Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
K toỏn chia, tỏch cụng ty

K toỏn chia, tỏch cụng ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾ­TỐN­CHIA­CƠNG­TY

• Xử­lý­tài­chính­và­kế­tốn­tại­cơng­ty­­bị­chia

- Cơng­ty­bị­chia­phải­kiểm­kê,­phân­loại­tài­sản,­xử­l­giá­trị­nợ­khơng­viý­tài­chính­và­lập­báo­cáo­tài­chính­và­quyết­tốn­

thuế­ở­thời­điểm­chia­cơng­ty.

- Trường­hợp­tài­sản­thiếu­thì­phải­xác­định­ngun­nhân­trách­

nhiệm­của­bộ­phận,­cá­nhân­có­liên­quan­để­xử­lý,­bồi­thường­

trách­nhiệm­vật­chất.­Giá­trị­tài­sản­thiếu­còn­lại­sau­khi­được­

bù­đắp­bằng­các­quỹ­đã­trích­lập­của­cơng­ty­chủ­yếu­là­quỹ­

dự­trữ­sẽ­được­tính­vào­kết­quả­kinh­doanh­của­cơng­ty­bị­chia

- Cơng­ty­bị­chia­tiến­hành­lập­danh­sách­các­chủ­nợ­khách­nợ­

đối­chiếu­xác­nhận­và­phân­loại­các­khoản­nợ­phải­thu,­nợ­

phải­trả­và­lập­biên­bản­đối­chiếu­cơng­nợ­

- Cơng­ty­bị­chia­lập­phương­án­phân­chia­tài­sản,­cơng­nợ­của­

cơng­ty­bị­chia­cho­các­cơng­ty­được­chia­theo­thỏa­thuận.­

Cơng­nợ­của­cơng­ty­bị­chia­chia­cho­các­cơng­ty­được­chia­

theo­ngun­tắc­cơng­ty­được­chia­tiếp­nhận­bộ­phận­nào­của­

cơng­ty­bị­chia­thì­tiếp­tục­chịu­trách­nhiệm­thanh­tốn­nợ­

phải­trả­phát­sinh­ở­bộ­phận­áy­nhưng­tổng­giá­trị­nợ­phải­

tương­đương­với­tỷ­trong­giá­trọng­giá­trị­tài­sảnPHƯƠNG­PHÁP­KẾ­TỐN­CHIA­CƠNG­TY

• Kế tốn tại cơng ty bị chia

- Điều chỉnh lại giá trị tài sản trước khi chia cơng ty+ Điều chỉnh tăng

Nợ TK 152,153,211,213...

Có TK 421

+ Điều chỉnh giảm

Nợ TK 421

Có TK 152,153,211,213...

- Phản ánh số vốn góp chia cho các cơng ty mới

Nợ TK 4111

Có TK 3388

- Phản ánh số vốn chủ sở hữu khác chia cho các cơng ty mới

Nợ TK 421,4112,415,441...

Có TK 3388

Trường hợp các tài khoản nguồn và quỹ khác có số dư nợ thì định

khoản ngược lại

- Chia cơng nợ cho các cơng ty mới

Nợ TK 311,315,331,336,338...

Có TK 3388

- Chia tài sản tương ứng với vốn chủ sở hữu

Nợ TK 3388

Có TK 211,213,111,112,152...

Nợ TK 214, 139,159...kế­tốn­tại­cơng­ty­được­chia

• phản­ánh­số­vốn­mà­các­thành­viên,­cổ­đơng­cam­

kết­góp

Nợ­TK­1388

Có­TK­4118

• Phản­ánh­các­khoản­nợ­được­chia

Nợ­TK­1388

Có­TK­331,311,341...

• Phản­ánh­tài­sản­nhận­về

Nợ­TK­111,112,152,153,211,213..

Có­TK­1388

• Kết­chuyển­vốn­cam­kết­góp­thành­vốn­góp

Nợ­TK­4118

Có­TK­4111Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

K toỏn chia, tỏch cụng ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×