Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kế toán góp vốn thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn

Kế toán góp vốn thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế toán góp vốn thành lập công ty

Trách nhiệm hữu hạn

TK 4118 Vốn khác Vốn cam kếtSDưĐK:ưưxxx

Chuyển thành

vốn CSHVốn cam

kết gópSDưCK:ưưxxxKế toán góp vốn thành lập công ty

Trách nhiệm hữu hạn

4111- Vốn đầu t của chủ sở hữuSDưĐK:ưưxxx

Vốn CSHVốn CSHSDưCK:ưưxxxKế toán góp vốn thành lập công ty

Trách nhiệm hữu hạn

Phơng pháp kế toán:

-Vốn các thành viên đăng ký:

Nợ TK 138: Phải thu thành viên góp vốn

Có TK 4118: chi tiết thành viên góp vốn

Khi các thành viên góp vốn bằng tài sản:

Nợ TK 111,112,152,156,211

Có TK 138

Tiền lãi phải thu của thành viên chậm góp:

Nợ TK 138

Có TK 515

Tiền phạt phải thu của thành viên chậm góp:

Nợ TK 138

Có TK 711

Kết chuyển vốn góp khi quá trình góp vốn kết thúc:

Nợ TK 4118

Có TK 4111Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ

phần (một số kháI niệm)

Cổ phiếu: là loại chứng khoán dới dạngchứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ do công ty

cổ phần phát hành xác nhận quyền sở hữu

một hoặc một số cổ phần của công ty đó,Phân loại cổ phiếu theo hình thức:

- Cổ phiếu ghi tên

- Cổ phiếu không ghi tênNội dung cổ phiếu:

-Tên công ty, trụ sở công ty

Tên cổ đông (nếu là cổ phiếu ghi tên)

Loại cổ phần

Mệnh giá cổ phần

Giá trị cổ phiếu

Ngày phát hànhKế toán góp vốn thành lập công ty cổ

phần (một số kháI niệm)

Cổ phần phổ thông (Common shares):

Cổ phần u đãi (Preferred shares):

-Cổ

Cổ

Cổ

Cổ

Cổ

.phần

phần

phần

phần

phầnu

u

u

u

uđãi

đãi

đãi

đãi

đãibiểu quyết

cổ tức

hoàn lại

có khả năng chuyển đổi

kết hợpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán góp vốn thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×