Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu trong ngành sản xuất nhiều mặt hàng có số lượng nhỏ và sản xuất đơn chiếc

II. Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu trong ngành sản xuất nhiều mặt hàng có số lượng nhỏ và sản xuất đơn chiếc

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư

vậtưliệuưtrongưngànhưsảnưxuấtưnhiềuư

mặtưhàngưcóưsốưlượngưnhỏưvàưsảnưxuấtư

đơnưchiếc1.Định mức theo

phẩm đại diệnsảna.ư Phânư nhómư vàư chọnư sảnư

phẩmưđạiưdiện:

Trongư mỗiư nhómư chọnư mộtư sảnư

phẩmư đạiư diện.ư Sảnư phẩmư

đạiưdiệnưnóiưchungưphảiưđiểnư

hìnhưchoưnhómưvềưmặtưkíchư

thướcư (hayư trọngư lượng)ư vàư vềư

mặtưsốưlượngII.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtưliệuư

trongưngànhưsảnưxuấtưnhiềuưmặtưhàngưcóưsốưlư

ợngưnhỏưvàưsảnưxuấtưđơnưchiếc1. Định mức theo sản phẩm đại

diện (tiếp)

b. Xác định hệ số tính đổi của các sản

phẩm trong nhãm (hƯ sè chun) cơ thĨ

theo c«ng thøc:Pi

Ki 

PddTrong đó: Ki Hệ số tính đổi của sản phẩm

định mức trong nhóm; Pi. Trọng lợng của

sản phẩm định mức; Pdd . Trọng lợng

của sản phẩm đại diện.iI.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư

vậtưliệuưtrongưngànhưsảnưxuấtưnhiềuư

mặtưhàngưcóưsốưlượngưnhỏưvàưsảnưxuấtư

đơnưchiếc1. Định mức theo sản phẩm đại

diện (tiếp)

c. Tính mức cho các sản phẩm trong

nhóm theo sản phẩm đại diện, theo

công thức:Mi = Mdd x Ki

Trong đó Mi - Mức của sản phẩm phải

tính

Mđd - Mức của sản phẩm đại diện (đã

đợc tính theo một trong ba phơngCâu hỏi ôn tập và thảo luận

1. Trình bày trình tự định mức theo phơng

pháp thống kê báo cáo? (u điểm, hạn chế

và điều kiện áp dụng)?

2. Phơng pháp thí nghiệm kinh nghiệm

trong định mức tiêu dùng (nội dung, u

điểm, hạn chế và điều kiện áp dụng)?

3. Trình tự định mức theo phơng pháp

phân tích tính toán (u điểm, hạn chế

và điều kiện áp dụng)?

4. Các phơng pháp chủ yếu để định mức

nguyên vật liệu cho sản xuất nhiều mặt

hàng có số lợng nhỏ và sản xuất đơn

chiếc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu trong ngành sản xuất nhiều mặt hàng có số lượng nhỏ và sản xuất đơn chiếc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×