Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHNG 3. K TON BIN NG VN GểP TRONG CC CễNG TY

CHNG 3. K TON BIN NG VN GểP TRONG CC CễNG TY

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾ TỐN GIẢM VỐN TRONG CƠNG TY TNHH

• Mua lại phần vốn góp của các thành viên. Cơng ty có thể dùng lợi nhuận hoặc

các quỹ để mua lại phần vốn góp của thành viên rút vốn với điều kiện vẫn đảm

bảo khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác

-Phản náh phần vốn góp mà công ty mua lại của thành viên

Nợ TK 4111 – Thành viên rút vốn

Có TK 4111 – Thành viên mua lại vốn( các thành viên còn lại theo tỷ lệ vốn

góp)

- Phản ánh nguồn vốn dùng để mua lại vốn góp bị giảm

Nợ TK các quỹ, lợi nhuận

Có TK 111,112, 3388

giá thỏa thuận

- Nếu số dư lợi nhuận và các quỹ còn lại khơng đủ để mua lại phần vốn góp của

các thành viên, kế tốn phải ghi nhận giảm trực tiếp vốn góp của các thành viên

Nợ TK 4111

Có TK 111,112

Có TK 3388KẾ­TỐN­GIẢM­VỐN­TRONG­CƠNG­TY­TNHH­(­tiếp)

Trường hợp thành viên chết và khơng có người thừa kế

Nợ TK 4111: vốn góp của thành viên bị chết

Có TK 111,112,3338

Trường hợp giảm vốn do hồn lại vốn cho các thành viên

Nợ TK 4111

Có TK 3388

Giảm vốn tương ứng với mức giảm của tài sản

Nợ TK 4111

Có TK 421KẾ­TỐN­CHUYỂN­NHƯỢNG­VỐN­GĨP­TRONG­CTY­

TNHH

• Nợ­TK­4111-­vốn­góp­của­thành­viên­chuyển­

nhượng

Có­TK­4111-­vốn­góp­của­thành­viên­mua­lạiKẾ­TỐN­TĂNG­GIẢM­VỐN­TRONG­CTY­CỔ­

PHẦN

• KẾ­TỐN­TĂNG­VỐN­TRONG­CƠNG­TY­CP►Tăng­vốn­bằng­cách­gọi­thêm­vốn­của­cổ­đơng­hiện­có.

Việc­huy­động­thêm­vốn­được­thực­hiện­theo­một­trong­các­cách:

+­Thu­hồi­CP­sau­đó­phát­hành­cổ­phiếu­mới­có­mệnh­giá­cổ­phần­cao­

hơn

+­­Thu­hồi­cổ­phiếu­sau­đó­đóng­dấu­mệnh­giá­cổ­phần­cao­hơn

+­Cấp­bổ­sung­cổ­phiếu­cho­cổ­đơng­tương­ứng­với­số­cổ­phần­tăng­thêm

Phương­pháp­kế­tốn

- PA­vốn­CP­mà­CĐ­cam­kết­góp

Nợ­TK­1388

Có­TK­4118

- PA­số­vốn­mà­các­CĐ­góp­theo­cam­kết

Nợ­TK­111,112

Có­TK­1388

- Kết­chuyển­vốn­đăng­ký­góp­thành­vốn­góp

Nợ­TK­4118

Có­TK­4111KẾ TỐN TĂNG VỐN TRONG CƠNG TY CP

• Tăng vốn bằng cách phát hành CP bổ sung

- PA vốn CP CĐ đăng ký muaNợ TK 1388

Có TK 4118

- PA số tiền thu từ các CĐ

Nợ TK 111,112

Có TK 1388

- Kết chuyển số vốn CP đăng ký mua thành vốn góp

+ Nếu giá PH bằng MG

Nợ TK 4118

Có TK 4111

+ Nếu giá PH khác MG

Nợ TK 4118 – Vốn đăng ký mua

Có TK 4111- mệnh giá

Nợ/ Có TK 4112- chênh lệch

- chi phí phát hành CP

Nợ TK 635

Có TK 111,112

• Tăng vốn do điều chuyển từ vốn chủ sở hữu khác

- Nợ TK 421, các quỹ

Có TK 4111- các thành viênKẾ­TỐN­GIẢM­VỐN­TRONG­CƠNG­TY­

CP

• Giảm­vốn­để­lành­mạnh­hóa­tình­hình­tài­chínhNợ­TK­4111

Có­TK­421

• Giảm­vốn­do­mua­lại­CP­của­CĐ

- Điều­kiện­để­mua­lại:­

+­Được­đại­hội­CĐ­thơng­qua­đối­với­TH­mua­lại­trên­10%­số­CP­đã­phát­

hành,­được­hội­đồng­quản­trị­phê­duyệt­đối­với­TH­mua­lại­dưới­10%

+­Cty­có­khả­năng­đảm­bảo­thanh­tốn­đủ­các­khoản­nợ­và­các­nghĩa­vụ­

tài­chính­khác­của­doanh­nghiệp.

Phương­pháp­kế­tốn

- NhnưliưCPưvưPAưsưtinưthanhưtoỏnưchoưCưtheoưgiỏưthaưthun

NưTKư419

CúưTKư111,112

- TrongưquỏưtrỡnhưmuaưliưCPưcỏcưCPưphỏtưsinhưkưtoỏnưghi

NưTKư419,635

CúưTKư111,112KưTONưGIMưVNưTRONGưCễNGưTYưCP

- KhiưtỏiưphỏtưhnhNưTKư111,112ưưGiỏưtỏiưphỏtưhnh

CúưTK419-ưgiỏưgcưmuaưli

N/ưCúưTKư4112-ưchờnhưlch

- Khiưhyưbưcưphiuưqu

NưTKư4111-ưvnưgúpưtheoưmnhưgiỏ

CúưTKư419-ưgiỏưgcưCPưqu

N/ưCúưTKư4112-ưchờnhưlch

- Khiưsưdngưưcưphiuưmuaưliưưtrưcưtcưthỡưcnưcưvoưgiỏưthaư

thunưưhchưtoỏn

NưTKư421ưưgiỏưthaưthun

CúưTKư419ưưgiỏưgc

Nư/ưCúưTKư4112-ưchờnhưlch

- MuaưliưCPưvưhyưbưngayưtiưngyưmua

NưTKư4111-ưvnưCPưtheoưmnhưgiỏ

CúưTKư111,112-ưgiỏưmua

NưTKư4112-ưchờnhưlchCHNGư4:ưKưTONưPHNưPHIưLIư

NHUNưTRONGưCCưCễNGưTY

4.1ưXCưNHưLIưNHUN

Liưnhun

-=Tngưcỏcưkhonư

doanhưthuưvưthuư

nhp-Tngưcỏcưkhonư

chiưphớưkinhưdoanhPhõnưphiưliưnhun

Bựưpưcỏcưkhonưlưkinhưdoanhưcaưnmưtrc

NpưthuưTNDNưtheoưlutưnh

Trớchưlpưcỏcưquưchuyờnưdựng

Chiaưlóiưchoưcỏcưchưsưhu4.2ưtàiưkhoảnưsửưdụng

Tài khoản 4211: Lợi nhuận năm trớc

Dùng để phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình

phân phối kết quả và số lãi cha phân phối của năm

trớc trên sổ kế toán của năm sau

- Tài khoản 4212 - lơi nhuận năm nay

- để phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân

phói kết quả và số lãi cha phân phối của năm hiện

tại.

- Ngoài ra có thể sử dụng tài khoản tích luỹ dùng để

phản ánh số hiện có và sự biến động của số lợi

nhuận tích luỹ gi lại hàng năm từ khi bắt đầu kinh

doanh có lãi.4.3ưKếưtoánưphânưphốiưlợiưnhuậnưtrongưcôngưtyưTNHH

Hàng quí xác định sè th thu nhËp doanh nghiƯpph¶i nép theo tê khai tạm tính thuế thu nhập DN.

Nợ TK 8211

Có TK 3334

- Tạm trích lập các quĩ

Nợ TK 4212

Có TK353,356, 414, 415, 416

- Tạm chia lãi cho các thành viên theo tỷ lƯ vèn gãp

Nỵ TK 4212

Cã TK 111,112

Cã TK 3388 – chi tiết thành viên góp vốn

Sang đầu năm sau khi quyết toán năm trớc đợc duyệt. So

sánh số đợc phân phối và số đã tạm phân phối trong

năm.

+ Nếu số tạm phân phối nhỏ hơn số phải nộp

Phản ánh thuế TNDN phải nộp thêm

Nợ TK 8211

Có TK 3334Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHNG 3. K TON BIN NG VN GểP TRONG CC CễNG TY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×