Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾ TOÁN CHIA CÔNG TY TNHH

KẾ TOÁN CHIA CÔNG TY TNHH

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾ TỐN CHIA CƠNG TY TNHH

Theo Điều 150 Ḷt DN quy định về chia doanh nghiệp như

sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được

chia thành một số công ty cùng loại.

2. Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng

cổ đông của công ty bị chia thông qua quyết định chia công

ty theo quy định của Ḷt này và Điều lệ cơng ty.106KẾ TỐN CHIA CƠNG TY TNHH

 Qút định chia cơng ty phải có các nợi dung

• Tên, địa chỉ trụ sở chính của cơng ty bị chia

• Tên các cơng ty sẽ thành lập

• Ngun tắc và thủ tục chia tài sản cơng ty

• Phương án sử dụng lao đợng

• Thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp

• Cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty

mới thành lập

• Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của cơng ty bị chia

• Thời hạn thực hiện chia cơng ty.

 trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

107KẾ TỐN CHIA CƠNG TY TNHH

Qút định chia cơng ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ

và cho người LĐ biết

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của

các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc

bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty,

Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến

hành đăng ky kinh doanh theo quy định của Luật này. Trong

trường hợp này, hồ sơ đăng ky kinh doanh phải kèm theo

quyết định chia công ty quy định tại điểm a khoản này.108KẾ TỐN CHIA CƠNG TY TNHH

3. Cơng ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới

được đăng ky kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên

đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh tốn, hợp

đờng lao đợng và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia

hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động

để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.109 Bố trí thành viên khi chia công ty theo 2 phương án chính: Tất cả thành viên của công ty cũ (công ty bị

chia) đều là thành viên của các công ty mới

được chia (Các thành viên sẽ chia vốn góp của

mình sang nhiều cơng ty mới được chia)

 Xác định cụ thể thành viên của công ty cũ sẽ

sang cơng ty mới nào (Thành viên sẽ mang tồn

bộ số vốn của mình có sang một cơng ty mới

nào đó)110KẾ TỐN CHIA CƠNG TY TNHH

 Ví dụ chia cơng ty

Thực hiện chia theo phương án đã địnhVí dụ:Bài tập 14

Công ty Mực tím quyết định chia thành 2

công ty mới tên là Lưu Bút và Ngày Xanh.

Công ty Lưu bút chiếm 2/5 vốn của Mực

tím

Cơng ty Ngày Xanh chiếm 3/5 vốn của Mực

Tím111KẾ TỐN CHIA CƠNG TY TNHH

 Kế tốn CHIA cơng ty TNHH• TK sử dụng

Tại cơng ty bị chia sử dụng thêm TK 338 –

Phải trả khác.(TK này được chi tiết theo tên

công ty mới được chia) để phản ánh NPT,

VCSH, Tài sản chia cho các công ty mới

Tại công ty mới được chia sử dụng TK 138 –

Phải thu khác – để phản ánh số NPT, VCSH,

Tài sản phải thu từ công ty bị chia. TK 138

không cần chi tiết vì thu từ 1 chủ thể

112KẾ TỐN CHIA CƠNG TY TNHH

 Phương pháp kế tốn

 Kế tốn tại cơng ty bị chia

(1) Tùy vào điều kiện chia công ty, trước khi chia tiến hành:Đánh giá lại tài sản (nếu có)

Điều chuyển các VCSH về vốn góp (nếu

có)

Thanh tốn các khoản nợ ngân sách Nhà

nước, nợ người lao động (nếu cần)113KẾ TỐN CHIA CƠNG TY TNHH

(2) Bắt đầu chia công ty Phân Chia nợ phải trả theo tỷ lệ đã xác

định

 Phân Chia vốn góp, VCSH khác ngồi

VG cho các thành viên ở mỡi cơng ty mới

 Chuyển giao tài sản sang các công ty mới

( tương ứng với nợ phải trả và vốn góp

mà các cơng ty này được nhận)114 Các nghiệp vụ cụ thể như sau

(1) Xử lí dự phòngNợ TK Dự phòng(159, 229)

Có TK Tài sản 131, 155, 156, …

(2) Xử lí hao mòn TSCĐNợ TK 214

Có TK 211

=> Sau nghiệp vụ này, giá trị tài sản trên

bảng CĐKT là giá trị tài sản thuần. Nếu

có đánh giá lại thì so sánh giá đánh giá lại

với giá trị tài sản thuần => xác định lãi, lỡ

do đánh giá

115KẾ TỐN CHIA CƠNG TY TNHH

Đánh giá lại tài sản: Lập bảng

Chỉ tiêuGiá ghi sổGiá đ/gía

lạiLãiLỡab1. NVL

2. Thành

phẩm

3. …

Cộng116Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾ TOÁN CHIA CÔNG TY TNHH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×