nhanh chóng hơn

Tiêu chuẩn hao phí nguyên

vật liệu cũng là đòn bẩy thúc

đẩy sản xuất áp dụng chế

độ làm việc mới, những ph

ơng pháp quản lý thích hợp,

vạch cho sản xuất những ph

ơng hớng trang bị kỹ thuật

mới có năng suất cao

16Phân biệt mức và tiêu chuẩn

hao phí:

- Mức tiêu dùng nguyên vật liệubao gồm nhiều khoản mục

hao phí nh Hao phí hữu

ích, hao phí trong quá

trình công nghệ và hao

phí khác. Còn các tiêu

chuẩn hao phí nguyên vật

liệu chỉ là một khoản mục

hao phí cụ thể nào đó,

chịu ảnh hởng của một

hay vài nhân tố ảnh hởng

của quá trình công nghệ.

17. Phân biệt mức và tiêu

chuẩn hao phí:

- Mức tiêu dùng nguyên vật

liệu là căn cứ quan trọng

để tính nhu cầu nguyên

vật liệu cho sản xuất sản

phẩm, lập đơn hàng, cấp

phát vật liệu cho phân x

ởng, tính giá thành sản

phẩm Nhng các tiêu

chuẩn hao phí thì lại

không sử dụng đợc trực

tiếp vào các công việc này.

18Phân biệt mức và tiêu

chuẩn hao phí:

- Mức tiêu dùng nguyên vật liệu

cho chi tiết nào, sản phẩm

nào, chỉ có tác dụng định

mức cho sản phẩm đó, chi

tiết đó, còn tiêu chuẩn hao

phí nguyên vật liệu thì

trong một điều kiện sản

xuất nh nhau, có thể dùng

để định mức cho nhiều

loại chi tiết khác nhau, thuộc

các sản phẩm khác nhau.

19Phân biệt mức tiêu dùng nguyên vật

liệu với tiêu chuẩn hao phí và các

bảng barem tính toán khác

Tiêu chí phân biệtMức tiêu dùng nguyên vật

liệuTiêu chuẩn hao phí

nguyên vật liệuVề cấu thànhM = P + H 1 + H2Một phần của H1+H2Căn cứ đểXác định nhu cầu,

lập đơn hàng cấp

phát vật tChỉ sử dụng để tính

mức tiêu dùngáp dụngMức chi tiết, sản

phẩm nào chỉ áp

dụng cho chi tiết và

sản phẩm đó.Đợc dùng chung cho

các chi tiết, sản phẩm

có điều kiện sản

xuất giống nhau.

20Bi 2:

Thành phần và cơ cấu của mức

tiêu dùng

II. Cơ cấu của mức tiêu

dùng nguyên vật liệu

1. Khái niệm

2. Cơ cấu21II. Cơ cấu của mức tiêu dùng nguyên

vật liệu1. Khái niệm

Tỷ lệ phần trăm

của từng bộ

phận

cấu

thành trong

mức

tiêu

dùng vật t đ

ợc gọi là cơ22II. Cơ cấu của mức tiêu dùng nguyên

vật liệub. Cơ cấu

Một mức đợc coi là khoa học

và tiến bộ khi mức đó thoả

mãn hai điều kiện cơ bản:

Một mặt, mức phải có các

thành phần tiêu hao đợc coi

là hợp lý trong điều kiện

nhất định của sản xuất,

mặt khác, từng thành phần

tiêu hao có mối tơng quan

tỷ lệ nhất định theo xu h23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân biệt mức tiêu dùng nguyên vật liệu với lượng thực chi nguyên vật liệu cho một sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×