Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
K TON CHUYN NHNG VN GểP TRONG CTY TNHH

K TON CHUYN NHNG VN GểP TRONG CTY TNHH

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾ­TỐN­TĂNG­GIẢM­VỐN­TRONG­CTY­CỔ­

PHẦN

• KẾ­TỐN­TĂNG­VỐN­TRONG­CƠNG­TY­CP►Tăng­vốn­bằng­cách­gọi­thêm­vốn­của­cổ­đơng­hiện­có.

Việc­huy­động­thêm­vốn­được­thực­hiện­theo­một­trong­các­cách:

+­Thu­hồi­CP­sau­đó­phát­hành­cổ­phiếu­mới­có­mệnh­giá­cổ­phần­cao­

hơn

+­­Thu­hồi­cổ­phiếu­sau­đó­đóng­dấu­mệnh­giá­cổ­phần­cao­hơn

+­Cấp­bổ­sung­cổ­phiếu­cho­cổ­đơng­tương­ứng­với­số­cổ­phần­tăng­thêm

Phương­pháp­kế­tốn

- PA­vốn­CP­mà­CĐ­cam­kết­góp

Nợ­TK­1388

Có­TK­4118

- PA­số­vốn­mà­các­CĐ­góp­theo­cam­kết

Nợ­TK­111,112

Có­TK­1388

- Kết­chuyển­vốn­đăng­ký­góp­thành­vốn­góp

Nợ­TK­4118

Có­TK­4111KẾ TỐN TĂNG VỐN TRONG CƠNG TY CP

• Tăng vốn bằng cách phát hành CP bổ sung

- PA vốn CP CĐ đăng ký muaNợ TK 1388

Có TK 4118

- PA số tiền thu từ các CĐ

Nợ TK 111,112

Có TK 1388

- Kết chuyển số vốn CP đăng ký mua thành vốn góp

+ Nếu giá PH bằng MG

Nợ TK 4118

Có TK 4111

+ Nếu giá PH khác MG

Nợ TK 4118 – Vốn đăng ký mua

Có TK 4111- mệnh giá

Nợ/ Có TK 4112- chênh lệch

- chi phí phát hành CP

Nợ TK 635

Có TK 111,112

• Tăng vốn do điều chuyển từ vốn chủ sở hữu khác

- Nợ TK 421, các quỹ

Có TK 4111- các thành viênKẾ­TỐN­GIẢM­VỐN­TRONG­CƠNG­TY­

CP

• Giảm­vốn­để­lành­mạnh­hóa­tình­hình­tài­chínhNợ­TK­4111

Có­TK­421

• Giảm­vốn­do­mua­lại­CP­của­CĐ

- Điều­kiện­để­mua­lại:­

+­Được­đại­hội­CĐ­thơng­qua­đối­với­TH­mua­lại­trên­10%­số­CP­đã­phát­

hành,­được­hội­đồng­quản­trị­phê­duyệt­đối­với­TH­mua­lại­dưới­10%

+­Cty­có­khả­năng­đảm­bảo­thanh­tốn­đủ­các­khoản­nợ­và­các­nghĩa­vụ­

tài­chính­khác­của­doanh­nghiệp.

Phương­pháp­kế­tốn

- Nhận­lại­CP­và­PA­số­tiền­thanh­tốn­cho­CĐ­theo­giá­thỏa­thuận

Nợ­TK­419

Có­TK­111,112

- Trong­q­trình­mua­lại­CP­các­CP­phát­sinh­kế­tốn­ghi

Nợ­TK­419,635

Có­TK­111,112KẾ­TỐN­GIẢM­VỐN­TRONG­CƠNG­TY­CP

- Khi­tái­phát­hànhNợ­TK­111,112­–­Giá­tái­phát­hành

Có­TK419-­giá­gốc­mua­lại

Nợ/­Có­TK­4112-­chênh­lệch

- Khiưhyưbưcưphiuưqu

NưTKư4111-ưvnưgúpưtheoưmnhưgiỏ

CúưTKư419-ưgiỏưgcưCPưqu

N/ưCúưTKư4112-ưchờnhưlch

- Khiưsưdngưưcưphiuưmuaưliưưtrưcưtcưthỡưcnưcưvoưgiỏưthaư

thunưưhchưtoỏn

NưTKư421ưưgiỏưthaưthun

CúưTKư419ưưgiỏưgc

Nư/ưCúưTKư4112-ưchờnhưlch

- MuaưliưCPưvưhyưbưngayưtiưngyưmua

NưTKư4111-ưvnưCPưtheoưmnhưgiỏ

CúưTKư111,112-ưgiỏưmua

NưTKư4112-ưchờnhưlchCHNGư4:ưKưTONưPHNưPHIưLIư

NHUNưTRONGưCCưCễNGưTY

4.1ưXCưNHưLIưNHUN

Liưnhun

-=Tngưcỏcưkhonư

doanhưthuưvưthuư

nhp-Tngưcỏcưkhonư

chiưphớưkinhưdoanhPhõnưphiưliưnhun

Bựưpưcỏcưkhonưlưkinhưdoanhưcaưnmưtrc

NpưthuưTNDNưtheoưlutưnh

Trớchưlpưcỏcưquưchuyờnưdựng

Chiaưlóiưchoưcỏcưchưsưhu4.2ưtàiưkhoảnưsửưdụng

Tài khoản 4211: Lợi nhuận năm trớc

Dùng để phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình

phân phối kết quả và số lãi cha phân phối của năm

trớc trên sổ kế toán của năm sau

- Tài khoản 4212 - lơi nhuận năm nay

- để phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân

phói kết quả và số lãi cha phân phối của năm hiện

tại.

- Ngoài ra có thể sử dụng tài khoản tích luỹ dùng để

phản ánh số hiện có và sự biến động của số lợi

nhuận tích luỹ gi lại hàng năm từ khi bắt đầu kinh

doanh cã l·i.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

K TON CHUYN NHNG VN GểP TRONG CTY TNHH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×