Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH SÁCH PHỤ LỤC VÀ SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24TÊN VÀ NỘI DUNG

Sơ đồ 2.1. Bộ máy quản lý của công ty cổ phần may xuất khẩu Tân Phong ShinWoo

Sơ đồ 2.2.Bộ máy quản lý của cơng ty TNHH BÌNH MINH ENTER.B

Sơ đồ 2.3: Bộ máy quản lý công ty TNHH may Đơng Thọ

Sơ đồ 2.4: Mơ hình kế tốn các cơng ty may trên địa bàn Tỉnh Thái Bình

Sơ đồ 2.5. Sơ đồ kế tốn kết quả HĐKD tại cơng ty cổ phần may xuất khẩu Tân Phong Shinwoo

Sơ đồ 2.6. Sơ đồ kế tốn KQKD tại Cơng ty cổ phần TNHH Bình Minh Enter.

Sơ đồ 2.7. Sơ đồ kế tốn kết quả HĐKD tại cơng ty TNHH May Xuất Khẩu Đơng Thọ

Sơ đồ 2.8. Sơ đồ kế tốn kết quả HĐKD tại công ty TNHH May Khánh Hưng

Phụ lục 1.1: Phiếu khảo sát

Phụ lục 1.1A: Danh sách các công ty trả lời phiếu khảo sát trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Phụ lục 1.1B: Kết quả phiếu khảo sát

Phụ lục 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức nhật ký chung tại các cơng ty tác giả khảo sát trên địa

bàn Tỉnh Thái Bình.

Phụ lục 1.3: Trình tự kế tốn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ khơng chịu thuế GTGT

Phụ lục 1.4: Trình tự kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Phụ lục 1.5: Trình tự kế tốn giá vốn hàng bán

Phụ lục 1.6: Trình tự kế tốn chi phí hoạt động tài chính

Phụ lục 1.7: Trình tự kế tốn chi phí bán hàng

Phụ lục 1.8: Trình tự kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp

Phụ lục 1.9: Trình tự kế tốn chi phí khác

Phụ lục 1.10: Hố đơn GTGT Cơng ty TNHH Bình Minh Enter.B số 0000149

Phụ lục 1.11: Hợp đồng gia công hang may mặc số: BM – EB/2016 phụ lục kèm theo số 02

Phụ lục 1.12: Tờ khai hang hóa xuất khẩu cơng ty TNHH Bình Minh Enter.B( thơng quan) + invoice

Phụ lục 1.13: Phiếu xuất kho bán hàng ngày 30/09/2016

Phụ lục 1.14: Sổ cái TK 511 Công ty TNHH Bình Minh Enter.B25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46Phụ lục 1.15: Sổ cái TK 515 Cơng ty TNHH Bình Minh Enter.B

Phụ lục 1.16: Sổ cái TK 532- các khoản giảm trừ doanh thu Công ty TNHH Bình Minh Enter.B

Phụ lục 1.17: Sổ cái TK 131 - khoản phải thu của khách hàng Công ty TNHH Ninh Bình Enter.B

Phụ lục 1.18: Sổ cái TK 632 -Giá vốn hàng bán của cty TNHH Bình Minh Enter.B.

Phụ lục 1.19: Sổ cái TK 641 – Chi Phí bán hàng của cty TNHH Bình Minh Enter.B.

Phụ lục 1.19A: Bảng thanh toán tiền hàng 09/2016

Phụ lục 1.19B: Bảng kê cước vận chuyển

Phụ lục 1.19C: Hóa đơn giá trị gia tang VAT INVOICE (phí vận đơn, phí xăng dầu, phí xếp dỡ,phí đóng pallet, phí

truyền thổng tin vận đơn,phí khai báo VGM)

Phụ lục 1.19D: Hóa đơn GTGT( phí giao nhận, phí bốc xếp hàng xuống tàu)

Phụ lục 1.20: Sổ cái TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp của cty TNHH Bình Minh Enter.B.

Phụ lục 1.21: Sổ cái TK 821 – Chi phí thuế thu nhập của cty TNHH Bình Minh Enter.B. Và hóa đơn GTGT nộp

thuế theo PPKT

Phụ lục 1.22: Sổ cái TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh của cty TNHH Bình Minh Enter.B.

Phụ lục 1.23: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của cty TNHH Bình Minh Enter.B.

Phụ lục 1.24: Hóa đơn giá trị gia tăng của công ty cổ phần may xuất khẩu Tân Phong Shinwoo xuất cho công ty

TNHH May JC VINA

Phụ lục 1.25: COMMERCIAL INVOICE của công ty cổ phần may xuất khẩu Tân Phong Shinwoo

Phụ lục 1.26: Sổ cái TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty may xuất khẩu Tân Phong

Shinwoo

Phụ lục 1.27: Sổ cái TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính của công ty may xuất khẩu Tân Phong Shinwoo

Phụ lục 1.28: Sổ cái TK 635 – Chi phí hoạt động tài chính của cơng ty may xuất khẩu Tân Phong Shinwoo

Phụ lục 1.29: Phiếu kế tốn của cơng ty may xuất khẩu Tân Phong Shinwoo

Phụ lục 1.30: Phiếu thu của công ty may xuất khẩu Tân Phong Shinwoo

Phụ lục 1.31: Sổ cái TK 632 – Giá vốn hàng bán của công ty may xuất khẩu Tân Phong Shinwoo

Phụ lục 1.32: Sổ cái TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty may xuất khẩu Tân Phong Shinwoo47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71Phụ lục 1.33: Bảng thanh toán lương của ban lãnh đạo của công ty may xuất khẩu Tân Phong Shinwoo

Phụ lục 1.34: Phiếu chi của công ty may xuất khẩu Tân Phong Shinwoo

Phụ lục 1.35: Sổ cái TK 811 – Chi phí khác của cơng ty may xuất khẩu Tân Phong Shinwoo

Phụ lục 1.36: Sổ cái TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty may xuất khẩu Tân Phong Shinwoo

Phụ lục 1.37: Sổ cái TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh của công ty may xuất khẩu Tân Phong Shinwoo

Phụ lục 1.38: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty may xuất khẩu Tân Phong Shinwoo

Phụ lục 1.39: Sổ Nhật ký chung của công ty TNHH may xuất khẩu Đơng Thọ

Phụ lục 1.40 : Hóa đơn GTGT hàng gia cơng nội địa và Hóa đơn tiền điện của cơng ty TNHH may xuất khẩu Đông

Thọ

Phụ lục 1.41: Sổ chi tiết TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty TNHH may xuất khẩu

Đông Thọ

Phụ lục 1.43: Sổ chi tiết các tài khoản 642 của công ty TNHH may xuất khẩu Đông Thọ

Phụ lục 1.44: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán TK 632 của công ty TNHH may xuất khẩu Đông Thọ

Phụ lục 1.45: Sổ chi tiết TK 635 của công ty TNHH may xuất khẩu Đông Thọ

Phụ lục 1.46 : Phiếu nhập kho của công ty TNHH may xuất khẩu Đông Thọ

Phụ lục 1.47: Phiếu xuất kho của công ty TNHH may xuất khẩu Đông Thọ

Phụ lục 1.48: Phiếu chi của công ty TNHH may xuất khẩu Đông Thọ

Phụ lục 1.49: Sổ chi tiết TK 811 – Chi phí khác của cơng ty TNHH may xuất khẩu Đông Thọ

Phụ lục 1.50: Sổ chi tiết TK 821 – Chi phí thuế TNDN của công ty TNHH may xuất khẩu Đông Thọ

Phụ lục 1.51: Sổ chi tiết TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH may xuất khẩu Đông Thọ

Phụ lục 1.52: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH may xuất khẩu Đông Thọ

Phụ lục 1.52: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH may xuất khẩu Đông Thọ

Phụ lục 1.53: Hóa đơn GTGT của cơng ty TNHH may Khánh Hưng

Phụ lục 1.54: Sổ cái TK – 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty TNHH may Khánh Hưng

Phụ lục 1.55: Sổ cái TK – 515 Doanh thu hoạt động tài chính của công ty TNHH may Khánh Hưng

Phụ lục 1.56: Sổ cái Tk 632 của công ty TNHH may Khánh Hưng

Phụ lục 1.57: Sổ cái TK 642 của công ty TNHH may Khánh Hưng72

73Phụ lục 1.58: Sổ cái TK 1.58 của công ty TNHH may Khánh Hưng

Phụ lục 1.59: Sổ cái TK 911 của công ty TNHH may Khánh HưngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×