Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 K TON CHIA C TC TRONG CễNG TY C PHN

4 K TON CHIA C TC TRONG CễNG TY C PHN

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHIA­CỔ­TỨC­BẰNG­TIỀN

• Việc­chia­cổ­tức­bằng­tiền­chỉ­được­thực­hiện­khi­tiềm­lực­tài­

chính­của­cơng­ty­đủ­mạnh,­cơng­ty­khơng­bị­thiếu­vốn­

hoặc­mất­khả­năng­thanh­tốn.

Cổ­tức­

tính­cho­

1CP­bqLợi­nhuận­chia­cổ­tức­–­Cổ­tức­của­CP­ưu­

= đãi­

Số­lượng­CP­PT­bình­qn­được­chia­cổ­tức­• Xác­định­số­lượng­Cổ­phiếu­được­chia­cổ­tức

Số­CPPT­bq­

trong­năm=Thời­gian­cổ­phiếu­lưu­hành

Tổng­số­

X

CP­

365KẾ TỐN CHIA CỔ TỨC

• Khi xác định số tiền chia cổ tức bằng tiền

Nợ TK 421

Có TK 3388

• Kế tốn chia cổ tức bằng cổ phiếu

Nợ TK 421

Có TK 3388

Khi giao cổ phiếu

Nợ TK 3388

Có TK 4111

Có TK 4112

Kế tốn chia cổ tức bằng tài sản

Nợ TK 421

Có TK 3388

Khi trả cổ tức

Nợ TK 3388

Có TK 512

Có TK 3331

Đồng thời phản ánh giá vốn

Nợ TK 632

Có TK 155,156CHƯƠNG­5:

KẾ­TỐN­PHÁT­HÀNH­TRÁI­PHIẾUGIÁ­PHÁT­HÀNH­TRÁI­PHIẾU• Mệnh­giá­trái­phiếu:­là­giá­trị­ghi­trên­trái­phiếu

• Ngày­đáo­hạn­là­ngày­cuối­cùng­tổ­chức­phát­hành­

phải­thanh­tốn­tiền­lãi­và­tiền­gốc­(­mệnh­giá)­cho­

trái­chủ

Lãi­suất­cố­định:­là­tỷ­lệ­tiền­lãi­tính­theo­mệnh­giá­

mà­tổ­chức­phát­hành­phải­trả­cho­trái­chủ­theo­kỳ­

hạn­quy­định

Ngày­trả­lãi­trái­phiếu:­Là­ngày­mà­tổ­chức­phát­

hành­phải­trả­tiền­lãi­cho­trái­chủ

Ngày­trái­phiếu­được­phép­phát­hành­là­ngày­sớm­

nhất­mà­trái­phiếu­được­phép­phát­hành

Lãi­suất­thị­trường:­Là­căn­cứ­để­định­giá­phát­hành­

trái­phiếu.

Giá­phát­hành­trái­phiếu:­là­số­tiền­mà­nhà­đầu­tư­

phải­trả­cho­cơng­ty­phát­hành­để­mua­trái­phiếuCơng­thức­xác­định­giá­trái­

phiêu

1

1

∑L

• ­­­­­­­Gtp­= (1+r) + M

(1+r)

• Gtp:­Giá­trái­phiếu

• L:­Lãi­trái­phiếu­phải­trả­hàng­năm

• M:­Mệnh­gía

• r:­lãi­suất­thị­truường

• n:­tổng­số­kỳ­hạn­tính­lãi­trái­phiếu

• i:­kỳ­hạn­tính­lãi­trái­phiếu­thứ­i­

inKẾ­TỐN­PHÁT­HÀNH­TRÁI­

PHIẾU

• TK­sử­dụngTK­3431:­Mệnh­giá­trái­phiếu

TK­3432:­Chiết­khấu­trái­phiếu

TK­3433:­Phụ­trội­trái­phiếu

• Phương­pháp­kế­tốn

Trái­phiếu­được­phát­hành­theo­mệnh­giá(­nếu­lãi­suất­danh­

nghĩa­phù­hợp­với­lãi­suất­thị­trường:

Nợ­TK­111,112,1388:­mệnh­gía

Có­TK­3431

Lãi­trái­phiếu­phải­trả­hàng­năm

Nợ­TK­635,­241,

Có­TK­3388

Thanh­tốn­trái­phiếu­khi­đáo­hạn

Nợ­TK­3431

Có­TK­111,112TRÁI PHIẾU PHỤ TRỘI VÀ TRÁI PHIẾU CHIẾT KHẤU• Khi­phát­hành­trái­phiếu­phụ­trội­cho­trái­chủ

Nợ­TK­111,112:­giá­phát­hành

Có­TK­3431:­mệnh­giá

Có­TK­3433:­chênh­lệch

• Khi­phát­hành­trái­phiếu­chiết­khấuNợ­TK­111,112.­giá­ph

Có­TK­3431:­mệnh­giá

Nợ­TK­3432:­chiết­khấu­trái­phiếu

• Phân­bổ­khoản­chiết­khấu­trái­phiếu

Nợ­TK­635,241

Có­TK­3432

• Phân­bổ­khoản­phụ­trội­trái­phiếu

Nợ­TK­3433

Có­TK­635,­241KẾ­TỐN­CHUYỂN­ĐỔI­TRÁI­PHIẾU­THÀNH­CỔ­PHIẾU

• xác­định­số­lượng­cổ­phiếu­sẽ­phát­hành­để­chuyển­đổi­trái­

phiếu­thành­cổ­phiếu

Số lượng

cổ phần

phát hànhSố tiền thanh toán cho TP chuyển đổi

=

Giá chuyển đổi của 1 cổ phầnPhương­pháp­kế­tốn

Nợ­TK­3431:­Mệnh­giá­TP(­giá­phát­hành­cổ­phần)

Nợ/Có­TK­4112:­chênh­lệch­giữa­giá­chuyển­đổi­và­mệnh­giá

Có­TK­4111:­mệnh­giá­cổ­phần­CHƯƠNG­6:­KẾ­TỐN­GIẢI­THỂ­VÀ­TỔ­CHỨC­LẠI­

CƠNG­TY

• KẾ­TỐN­GIẢI­THỂ­CƠNG­TY-­Các­trường­hợp­giải­thể­cơng­ty

+­Kết­thúc­thời­gian­hoạt­động­theo­điều­lệ­mà­khơng­có­quyết­định­gia­

hạn.

+­Theo­quyết­định­của­hội­đồng­thành­viên,­hoặc­đại­hội­cổ­đơng.

+­Cơng­ty­bị­thu­hồi­giấy­chứng­nhận­đăng­ký­kinh­doanh.

+­Cơng­ty­khơng­còn­đủ­số­lượng­thành­viên­tối­thiểu­theo­quy­định

- Ngun­tắc­xử­lý­tài­chính­khi­giải­thể

+­Kể­từ­ngày­tun­bố­giải­thể,­mọi­khoản­nợ­chưa­đến­hạn­được­coi­là­

đến­hạn,­các­khoản­nợ­được­ngừng­tính­lãi.

+­Mọi­tài­sản­của­cơng­ty­bị­giải­thể­chuyển­giao­cho­chủ­nợ­đều­phải­

thanh­tốn­theo­giá­thị­trường.

+­Số­tiền­thu­được­từ­bán­đấu­giá­tài­sản­đảm­bảo­được­thanh­tốn­cho­

các­chủ­nợ­có­bảo­đảm,­số­thừa­thuộc­sỏ­hữu­của­cơng­ty­giải­thể,­số­

thiếu­được­coi­là­nợ­khơng­có­bảo­đảm.

+­Người­bảo­lãnh­cho­cơng­ty­vay­nợ­trả­nọ­thay­cho­cơng­ty­giải­thể­thì­

số­nợ­trả­thay­đó­được­cơi­là­khoản­nợ­khơng­có­bảo­đảm.

+­Tồn­bộ­số­tiền­thu­được­từ­tài­sản­của­cơng­ty­giải­thể­được­xử­lý­như­

sau• Thanh­tốn­chi­phí­giải­thể­cơng­ty

• Thanh­tốn­nợ­lương,­nợ­BHXH­và­trợ­cấp­thơi­việc­cho­người­lao­động

• Số­tiền­còn­lại­được­thanh­tốn­cho­các­

chủ­nợ­khơng­có­bảo­đảm.­Nếu­khơng­đủ­

thì­các­khoản­nợ­khơng­có­bảo­đảm­chỉ­

được­thanh­tốn­theo­tỷ­lệ­giữa­tổng­số­

tiền­còn­lại­với­tổng­số­nợ­khơng­có­bảo­

đảm

• Thanh­tốn­các­khoản­nợ­thuế,­kể­cả­số­

thuế­phát­sinh­trong­q­trình­giải­thể

• Số­còn­lại­chia­cho­các­thành­viên­hoặc­cổ­

đơng­theo­tỷ­lệ­vốn­gópPHƯƠNG­PHÁP­KẾ­TỐN­Q­TRÌNH­GIẢI­THỂ­CƠNG­

TY

• Hồn­nhập­các­khoản­dự­phòng­tính­đến­thời­điểm­giải­thể

Nợ­TK­129,139,159,229

Có­TK­421

• Phản­ánh­khoản­thu­từ­bán­tài­sản­

Nợ­TK­111,112,131-­giá­bán­có­thuế­GTGT

Có­TK­152,153,154,155,156,157,128,228...­giá­vốn

Có­TK­3331

Nợ/có­TK­421:­chênh­lệch­giưa­giá­bán­chưa­thuế­và­giá­vốn

• Thu­hồi­các­khoản­nợ­phải­thu

Nợ­TK­111,112

Có­TK­131,136,138,141,331...

Nợ­TK­421:­chiết­khấu­thanh­tốn,­hoặc­số­nợ­thất­thuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 K TON CHIA C TC TRONG CễNG TY C PHN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×