Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 Những nguyên lý cơ bản của giao dịch kinh doanh

Chương 3 Những nguyên lý cơ bản của giao dịch kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Mục tiêu và các hình thức

giao dịch trong kinh doanh

1.Mc tiờu:

a. Khỏi nim: Mục tiêu là

cái đích hoặc kết quả

cụ thể mà cuộc giao

dịch phấn đấu đạt đợc.

4I. Mc tiêu và các hình thức

giao dịch trong kinh doanh1.Mục tiêu: (tip)

b. Phõn loi:

* Theo thời hạn bao gồm: Mục tiêu ngắn

hạn tức là đạt đợc cái trớc mắt, nhất

thời;

* Theo mức độ đạt đợc,

* Theo cấp độ: ta có thể chia mục tiêu

thành các cấp độ khác nhau:

Cấp độ 1: Quan hệ xã giao bình thờng.

Cấp độ 2: Hợp tác kinh doanh cã møc ®é,

tõng vơ viƯc.

CÊp ®é 3: Quan hệ đối tác, phát triển

theo thời gian

5

Cấp độ 4: Liên minh chiến lợc, đầu t lẫnI. Mc tiờu v cỏc hình thức

giao dịch trong kinh doanh

1.Mục tiêu: (Tiếp)

1.Mục tiêuc. Các u cầu của mục tiêu:*TÝnh cơ thĨ

* TÝnh linh ho¹t:

* Tính định lợng

* Tính khả thi

* Tính nhất quán

* Tính hỵp lý

6I. Mục tiêu và các hình thức

giao

dịch

trong

kinh

doanh

2. Các hình thức giao dịch:

-Giao dịch

Giao dịch

Giao dịchtrực tiếp

gián tiếp

theo địa điểm7I. Mục tiêu và các hình thức giao

dịch trong kinh doanh (tiếp)2. Các hình thức giao dịch:

a.Giao dịch trực tiếpKh¸i niƯm: Đó là giao dịch giữa hai hay nhiều nhà kinh

doanh trực tiếp quan hệ với nhau để bàn bạc

thoả thuận về danh mục hàng hoá, khối lợng hàng

hoá kinh doanh, thanh toán và các dịch vụ kèm

theo.8I. Mc tiờu v các hình thức giao

dịch trong kinh doanh

2. Các hình thức giao dch:

a.

Giao dch trc tip (Tip)

Tiến hành: Việc giao dịch kinh doanh trực tiếp đợc

thực hiện qua các bớc sau

B1: Đầu tiên tất cả các bên giao dịch đều phải nghiên

cứu và tìm hiểu tình hình chung và môi trờng,

điều kiện và đối tác.

B2: là hai bên hay nhiều trực tiếp tiếp xúc với nhau

để bàn bạc, thoả thuận các vấn đề về kinh doanh,

B3: là thực hiện các thoả thuận và kết thúc giao dịch.

Đây là giai đoạn phức tạp và có nhiều việc phải làm

9I. Mc tiờu v các hình thức giao

dịch trong kinh doanh2. Các hình thức giao dch:

a.Giao dch trc tip (Tip)

- u điểm:

+ Giao dịch giữa các bên trực tiếpsẽ làm cho quá

trình giao dịch diễn ra nhanh chóng.

+ Các bên sẽ có thông tin đầy đủ về thị trờng và khả

năng trực tiếp chi phối thị trờng sẽ tốt hơn.- Nhợc điểm:

+ Nhiều trờng hợp không thể giao dịch trực tiếp đợc

do những quy định về luật pháp và thông lệ

+ Số lợng đầu mối giao dịch trực tiếp quá lớn mà khối l

ợng l¹i nhá bÐ.10I. Mục tiêu và các hình thức giao

dịch trong kinh doanh2. Các hình thức giao dịch: (Tiếp)

b.Giao dịch giỏn tip

-Khái niệm: Việc thiết lập quan hệ mua bán,thoả

thuận các điều kiện mua bán, phơng thức mua

bán và thanh toán đều phải qua ngời thứ ba trung

gian. Ngời trung gian phổ biến trên thị trờng là

ngời đại lý hoặc ngêi m«i giíi.11I. Mục tiêu và các hình thức giao

dịch trong kinh doanh2. Các hình thức giao dịch:

b.Giao dịch gián tip (tip)

- Đại lý: là ngời đợc quyền thực hiện

một hoặc một số công việc do một

hay nhiều ngời khác, gọi là ngời uỷ

thác, giao cho và nhận thù lao (hoa

hồng) của ngời uỷ thác. Quan hệ

giữa ngời uỷ thác với đại lý là quan

hệ hợp đồng đại lý. Có nhiều loại

đại lý khác nhau. Cách chung nhất

ngời ta xếp thành hai loại đại lý:đại

lý thông thờng, đại lý đặc qun

12I. Mục tiêu và các hình thức giao

dịch trong kinh doanh2. Các hình thức giao dịch:

b.Giao dịch gián tiếp (Tiếp)-Nh÷ng đại lý thông thờng là ngời đợc phép

thay mặt ngời uỷ thác toàn quyền giải

quyết mọi vấn đề hoặc làm một phần

việc đợc uỷ thác. Nó bao gồm:

+ Đại lý hoa hồng

+ Đại lý bao tiêu

+ Đại lý gửi bán

-ại lý đặc quyền: Là ngời đại lý duy nhất

cho một ngời uỷ thác để thực hiện một

hành vi nào đó tại một khu vực và trong

một thời gian do hợp ®ång quy ®Þnh. 13I. Mục tiêu và các hình thức giao

dịch trong kinh doanh2. Các hình thức giao dịch:

b.Giao dịch giỏn tip (Tip)

-Môi giới là ngời trung gian

giao tiếp giữa ngời mua và

ngời bán. Ngời môi giới là ng

ời nắm đợc thông tin đầy

đủ cả về ngời mua và ngời

bán.

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 Những nguyên lý cơ bản của giao dịch kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×