Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Kể từ sau khi sáp nhập thêm Ngân hàng Phương Nam, Sacombank phải gánh thêm gánh nặng tín dụng cũng như gánh nặng về con người, làm cho những chỉ số kinh doanh của Sacombank bị giảm đáng kể. KH gửi tiền có thêm nhiều sự lo ngại khi gửi tiền tại Sacombank

+ Kể từ sau khi sáp nhập thêm Ngân hàng Phương Nam, Sacombank phải gánh thêm gánh nặng tín dụng cũng như gánh nặng về con người, làm cho những chỉ số kinh doanh của Sacombank bị giảm đáng kể. KH gửi tiền có thêm nhiều sự lo ngại khi gửi tiền tại Sacombank

Tải bản đầy đủ - 0trang

79chưa khai thác một cách hiệu quả đối với hệ KH tiềm năng của mình.

Thứ hai, chi nhánh thực hiện các chương trình chưa nhằm vào mục tiêu chất

lượng. Ví dụ: tăng trưởng hệ KH sử dụng tài khoản thanh tốn theo cách chạy

chương trình ồ ạt để lấy số lượng mà khơng quan tâm xem tài khoản đó, thẻ đó mở

ra có được KH sử dụng hay khơng, làm hao tốn tài nguyên tài khoản của ngân hàng.

Hoặc các chương trình khuyến mại, chi nhánh thực hiện nhằm mục đích hồn thành

chỉ tiêu, khơng phải mục đích quảng bá thương hiệu, sản phẩm. Vì thế chỉ một ít

những KH lớn, KH thân quen nắm được các chương trình ưu đãi này, còn phần lớn

những KH khác đều khơng biết đến hoặc khơng kịp tham gia chương trình tri ân của

ngân hàng.

Thứ ba, chi nhánh Thăng Long vẫn chưa xây dựng được chiến lược huy động

vốn toàn diện. Cụ thể là chưa có chiến lược khuyến khích đối với nội bộ chi nhánh;

chính sách ưu đãi đối với khách hàng tiền gửi và hoạt động huy động vốn; chiến lược

huy động đối với từng nhóm khách hàng chưa được xây dựng; chiến lược tiếp thị quảng

bá bán chéo sản phẩm. Đặc biệt, hoạt động quảng bá, hoạt động tiếp thị phát triển sản

phẩm tại chi nhánh còn mang tính manh mún, thụ động, chậm trễ, tần suất ít nên

hiệu quả thấp. Cán bộ huy động vốn chưa thực sự tìm hiểu sâu sát các nhu cầu từng

khách hàng, chưa chủ động lôi cuốn khách hàng về giao dịch tại chi nhánh nên hầu

hết hệ khách hàng đang sử dụng tài khoản tiền gửi tại chi nhánh đề là những KH tự

tìm đến ngân hàng.

Thứ tư, tính ổn định của nhân sự tại chi nhánh khơng cao, thường xun có sự

thay đổi, dịch chuyển giữa các bộ phận, trình độ của nhân viên chưa đồng đều.

Nhân viên còn thụ động và chưa có tính sáng tạo trong cơng việc, tạo thành sức ì

trong mỗi người và hơn thế nữa nó có hiệu ứng dây truyền lan từ người nọ sang

người kia. Đội ngũ bán hàng chưa chủ động cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm

trong cơng tác bán hàng. Bản thân nhân viên chưa am hiểu sản phẩm nên gặp nhiều

khó khăn trong việc giới thiệu và bán sản phẩm. Thái độ làm việc của đội ngũ nhân

viên mới chưa chuyên nghiệp, họ chưa ý thức được vai trò to lớn của KH; họ chưa

hiểu rằng KH chính là “Ơng chủ” của họ, chính là những người trả lương cho họ.

Vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc đặc biệt là trong công tác

kinh doanh.

Thứ năm, trụ sở của các phòng giao dịch trú đóng chưa hợp lý, khơng có chỗ

để xe khi khách vào giao dịch. Một số địa điểm bị khuất tầm quan sát của KH. Đây

là một trong những nguyên nhân khiến KH ngại vào giao dịch, ảnh hưởng đến kết80quả kinh doanh của chi nhánh.

Trên đây là toàn bộ những nguyên nhân chủ yếu đã tác động tới hoạt động huy

động vốn của Ngân hàng trong thời gian qua. Để vươn lên và phát triển ổn định, bền

vững trong hệ thống Ngân hàng thì Sacombank CN Thăng Long cần phải nỗ lực

phấn đấu khắc phục những khó khăn hạn chế đó.

Tóm lại, chúng ta đã phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn của chi

nhánh Thăng Long, tìm ra những hạn chế và ngun nhân của những hạn chế đó

trong cơng tác huy động vốn. Trên cơ sở đó để Sacombank CN Thăng Long ngày

càng phát triển và khẳng định được vị trí cũng như uy tín của mình trong hệ thống

các chi nhánh ngân hàng thì cần phải có những chiến lược, phương hướng hoạt

động cụ thể để tồn tại và phát triển. Đây không phải là công việc ngày một ngày hai

mà phải thực hiện thường xuyên lâu dài và liên tục.81CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN

TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH THĂNG LONG

3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín –

CN Thăng Long đến năm 2020

3.1.1. Định hướng phát triển chung của chi nhánh đến năm 2020

Trong điều kiện tình hình nền kinh tế hiện nay cho thấy: Thị trường hoạt

động của ngành tài chính ngân hàng ngày càng cạnh tranh gay gắt với rất nhiều

khó khăn trước mắt. Đặc biệt là quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế vừa

là cơ hội vừa là thách thức cho tất cả các ngân hàng nói chung và cho Sacombank

CN Thăng Long nói riêng. Với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại đa

năng hàng đầu khu vực, Sacombank ln trăn trở tìm cho mình những hướng đi

nhằm vượt qua thách thức, đón đầu cơ hội. Trong định hướng phát triển từ nay đến

năm 2020, chi nhánh Thăng Long đã xây dựng kế hoạch và đặt ra những mục tiêu

chung như sau : Tập trung mọi nguồn lực để ổn định phát triển bền vững, vượt

qua thử thách, chuẩn bị cho sự đón đầu các cơ hội mới trong giai đoạn hội nhập,

một mặt nhằm cung cấp gói tài chính đa năng tồn diện để tối đa hóa lợi ích cho

KH, mặt khác nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ nhân viên, góp phần thúc đẩy

sự phát triển của nền kinh tế và an sinh xã hội. Do vậy, cùng với kế hoạch phát

triển kinh doanh chi nhánh luôn đưa các giải pháp về kiểm soát rủi ro nhằm tăng

cường kiểm soát, ngăn chặn, cảnh báo và hạn chế các rủi ro trong hoạt động kinh

doanh ngay tại chi nhánh. Đặc biệt là luôn cảnh báo và đề cao cảnh giác về rủi ro

đạo đức nghề nghiệp, rủi ro con người. Đây là một trong những rủi ro khó kiểm sốt

nhất và để lại những hậu quả khôn lường nhất.

Căn cứ vào thực tiễn nền kinh tế xã hội hiện tại và định hướng phát triển

chung của Sacombank, với nguồn lực và thế mạnh của mình, chi nhánh Thăng Long

đã xây dựng kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn từ năm 2017-2020 như sau:

- Về sản phẩm: Phấn đấu áp dụng triệt để mơ hình kinh doanh 4P nhằm khai

thác tối đa hiệu quả đối với hệ KH hiện hữu, đưa chi nhánh Thăng Long trở thành

một trong những đơn vị dẫn đầu khu vực Hà Nội trong lĩnh vực bán lẻ, góp phần tạo

nên sự ổn định và phát triển bền vững của chi nhánh nói riêng và của Sacombank

nói chung.82- Về kế hoạch kinh doanh: chi nhánh xây dựng kế hoạch, lộ trình để gia tăng

thị phần bán lẻ trên địa bàn hoạt động đến năm 2020 như sau:

+ Về huy động vốn: tăng số dư vốn huy động hết năm 2017 đạt khoảng 3,340

tỷ đồng (tăng thêm 676 tỷ đồng, tương đương tăng 25% so với năm 2016) và duy trì

tốc độ tăng hằng năm là 25% trong giai đoạn 2018-2020.

+ Về hoạt động tín dụng: tăng dư nợ đến hết năm 2017 đạt khoảng 2,655 tỷ

đồng (tăng thêm 346 tỷ đồng, tương đương tăng 15% so với năm 2016) và duy trì

tốc độ tăng hàng năm là 15% trong giai đoạn 2018 – 2020.

+ Số lượng khách hàng mới: số lượng khách hàng mới mở tài khoản hàng năm

tăng 20%.

+ Thanh toán quốc tế: thanh toán xuất, nhập khẩu tăng bình quân 15%/ năm

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN: chi nhánh phấn đấu năm 2017 đạt khoảng 80

tỷ đồng (tăng thêm 13,344 triệu đồng, tương đương tăng 20% so với năm 2016) và

duy trì tốc độ tăng hàng năm là 20% trong giai đoạn 2018 – 2020.

- Về cơng tác kiểm sốt rủi ro: Tiếp tục kiện tồn mơ hình tổ chức và nâng

cao chất lượng cơng tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, thực sự phát huy hiệu quả của

công tác giám sát, kiểm tra ngay tại chi nhánh. Nhằm hạn chế và ngăn chặn các rủi

ro hoạt động cũng như rủi ro tín dụng, từ đó giúp chi nhánh đảm bảo an tồn hoạt

đơng, tăng trưởng bền vững trong tương lai.

- Về các chất lượng các điểm kinh doanh: Rà soát các điểm giao dịch kinh

doanh khơng hiệu quả để có biện pháp xử lý dứt điểm tránh gây lãng phí về nguồn

lực. Bên cạnh đó, tiếp tục tìm kiếm và phát triển mạng lưới tại các khu vực dân cư,

địa bàn có tiềm năng và hiệu quả. Qua đó phát triển các kênh phân phối, đa dạng

hoá lĩnh vực đầu tư, đẩy mạnh đầu tư các dự án có ưu thế trong cạnh tranh.

- Về đội ngũ nhân viên: Tiếp tục nâng cao chất lượng và đổi mới đào tạo gắn

với mục tiêu kinh doanh, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có năng lực chun mơn vừa

có đạo đức nghề nghiệp. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc KH cũng như

nâng cao khả năng bán và giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến khách hàng,

góp phần giữ vững, duy trì và bồi đắp giá trị thương hiệu, uy tín của chi nhánh

Thăng Long nói riêng và Sacombank nói chung.

3.1.2. Định hướng về hoạt động huy động vốn của chi nhánh đến năm 2020

Với định hướng chung và kế hoạch huy động đã mà Ban lãnh đạo chi nhánh

Thăng Long đã xác định, chi nhánh ln ý thức được vai trò quan trọng số một của

công tác huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Huy động vốnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Kể từ sau khi sáp nhập thêm Ngân hàng Phương Nam, Sacombank phải gánh thêm gánh nặng tín dụng cũng như gánh nặng về con người, làm cho những chỉ số kinh doanh của Sacombank bị giảm đáng kể. KH gửi tiền có thêm nhiều sự lo ngại khi gửi tiền tại Sacombank

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×