Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
*Chỉnh lý biến động trên sổ cấp giấy CNQSDĐ

*Chỉnh lý biến động trên sổ cấp giấy CNQSDĐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiểu luận tốt nghiệpKhoa QLĐĐ & BĐS+Trường hợp cấp đổi giấy CNQSDĐ thì ghi chú đã thu hồi và số thứ tự vào sổ

của giấy chứng nhận mới cấp đổi.

Chỉnh lý thống kêDùng mực đỏ gạch ngang những thơng tin đã thay đổi bằng mực đỏvà ghi lại các thông tin mới.

Chỉnh lý biểu thống kê có rất nhiều trường hợp biến động về loại đất,biến động về chủ sử dụng… tuỳ từng trường hợp mà có cách chỉnh thích hợp.

Bảng IV.14. Kết quả chỉnh lý biến động đất đai cụ thể ở từng địa phương từ khi

tách huyện(2003-nay)

S

T

TTên xã, thị

trấn1

2

3

4

5

6

7Long Điền

Long hải

Phước Tỉnh

Phước Hưng

An Ngãi

An Nhứt

Tam Phước1055

877

1113

3403

1219

62TổngChuyển Cấp

nhượng mớiCác loại hình biến động

Cấp Thế Bảo Xố Tách Chu

thửa yển

đổi chấp lãnh thế

mục

chấp

đíchTỷ

lệ(%)819140

180

209

113

50

17

6422

33

24

77

74

104

2351

77

212

167

39

10

2018

13

16

18

10

2

42

3

-43

93

93

169

9

71

88785487733575768155667 1091312.20

11.67

15.27

36.19

12.84

2.44

9.39Qua bảng trên ta thấy tình hình biến động là tương đối lớn tuy nhiên biến động

lớn hay nhỏ là tuỳ thuộc địa phương như ta thấy là xã phước hưng là xã có biến

động lớn nhất chiếm tỷ lệ lớn nhất là một trong những xã có mức độ di dân cao và

sẽ là khu kinh tế mới trong tương lai nên tình hình biến động xãy ra rất nhiều đặc

biệt là về chuyển nhượng QSĐĐ. Các xã, thị trấn còn lại mức độ biến động nhiều

hay ít phụ thuộc vào sự đơ thị hố cũng như hoạt động kinh tế của địa phương đó.

Chẳng hạn xã An nhứt, Tam An dân cư ít và hoạt động kinh tế chủ yếu là trong

nông nghiệp (trồng lúa là chính) và thưa dân cư nên biến động ít.

IV.4.5.Những khó khăn và các giải pháp trong cơng tác chỉnh lý biến động

IV.4.5.1.Khó khănSVTH: Châu Anh TuấnTrang 60Tiểu luận tốt nghiệpKhoa QLĐĐ & BĐS-Thủ tục hồ sơ phức tạp, có liên quan đến nhiều ban nghành như: xây

dưng,cơ quan thuế, tài chính…

-Các văn bản pháp lý còn chung chung, chưa có sự thống nhất và còn thiếu

các văn bản hướng dẫn chi tiết, hệ thống sổ sách địa chính thay đổi liên tục làm

ảnh hưởng công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.

Chưa có điều kiện áp dụng công nghệ mới, thiếu cán bộ sử dụng tốt các phần mềm

để thực hiện tốt công tác chỉnh lý biến động đất đai.

-Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chính muốn thực hiện phải phụ thuộc vào kinh

phí của tỉnh và trung ương.

-Do là huyện mới tách vài năm nên về mặt đất đai có nhiều mặt biến động bất

hợp pháp bên cạnh đó còn có những vướng mắt chưa giãi quyết từ khi còn huyện

cũ đến nay.

-Đội ngũ cán bộ nhìn chung về mặt chuyên mơn thì còn nhiều hạn chế

-Người dân chưa có ý thức tự giác cao về việc khai báo cũng như đăng ký

biến động.

IV.4.5.2.Giải pháp quản lý

- cơ quan tham mưu đất đai kết hợp với UBND cùng cấp thực hiện tốt công

tác quản lý nhà nước về đất đai, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình sử

dụng đất đai, giám sát các loại hình bất hợp pháp, nếu có phải xử lý ngay.

-Thường xuyên cập nhật các thông tin, tài tiệu tư liệu bản đồ một cách chính

xác, theo dõi kiểm tra tình hình sử dụng đất đai ở huyện một cách chặt chẽ, sử

dụng đất đai đúng mục đích và có hiệu quả.

-Các cán bộ địa chính xã, thị trấn kết hợp với các ban nghành của địa phương

quản lý và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trong quá trình sử dụng đất, hạn

chế tối đa tình hình biến động đất đai bất hợp pháp

-Khi có biến động các đối tượng sử dụng đất kịp thời khai báo, làm thủ tục

đăng ký và chỉnh lý biến động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để

chỉnh lý.

-Tổ chức cập nhật kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ đồng thời

thông qua các cán bộ ở xã, thị trấn phổ biến chính sách pháp luật đến người dân.SVTH: Châu Anh TuấnTrang 61Tiểu luận tốt nghiệpKhoa QLĐĐ & BĐSIV.4.5.3.Giải pháp kỹ thuật

-Thường xuyên tổ chức công tác tập huấn chuyên môn cho cán bộ địachính cơ sở theo định kỳ hàng năm hoặc mỗi khi có thơng tư chỉ thị mới.

-Đưa cán bộ kỹ thuật đi tập huấn để ứng dụng công nghệ thông tin vàotrong công tác quản lý sử dụng đất.

-Tăng cường trang thiết bị hiện đại như: Máy vi tính, các thiết bị đođạc, định vị….

IV.4.5.4.Giải pháp tổ chức

-Tổ chức cơng tác nên thực hiện đúng theo quy trình, quy phạm hướng dẫn

đăng ký biến động đất đai.

-Xây dựng kế hoạch sử dụng đất cần phải có sự giám sát và kiểm tra để phu

hợp với việc thực hiện kế hoạch.

-Tất cả các hồ sơ, tài liệu, số liệu thực hiện qua các năm phải có sự thống

nhất giao cho xã, thị trấn xem xét sau đó mới chuyển hồ sơ lên cơ quan địa chính

cấp huyện kiểm tra lại tính hợp lệ của hồ sơ và trình UBND huyện ký.

Tăng cường công tác đăng ký đất đai để lập hồn chỉnh hệ thống bản đồ địa

chính chính quy và thành lập sỏ bộ theo mẫu 1990 để thống nhất mẫu sổ và các

nội dung cập nhật mang tính thống nhất.

-Địa phương phải có sổ cấp giấy CNQSDĐ để theo dõi tình cấp giấy cho các

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức trên địa bàn huyện.

-Dựa trên hướng dẫn của Bộ tài nguyên Môi trương và sở tài ngun mơi

trương tỉnh lập ra quy trình chỉnh lý biến động để phù hợp với điều kiện cụ thể

của huyện.

-Cử cán bộ đi tập huấn khi có có công nghệ mới nhằm áp dụng chỉnh lý biến

động khoa học, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

V.4.5.5.Giải pháp tài chính

Đây là yếu tố hết sức quan trọng quyết định giải quyết mọi khó khăn, tài

chính giải quyết rất gọn về vấn đề cơng nghệ trong tình hình mới hiện nay cơng

tác chỉnh lý đòi hỏi phải hiện đại hố hết các thiết bị, kinh phí đào tạo cán bộSVTH: Châu Anh TuấnTrang 62Tiểu luận tốt nghiệpKhoa QLĐĐ & BĐStiếp súc vớicác công nghệ mới, chất lượng cao, xây dựng các quy trình chỉnh lý

ngày càng hồn thiện hơn.

Nguồn tài chính này phải được xây dựng một cách hợp lý và hiệu quả cho

thấy khả năng ứng dụng cao mới có khả năng trình bày cho cơ quan tài chính

của nhà nước thấy được tính khả thi của đồng vốn, kinh phí nhà nước bỏ ra đó

mới chính là giải pháp tối ưu để giải quyết các vấn đề khó khăn hiện nay của địa

phương.SVTH: Châu Anh TuấnTrang 63Tiểu luận tốt nghiệpKhoa QLĐĐ & BĐSPhần VKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

V.1.KẾT LUẬN

Nhìn chung cơng tác chỉnh lý biến động cua huyện trong những năm qua

có những vấn đề sau:

+Khó khăn: Trong toàn huyện diễn ra rất nhiều biến động về việc sử dụng đất

kể cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, vấn đề biến động diễn ra hàng ngày và dưới các

loại hình khác, đặc biệt là các loại hình biến động bất hợp pháp hiện nay trên

tồn huyện vẫn còn nhiều.

Bên cạnh đó thì trang thiết bị ở huyện nhìn chung không đáp ứng yêu cầu do

đã sử dụng lâu dài và đã lạc hậu, bên cạnh đó cần nâng cao trình độ chun mơn

của cán bộ địa chính đáp ứng với nhu cầu cơng nghệ thơng tin hố hiện nay

+Thuận lơi: bên cạnh những khó khăn thì cơng tác quản lý đất đai ở huyện

hiện nay cũng có một số mặt thuận lợi đó là ngày càng có sự quan tâm của các

cấp lãnh đạo về việc quản lý đất đai

Đó là tinh thần trách nhiệm cao đối với cơng việc ngày càng phục vụ tốt hơn

cho người dân.

Nhìn chung, công tác chỉnh lý biến động đất đai của huyện trong những năm

qua đã thực hiện theo đúng quy trinh, quy phạm của các ngành, các hồ sơ xin

chỉnh lý biến động được cập nhật, chỉnh lý kịp thời.

+Giải pháp thực thi:

Để giải quyết những khó khăn hiện nay và ngày càng thực hiện tốt hơn công

tác quản lý nhà nước về đát đai Cần phải đề ra các giải pháp:

Đầu tiên phải là giải pháp quản lý và giãi pháp tổ chức chỉ có quản lý và tổ

chức tốt thì những khó khăn sẽ nhanh chóng được giải quyết ngoài ra cần kết hợp

chặt chẽ với giải pháp kỹ thuật và tài chính thì giải pháp mới mang tính khả thi

cao.

V.2.KIẾN NGHỊ

Huyện cần có những biện pháp thật kiên quyết để xử lý những trường hợp về

sử dụng sai mục đích, chuyển nhượng đất đai trái phép nhằm quản lý chặt chẻ tình

hình quản lý đất đai ở địa phương. Trong quá trình sử dụng đất, việc thực hiện

chuyển nhượng, chuyển mục đích phải có sự đăng ký biến động để cơ quan địa

chính cập nhật biến động về những thơng tin và loại hình sử dụng đất một cáh

chính xác và kịp thời

Hàng năm tiến hành thống kê đất đai cần có sự đối sốt kiểm tra, rà sốt từng

thửa đất, từng tờ bản đồ địa chính để việc đầu tư thêm công nghệ tin học vào trongSVTH: Châu Anh TuấnTrang 64Tiểu luận tốt nghiệpKhoa QLĐĐ & BĐSviệc quản lý để thực hiện quy trình quản lý và lưu trữ hồ sơ nhanh và hiệu quả

hơn.

Cần tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về chính sách của Đảng,

nhà nước về đất đai để người dân hiểu rõ hơn về các quyền lợi và nghĩa vụ của

mình trong việc sử dụng đất đai.

Đội ngũ cán bộ địa chính phải thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao trình

độ chun mơn để giải quyết nhanh nhất các thủ tục đăng ký và chỉnh lý biến

độngSVTH: Châu Anh TuấnTrang 65Tiểu luận tốt nghiệpKhoa QLĐĐ & BĐSTÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2005 của huyện Long Điền

2.Báo cáo kế hoạch sử dụng đất đai năm 2004 Huyện Long Điền –Tỉnh Bà

Rịa Vũng Tàu

3.Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.Nhà xuất bản lao

động xã hội.

4.Giáo trình Đăng ký đất, 2000. Tổng cục địa chính

5.Quy hoạch Tổng thể Kinh Tế -Xã Hội Huyện Long Đất 1996-2010

6.Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành

Luật Đất Đai.

7.Thơng tư 29/2004/TT-BTNMT của Bộ Trưởng BộTài Nguyên và Môi

Trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

8.Thầy Lê Mộng Triết, Bài giảng quản lý nhà nươvs về đất đai, Khoa QLĐĐ

& BĐS. Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM

9.Những chính sách về quản lý đất đai, 2000. Trung Tâm Nghiên cứu Khoa

Học Tổ Chức Quản Lý.

10.Trần Hàn Phong, 2005. Đánh giá công tác chỉnh lý biến động đất đai trên

địa bàn huyện Dầu tiếng- tỉnh Bình Dương. Luận văn tốt nghiệpSVTH: Châu Anh TuấnTrang 66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

*Chỉnh lý biến động trên sổ cấp giấy CNQSDĐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×