Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Có cơ chế và biện pháp tích cực nhằm hạn chế tình trạng thực hiện chỉ chuyển nguồn ồ ạt như hiện nay.

Có cơ chế và biện pháp tích cực nhằm hạn chế tình trạng thực hiện chỉ chuyển nguồn ồ ạt như hiện nay.

Tải bản đầy đủ - 0trang

thuận lợi cho công tác lấy số liệu báo cáo cũng như thực hiện kế tốn tài khoản của

cơng trình, dự án hoàn thành.

Trong tài khoản theo dõi vốn đầu tư XDCB, cần mở riêng các tài khoản theo

dõi cho từng chương trình mục tiêu quốc gia để cơng tác theo dõi, quản iý và tổng

hợp thông tin được thuận lợi.

- Về sổ kế toán

Để đảm bảo cung cấp số liệu kế toán cụ thể, chi tiết cho từng đối tượng kế

toán và phục vụ yêu cầu quản lý, KBNN Nam Định cần mở các sổ kế toán chi tiết

thật đầy đủ, cụ thể là đối với chi đầu tư phát triển, KBNN Nam Định cần mở các sổ

kế toán chi tiết theo dõi cho từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án và chi tiết đến từng

cơng trình, dự án.

- Về báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị

Về tốc độ kết xuất báo cáo, nhìn chung chương trình chạy còn rất chậm, có

lúc thời gian chạy một báo cáo mất gần 2 ngày, rất khó khăn trong việc cung cấp

thơng tín phục vụ cơng tác chỉ đạo, điều hành NSNN, KBNN Nam Định cần đề

xuất KBNN sớm nâng cấp chương trình đồng thời có phương án nâng cấp đường

truyền, cấu hình máy chủ.

Báo cáo kế toán quản trị là báo cáo phục vụ cho việc điều hành NSNN các

cấp, do đó báo cáo kế toán quản trị cần phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, nhanh

chpngs, chính xác. Hiện nay, việc phân tích đánh giá tình hình chi NSNN trên báo

cáo quản trị còn khá yếu, vì vậy cơng tác tham mưu cho lãnh đạo trong cơng tác

quản lý quỹ NSNN còn hạn chế, cần nghiên cứu đầu tư vào cơng tác này.

Tóm lại, trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận chung về kế toán NSNN ở

chương 1, định hướng phát triển của hệ thống KBNN và thực trạng về kế toán chi

NSNN tại KBNN Nam Định ở chương 2, chương 3 của luận văn đã đưa ra những

giải pháp mang tính lý luận và phù hợp thực tiễn về hoàn thiện cơ chế chính sách,

tổ chức cơng tác kế tốn chi NSNN hồn thiện bộ máy kế tốn và các phần hành

chi NSNN tại KBNN Nam Định.

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp kế toán chi ngân sách nhà nước tại

Kho bạc nhà nước Nam Định

3.3.1. Đối với Nhà nước- Phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

trong việc quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách

nhà nước. Cơ quan Tài chính thực hiện nghiêm túc trách nhiệm xây dựng dự toán,

thẩm tra việc phân bổ dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách, kiểm tra, giám sát

việc chi tiêu và sử dụng ngân sách của các cơ quan, đơn vị. Giám sát cơ quan quản

lý cấp trên có trách nhiệm phân bổ dự tốn cho các đơn vị trực thuộc kịp thời,

chính xác. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm sốt chi và thanh toán cho các

đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo đúng các điều kiện chi theo quy định hiện hành

của Nhà nước. Đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện việc chi tiêu theo đúng chế độ,

tiêu chuẩn, định mức và trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo tiết kiệm và có

hiệu quả.

- Có quy định rõ ràng về trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm vật chất đối với

các cơ quan và người đứng đầu cơ quan trong việc quản lý và sử dụng ngân sách

nhà nước.- Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần tập trung xây dựng mới hoặc sửa

đổi, bổ sung kịp thời, đầy đủ, đồng bộ các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu

ngân sách, đảm bảo phù hợp với thực tế, phù hợp với khả năng của ngân sách để

làm cơ sở cho việc lập và quyết định dự toán ngân sách một các hợp lý, đồng thời

làm căn cứ sử dụng, quản lý và kiểm soát chi ngân sách, thúc đẩy đơn vị sử dụng

ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện công khai, minh bạch. Trong q trình

hồn chỉnh các chế độ về quản lý chi tiêu ngân sách cần thực hiện mạnh mẽ việc

phân cấp xây dựng, ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức, cần xác định rõ những

chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu mang tính áp dụng thống nhất trong cả nước

hay do Hội đồng nhân dân Tỉnh, Thành phố được quyền quyết định. Từ đó vừa đảm

bảo tính phù hợp của chế độ, vừa tăng cường quyền và trách nhiệm của các cấp

chính quyền trong việc quản lý và điều hành ngân sách cấp mình, đồng thời sẽ góp

phần khắc phục sự không đầy đủ hay lạc hậu của chế độ, tiêu chuẩn hiện nay.

- Nhà nước cần hoàn thiện chế độ chính sách kế tốn, làm cho kế tốn là

công cụ quản lý quan trọng đúng như chức năng, vai trò cung cấp thơng tin hữu ích,

hồn thiện chế độ chính sách phù hợp thơng lệ kế tốn quốc tế, đón bắt được xu thế

hội nhập sao cho chế độ được áp dụng ổn định, lâu dài, đồng thời phù hợp với sự

phát triển của nền kinh tế thị trường, phù hợp với hệ thống pháp luật, trình độ của

kế toán Việt Nam hiện nay.Một là, Hệ thống các tiêu chuẩn, chế độ, định mức là những chuẩn mực rất

quan trọng làm cơ sở đánh giá sự lãng phí hay tiết kiệm hiệu quả của các hoạt

động trong các đơn vị. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đảm bảo việc chi tiêu

ngân sách nhà nước được tiết kiệm và có hiệu quả hơn. Đồng thời là cơ sở để thực

hiện phòng chống lãng phí, tham nhũng tiền, vật tư, tài sản của nhà nước. Hệ thống

các tiêu chuẩn, chế độ định mức cũng là cơ sở quan trọng để lập dự toán, chấp hành

và quyết toán ngân sách nhà nước. Chính vì vậy các cấp, các ngành có liên quan

cần sớm sửa đổi, ban hành các văn bản pháp quy quy định về mức khoán, các chế

độ tiêu chuẩn, định mức chi tiêu theo hướng bổ sung các chế độ còn chưa hồn

chỉnh như định mức sử dụng tài sản, phương tiện làm việc, chế độ sử dụng văn

phòng phẩm, chế độ sử dụng xe cơng, chế độ xăng dầu, xây dựng quy chế sử dụng

tài sản trong các cơ quan, đơn vị từ đó sử dụng tài sản một cách hiệu quả, tiết kiệm

nhưng vẫn phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ của từng đơn vị. Trong

những năm qua một số định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã có nhiều thay đổi, tăng hơn

so với những năm trước đây. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thu

nhập ngày càng tăng, giả cả sinh hoạt cũng tăng nên, do đó một số chế độ quy định

như chế độ chi hội nghị, cơng tác phí, tiếp khách, tiền th phòng nghỉ khi đi cơng

tác đã lạc hậu và khơng còn phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy Bộ Tài chính cần

phối hợp với các bộ, ban ngành nghiên cứu để sửa đổi định mức cho phù hợp.

Xem xét lại các chế độ, tiêu chuẩn, định mức phù hợp với điều kiện thực tế.

Rà soát và sủa đổi những chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã lạc hậu so với thực tiễn

và bổ sung những định mức mới cho đồng bộ. Cần nâng cao tính pháp lý của hệ

thống định mức, khơng chỉ trong lập và phân bổ dự tốn mà còn là yêu cầu để các

đơn vị làm căn cứ trong việc thực hiện chi tiêu công. Cần nghiên cứu và xác định

định mức phân bổ ngân sách một cách khoa học và phù hợp với từng lĩnh vực cụ

thể.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Có cơ chế và biện pháp tích cực nhằm hạn chế tình trạng thực hiện chỉ chuyển nguồn ồ ạt như hiện nay.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×