Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công ty tnhh một thành viên

Công ty tnhh một thành viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Côngưtyưcổưphần

- Hoạt động theo luật doanh nghiệp Việt Nam.

- Cổ đông của công ty cổ phần có thể là cá nhân

--hoặc tổ chức với số lợng cổ đông tối thiểu là 3,

không hạn chế số lợng tối đa.

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm

vi số vốn đã góp. Cổ đông đợc tự do chuyển nhợng

cổ phần và đợc hởng quyền lợi cũng nh quyêt định

theo tỷ lệ vốn góp.

Cơ cấu tổ chức của cty cổ phần gồm Đại hội cổ

đông,hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản

trị, giám đốc( tổng giám đốc), ban kiểm soát( nếu

công ty cổ phần có từ 12 thành viên trở lên)Côngưtyưhợpưdanh

Là doanh nghiệp có ít nhất 2 thành viên hợp

danh có thể có thêm các thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh phảI là các cá nhân có

trình độ chuyên môn, chịu trách nhiệm vô

hạn về các khoản nợ và nghã vụ tài sản khác,

không đợc phép là thành viên hợp danh của

công ty hợp danh khác hoặc là chủ của công

ty t nhân nhng có thể là thành viên góp vốn.

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữ

hạn trong phạm vi vốn góp.

Khi có sự thay đổi trong tỷ lệ vốn góp của

thành viên hợp danh thì công ty hợp danh

phảI giảI thể và thành lập công ty mới.Công ty t nhân ( doanh nghiệp t nhân)

- Thành lập và hoạt động theo luật

doanh nghiệp, do một cá nhân làm

chủ và chịu trách nhiệm vô hạn về nợ

phảI trả và các nghĩa vụ tài sản khác.

- Không có t cách pháp nhân.

- Chủ doanh nghiệp t nhân tự kê khai

vốn.Côngưtyưliênưdoanh

- ĐượcưthànhưlậpưvàưhoạtưđộngưtheoưluậtưđầuưtưưnướcưngoàiưtạiưViệtưNam.ưDoư2ưhoặcưnhiềuưbênư

thànhưlậpưtrạiưViệtưnamưtrênưcơưsởưhợpưđồngư

liênưdoanhưhoặcưhiệpưđịnhưđượcưkýưkếtưgiữaư

ChínhưPhủưViệtưNamưvớiưChínhưphủưnướcưngoài,ư

hoặcưdoưdoanhưnghiệpưcóưvốnưđầuưtưưnướcưngoàiư

hợpưtácưvớiưdoanhưnghiệoưViệtưNam,ưhoặcư

doanhưnghiệpưliênưdoanhưhợpưtácưvớiưnhàưđầuưtưư

nướcưngoàiưtrênưcơưsởưhợpưđồngưliênưdoanh.

- ThuộcưloạiưhìnhưcôngưtyưTNHH.ưCóưtưưcáchưphápư

nhân.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công ty tnhh một thành viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×