Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 5 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ

Chương 5 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

7. Tình hình tái sinh dưới tán rừng

+ Tổ thành cây tái sinh:

Đã thống kê được số lượng loài cây tái sinh tự nhiên dưới tán rừng tại khu

vực nghiên cứu là 13 lồi, trong đó có cây Trường tham gia vào công thức tổ thành

với tỷ lệ cao nhất là: 17,9%, tiếp theo là Dó bầu chiếm tỷ lệ 17,1%, Bình linh chiếm

7,6%, Thành ngạnh 10,3%, Cóc chiếm 10,0%, Trâm 10,0%, Sến 8,4% còn lại 7 lồi

khác chiếm 26,3%. Mật độ cây tái sinh hiện có của rừng là 12300 cây/ha.

+ Chất lượng cây tái sinh:

Tại khu vực nghiên cứu, tỷ lệ cây khỏe chiếm 90,24% và tỷ lệ cây yếu chiếm

9,76%.

+ Phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao:

Phân bố có dạng giảm dần, chiều cao cây tái sinh được chia làm 4 cấp. Số

lượng cây tái sinh tập trung chủ yếu ở cấp chiều cao H: < 1 m, đạt 6600 cây/ha

(chiếm 53,66%) chủ yếu là các lồi Dó bầu, Trâm, Trường, Thành ngạnh.

5.2. Tồn tại

Vì thời gian có hạn cùng với điều kiện khách quan khác, nhất là sự đa dạng,

phong phú và phức tạp về mặt lâm học của rừng nhiệt đới nên đề tài chỉ giới hạn

nghiên cứu trong 3 ô tiêu chuẩn điển hình trên một số diện tích ở trạng thái rừng

IIIA1 tại Khu bảo tồn Bình Châu – Phước Bửu. Tồn bộ Khu bảo tồn có diện tích

rừng lớn với nhiều kiểu trạng thái khác nhau nên chắc chắn nên đề tài sẽ không bao

quát được hết và sẽ không tránh khỏi những tồn tại nhất định cần được khắc phục.

Rừng tự nhiên là một đối tượng rất đa dạng và phong phú về các quy luật cấu

trúc. Chính vì vậy, trong khn khổ của một khóa luận tốt nghiệp, đề tài chỉ tập

trung nghiên cứu những đặc trưng cơ bản nhất về cấu trúc của trạng thái rừng IIIA1.

Đề tài chưa đủ điều kiện để nghiên cứu ảnh hưởng của độ tàn che, cây bụi, thảm tươi

đến tái sinh rừng và điều kiện xác định các quy luật phân bố của lớp cây tái sinh.

Các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, biện pháp kỹ thuật lâm

sinh đề xuất chỉ mang tính thực tiễn, cấp thời, tổng quát, chưa được làm rõ và cụ thể

hóa từng biện pháp và cách xử lý, chủ yếu chỉ dựa vào kết quả thu thập, phân tích

và đánh giá nên không thể tránh khỏi yếu tố chủ quan.575.3. Kiến nghị

Qua thực tế điều tra và kết quả việc mô tả, phân tích kết cấu rừng, đề tài có

mợt số kiến nghị đối với khu vực nghiên cứu như sau:

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu là khu rừng đặc dụng được

quy hoạch nhằm bảo tồn tính đa dạng sinh học và bảo vệ các nguồn gen quý hiếm

hiện có trong lâm phần. Vì vậy, cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt nhất là các phân

khu có những loài đợng thực vật quý hiếm sinh sớng.

Cần có những nghiên cứu khác với phạm vi lớn hơn, đối tượng phong phú

hơn và gia tăng lượng dung mẫu quan sát nhằm bao quát được nhiều hơn các kiểu

trạng thái rừng khác nhau. Từ đó có cơ sở khoa học để đánh giá mợt cách chính xác

về kết cấu, động thái, khả năng sinh trưởng và phát triển của cây rừng cũng như tình

hình phân bố tài nguyên để Khu bảo tồn có biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển và

nâng cao phẩm chất, giá trị của rừng.58TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Baur G.N, 1976. Cơ sở sinh thái học của kinh doanh rừng mưa, Vương Tấn

Nhị dịch, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

2. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, 1984. Quy định về hệ thống phân

chia các kiểu trạng thái rừng (quy phạm 84)

3. Bùi Thế Đồi, 2001. Nghiên cứu một s ố đặc điểm, cấu trúc và tái sinh tự

nhiên quần xã thực vật rừng trên núi đá vôi tại 3 địa phương ở miền Bắc Việt

Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học Lâm nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm

TP.HCM.

4. Đào Công Khanh, 1996. Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc của rừng lá

rộng thường xanh ở Hương Sơn, Hà Tĩnh làm cơ sở đề xuất các biện pháp

lâm sinh phục vụ khai thác và nuôi dưỡng rừng. Luận án PTS Khoa học

Nông nghiệp, Hà Nội.

5. Đồng Sĩ Hiền, 1974. Lập biểu thể tích và biểu độ thon cây đứng cho rừng

miền Bắc Việt Nam. Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật, Hà Nội.

6. Giang Văn Thắng , 2002. Điều tra rừng. Tủ sách Trường Đại học Nơng Lâm

TP.HCM.

7. Huỳnh Văn Hồng, 2007. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên trạng

thái IIB tại tiểu khu 175, Ban quản lý r ừng phòng hộ Thọ Sơn, huyện Bù

Đăng, tỉnh Bình Phư ớc. Khóa luận tốt ngiệp trường Trường Đại học Nông

Lâm TP.HCM.

8. Lê Ngọc Cơng, 2004. Nghiên cứu q trình phục hồi rừng bằng khoanh nuôi

trên một số thảm thực vật ở Thái Nguyên. Luận án Tiến sĩ sinh học, Viện

Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hà Nội.

9. Lương Thị Thanh Huyền , 2009. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự

nhiên trong một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh tại vùng đầu nguồn hồ

Thác Bà, tỉnh Yên Bái . Luận văn thạc sĩ sinh học . Trường Đại học Sư Phạm

Thái Nguyên.5910. Nguyễn Anh Dũng, 2000. Nghiên cứu một sô đặc điểm tái sinh tự nhiên và

đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho rừng tự nhiên ở Lâm trường Sơng

Đà - Hồ Bình. Luận văn Thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học

Lâm nghiệp.

11. Nguyễn Công Hoan, 2008. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc các trạng thái

thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh

tỉnh Vĩnh Phú . Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Đại học Thái

Nguyên.

12. Nguyễn Duy Chuyên, 1988. Cấu trúc tăng trưởng sản lượng và tái sinh tự

nhiên rừng thường xanh lá rộng hỗn loài thuộc ba vùng kinh tế lâm nghiệp ở

Việt Nam. Tóm tắt luận án tiến sĩ khoa học tại Hungary, bản tiếng Việt tại

Thư viện Quốc gia, Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội.

13. Nguyễn Minh Cảnh, 2009. Bài giảng thống kê trong lâm nghiệp. Trường Đại

học Nông Lâm TP.HCM.

14. Nguyễn Minh Cảnh, 2009. Tài liệu hướng dẫn thực hành trên máy tính: Sử

dụng phần mềm M. Excel 2003 và Statgraphics Plus 3.0. Trường Đại học

Nông Lâm TP. HCM.

15. Nguyễn Ngọc Lung, Phó Đức Chỉnh, Đào Cơng Khanh, Trịnh Khắc Mười.

Quy luật tái sinh phục hồi sau nương rẫy trong phát triển kinh tế môi trường

bền vững vùng núi cao. Tài liệu hội thảo Khoa học Mô hình phát triển Kinh

tế - Mơi trường, Hà Nội 1993.

16. Nguyễn Thị Thoa, 2003. Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi

sau nương rẫy tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Luận văn thạc sĩ khoa

học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm Nghiệp.

17. Nguyễn Thượng Hiền, 2002. Thực vật v à đặc sản rừng . Tủ sách trường Đại

học Nông Lâm TP.HCM.

18. Nguyễn Văn Thêm, 1992. Sinh thái rừng. Tủ sách Trường Đại học Nông

Lâm TP.HCM.60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 5 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×