Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiPhân tích hoạt động phân phối thuốc tại Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cầnKhảo sát một số yếu tố nguồn lực

của Phòng Quân y - TCHC

* Tổ chức bộ máy và cơ cấu nhân lực

của PQY-TCHC

* Trang thiết bị.

* Kinh phíThuận lợi, khó khănPhân tích một số hoạt động

phân phối thuốc* Mạng lưới phân phối;

* Hoạt động phân phối

* Danh mục hàng phân phối.* Hoạt động tồn trữ bảo quản.

* Đảm bảo chất lượng thuốc.Thực hiện tốt, tồn tạiGiải pháp khắc phụcNâng cao hiệu quả phân phối

thuốc tại PQY-TCHCHình 2.1: Sơ đồ tóm tắt nội dung nghiên cứu252.4. Phương pháp nghiên cứu:

- Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên các đối tượng nghiên cứu tập trung vào

các nội dung liên quan đến phân phối và tồn trữ thuốc.

2.5. Phương pháp thu thập số liệu:

- Các tài liệu có sẵn:

+ Dự trù thuốc của các năm 2010, 2011 và 2012 của Phòng Quân y và của

các đơn vị trực thuộc.

+ Biên bản kiểm kê hàng năm (ngày 01/7 và 01/01).

+ Báo cáo kết quả công tác quân y hàng năm của các đơn vị, Phòng Quân

y và Cục Quân y.

- Phỏng vấn các cán bộ tham gia vào quá trình phân phối thuốc.

2.6. Hạn chế của đề tài:

- Đề tài chưa khảo sát phân tích các phương tiện vận chuyển trong q

trình phân phối.

- Trong hoạt động tồn trữ do có tính bảo mật về số lượng thuốc dự trữ nên

chưa phân tích sâu được vấn đề này.

- Chưa thực hiện khảo sát, phân tích hoạt động giám sát sử dụng thuốc tại

các đơn vị.

2.7. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu :

- Các số liệu nghiên cứu được xử lý trên phần mềm Microsof Excel 2010

và trình bày trên Microsof word 2010.

- Phương pháp mơ hình hóa, vẽ biểu đồ, dùng hình ảnh để minh họa.26Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiChương 3:

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Khảo sát mơ hình tổ chức, cơ cấu nhân lực của Phòng Quân y – TCHC

3.1.1. Mơ hình tổ chức

Tùy theo từng Qn khu, Qn đồn, Tổng cục, Binh chủng... mà PQY có

tổ chức phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động của đơn vị. PQY - TCHC có

mơ hình tổ chức như sau:

Chỉ huy PhòngBộ phận

điều trịBộ phận

Dân số-gia

đình và trẻBộ phậnBộ phận vệ

sinh phòng

dịchDượcBộ phậnBộ phậnKhoNghiệp vụ dượcHình 3.1: Sơ đồ tổ chức Phòng Qn y

Như vậy, PQY – TCHC, có cơ cấu tổ chức bao gồm toàn bộ các lĩnh vực

y tế theo mơ hình y tế cộng đồng. Các cán bộ được phân công thực hiện các mặt

công tác theo chuyên ngành lĩnh vực cụ thể. Qua khảo sát chúng tôi thấy, lĩnh

vực công tác của các cán bộ được qui định cụ thể chức trách nhiệm vụ cho từng

CB trong PQY, cụ thể:

27* Trưởng phòng Quân y: Chỉ huy điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

xây dựng quân y trong nội bộ Tổng cục Hậu cần luôn luôn sẵn sàng chiến đấu

tốt. Chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ công tác quân y

bao gồm: Cơng tác vệu sinh phòng dịch; Cơng tác điều trị dự phòng; Cơng tác

DS, GĐ&TE, Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS; Công tác dược trang bị và

công tác huấn luyện xây dựng ngành. Chỉ đạo quân y các đơn vị phối hợp với y

tế địa phương nơi đóng quân triển khai các nội dung có liên quan đến cơng tác

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

* Phó trưởng Phòng: Phó trưởng Phòng Qn y là bác sỹ CKI là người

giúp trưởng Phòng Quân y quản lý điều hành các hoạt động của Phòng Quân y.

Thay thế trưởng Phòng khi trưởng Phòng vắng mặt.

* Bộ phận vệ sinh phòng dịch: Nắm vững tình hình VSPD trong Tổng cục

để giúp trưởng Phòng Quân y đặt kế hoạch và chỉ huy đơn đốc các mặt cơng tác

VSPD thích hợp với nhiệm vụ và hoàn cảnh của từng đơn vị thời bình cũng như

thời chiến.

* Bộ phận Dân số, gia đình và trẻ em: Nắm vững tình hình cơng tác dân

số, gia đình và trẻ em của các đơn vị Tổng cục Hậu cần. Tham mưu cho trưởng

Phòng Quân y quản lý và điều phối hoạt động công tác DS, GĐ & TE.

* Bộ phận điều trị: Nắm vững tình hình cơng tác điều trị của các đơn vị

thuộc Tổng cục Hậu cần. Tham mưu cho trưởng Phòng Quân y các mặt công tác

điều trị, cứu chữa thương bệnh binh để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội. Hàng năm

xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác chuyên môn; tổ chức thực hiện, định kỳ

đánh giá kết quả và báo cáo lên cấp trên.28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×