Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Về môi trường

 Về môi trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpNgành Quản Lý Đất Đaidụng đất của huyện, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

để đảm bảo tính đồng bộ trong toàn hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Cụ thể hoá các chỉ tiêu của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế

hoạch sử dụng đất kỳ cuối thông qua việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình các

cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai thực hiện việc quản lý đất đai theo phương án điều chỉnh quy hoạch

và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Tăng cường triển khai công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phương án

điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của huyện nhằm giám sát hoạt

động của hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khắc phục các nhược điểm hiện

có và nâng cao chất lượng triển khai.

- Đầu tư ổn định cho hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ huyện đến

các xã, thị trấn để đảm bảo chất lượng, kịp thời và nâng cao khả năng thực hiện.

- Tăng cường sự phối hợp giữa kế hoạch phát triển kinh tế, phát triển đô thị, đầu

tư hạ tầng kỹ thuật với kế hoạch sử dụng đất trong cả giai đoạn và hàng năm để nâng

cao tính thực tiễn, hiệu quả sử dụng đất. Đưa các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất vào hệ

thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Cần có các chính sách ưu tiên như cung cấp mặt bằng, xây dựng hệ thống cơ

sở hạ tầng để tạo sức thu hút để hình thành và phát triển các KCN, cụm CN – TTCN

Hải Ninh, Hòa Thắng, Lương Sơn, các khu dịch vụ, du lịch như khu thương mại cầu

Nam – thơn Bình Lễ, Khu du lịch Bãi Chùa - Hồng Thắng, Lạch Vũng Môn,..;

- Ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở các khu đô thị mới như KDC quy

hoạch chỉnh trang trung tâm huyện lỵ - Chợ Lầu, KDC nông thơn Dốc Đá – Phan Lâm

, KDC Hồng Chính 1, 2, 3,4 Hòa Thắng,…thu hút dân cư tập trung, đẩy nhanh q

trình đơ thị hố nơng thơn cũng như tăng cường đối với các vùng sâu, vùng xa, vùng

đồng bào dân tộc thiểu số...

- Cần có kế hoạch cụ thể, giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông

thôn, tạo nghề cho lao động nông nghiệp khi bị thu hồi đất sản xuất.

- Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất ở và đất sản xuất của đồng

bào dân tộc thiểu số ở các xã Phan Lâm, Phan Tiến, Phan Hòa cũng như giải quyết tốt

vấn đề định canh, định cư cho các vùng ngập lũ, vùng định cư mới.SVTH: Bùi Hữu ThiTrang 82Luận văn tốt nghiệpNgành Quản Lý Đất Đai- Khuyến khích đầu tư thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng

cao hiệu quả sử dụng đất ở các vùng nông nghiệp trong điểm như xã Phan Thanh,

Hồng Thái, Lương Sơn,…

- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách như miễn, giảm thuế, nhằm tạo điều kiện

thuận lợi cho các đối tượng sử dụng đất, khuyến khích đầu tư bằng biện pháp hỗ trợ

vốn từ các ngân hàng, tín dụng (như Ngân Hàng Nơng Nghiêp & Phát Triển Nơng

Thơn hguyện Bắc Bình) đề đáp ứng nguồn vốn tại chỗ cho bà con đầu tư sản xuất.

- Tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đất đai để điều chỉnh bổ sung,

nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả thực tiễn cao của phương án điều chỉnh quy

hoạch, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.SVTH: Bùi Hữu ThiTrang 83Luận văn tốt nghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiKẾT LUẬN

Phương án Điều chỉnh QHSDĐ huyện Bắc Bình đến năm 2010 được xây dựng

trện cơ sở các nghiên cứu về tự nhiên, KT - XH, tài nguyên đất đai của huyện, quy

hoạch các ngành, quy hoạch giao thông, Điều chỉnh quy hoạch tổng thể KT - XH

huyện Bắc Bình, gắn liền với thực trạng phát triển KT - XH trong tương lai của huyện.

QHSDĐ huyện Bắc Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập sự ổn định

về mặt pháp lý của đất đai đối với công tác quản lý thống nhất của nhà nước. Đây sẽ là

căn cứ để tiến hành giao đất, là cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với

đặc điểm của từng khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu nhất cho việc thực hiện

thành công chiến lược CNH - HĐH của huyện.

Theo phương án điều chỉnh QH, KHSDĐ được chọn, đến năm 2010 việc

phân bổ đất đai được thực hiện như sau:

* Đất sản xuất nông nghiệp với quy mơ diện tích 59.612,14 ha, giảm 1.854,32

ha. Chủ yếu là do chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nội bộ đất nông nghiệp, chú

trọng công tác đầu tư thâm canh tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm nông

nghiệp. Đối với cây lâu năm (điều, cây ăn trái...) cần mở rộng diện tích, góp phần làm

đảm bảo độ che phủ của rừng. Trong sử dụng đất nơng nghiệp cần chú trọng mơ hình

canh tác nơng - lâm kết hợp.

* Đất lâm nghiệp diện tích 95.272,41 ha chưa kể diện tích che phủ của cây CN

dài ngày, bảo đảm sự cân bằng và ổn định môi trường sinh thái của huyện.

* Đất chuyên dùng được tính theo phương án tích cực đạt diện tích 7.794,42 ha,

tăng 5.340,43 ha, chủ yếu là đất thủy lợi, đất xây dựng, đất giao thơng và đất an ninh

quốc phòng…

* Đất ở có quy mơ diện tích 1.503,70 ha tăng thêm 431,42 ha để giải quyết nhu

cầu đất ở của nhân dân. Trên cơ sở bố trí lại và hình thành các khu dân cư tập trung tại

các trung tâm cụm xã thông qua mở rộng các khu dân cư cũ và hình thành các khu dân

cư mới có quy mơ đủ lớn để tiết kiệm đất xây dựng cơ sở hạ tầng.

* Hiệu quả sử dụng đất được nâng cao do tích cực khai thác quỹ đất CSD, đến

năm 2010 còn lại 13.983,43 ha, giảm 5.965,18 ha chủ yếu chuyển sang đất nơng

nghiệp, trồng rừng sản xuất và mục đích cơng cộng. Diện tích đất CSD còn lại chủ yếu

là đồi CSD, bằng CSD.

* Điều chỉnh QHSDĐ giúp UBND các cấp thống nhất quản lý đất đai theo quy

hoạch và pháp luật bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

SVTH: Bùi Hữu ThiTrang 84Luận văn tốt nghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiĐể việc thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch mang tính hiệu quả cao cần

những chính sách cụ thể sau:

- Chính sách ưu tiên phát triển NN và tiết kiệm đất khi sử dụng sang các mục

đích PNN.

- Chính sách đền bù hoặc đánh thuế thỏa đáng khi chuyển mục đích sử dụng

của các loại đất NN, lâm nghiệp có rừng sang các mục đích khác.

- Chính sách đầu tư đồng bộ, kết hợp với bố trí các điểm dân cư tập trung, các

trung tâm cụm xã theo hướng đơ thị hóa.

- Chính sách ưu tiên dành đất cho phát triển NN và xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý nhà nước về đất đai ở tất cả các xã,

và các ngành trên địa bàn. Đưa nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với đất đai

theo phương án điều chỉnh QH, KHSDĐ đã được phê duyệt và thực tế.

- Tăng cường tổ chức ngành Tài nguyên và Môi trường đủ mạnh ở huyện, xã,

đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cuả công tác quản lý đất đai trong giai đoạn

tới.

- Hoàn thiện định mức sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng và xây dựng giá

đất hợp lý theo vị trí và mục đích sử dụng nhằm khuyến khích các nhà đầu tư trong và

ngoài nước đầu tư xây dựng mới các cơ sở chế biến nông sản, các dịch vụ sản xuất,

kinh doanh du lịch.

- Điều chỉnh QH - KHSDĐ đai huyện Bắc Bình thời kỳ 2006 - 2010 là tài liệu

quan trọng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Do đó các ngành của

Tỉnh tạo điều kiện để huyện Bắc Bình thực hiện tốt các định hướng, mục tiêu đã xác

định trong tài liệu QH này, đồng thời Tỉnh cần tạo điều kiện để huyện triển khai lập và

điều chỉnh QHSDĐ đai của các xã.

- Điều chỉnh QH-KHSDĐ sau khi được UBND tỉnh phê duyệt cần được công

khai phổ triển rộng rãi đến các ban ngành, tổ chức và nhân dân trong huyện hiểu biết

và thực thi theo QH.

- Điều chỉnh QH -KHSDĐ sẽ được bổ sung 5 năm 1 lần để cho phù hợp với

thực tế. Ngoài ra còn cụ thể hóa bằng KHSDĐ hàng năm.

- Cần có KH quản lý các khu vực đất đã QH và điều chỉnh tránh việc xây dựng

tự phát ảnh hưởng đến các bước QH tiếp theo.

- Trong việc thống kê đất đai hàng năm và kiểm kê đất đai 5 năm 1 lần cần phải

tổ chức thực hiện nghiêm túc để phân tích tình hình biến động đất đai chính xác dựa

trên cơ sở hiện trạng năm 2005 của phương án này đang được điều chỉnh./SVTH: Bùi Hữu ThiTrang 85Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Về môi trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×