Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾ TOÁN TÁCH CÔNG TY TNHH

KẾ TOÁN TÁCH CÔNG TY TNHH

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾ TỐN CHIA CƠNG TY TNHH

Kế tốn TÁCH cơng ty TNHH• Quy định pháp ly về chia cơng ty

• TK sử dụng

• Phương pháp kế tốn

– Tại cơng ty bị TÁCH

– Tại các công ty được TÁCH (công ty mới

thành lập)128KẾ TỐN TÁCH CƠNG TY TNHH

 Kế tốn TÁCH cơng ty TNHH• Phương pháp kế tốn tại cơng ty bị tách

– Tương tự như bị chia chỉ khác là không ghi giảm

tất cả Nợ PT, VCSH, TS mà chỉ 1 phần, vì cơng

ty bị tách vẫn còn tồn tại chứ khơng mất vĩnh

viễn như cơng ty bị chia• Phương pháp kế tốn tại cơng ty được tách

– Tương tự như công ty được chia

– Hãy phân biệt CHIA công ty với TÁCHcơng ty?129KẾ TỐN TRONG CƠNG TY TNHH

 Kế tốn HỢP NHẤT, SÁP NHẬP cơng ty TNHH• Quy định pháp ly

• Phương pháp kế tốn

– Tại cơng ty bị hợp nhất (bị sáp nhập)

– Tại các công ty hợp nhất

– Tại cơng ty tiếp nhận sáp nhập130KẾ TỐN TRONG CƠNG TY TNHH Quy định pháp ly về Hợp nhất cty:

– Hợp nhất 2 hoặc nhiều công ty cùng loại

– Phương thức: chủn tồn bộ quyền và

nghĩa vụ cho cơng ty nhận hợp nhất

– Công ty hợp nhất nhận mọi quyền, nghĩa

vụ của các công ty bị hợp nhất

– Các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại131KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY TNHH

 Quy định pháp ly về Sáp nhập cty:

– Áp dụng: các công ty cùng loại

– Phương thức: cơng ty bị sáp nhập chủn

tồn bộ quyền và nghĩa vụ cho công ty

tiếp nhận sáp nhập

– Các công ty tiếp nhận sáp nhập tiếp tục

tồn tại với pháp nhân cũ

– Công ty tiếp nhận sáp nhập nhận mọi

quyền, nghĩa vụ của các công ty bị sáp

nhập

– Các công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại

132KẾ TỐN TRONG CƠNG TY TNHH

 Phương pháp kế tốn

– Tại các cơng ty bị hợp nhất (bị sáp nhập): Các

bút toán tương tự công ty bị chia

– Tại các công ty hợp nhất và cơng ty nhận sáp

nhận:

Các bút tốn tương tự như tại cơng ty mới được

chia133CHƯƠNG 3

KẾ TỐN TRONG CƠNG TY

CỔ PHẦN134KẾ TỐN TRONG CƠNG TY

CỔ PHẦNNhững vấn đề kinh tế pháp lý cơ bản

Kế tốn thành lập cơng ty cở phần

Kế tốn biến động vốn trong cty cở phần

Kế tốn phân phối lợi nhuận trong cty cở

phần

• Kế tốn giải thể và phá sản cty cở phần

• Kế tốn tở chức lại cty cổ phần135Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾ TOÁN TÁCH CÔNG TY TNHH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×